Ön jelenleg a sarospatak.hu archívumát olvassa. A lapok legutolsó frissítése 2014. október 31. Az aktuális honlap eléréséhez klikkeljen ide!
SÁROSPATAK Aktuális - üres lap ( kéthasábos )

Aktuális
2008. május

 

A hátrányos helyzetű gyerek egyetlen esélye az iskola

        
            

Több fontos napirendünk volt, mi is tárgyaltuk a sárospataki szociális kiadásokkal, segélyekkel kapcsolatos javaslatot, ami több bizottságot is érintett, így az Oktatási Bizottságot is - kezdte a bizottsági ülésről szóló beszámolót Lendák Lajos elnök…
 


Lendák Lajos

 

Megállapítható a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhatóság és Gyámhivatal jelentéséből, hogy komoly problémák vannak az országban és sajnos a térségben is. A gyermekek helyzetét egyfajta indikátornak tekinthetjük és az adatokból - nemcsak a személyes tapasztalatokból, hanem a statisztikai adatokból is -kiolvasható, hogy 2002-től megduplázódott a védelembe vett gyermekek száma, ami
mintegy 56 fő volt 2007-ben.
A tavaly elfogadott bűnmegelőzési koncepcióból - aminek megpróbálunk minél jobban érvényt szerezni – de a tavalyi statisztikából is kiderült, hogy Sárospatak és környékén a 400 bűncselekményből a fiatalkorúak és gyermekkorúak aránya közel 25%, ami egy elrettentő adat. Az is kiolvasható belőle, hogy általánosan tapasztalható a szociális válság, a családok nehezebb megélhetése, akiket eddig hátrányos helyzetben éltek azokra ez most fokozottan jellemző.

 

A bűnöző életmód kialakulása az iskolázatlansággal is összefügg, ezért bizottságunknak eltökélt szándéka, hogy fellépjen ez ellen, nem csak a segítség szintjén, hanem a rávezetés szintjén is. Módosító javaslatot tesz majd a alpolgármester úr a rendelet módosítására, mi szerint ezek a gyermekvédelmi támogatások megvonhatóak legyenek, ha nem járatja a szülő a gyermekét iskolába - hiszen a gyerek egyetlen esélye az iskola. Erélyesebb fellépésre, változásra van szükség, hiszen ezek az adatok mutatják, hogy nem lehet elodázni ezeket problémákat.

Szintén fontos, hogy megtörtént az elsőosztályosok beíratása, miközben folynak még az intézménytársulási tárgyalások a környező falvakkal - ez most, június elején fog körvonalazódni.
Nehéz helyzetben vannak az iskolák és Sárospatak is, hogy milyen szerepet vállaljon, hiszen létesítményeink nem teszik azt lehetővé, hogy rögtön társuljunk. Viszont a gyerekek elhelyezéshez segítség lenne, ha megnyernénk az iskolabővítési pályázatot…

Zárt ülésben javaslatot tettünk a képviselő-testületnek a városban dolgozó pedagógusok jutalmazására valamint a Comenius díjra, amihez intézményenként kaptunk javaslatokat az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan. A Szabó Károly díj szintén elbírálásra került - a testnevelésben kiemelkedően teljesítő pedagógusokat ismerjük el ezzel a díjjal.

Törő Gábor
/2008.05.31./
 

Csak a fürdőnél lesz fizetős parkoló

 

        
            

A Pénzügyi Bizottság mint egy 10 napirendi pontot tárgyalt, melyek közül azt emelném ki, ami pénzügyi szempontból fontos, a parkolási díjak megállapítását, illetve, hogy hol legyen fizetős parkoló – kezdte a tájékoztatót Feró István, a bizottság elnöke…
 


 
 


Feró István

 

Az elmúlt évben két helyen volt fizetős a parkoló, a Várkert melletti autóbusz parkolóban és a fürdőnél. Az előterjesztés most csak a fürdőnél javasolja, ezáltal is több millió forintos bevételt tudnánk produkálni a Termálfürdő Kft, illetve az Önkormányzat részére.

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására is sor került, amelyben többek között szerepel, hogy a papír alapú előterjesztések kiváltásra kerülnek, hiszen a képviselők laptopokat kaptak, így mindenki cd-n fogja megkapni az anyagot.

Várhatóan megszületik a megállapodás a Sidinfo Kft. és az Önkormányzat között, ami az Újbástya üzemelését fogja előre mozdítani. Ez egy általános szerződés, amelyben az is szerepel, hogy a Tourinform Iroda működési költségei elrendezésre kerülnek a kft és az önkormányzat között.

Még egy lényeges napirendi pont van, amit kiemelnék: a Távhő díjtartozás kezeléséről hallhattunk tájékoztatást. Az ebből befolyt összeg eddig 1,8 millió Forint, a kintlévőség pedig még mindig 26 millió. Elindult a folyamat, ami ezeknek a tartozásoknak a kezelését próbálja helyre tenni, rávenni a polgárokat az elmaradásuk rendezésére.

Cziczer Katalin
/2008.05.31./
 

 

A Kulturális Bizottság elfogadta az Integrált Városfejlesztési Stratégiát

 

        
            

Szeretném kiemelni az Integrált Városfejlesztési Stratéga elfogadását, amit néhány hónappal ezelőtt tett le az Önkormányzat asztalára a Stratégiai Kutató Intézet. Már nagyon sok városfejlesztéses stratégia született, én szám szerint legalább 4-5-ről tudok – kezdte a Kulturális Bizottság üléséről szóló tájékoztatót Hajdú Imre, a bizottság elnöke…
 


 
 


Hajdu Imre

 

Nyilván az embernek már egy kicsit olyan érzése van, hogy városfejlesztési stratégiával tele van a padlás. Most már a megvalósítási időszakát kellene, hogy éljük, de tudni kell, hogy nagyon sok pályázatnál, követelményként írják elő az ilyen integrált városfejlesztési stratégia meglétét. Ennek okán el kell, hogy fogadjuk és a Kulturális Bizottság ülésén el is fogadtuk. Nem csak a kulturális területet érintette a bizottsági vita, a sport része pl. eléggé elnagyoltnak tűnik, ugyanakkor vannak kiemelkedő részek benne, mint az oktatás, vagy a kultúra városfejlesztési része.

Tehát ezt elfogadtuk, emellett fontosnak tartom megjegyezni, hogy Polyák Rita - mindannyian emlékszünk rá, az RTL Klub tehetségkutató műsorában szerepelt - támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, hogy CD-t szeretne megjelentetni, ehhez kéri az Önkormányzat anyagi segítségét. A Kulturális Bizottság egyelőre 100 ezer Ft-ot javasol a képviselő-testületnek jóváhagyni e célhoz.

A város minden körülmények között igyekszik azokat az embereket támogatni, akik a város jó hírnevét szolgálják, nemrég jelent meg feLugossy Laca az életműalbuma, azt is 250 ezer Ft-tal támogatta a város, és még számos más kulturális kezdeményezés van, amit ugyan nem nagy csinnadrattával, de mégiscsak támogat a város - nyilván azoknak szerény forrásoknak a felhasználásával, ami rendelkezésünkre áll.                                    

Törő Gábor
/2008.05.31./
 

 

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság üléséről

 

        
            

Szerintem valamennyi napirendünk fontos volt bizonyos értelemben, bár nem minden kérdésben hoztunk érdemi döntést, pontosabban úgy döntöttünk bizonyos dolgokban - amik nem voltak kellő mértékben előkészítve - hogy tovább kell még a műhelymunkát folytatni és a későbbiek folyamán javasoljuk majd a képviselő-testületnek napirendre tűzni – kezdte a Jogi és Ügyrendi Bizottság üléséről szóló beszámolót Saláta László elnök…
 


 
 


Saláta László

 

Meg is említem azt a két napirendet, amely mindegyike nagy horderejű beszámoló vagy munkaanyag. Az első a város hosszú távú rendezési tervének komplex koncepciója, amely már tulajdonképpen egy éves munka eredményeként került az asztalunkra, de úgy tűnik, hogy még kívánnivalókat hagy maga után. Tekintettel arra, hogy igazából ez az óriási nagyságrendű anyag kb. 400 oldalnyi, amelyet szakemberek készítettek el korábbi adatokból, amelyeket a város különböző szervezetei bocsátották rendelkezésükre. Igazából azon gondolkodtunk, hogy mit kezdjünk vele, mert a regisztrációs oldala, a helyzetelemzés az úgy tűnik, hogy reális, nagyon sok gondolatot sugall és ötletet ad, viszont a részletes megvalósítással kapcsolatosan a municiót nem kaptuk meg. Ezt kérnénk, hogy még próbálják bedolgozni az anyagba, és később majd visszatérünk erre a területre is.

A másik ilyen előterjesztés a Sidinfo Kft-vel kapcsolatos együttműködési szerződés, aminek az a lényege, hogy természetesen egy újonnan alakult szervezet azonnal nem képes arra, hogy önállóan tevékenykedjen, hanem bizonyos löketet, bizonyos anyagi hátteret kell biztosítani ahhoz, hogy elinduljanak. Ebben két olyan pont van, amiben feltétlenül támogatásra szorulnak. Az egyik, hogy átveszik a Tourinform Iroda tevékenységét, ebből fakadóan az ezzel járó pénzeszközöket is minden évben a részükre fogjuk majd átutalni. A másik ilyen dolog magával a pályázattal függ össze, hogy 3 éven keresztül bizonyos dolgokat kell mindenképpen a sarokbástyában produkálni, gondolok itt többek között a várost bemutató helyismereti, helytörténeti kiállításra.
Reméljük, hogy az ígéretükhöz híven 3 év után már önállóak lesznek, és nem szorulnak az önkormányzat anyagi támogatására. Ezzel együtt kidolgozásra szorulnak különböző jogi kérdések, úgyhogy addig javasoltuk, hogy vegyük le napirendről és majd egy következő alkalommal tárgyaljuk meg.                                 

Amely fontos napirend volt még és állást foglaltunk benne, az a szervezeti szabályzatunk módosítása. Itt az aktuális kérdéseket kellett ebbe bedolgozni, többek között a vagyonnyilatkozatok tételével kapcsolatosan, amelyben központi döntések születtek, azokat át kell vezetni a működési szabályzatba.

Döntöttünk a parkolási díjak kérdésében, elsősorban a fürdő és környékén az idegenforgalmi szezon időszakában szeretnénk parkolási díjat szedni.

Fontos kérés volt a közétkeztetéssel kapcsolatos szerződésmódosítás, amely a nemrég alapított RFV Kft-vel kapcsolatos szerződések módosítását jelenti. Ez elsősorban abból adódik, hogy bizonyos jogi lépéseket meg kell tenni. Nevezetesen Gondozási Központban felvetődött, hogy 25 évre kötötték a szerződést, az őket inspiráló jogszabályok szerint viszont maximum 5 évre köthetik. Ezek a lépések késztették arra az Önkormányzatot, hogy végignézzük a szerződéseket. Sajnos itt is nagyon sok még a kérdőjel, ezért úgy döntöttünk, hogy szintén adunk még lehetőséget arra, hogy egy műhely munkával dolgozzák tovább. Javaslatot teszünk arra, hogy a bizottságunk, ill. a többi bizottság által észrevételezett vélemények bekerüljenek az anyagba, és amikor leülnek a kft vezetőivel beszélgetni, azokat próbálják érvényesíteni. Úgy néz ki, hogy a szerződés túlságosan egyoldalú, a kft érdekeit képviseli, márpedig azért vagyunk, hogy az iskolák, az óvodák és a gyerekek érdekeit képviselve, olyan szerződéseket kössünk, amelyek nem lesznek ránk nézve hátrányosak.

Előterjesztés egy gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendelet kiegészítésére. Ennek az a lényege, hogy itt egy rendeletet és egy határozatot alkotunk. A rendeletnek az a lényege, hogy mint ahogy más önkormányzatok is teszik ezt, megpróbálunk bizonyos lakossági köröket arra késztetni, hogy iskolába járassák a gyerekeket, mert csak abban az esetben fogják megkapni a különböző egyéb juttatásokat, amelyekkel támogatást adott eddig az önkormányzat.
Másfelől két határozat arról szól, hogy megpróbáljuk az önkormányzat szakigazgatási szervét, vezetőit arra bírni, hogy próbáljanak megtalálni minden olyan lehetőséget, amivel munkába tudunk állítani embereket, hogy ezeket a most pillanatnyilag talán érdemtelenül kifizetett összegeket csak akkor tudnának igénybe venni, ha bizonyos munkákat, közmunkákat, bizonyos tevékenységeket végeznek.

Előterjesztés hangzott el a Polgármesteri Hivatalnál elvégzett hatósági vizsgálatokról, amelyeknek az eredménye tartalmazza, hogy a fejkvóták megállapítása következtében nagyobb összegeket hívtunk le a költségvetésbe, mint amennyi megilletett volna bennünket. Négy ilyen intézmény érdekelt a dologban. Ügyrendi Bizottságunk úgy döntött, hogy igazoló jelentést kérünk tőlük a túllépések magyarázatára, és annak ismeretében fogunk majd döntést hozni, hogy milyen további lépéseket tegyünk meg.

A Távhő díjtartozás kezelésének kérdésében foglaltunk állást - ez egy fontos kérdés. Arról van szó, hogy a Távhő annak idején közel 40 millió Ft kintlévőséget hagyott maga után, amiből különböző intézkedések következtében eddig már 11 millió Ft befolyt. A további összeg beérkezése érdekében tettünk intézkedéseket. Egyelőre meghatalmazzuk a polgármester urat arra - remélhetőleg majd a testületi ülésen - hogy részletfizetési lehetőséget biztosítson azoknak, akik fizetési hajlandóságot mutatnak. Másfelől, akik ezt nem teszik meg, azok irányába viszont az Önkormányzat nevében jogi úton próbálunk elégtételt szerezni, őket rákényszeríteni arra, hogy fizessenek.

Végül, ami szintén nagyon fontos, egy előterjesztés hangzott el az aljegyzői munkakör betöltésével kapcsolatos pályázati kiírásáról. A kiírásra azért került sor, mert Vukovich Lászlóné, az aljegyző nyugdíjazására került sor. Ez egy olyan feladat, amely elodázhatatlan, és olyan területet visz, ahol mindenképpen tapasztalt személyre van szükség. Szeretnénk, ha egy tapasztalt személy jelentkezne erre a munkakörre, akit nem betanítani kellene, hanem tulajdonképpen azonnal tudná folytatni ezt a munkát.

Cziczer Katalin
/2008.05.31./
 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság üléséről

 

        
            

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén a legnagyobb vitát a gyermekvédelmi és rendszeres szociális segélyben részesülők ellátása váltotta ki. Bizottságunk elviekben egyetértett azzal, hogy a gyermekvédelmi támogatásról szóló rendeletet meg kell változtatni – nyilatkozta Oláh József Csaba, a bizottság elnöke...
 


 
 


Olah József Csaba

 

Nagyon racionálisan kell majd fellépni azokkal az emberekkel szemben, akik gyakorlatilag munka nélkül nagy pénzeket vesznek fel az önkormányzattól, illetve az államtól. Sajnos jegyző asszony tájékoztatott bennünket arról, hogy ezt csak elviekben fogadhatja el a testület, hiszen erre még kormányrendeletet nem hoztak. Ebben a minisztériumoknak kell dönteni, és csak ezután alkalmazhatják az önkormányzatok.

Reméljük, hogy a közvélemény felháborodásával együtt az önkormányzatok hatással tudnak lenni minisztériumokra. A rendszeres szociális segélyben részesülők számára ajánljunk fel a közcélú, illetve közhasznú munkát. Amennyiben nem fogadják el, csak akkor szüntetnénk meg a támogatást. Ezt az előterjesztést bizottságunk megszavazta, s elfogadásra tanácsolni fogja a képviselőtestületnek.

A másik fontos témakör, amiben nagyon nagy vita volt, az a közétkeztetésről szóló szerződés megszavazása. Ezt egyoldalúnak látja a bizottságunk az RFV Sárospatak Kft. részére. Csak első olvasatként kezeltük, hiszen több olyan pont van benne, ami az önkormányzatunkat egyáltalán nem védi, mint többségű tulajdonost. Mi azt fogjuk tanácsolni a képviselőtestületnek, hogy első olvasatként kezelje ezt a megállapodást. Üljenek le az intézményvezetőkkel, az önkormányzat jogászával, és együtt, egy komplett szerződést alakítsanak ki.

Az RFV Sárospatak Kft. a konyhák felújításánál egy 160 millió Forintos beruházást tervez, amit nekünk nem bontottak le tételesen, hogy ezt az összeget milyen részletekben, milyen eszközökre fordítják. Egy konyhával tervezik az önkormányzati intézmények közétkeztetését, pedig mikor indult ez a projekt, akkor három konyháról volt szó, mivel a Móricz Kollégium és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának a konyhája fel lett újítva az előírásoknak megfelelnek. Így nem értjük azt, hogy ezeknek az eszközöknek mi lesz a sorsuk. Bizottságunk szeretné látni, hogy milyen eszközök kerülnek beépítésre.
Felmerült még a közétkeztetés forintra való lebontása, hogy egy adag mennyibe fog kerülni.                                         

Törő Gábor
/2008.05.31./
 

 

A kiülős teraszok lehetőségéről is tárgyalt a Gazdasági Bizottság

 

        
            

13 napirendi pontot tárgyalt nyílt ülésben a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési bizottság, ill. zárt ülésben az első lakáshoz jutók támogatásának benyújtott kérelmeket bíráltuk el – nyilatkozta Erdős Tamás, a bizottság elnöke…
 


 
 


Erdős Tamás

 

Első napirendi pontban a nyáron alkalmazandó fizető parkolási díjak, ill. a parkolók kijelölésével kapcsolatos napirendet tárgyalta meg a bizottságunk. Az előző évhez képest most kizárólag a strand környékén lesz fizetős parkoló. Ennek a tarifáit testületi döntés után természeten közzé tesszük.
Sárospatak város Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása vált szükségessé. Egyrészt a jogszabályi változások okozták ezt, másrészt az élet is produkál olyan apróbb korrekciós igényeket, amiket megtárgyaltunk, és a testület is vélhetőleg el fog fogadni.

Előterjesztést tárgyaltunk az elkészült városfejlesztési stratégiai terv elfogadásával kapcsolatosan, melynek során a bizottság úgy döntött, hogy ezt első olvasatnak tekinti, és ezt javasolja képviselőtestületnek is, hiszen az egyébként is nagy terjedelmű anyagnak bizonyos mellékletei még váratnak magukra, ezért következő fordulóban ismét tárgyalni fogunk a városfejlesztési stratégiáról.

A közétkeztetési szerződésekről tárgyaltunk a következő napirendi pontban, amelyek a közétkeztetést bonyolító önkormányzati intézmények és az RFV Sárospatak Kft. között kötöttek…
                                                

Következő napirendi pontban a Sidinfo Kft - az Újbástya rendezvény és konferencia és turisztikai központot üzemeltető cégünk - és az Önkormányzat között szükséges üzemeltetéssel kapcsolatos szabályokat tárgyaltuk, hiszen az Újbástya létesítmény már üzemel, a kiállítások június végére elkészülnek, így gyakorlatilag elkezdődhet a teljes, 100%-os üzem, így a tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető között fennálló szabályokat szükségesnek tartottuk megállapodásban rögzíteni. Egyelőre előzetes anyag került a bizottság elé, amelynek kiegészítése még szükséges. Ezt szintén első olvasatnak tekintjük és a következő ülésen fogjuk lezárni, kiegészítve azokkal a még hiányzó, még szükséges elemekkel, amelyek a részlegesen és pontosan rögzítik az Önkormányzat és a Sidnfo Kft üzemeltetéssel kapcsolatos megállapodásait.

Utána ingatlanügyekről tárgyaltunk, egy kisterületű Vörösmarty utcai ingatlan elidegenítésével kapcsolatosan, amelyet a bizottság támogatott, ill. egy Rákóczi-, valamint egy Kossuth utcai ingatlan tulajdonszerzési ügyéről teszünk a testületnek javaslatot.

Egy közérdekű lakossági bejelentéssel kapcsolatos jegyzői tájékoztatás hallgattunk meg, amelyet a Távhő díjtartozások kezeléséről kaptuk. A tavaly október 1-je előtti kintlévőség behajtásáról, ill. befizetések ütemével kapcsolatosan kaptunk tájékoztatást.

Előterjesztést hallgattunk meg a Tourist Police szolgálat működéséről, hiszen közismert, hogy a nyári időszakban idegen nyelveket beszélő diákok a rendőrség munkatársaival együtt tartanak szolgálatot, és turisztikai információt nyújtanak a turistáknak. Az idén is lesz ilyen szolgáltatás, és az ezzel kapcsolatos költségekről tárgyaltunk, támogató javaslatokat hozva.

Az utolsó napirendi pont a sárospataki Rákóczi utcában, a vendéglátóipari előkert céljából közterület használat engedélyezéséről szólt. Nem csak ezzel a konkrét, egyetlen egy kéréssel foglalkozó hosszas vita után, a bizottság javaslatot tett a testületnek, de mindenképpen szükséges ennek a kérdésnek a globális, átfogó vizsgálata. Ezért bizottságunk kezdeményezi, vizsgáljuk meg, hogyan lehet és, hogyan nem szabad teraszokat létesíteni a főutcán, ugyanis sok-sok olyan momentum van, ami ezt a kérdést szabályozza egyrészt jogszabályi, másrészt fizikai akadályok vannak, valamint az élet és az igények szabályai, ezért javasoljuk, hogy átfogóan vizsgáljuk meg a város központi területein a kiülős teraszok, vendéglátóipari előkertek létesítésének a lehetőségét.       

Cziczer Katalin
/2008.05.30./
 

 

Baleset gyorshajtásból

 

        
            

2008. május 23-án súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt Vámosújfaluban. A balesetről Kocsis Péter rendőr törzszászlós, a Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának baleseti helyszínelője számol be olvasóinak, hogy felhívja a figyelmet a gyorshajtás veszélyeire…


 
 


Kocsis Péter

 

A délutáni órákban, 17 órakor egy személygépkocsi közlekedett a Széchényi úton, a Szent István út irányából a Dózsa György út irányába. Kikerült egy üresen parkoló személygépkocsit, de a manőver befejezése után úgy tért vissza a jobboldali forgalmi sávba, hogy a jobboldali első kerék a korábban felázott, meglazult útpadkára ráhajtott, amely során a gépkocsi megcsúszott és az útpadka mellett lévő vízelvezető árkot átívelő beton szerkezetű hídnak nekicsúszott, majd az oldalára dőlt.

A beleset során személyi sérülés történt, a gépkocsiban utasként tartózkodó személyek közül az egyik utas 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. Az ügyben a Sárospataki Rendőrkapitányság vizsgálatot folytat a felelősség megállapítása céljából.

Felhívnánk a lakosság figyelmét a közlekedési szabályok fokozott betartására, különösen a sebességhatárok betartására. Lakott területen belül 50 km/h, ill. lakott területen kívül pedig a 90 km/h betartására, valamint a megállási, várakozási szabályoknak a betartására.
2008. május 1-től komoly bírságokat közigazgatási eljárás keretében kell kiszabni ezen szabálysértések elkövetőivel szemben. Ezeket, tehát a megállni és a várakozni tilos, valamint a gyorshajtási szabályokat a Sárospataki Rendőrkapitánysággal ellenőrizni fogjuk és be fogjuk tartatni.
                   (
A fotók Vámosujfalu honlapjáról származnak)                                               

Törő Gábor
/2008.05.30./
 

 

Gyermeknapi meglepetés a Mese Óvoda és Bölcsőde gyermekei számára

 

        
            

A Gyermeknap alkalmából 2008. május 23-án kedves meglepetés érte a sárospataki óvodás gyermekeket.

A Zempléni Fiatalok Egyesülete képviseletében Rózsa Tamás, az egyesület elnöke és Csintalanné Péczeli Veronika egyesületi tag mesekönyveket és műsoros CD lemezeket ajándékozott a város három óvodájának.

Az ajándékokat Baloghné Pintér Katalin általános vezetőhelyettes vette át és köszönte meg a gyermekek nevében.
 


 
 Cziczer Katalin
/2008.05.30./
 

 

Reneszánsz kori eszközök készítői az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákjai között

 

        
            

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által hirdetett „Reneszánsz év – 2008” program része az a verseny, melyen az Arany János Tehetséggondozó Program iskolái vehettek részt 2008. május 23-24-én Egerben...

A reneszánsz ember kíváncsiságát, tudásvágyát tisztelve a reneszánsz kori eszközök modellezésére, illetve – a kor tudásanyagára építve – fikcionálására vállalkoztak a versenyző diákok.

Színes eszközkavalkád készült el, melyet 10 perces szemléltetéseken mutattak be alkotóik. Ellensúlyos hajítógépet, Leonardo repülőgépmodelljét, „lé-palintát”, a csapsúrlódás és lejtő eszközét stb. értékelte a szakmai zsűri - fizikatanárok, régész, a fizika érettségi eszközkészletének összeállítója személyében. Az ÁVG-s diákok katapultját és annak bemutatását a IV. helyezéssel jutalmazta a zsűri, így a lelkes diákok – Varga Tamás, Gulyás István, Péter László – részt vehetnek egy Nagyvárad – Kolozsvár – Tordai-hasadék úti célú kiránduláson. A diákok tanársegítői: Bigus Imre és Szeder László tanár urak voltak.

Mindannyiuknak gratulálunk!


 
 

Törő Gábor
/2008.05.30./
 

 

Tíz éves jubileumot ünnepelt a Tánciskola

 

        
            

2008. május 24.-én a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte. A nagyszabású rendezvény felvonulással kezdődött, melynek keretében az iskola 19 telephelyének 600 tanulójából álló színes forgatag haladt végig Sárospatak főutcáján A Művelődés Házáig- nyilatkozta Réthiné Muha Krisztina, igazgatónő...
 


 
 


Réthiné Muha Krisztina

Dr. Muha Miklós

Fekete Csaba

Darmos Csaba

 

A program a színházteremben folytatódott a különböző tanszakok és telephelyek bemutatóival. A terem már ekkor zsúfolásig megtelt. A 19 órától kezdődő Gálaműsoron, már a lépcsőkön és a Pódiumteremben is álltak az érdeklődők.

A Gála fergeteges hangulatát Polyák Rita alapozta meg előadásával, akire iskolánkban mindenki nagyon büszke, hiszen annak idején nálunk tanult társastáncot. Tudása semmit nem kopott az évek alatt, ezt bizonyította a Matu Zsolttal előadott latin koreográfia, ami legalább akkora sikert aratott, mint az elhangzott dalok.

Ezután az ünnepség protokoll része következett, melyet Nagyrónai Lászlónak, az Oktatási Minisztérium Osztályvezetőjének köszöntő szavai nyitottak meg. Beszéde végén Államtitkári Emléklapot adott át Réthiné Muha Krisztina igazgatónőnek és Fekete Csaba néptánc pedagógusnak, valamint Gajtkó Andrea, Mózes Enikő, Mózes Zsófia és Muha Csaba tanulóknak, akik az iskola megalakulásától a mai napig részt vesznek az intézmény munkájában. Ezek után az iskolával kapcsolatban álló önkormányzatok polgármestereinek és iskolaigazgatóinak köszöntői következtek.

Aros János alpolgármester úr köszöntője után Dr. Muha Miklós átvette Sárospatak Város Önkormányzatának Díszoklevelét. A hivatalos rész utolsó momentuma az elmúlt évben alapított szakmai díj, a Kerchner Zoltán Díj átadása volt, melyet a tragikusan elhunyt alapító édesanyja adott át. A díjat az iskola dolgozói ítélik oda a tanév legjobb csoportjának, vagy tanulójának, illetve a legjobb tanárnak.

A 2007/2008-as tanév legjobb tanulója Balogh Sándor és Hangácsi Gábor lett, akik országos versenyek döntőiben szerepeltek kiemelkedően. A tanév legjobb tanárává Darmos Csabát választották.

A díjak átadása után folytatódott a műsor, melyben a lelkes és nagyszámú közönség kiemelkedő szóló – páros-és csoportos produkciókat láthatott a néptánc, társastánc, moderntánc és balett tanszak tanulóinak előadásában.

A műsort színesítette Szemán Csilla és Matu Zsolt produkciója, valamint Kővári Henrietta és Maier Reimond pedagógusok megjelenése a színpadon. Éjfél után, a maratoni műsor végén a Four For Dance csoport zseniális műsora tartotta ébren a nézők figyelmét, akik még éjszaka egy órakor is több százan tapsoltak a remek produkcióknak és az ünnepelt iskolának.

A hosszú, tartalmas és emlékezetes születésnap a több száz torokból hangzó „Sok születésnapokat vígan megélhess” köszöntőjével, és az ünnepi torta felvágásával ért véget. Hajnal kettő körül elcsendesedett a Ház, de az ünnep pillanatai sokáig emlékezetesek maradnak mindannyiunk számára.

Köszönetünket szeretném kifejezni mindazoknak, akik támogatták, segítették iskolánkat az elmúlt években. A gyerekeknek, a szülőknek, az iskola dolgozóinak, a támogatóknak, minden polgármesternek, iskolaigazgatónak, és mindenkinek, aki részese volt ennek a nehézségekkel teli, de sikeres, emlékezetes, és eredményekben gazdag 10 évnek!
 

Remélem továbbra is támogatják munkánkat, és találkozunk az elkövetkező évek nagy rendezvényein, és a hétköznapokon is.

További fotók>>>     További fotók>>> 
  
Amatőr filmek:
  Néptánc >>>   Társas tánc >>> 
  Matu Zsolt - Szemán  Csilla:  Latin egyveleg:   1. >>>      2. >>>      3. >>>


/2008.05.30./
 

 

XIII. Comenius-Árvay Kupa ifjúsági sakkverseny

 

        
            

Nehezen sikerült megtalálni a végleges időpontot. Talán ennek is köszönhető, hogy az eddig megszokott 90-100 fős mezőny most 65-re olvadt. Szerencsére a május 17-ei verseny ettől függetlenül nagyon izgalmas és színvonalas partikat hozott. Az utóbbi években a sakkot szakköri rendszerben oktató iskolák tanulói mellett vendégül látjuk a miskolci sakkegyesület diákjait is. A sárospataki versenyen asztalhoz ülő gyerekek jól ismerik egymást, sokan már a megyei diákolimpiai versenyeken is összemérték tudásukat.
A 7 fordulós verseny végeredménye:
I. korcsoport:
1. Ács Petra 6.5 p.(EMSE Miskolc)
2. Ács Kristóf 6 p. ( EMSE Miskolc)
3. Jankovics László 5.5 p. ( Sajószentpéter, Központi Ált. Isk.)
Legjobb leány: Szegedi Izabella 4p. (Taktaharkány, Apáczai Csere János Ált. Isk.)

II. korcsoport:
1. Heindrich Máté 6.5 p. (Sajószentpéter, Központi Ált.Isk.)
2. Halastyák Csaba 6 p. ( Sajószentpéter, Központi Ált. Isk.)
3. Bagoly Péter 5.5 p. (Sajószentpéter, Központi Ált Isk.)
4. Simai Balázs 5 p. ( M.E.Árvay József Gyak. Ált. Isk-ja,...8. Zsákai Norbert 4.5 p.,...12. Sisán Bence 4 p.)
Legjobb leány: Békési Boglárka 4 p. Ricse, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.)

Csapatverseny( az őszi és tavaszi forduló összesítése alapján):
1. Sajószetpéter Központi Általános Iskola 48 p.
2. Ricse II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 40 p.
3. Sárospatak M.E. Árvay József Gyak. Ált Iskolája 38 p.


 
 

További fotók>>>

/2008.05.29./
 

 

Ballagás volt a főiskolán

 

        
            

A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karának végzős hallgatói - a hagyományokhoz híven - a szorgalmi időszak utolsó napján, 2008. május 16-án ballagtak el főiskolájuktól - küldte tudósítását Szemán Ákos...
 


 
 


Szemán Ákos

 

A hallgatók - az ismert ballagási dalokat énekelve - patronáló oktatóik kíséretével lassú menetben vonultak végig a főépület folyosóin, majd fölsorakoztak az udvaron Comenius szobra előtt tisztelegve. Weöres Sándor „Még annyi mindent elsorolni kéne” című versével Horváth Beáta elsőéves főiskolai hallgató köszöntötte az egybegyűlteket, ezt követően Stóka György dékánhelyettes mondott ünnepi beszédet.

A ballagók képviseletében Szemán Ákos hallgató búcsúzott, az alsóbb évesek nevében pedig Sass Rita osztotta meg útravaló gondolatait az ünneplő közönséggel.

                                                                                További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.29./
 

 

Karcsán volt a zempléni reformátusok kórustalálkozója

 

        
            

A nyolcszáz éves karcsai templom volt a házigazdája a zempléni reformátusok kórustalálkozójának, amelyen a nemrégen megalakult helyi Tompa Mihály énekkar mellett Szerencsről, Bodrogolasziból, Sátoraljaújhelyből, Tiszaladányból és Sárospatakról érkeztek énekkarok.

A kórusok nem csupán a hitélet ünnepeit gazdagítják, hanem jelentős szerepet töltenek be egy település közösségi életében. Sajnos a mai média-központú kultúra nem kedvez az éneklésnek, a hagyományos értékrendű mozgalmaknak, ennél értékesebb, ha egy-egy találkozó alkalmával egymás helytállását megismerve az éneklő csoportok felbuzdulást nyernek a szakmai, közösségi fejlődéshez.
A karcsaiak szíveslátásukat finom sütemények kínálásával bizonyították meg, és az egyik szerencsi kórustag tárogatójátéka tette emlékezetessé a találkozást.
  
 

 

Ref. Lelkészi Hivatal
/2008.05.29./
 

 

NINCS MODOR

 

        
            

Igazi meglepetés volt feLugossy László Újbástyában tartott könyvbemutatója, hiszen a NINCS MODOR című könyv, a mester több mint 200 meglepő alkotását tartalmazza.
A SZOBA KIADÓ gondozásában megjelent könyv igényes megjelenésű, jó kézbe venni, a képeket nézegetve lapozgatni. Rövidesen Sárospatakon is kapható lesz....


 
 


feLugossy László


 

 


Ez egy művészeti album, amelyben képzőművészeti munkásságomat mutatom be, ami a 70-es évektől tulajdonképpen napjainkig - ebből ez időszakból egy válogatás. A Szoba Kiadó és a Miskolci Misszionár Galéria közös vállalkozásában kerül a könyv kiadásra. A miskolci barátainkkal nagyon inspirálóan hatunk egymásra és időnként elindítanak egy-egy dologra, ez most is így történt. nem vagyok már fiatal, van már mögöttem egy munkásság, amiről ők úgy gondolták, hogy érdemes bemutatni. Végül is örömmel álltam elébe ennek a munkának...

A terjedelem menetközben mindig bővült egy kicsit, eredetileg 118  oldalra volt a könyv tervezve, de végül is 218 oldal lett. Van egy DVD melléklete is, ami a mozgóképes munkáimnak egy válogatásra. Több filmet is készítettem a 80-as 90-es években a Balázs Béla Stúdióban, ami a fiatal filmesek stúdiója volt. A 80-s években mint Bizottság zenekar működtünk, arról is vannak olyan koncertdokumentumok, amikről úgy láttam, hogy érdemes betenni ebbe a válogatásba. Menet közben nyíltak ki ezek a társművészeti lehetőségek, a zene, a performance és a video, ami abban az időben jött be. Már aktívan nem zenélek, de még mindig vonz az a műfaj...

A továbbiakat illetően, nem sokára nyílik a Műcsarnokban egy kiállítás, ami 12 művész 12 képét mutatja be. Lesz Sajókazán is egy kiállításunk, 3 pataki és egy kazincbarcikai művész részvételével. Meghívtak a VOLT Fesztiválra Soporonba mint képzőművészt, lesz Balatongyörkön is egy kiállítás és végül Szentendrén egy visszatekintő kiállításom. Erre készülök legjobban, ez a Szentendrei Nyárnak is egy eseménye lesz, ott a most bemutatott könyvben lévő munkák közül is többet fogok szerepeltetni...

További jó egészséget, alkotó kedvet és újabb sikereket kívánunk a szentendreiből sárospatakivá lett művészünknek!

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.05.28./
 

 

Kiosztották a Polgármesterek Borát

 

        
            

A Tokaji Borfesztivál kertében, 2008. május 23-án került sor az idei Polgármesterek Borának átadására. A rendezvény házigazdája Májer János, Tokaj polgármestere Dr.Hörcsik Richárdot mint Tokaj-hegyalja érdekeiért kiálló országgyűlési képviselőt szólította az emelvényre...
 


 
 


Májer JánosDr.Hörcsik Richárd

 

Dr.Hörcsik Richárd köszöntőjében azt hangsúlyozta, amit maga a Polgármesterek Bora is jelképez, az összefogást, az összefogás szükségességét. Tokaj-hegyalja 28 települését egy szerelvény 28 kocsijához hasonlította, amelyek összetartoznak és egy irányba kell hogy haladjanak.
Ennek az összefogásnak a szimbóluma a Polgármesterek Bora is, ami a Tokaj-hegyaljai bormarketing egyik eszköze. Röviden beszámolt arról, hogy az Országgyűlés előtt hogyan képviseli Tokaj-Hegyalja - mint a Világörökség része - érdekeit, akár az elkerülő utakról van szó, akár pedig a törköly pálinka, Tokaj-Hegyalja ezüstje - levédéséről.

Májer János, Tokaj polgármestere, Nyikos István fesztiváligazgató és Kiss László, a Tokaj-Kereskedőház vezérigazgatója köszöntőjéből egyaránt kicsengett, hogy nem tartják elegendőnek azt a bormarketinget, amit most a Tokaji bor kap. Májer János a franciaországi útján tapasztalta ugyan, hogy ott is elismerik a Tokajit, de azt is megállapította, hogy ott sokkal nagyobb az összefogás a borászok, az idegenforgalmi, a gasztronómiai szakemberek és a vendéglátók között.
Kiss László a HVG egy összehasonlító elemzésében olvasta, hogy a Tokaj Expressz lassabb, mint a Villányi Gyors...  Ő is az összefogás és a jó marketing stratégia fontosságát hangsúlyozta, hogy más borvidékekkel állni tudjuk a versenyt.

Nyikos István rámutatott, hogy ez a Borfesztivál is része az oly szükséges bormarketingnek, és hogy ez a világhírű borvidék nem engedheti azt meg magának, hogy ez fesztivál elmaradjon - utalva arra, hogy néhány fesztivál anyagi okok miatt elmarad ebben az évben.

A köszöntők után Kiss László egyenként szólította a polgármestereket, akik átvették az idei Polgármesterek Borát, amit az ősszel leadott szőlőből és aszú szemekből készítettek el a Tokaj Kereskedőház szakemberei, immár 7. alkalommal.
 
A borok kiosztása után a fesztivál színes műsorral folytatódott, de sok vendéget jobban érdekelték a boros standok, ahol jobbnál-jobb borokat kóstolgathattak, de a bazársorok is csalogatták a résztvevőket változatos árukészletükkel.
  
A turisztikai tájékoztató asztalok között örömmel fedeztük fel A Művelődés Háza által bemutatott sárospataki kínálatot, két népviseletbe öltözött bájos kislány közreműködésével.
 


Nyikos IstvánKiss László
 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.28./
 

 

III. MOGYI – SUSI Szivacskézilabda és Labdarúgó Gyermekfesztivál

 

        
            

A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola 2008. május 25-én – vasárnap – rendezte meg azt a gyermeknapi sportfesztivált, melyen a hazai közönség a SUSI szivacskézisei és labdarúgói mellett, igen elismert egyesületek csapatait is láthatta - küldte tudósítását Belicza János tanár úr…


 
 
Belicza János 

Az eseményre elfogadta a meghívást a Budapesti Honvéd, a Nyíregyházi Sportiskola, a Miskolci Sportiskola, a Kazincbarcika, a Mezőnagymihály, a Bőcs, az Olimpiakosz Pálháza és a Zemplén Focisuli is. Az Árpád Vezér Gimnáziumban megtartott rendezvénnyel, megpróbáltak a szervezők felejthetetlen élményt nyújtani a gyermekeknek.
A megható megnyitó ünnepség után kiváló színvonalú mérkőzéseket láthattak a szurkolók, mind a tornacsarnokban mind a műfüves pályán egyaránt. Óriási hangulat uralkodott a párharcok alatt, amit a több mint 500 kilátogató vendég hozott létre. A fesztivál sportértéke mellett, minden tanulónak jutott egy kis meglepetés is – a MOGYI jóvoltából – és természetesen az edzők sem maradhattak ki az ajándékozásból. A legügyesebb csapatok pedig érmeket, serlegeket, oklevelet és különdíjakat kaptak. A SUSI vezetői a szülőkre, hozzátartozókra is gondoltak, hiszen miközben a sportolók dobták a labdát és rúgták a bőrt, a pálya mellett már készült a finom gulyás, amit az eredményhirdetés után piknikezés formájában fogyasztottak el a kedves vendégek.
Összességében e rendezvény jó alkalmat nyújtott arra, hogy a SUSI – s csapatok megfelelően felkészüljenek a további versenyekre. A labdarúgók 2008. június 14-15-én Budapestre látogatnak a Góliát Kupa Országos Döntőjébe, és előtte héten – bemelegítés gyanánt – a legkisebbek Tiszaújvárosban vesznek részt egy nemzetközi tornán. A szervezők büszkék arra, hogy a III. MOGYI – SUSI Szivacskézilabda és Labdarúgó Gyermekfesztivált minden sportoló és hozzátartozó mosolyogva zárta le, azzal a mondattal: jövőre, veletek, ugyanitt! A rendezvény méltó búcsúja volt a tanévnek!

Köszönet a támogatóknak: Sárospatak Város Önkormányzata, Mogyi Kft., Patak Vizép Kft. – Kerülő László, Pusztavár Vadásztársaság, Émász – Elmű, Hegyi Tibor, Árpád Vezér Gimnázium, Coca – Cola – Magyarország, Cuki Diszkont – Székesfehérvár, Tiger – TOOLS Kft. – Vadkerti András, Götz Pincészet, Bodrogolaszi Rugógyártó Kft., www.folyatofuras.hu, Gál András és természetesen a szülőknek is jár a köszönet, akik nélkül nem lenne SUSI!

A SUSI kupa hivatalos végeredménye:

LABDARÚGÁS: 1999-ben születettek: 1. NYÍRSULI
2. SUSI 99
3. ZEMPLÉN FOCISULI
4. SUSI 2000

1997-ben születettek: 1. NYÍRSULI
2. SUSI 97
3. OLIMPIAKOSZ PÁLHÁZA
4. SUSI 98

Különdíjak: 1999-ben születettek: gólkirály: KISS BALÁZS (NYÍRSULI)
legjobb játékos:FARKAS BENCE (NYÍRSULI) legjobb kapus:MOLNÁR ALEX (ZEMPLÉN FOCISULI)
legjobb hazai: BERKI BENCE (SUSI)

1997-ben születettek: gólkirály:TAKÁCS ÁKOS (NYÍRSULI)
legjobb játékos:BODZÁS ÁRON (NYÍRSULI) legjobb kapus:KOLESZÁR DÁVID (SUSI)
legjobb hazai:OROSZ MIKLÓS (SUSI)

SZIVACSKÉZILABDA: 1998-ban született lányok: 1. BŐCS
2. MEZŐNAGYMIHÁLY
3. SUSI
4. MISI

1998-ban született fiúk: 1. BUDAPESTI HONVÉD PITYPANG
2. KAZINCBARCIKA
3. SUSI
4. MISI

Különdíjak: lányok: gólkirály:FÉSZKI ALEXANDRA (BŐCS)
legjobb játékos:DEMETER ORSOLYA (MEZŐNAGYMIHÁLY)
legjobb kapus:TAVASZI ALEXANDRA (MISI)
legjobb hazai: PAPP DÓRA (SUSI)

fiúk: gólkirály:FÓTI MÁTÉ (HONVÉD)
legjobb játékos:SÁFRÁNY MÁTÉ (KAZINCBARCIKA)
legjobb kapus:SZŰCS CSABA (HONVÉD)
legjobb hazai:GÖTZ BENCE (SUSI)

GRATULÁLUNK A SPORTOLÓKNAK ÉS FELKÉSZÍTŐIKNEK!
 

További fotók (délelőtt) >>>       További fotók (eredményhirdetés)>>>


/2008.05.28./
 

 

Kitüntették Halász Magdolnát

 

        
            

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2008. május 14-én Halász Magdolna részére kiemelkedő munkája elismeréseként a ”Könyvtárügyért” kitüntetést adományozta.


 
 


Halász Magdolna

 

A Szövetség által alapított díjat a könyvtárosok javaslata és az Elnökség döntése alapján adták át Halász Magdolnának, aki ötödikként kaphatta meg a különleges elismerést…

A kitüntetés átadására az Országos Széchenyi Könyvtárban tartott közgyűlésen került sor. A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár ny. igazgatójának szívből gratulálunk, hiszen több évtizedes sikeres, eredményes tevékenységét díjazták ezzel a kitüntetéssel.

További jó egészséget, és - olykor könyvek és barátok között eltöltött – kellemes, megérdemelt pihenést kívánunk városunk Könyvtárosának!

Törő Gábor
/2008.05.27./
 

 

Műemlékfelújítás svéd modell alapján

 

        
            

2008. május 21-én délelőtt a Múzsák Temploma emeleti tárgyalójában, műemlékvédelmi, területfejlesztési, turisztikai szakemberek és polgármesterek gyülekeztek. Amint Leskó Istvántól, az Épszer Rt. elnök-igazgatójától, a rendezvény házigazdájától megtudtuk, egy újszerű kezdeményezés, egy soha nem látott összefogás indult el ezen a napon, a műemlékekben oly gazdag, történelmi Zemplén fellendítésére....
 


 
 


Leskó István


Fuksz Sándor


Dr. Hörcsik Richárd

 

14 évvel ezelőtt Svédországban indult el egy modell, amelynek a lényege az volt, hogy az ottani, nehéz gazdasági körülmények között kerestek egy olyan kitörési pontot, ami összekapcsol különböző területeket, így a foglalkoztatáspolitikát, a területfejlesztést, az oktatást, és egyéb turisztikai, pályázati lehetőségeket, és ennek az összekötő kapcsaként a műemléképületek felújítását találták meg, ami mindenki által támogatott lehet. Ezt követően megtízszerezték a műemlékekre szánható összegek nagyságát, átképzéseket folytattak - tehát szakmunkásokat képeztek - s így segítették elő a gazdaság fellendülését.

Ez a modell már Európában is többfelé fut - pl. Lengyelországban és a balti államokban - és szeretnénk itt Magyarországon is elindítani, a régi Zemplén Vármegye területén – tehát a szlovákiai oldalt is bekapcsolva – és itt is megpróbálni kamatoztatni ezt a lehetőséget.

A mai összejövetelre meghívtuk a Műemlékvédelmi Hivatal, a Területfejlesztési Tanács, a Munkaügyi Központ, az oktatásban és idegenforgalomban résztvevő szervek képviselőit, illetve azokat a műemlék tulajdonosokat – önkormányzatokat, magánszemélyeket - akik érdekeltek lehetnek abban, hogy a tulajdonukban, vagy kezelésükben lévő műemlék felújításra kerüljön.

A műemléképületek felújítására ráfűzve kapcsoljuk be az idegenforgalmi, a foglalkoztatási, a területfejlesztési és az oktatási pályázati lehetőségeket. Most az a lényeg, hogy elinduljon ez a folyamat, ami gondolom egy félév múlva már eljuthat oda, hogy effektíven elindulhatnak valamilyen felújítások. Először egy előadást fogunk meghallgatni a svéd modellről, majd el fogjuk dönteni a további lépéseket.

Tekintettel arra, hogy történelmi Zemplén Megye jelentős része a mai Szlovákia területén fekszik és azért is, mert az alsó- és felső Bodrogköz a határok átjárhatóságával már egy tájegységgé vált, ezért veszünk részt ebben a közös programban, hiszen nagyon értékes műemlékek, műemlék jellegű épületek vannak Királyhelmec és Tőketerebes környékén is, így nagy kár lenne, ha egy ilyen nagy területet felölelő programot nem terjesztenénk ki a határon túli Zemplénre – tette hozzá Fuksz Sándor, aki a szlovákiai Nagykaposról jött erre a találkozóra…

Ezen túlmenően viszont éppen a program újszerűségét kihasználva kárpátaljai műemlékek, konkrétan a beregszentmiklósi Rákóczi-várkastély mindenképpen rész kell hogy vegyen ebben a programban - és a határ mentén található műemlékek is - hogy az Európa Uniós programok lehetőségeit Ukrajna felé is ki tudjuk terjeszteni.

Dr. Hörcsik Richárd nem csak mint házigazda polgármester, hanem mint Zemplén választott országgyűlési képviselője is biztosította a megjelenteket, hogy az ügy mellé áll…
Szerencsések vagyunk, mert minket a Jóisten megáldott mindenféle épített örökséggel. Ez arra kötelez bennünket, hogy nem csak jó gazda módján megőrizzük, megvédjük ezeket, hanem a hasznosítására is találjunk lehetőségeket.

Még a csillagok állása is kedvező, hiszen az Európai Unió tagjai vagyunk, és a Reneszánsz Éve van, ami felhívja a figyelmet a műemlékek védelemre - amit nem csak érdemes, hanem kötelessége is az itt élő önkormányzatoknak támogatni.

Mi itt Sárospatakon soha nem felejtettük el a történelmi Zemplént, és azokat, akik a határ másik oldalán élnek. Én, nem csak mint Sárospatak polgármestere, de mint a zempléni térség országgyűlési képviselője is támogatom ezt az ügyet és képviselem a Magyar Országgyűlésben, és természetesen az Európai Ügyek Bizottság előtt is.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.27./
 

 

Új csarnok alapkövét tették le a Dorkói úton

 

        
            

Sárospatak városnak nem csak 800 éves múltja, de jövője is van. Pár hete avattuk fel a Fraisa Szkc új csarnoképületét a Vásárhelyi utcában, ma pedig a Ferro Tool Részvénytársaság új csarnokának alapkő letételénél lehetünk itt, jelentette ki Dr.Hörcsik Richárd polgármester 2008. május 23-án Kispatakon, a volt Csepel-gyáregység területén. Magáról a beruházásról Vágó Kálmánt, a részvénytársaság vezérigazgatóját kérdeztük…
 


 
 


Vágó Kálmán


Dr. Hörcsik Richárd

 

A csarnok 1100 m2-es lesz, 311 millió Ft-os a beruházás, ebből 192 millió Ft-ot költünk gépek vásárlására. Olyan gépeket veszünk, amelyek 0.3 mikron pontosságot tudnak, és ezekkel tudjuk biztosítani, hogy nem csak a meglévő emberek számára tudjunk hosszú távú munkalehetőséget biztosítani, de létszámbővítésre is sor kerülhessen.
.
A céget Kőbányai Szerszán néven édesapám alapította 1951-ben, ami 1992-ben alakult át részvénytársasággá. Én 1977-ben kerültem a céghez, azóta vagyok a vezetője. Budapesten kívül csak itt Sárospatakon van telephelyünk. A FERRO TOOL tevékenységét Engi Andor kezdte el itt egy bérleményben, folyamatosan nevelve ki a fiatal mérnök állományt.

Ez a telephelyünk a nagyobb, de még ezt is tovább akarjuk fejleszteni, ugyanis van még itt beépítetlen telkünk, ahol szeretnénk tovább folytatni a beruházást…


Dr. Hörcsik Richárd az avató beszédében elmondta, hogy az ezen a helyen lévő Csepel-gyáregységben a 70-es években 1200-an dolgoztak. A 90-es évek elején a gyár feldarabolódott, a helyén kisebb-nagyobb cégek alakultak. Ezzel az alapkőletétellel a jövő épül Sárospatakon, ennek az új csarnoknak a felépítésével új munkahelyek létesülnek, ami most nagyon örvendetes dolog Sárospatakon, hiszen a legnagyobb problémánk a munkahelyek hiánya.
Éppen ezért becsüljük meg azokat a vállalkozókat, akik nem Budapesten, vagy Sopronban, hanem itt Sárospatakon végzik a beruházást. Az sem elhanyagolható, hogy ezt a beruházást sárospataki vállalkozó végzi.
Öröm számunkra, hogy Sárospatakon érdemes befektetni, hiszen itt olyan szakmunkás gárda található, akik európai színvonalon tudnak megfelelni azoknak a követelményeknek, amelyeket a XXI. század támaszt.
 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.05.27./
 

 

Örömzenélés a református templomban: Salzburg - Sárospatak

 

        
      

      

Mintha csak egy zenei Osztrák-Magyar Monarchia keletkezett volna május 23-án a református templomban, amikor a salzburgi dómkórus adott hangversenyt. A Mozart művek kamarazenekari kíséretét sárospatakiak látták el, Váradi Zoltán, Varjas Csabáné és Mazug Péter személyében valamint a japán és osztrák szólistákhoz 2 magyarországi énekes csatlakozott az előadáshoz Miskolcról és Szegedről- számolt be az eseményről Virágh Sándor református lelkész...
 


 
 


Virágh Sándor

 

A koncert végén meglepetésként pedig A Művelődés Háza Kamarakórusa és Református Templom Énekkara egyesülve szolgált Gárdonyi Zsolt és Kodály Zoltán műveivel zenés köszöntéssel a vendégek számára. A közkedvelt Ave Verum című művet Czifra János zeneigazgató, karmester a teljes kar és a közönség felé fordulva vezényelte, kifejezve nyitottságát az "örömzenélés" felé.

Akik eljöttek e különleges hangulatú, akár törénelmi jelentőségűnek is nevezhető alkalomra, rácsodálkozhattak a művészet hatalmára, egyesítő erejére, hiszen háromszáz éve az osztrák- magyar viszony még nem tette volna lehetővé e találkozást, és milyen nagyszerű, hogy az ökumenikus kapcsolatok is oda fejlődtek, hogy szeretetben lehettek együtt katolikusok és reormátusok, egyesülve az Istent dicsőítő, emberi lelkeket építő muzsikában.

A koncert után Márki Bertalan és a református nőszövetség jóvoltából magyaros vendéglátásban részesültek és a zempléni lovas egyesület néhány tagja a vállalkozó szelleműeket meg is lovagoltatta a történelmi ruhás bemutatójukon.


Református Lelkészi Hivatal
/2008.05.27./
 

 

Nem volt sok baleset május első felében – továbbra is legyünk nagyon óvatosak

 

        
            

A Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén, május közepén nyugodt fél hónapot zártunk. Mindössze három közlekedési baleset történt, amiből 1 könnyű és 1 súlyos sérüléses volt, a harmadiknál pedig csak anyagi kár keletkezett - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…
 


 
 


Bacsó Tibor

 

A könnyű sérüléses közlekedési balesetnél egy gyermekkorú személy közlekedett a behajtani tilos tábla ellenére egyirányú forgalmi úton a forgalommal szembe, ahol összeütközött egy személygépkocsival. A gyermek szerencsére csak könnyű sérüléseket szenvedett.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy kis gyermekeiket ne engedjék kerékpározni az utakon, mert potenciális baleseti veszélyt jelentenek mind saját maguk, mind mások részére.

A súlyos közlekedési baleset Makkoshotyka (
fotó) külterületén történt, ahol egy helyi fiatalember vezetői engedély nélkül gondolta úgy, hogy tud nagymotort vezetni. Figyelmetlensége és gondatlansága miatt (ugratni akart a motorral) felborult, a motor ráesett és a lába eltört.

Kisebb koccanások történtek Sárospatak területén, amelyek nem mindegyikénél történt rendőri intézkedés. Ezek főleg figyelmetlen tolatásokból, a sok parkoló jármű miatt következtek be, amelyek során csak kisebb anyagi károk keletkeztek.
 

Tavaszi hónapot tekintve a hónap első fele tehát szerencsésnek tekinthető, hosszabb távon, visszamenőleg több balesetünk szokott lenni a tavaszi időszakokban, amikor előkerülnek a télen nem használt segéd-motorkerékpárok, motorkerékpárok, ill. a kerékpárosok is megszaporodnak az útjainkon.

Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük a közlekedési osztály munkatársaival, hogy a Sárospatakon közlekedőket ellenőrizzük, betartassuk a közlekedési szabályokat, kiszűrjük azokat, akik a közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyva, nagy sebességgel, a lakosságot irritálva száguldoznak a belvárosban.

Erre szolgálatot szervezünk, melyek során trafipaxos ellenőrzéssel szűrjük ki a gyorshatókat, ill. célirányos igazoltatással fokozottan ellenőrizni fogjuk a motorosokat, hogy amivel közlekednek, az segédmotorkerékpár-e, ill. ha nagymotor, akkor rendelkezik-e vezetői engedéllyel, a nagymotorra minden irattal, és hogy a forgalmi engedélye érvényes-e.

Cziczer Katalin
/2008.05.26./
 

 

Csatlósné Komáromi Katalin lett a NKA Közművelődési Szakmai Kollégiuma elnöke

 

        
            

A Nemzeti Kulturális Alapnak 16 szakmai kollégiuma van, és ebből az egyik legnagyobb a Közművelődési Szakmai Kollégium. Ennek az elnöke lett az idén Csatlósné Komáromi Katalin oly módon és azért, mert a szakmai közvélemény szerint is a pataki művelődési központ, A Művelődés Háza az egyik legjobban működő intézmény az ország ilyen intézményei között – jelentette be patakiak számára nem kis büszkeséget jelentő hírt Dr. Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke…
 


 
 


Dr. Harsányi László

Csatlósné Komáromi Katalin

 

A Csatlósné Komáromi Katalin munkáját megismertük ebben a kuratóriumban, ahol egy ideje dolgozik. Ennek alapján többek között én magam is kapacitáltam, hogy vállalja el ezt az elnökséget, ami 2 évre, vagy meghosszabbítva 2+1 évre szól. Nem igazán hálás ez a munka, rengeteg ellenséget lehet szerezni, és rengeteget lehet dolgozni benne - de ezt ő elvállalta, amit én ezúton is megköszönök neki.

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiumában 2005. óta vagyok kuratóriumi tag. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye képviseletében kerültem a 10 fős döntéshozó testületbe – tette hozzá Csatlósné Komáromi Katalin

Dr. Harsányi László elnök úr 2008. január elsejével bízott meg a Kuratórium vezetésével. A megtisztelő felkérést elfogadtam és igyekszem legjobb tudásom szerint végezni feladataimat. A megkeresést – talán - annak is köszönhetem, hogy Elnök úr ismeri a sárospataki intézményvezetői tevékenységemet és az elmúlt két évben végzett kuratóriumi munkámat.

A kollégium elnöki teendőim lehetőséget adnak arra, hogy széles körben – országos, sőt határon túli viszonylatban is - képet kapjak a közművelődés helyzetéről, az intézmények, kulturális civil szervezetek működéséről.
Napjainkban a Nemzeti Kulturális Alap az egyik legnagyobb állami mecénás, így a kuratórium felelőssége is nagy abban, hogy milyen irányba befolyásolja a hazai kulturális életet, milyen prioritásokat fogalmaz meg és hogyan támogatja azokat.

Az izgalmas feladat arra is jó lehetőség, hogy a többi szakmai kollégium vezetőjével (színház, táncművészet, zene, népművészet, könyvtár, ismeretterjesztés, mozgókép stb.) megvitassuk tapasztalatainkat és együtt alakítsuk, befolyásoljuk a jövőbeni folyamatokat.
Ez a tisztség tovább erősíti A Művelődés Háza és Könyvtára szakmai elismertségét is és Sárospatak jó hírnevét.

 

Törő Gábor
/2008.05.26./
 

 

Kazinczy és az Új Magyar Múzeum

 

        
            

  
 


Dr. Gyüre Lajos

 

Május 21-én könyvtárunkban Dr. Gyüre Lajos író, kassai középiskolai tanár információkban bővelkedő előadásában bemutatta a II. világháború idején Kassán megjelenő Új Magyar Múzeum című folyóiratot.

Előzménye a Kazinczy Ferenc által megjelentetett Kassai Magyar Múzeum. Annak hagyományaira épül, de nem azonos azzal.


Az előadó kitért a folyóirat sárospataki vonatkozásaira is. Megismerhettünk olyan Mécs László-versekkel, amelyek a lapon kívül máshol nem jelentek meg. Ezeket a költeményeket az érdeklődők könyvtárunkban elolvashatják!
 

Cziczer Katalin
/2008.05.26./
 

 

Trónfosztás történt a bajuszfesztiválon 

 


   
  

Ambrus Kristóf a Lorántffy körmeneten          

      Ambrus Kristóf a Pünksdi Szent Erzsébet ünnepen

Második alkalommal rendezték meg szombaton Kiskunfélegyházán a kiskunsági bajuszfesztivált, ahol trónfosztás történt, mert a Sárospatakról érkezett Ambrus Kristóf lett a győztes, maga mögé utasítva az egy évig uralkodó Szilágyi Pétert...

 


 
 


Ambrus Kristóf
MTI fotó

 

A bajuszkirály cím kötelez, mert a versenykiírás értelmében a király egy évig nem vághatja le bajszát, de nem növeszthet mellé szakállt sem.

Az idei győztes a verseny előtt kénytelen volt megszabadulni szakállától, mert csak az lehetett bajuszkirály, akinek a szája szélétől csak egy centiméterre nyúlt túl a bajusza, s egyéb szőrzetet nem viselt az arcán.

A bírálat szigorú volt: héttagú női zsűri pontozta egyenként a versenyzőket, figyelembe véve a bajusz hosszát, "karakterét, harmóniáját, művészi hatását" és azt, hogy viselőjének mennyire áll jól az arcszőrzet.

A bajuszfesztivál ötlete állítólag azért jutott a kiskunfélegyháziak eszébe, mert 1848-ban Kossuth Lajos menlevelét Jókai Mór a településen adta át a híres nagybajszú betyárnak, Rózsa Sándornak.

Forrás: http://hvg.hu/kultura/20080524_bajuszfesztival_kiskunfelegyhaza.aspx?s=hl


/2008.05.26./
 

 

Ismét sok góllal örvendeztettek meg labdarúgóink

 

        
            

Bízva a jó szereplésükben, nagyon sok sárospataki szurkoló kísérte el labdarúgó csapatunkat Pácinba. Az időjárás kedvező volt, derűs kellemes idő fogadta a csapatot.
A bizakodás nem volt alaptalan, a focistákat kísérő patakiak 4 szép gól tanúi lehettek. A 4:0-ás győzelemben nagy érdeme volt Kerékgyártó Krisztiánnak - küldte tudósítását Koscsó István...
 


 
 


 Kerékgyártó Krisztián
 Koscsó István

 

A mérkőzés néhány fontosabb mozzanata:
 6. perc: Szép pataki támadást rögtön egy ellentámadás követett, amit szerencsére mellé lőttek a pácini támadók.
15. perc: Pothurszki Roland került gólhelyzetbe. A kapu közepénél 13 m-ről a kapust találta el.
18. perc: Simkó Gabi kapott jó labdát Szabó Sanyitól. A bal kapufától 3 m-re a hosszú sarokba akart gurítani, de kicsit túl hosszúra sikerült így mellé ment.
32. perc: Pothurszki Roland labdáját Szabó Sanyi a bal sarokba továbbította. 0:1
36. perc: Simkó Gabi „mélyből” indult, be cselezte magát a büntető területen belülre, de a lövését a kapus bravúrral védte. Szép egyéni teljesítmény volt.
39. perc: Tóth Roland jobb oldali szögletét a hosszú sarkon álló Pothurszki Roland a bal alsó sarokba vágta. 0:2
43. perc: Tóth Roland labdája jó helyzetben találta Pothurszki Rolandot, de lövése sajnos mellé ment.
45. perc: Lukács a „ tizenhatos” bal sarkától 2-3 m-re végzett el egy szabadrúgást. A kapu elé ívelte, Pothurszki Roland fejesét a kapus még kiütötte, de Simkó Gáboré már a hosszú sarokban landolt. 0:3
49. perc: Szabó Sanyi jó lövése kerülte el a kaput.
51. perc: A nagyszerű hazai támadást, bravúrosan védte a pataki kapus.
59. perc: Az egész meccsen sokat dolgozó Szabó Sanyi passzát, Kerékgyártó Krisztián a kapus mellett a hálóba lőtte. 0:4
71. perc: Tóth Roland szögletét Szabó Sanyi fejelte nem sokkal a kapu fölé.
82. perc: Pothurszki Roland 6 m-re a kaputól a kapusba lőtte a labdát.
85. perc: Hazai csapat támadása nyomán 100%-os gólhelyzetalakult ki, de kapusunk Braun Zsolti remek védésének köszönhetően kimaradt.
88. perc: Pothurszki Roland lövését egyik hazai védő rúgta ki a gólvonal közeléből.

A látottakat összegezve, jó meccset láthatott a közönség. A tudás, a győzni akarás és a fegyelmezett játék meghozta gyümölcsét. Mindkét félidő elején a játék még egyenrangú volt, de csakhamar megmutatkozott a pataki csapat tudásbeli és erőnléti fölénye. Mindenki igyekezett tudása legjavát nyújtani. Középpályásaink különösen sokat hajtottak, szép gólokat rúgtak. Sok jó játékosunk közül kellett a legjobbat kiválasztani. A mérkőzés legjobbjának most Kerékgyártó Krisztiánt választottuk, ezzel elismerve az eredmény kialakításában szerzett érdemeit.

A tabella élén álló ifi csapatunk 1:0-s hazai vezetésből egyenlített, s megmentette ezzel az egyik pontot. A végeredmény 1:1 javunkra.
A csapatot elkísérő nagyon sok pataki szurkoló nagyon jól szórakozott.

Köszönjük! Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk! Hajrá Patak!
 


/2008.05.25./
 

 

Sárospataki zarándokok Szent Erzsébet nyomában

 

        
            

A Szent Erzsébet jubileumi év folytatása a Szent Erzsébet Kulturális Út létrehozása. Németországban 2007-ben indult el a Szent Erzsébet Út (Elisabetepfed), ami egy új zarándokút Warburg és Marburg között. A Szent Erzsébet Történelmi Társaság négy tagja –  Matisz Melinda, Rádainé Bodnár Katalin, Szabó Irén és kisfia Telenkó Tódor, Bodnár Boglárka indult el pénteken reggel, hogy zarándokként végig járja azt az utat, mely egyben tanulmányút is...

Az út során kapcsolatokat építenek ki az épülő magyarországi Szent Erzsébet Út létrehozásához. Az út szervezője Gerald Jaksche ferences diakónus, aki feleségével és közösségével többször járt már Sárospatakon.

A Wartburg - Marburg 180 km-es gyalogos zarándoklat május 23-tól június 1-ig tart, az útvonal pedig Eisenach – Creuzburg – Datterode – Burghofen – Malsfeld - Homberg/Efze - Stadt Allendorf - Marburg.

1228 Pünkösdje és júliusa között tette meg Árpád-házi Szent Erzsébet özvegyként, kislányával Gertrúddal, valamint szolgáló lányával ezt az utat Wartburgból (Eisenach mellett) Marburgig. 24 esztendős életének utolsó három döntő évét Marburgban töltötte.

780 évre rá, ma négy magyar nő és egy gyermek indult el erre az útra Szent Erzsébet szülőhelyéről, Sárospatakról, Gerald Jaksche diakónus vezetésével és három másik kísérővel Odenwaldból.


 
 


További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.05.25./
 

 

Köszönetnyilvánítás Sárospatak patrónusának

 

        
            

Talán az elmúlt 6-7 évben nem volt olyan év, hogy nem töltöttem volna itt egy napot - ha nem többet - és már úgy érzem, hogy egy picit tényleg hazajövök Sárospatakra. Nagyon megfogott engem ez a város, a város hangulata, nagyon szeretnivaló hely ez, és én ajánlom is mindenkinek – beszélt elragadtatással Sárospatakról Dr. Harsányi László közgazdász, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke, akinek Dr.Hörcsik Richárd egy Szent Erzsébet képpel köszönte meg a Sárospatak iránt tanúsított segítő figyelmességét…
 


 
 


Dr. Harsányi László

Dr. Hörcsik Richárd

 

Az a megtiszteltetés pedig, amit most megkaptam – ez az emlék - egy nagy kitüntetés számomra, amire nem számítottam. Nagyon köszönöm, ez egy újabb szál megint Patakhoz, most már nem csak a Zempléni Művészeti Napok, hanem a Szent Erzsébettel kapcsolatos városi emlékek is kötnek ide.
Aztán ami még köt ide, nem egyszer kértek, hogy jöjjek Sárospatakra előadásokat tartani. Egyre inkább azt kell gondolnom, hogy előbb-utóbb muszáj lesz itt lakást vennem…

Én köszönök mindent a városnak a magam nevében, és szerintem minden kultúraszerető ember nevében is ugyan ezt a köszönetet tudom tolmácsolni…
 


Sárospatak város Önkormányzata elhatározta, hogy azoknak, akik segítik Sárospatakot, a pataki kulturális életet valamilyen formában, azoknak ezt a Szent Erzsébet év kapcsán megköszönjük – tette hozzá Dr. Hörcsik Richárd, polgármester..

Ebben az évben januárban tettük ezt, de Harsányi elnök úr akkor nem tudott itt lenni, így a mai a napon adtuk át ezt a szerény emléket. Egy Szent Erzsébet oltárkép kicsinyített képét nyújtottam át, megköszönve Dr. Harsányi Lászlónak, a Nemzeti Kulturális Alap elnökének, hogy az elmúlt évtizedekben sokat segítette a Sárospatakot, különösen az elmúlt pár évben.

Reméljük, hogy ez az együttműködés megmarad közöttünk a jövőben is, hiszen Sárospatak a Kultúra Magyar Városa, szüksége van azokra a támogatókra, akiknek országos kitekintéssel lehetőségük van a várost, Zemplént támogatni.
 

Cziczer Katalin
/2008.05.25./
 

 

Kiemelt figyelmet fordítanak a bűncselekmények visszaszorítására

 

        
            

A Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén a bűncselekmények között a vagyon elleniek dominálnak, ezek közül ismertetünk néhányat - nyilatkozta Dr. Téglás István rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője...
 


 
 


Dr. Téglás István

 

Lopás vétsége miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. május 5-re virradóan bement egy sárospataki családi ház udvarára, ahonnan a nyitott tyúkólból 7 tyúkot és 1 kakast tulajdonított el 16.000 forint értékben. Vannak olyanok, akik egy ilyen bejelentést nevetve olvasnak, de ennek a sértettnek ezek a jószágok sokat jelentenek. Hasonlóképpen gondolja ezt a rendőrség is, és így a nyomozás eredményeként megállapítást nyert, hogy a bűncselekmény elkövetésével egy közelben lakó fiatalkorú személy gyanúsítható. A nyomozók munkájának köszönhetően az elkövető a kihallgatása során beismerő vallomást tett. Az ügy pikantériája, hogy a nyomozók az elkövetőnél azt észlelték, hogy éppen tyúkpörköltet készítenek. (Arról nem győződtek meg a rendőrök, hogy milyen recept alapján fűszereztek).

Folyamatban van eljárás lopás vétsége miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2008. március 19-én, 16.30 óra és 18.00 óra közötti időben, egy sárospataki kollégium egyik szobájából telefont és MP3 lejátszót tulajdonított el kisebb értékben.
 


Lopás bűntett kísérlete
miatt folytattunk ismeretlen tettes ellen eljárást, aki 2008. május 1-én 19.00 óra körüli időben, a Vajdácska község melletti holtágról, lakatlefeszítés módszerével megkísérelt eltulajdonítani egy 90.000 forint értékű csónakot.
A bűncselekmény elkövetőjét –a bevezetett azonnali intézkedések eredményeként - elfogtuk. Azért, hogy az elkövetővel szemben is kellő hatást érjen el a büntetőjogi szankció, a bíróság elé állítás jogintézményét alkalmaztuk, így az elkövetéstől számított 15 napon belül megszületett a bírósági ítélet.

Hasonló cselekmény elkövetése miatt fejeztünk be sikeresen büntetőeljárást –kezdetben- ismeretlen tettes ellen, aki 2008. április 30-ra virradóan behatolt a Hercegkúti Szövetkezet, Hercegkút községben található boros pincéjébe, ahonnan rézből készült csaptelepeket és csöveket feszített le és tulajdonított el 54.000 forint értékben. A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, visszaeső személyt bíróság elé állítottuk, ahol 5 havi börtönbüntetésre ítélték.
Ez az eset is rávilágít –a mai társadalmunkra jellemző- két jelenségre:
- a visszaeső* elkövetők magas arányára az elkövetések során.
- a színesfémek iránti „olthatatlan szomjra” (függetlenül attól, hogy ez esetben a bűncselekmény egy pincében történt-e vagy sem), annak ellenére, hogy az elkövető által a „szajréért” kapott érték a valós kárnak csak töredéke.

A rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ilyen jellegű cselekmények felderítésére, és a jogalkotói szándék is erősödött ennek visszaszorítása érdekében.
(*Visszaesőnek minősül a büntető jog szerint a szándékos bűncselekmény elkövetője, ha korábban szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, és a büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszűnésétől az újabb bűncselekmény elkövetéséig három év még nem telt el.)

Törő Gábor
/2008.05.25./
 

 

Megjelent a Zempléni Múzsa tavaszi száma

 

        
            

Égerházy László szobrászművész alkotásaival illusztrálva jelent meg a Zempléni Múzsa nyolcadik évfolyamának első száma (2008. tavasz)- tájékoztatja az olvasókat Bordás István...
 


 
 Bordás István

 

A tudomány rovat egyaránt foglalkozik a térség távoli múltjával, mint jelen idejű kérdésekkel. Lőkös Péter egy elfeledett 16. századi költőről, Csabai Mátyásról közöl tanulmányt. Virág Irén arról ír, hogyan neveltették gyermekeiket a 19. századi magyar főurak.

Mislai Attila egykori tanítóképzős diák – ma pszichológus filozófus – „Hűség a moábitákhoz” címmel gondolatait fogalmazta tanulmányába a lap hasábjain a holocaust kapcsán T. Kiss Tamás – szegedi tanárképző főiskola tanára - felnőttképzés múltját és jelenét tekinti át.

140 éve született Zitkovszky Béla a híres fotográfus, filmes szakember. Ennek kapcsán izgalmas – sok adatot is felvonultató – írás jelenik meg a művészeti rovatban Kőháti Zsolt közlésében.
A lap képei „illusztrálva” Égerházy László művészete kapcsán gondolatébresztő lírai írást tesznek közzé Bordás István szerzőségével , melyet a művész versei is színesítenek.
 

Az irodalom rovat lírát közöl Fecske Csaba, Magolcsay, Nagy Gábor, Palágyi László, Bozók Ferenc, Tóth Barna, Halmosi Sándor tollából. Merényi Krisztián: Micsoda különbség című novellája zárja a rovatot.

A további írások szerzői – a szemle rovat keretei között – felhívják a figyelmet a következő kötetek megjelenésére:
Jakab István: Anyanyelv és magyarságtudat. Nyelvi ismeretek és nyelvhasználati tanácsok
Szakály Orsolya: Egy vállalkozó főnemes. Vay Miklós báró (1756-1824)
Joseph Roth: A szent korhely legendája
Cseh Károly: Ötvenöt vers – az ötvenötödikre
Balla László: Vakrepülés. Válogatott versek, 1942–2006
A lap elektronikus változata is olvasható már az interneten. (www.zemplenimuzsa.hu)


/2008.05.24./
 

 

Sikeresen szerepeltek az Árvay lány labdarúgói a diákolimpia megyei döntőjén

 

        
            

Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola lány labdarúgói heti két edzéssel, tornákon való szereplésekkel és felkészülési mérkőzésekkel készültek fel a diákolimpiai megmérettetésre.
 


 
 


Sohajda Krisztina

 

A megyei elődöntőt magabiztosan nyerve jutottak be az Ózdon megrendezésre került megyei döntőbe, ahol a megye négy legjobb csapata mérte össze tudását, felkészültségét.
A lányok ügyes, elismerést kiváltó játékkal a második helyet szerezték meg a rangos tornán. A fényesen csillogó ezüstérmek mellé még egy serleg is járt, mivel Sohajda Krisztinát a torna legjobb kapusává választották.
A lányok keményen készülnek tovább, hiszen júniusban a Góliát-McDonald’s Kupa Országos Döntőjén lépnek pályára a Ferencváros népligeti edzőközpontjában.

A csapat tagjai: Kapéri Kitti, Sohajda Krisztina, Fábián Luca, Preszoly Fruzsina, Taskovics Fruzsina, Braun Barbara, Ferenczi Evelin, Gecse Viktória, Gyükeri Nikoletta, Virágh Hajnalka, Nagy Nikoletta. Edző: Gönczy Zoltán.

Gratulálunk!

Cziczer Katalin
/2008.05.24./
 

 

Nemzetközi rajzkiállítás győztese lett az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákja

 

        
            

A klíma nemzetközi akciónapja alkalmából kenyai, romániai, szerb, szlovák és magyar diákok készíthették el alkotásaikat a „Földünk az életünk kincse” című rajzkiállításra.

A neves festő- és grafikusművészekből álló zsűri Barabás Péter pasztelltechnikájú festményét középiskolai kategóriában az első helyezésre tartotta méltónak.
Gratulálunk sikeréhez!
 


 
 


/2008.05.24./
 

 

ERDEI ÓVODA 2008.

 

        
            

„A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatásuk. Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a későbbi életszakaszok fejlődésének sebességét. Az élet első évei meghatározó jelentőségűek az idegrendszer, a tanulás, az adaptációs készségek alakulásában– nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes, a Mese Óvoda és Bölcsőde mb. intézményvezetője.
 


 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

 

Az alapvető készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban, óvodáskorban az agyi érési folyamatok lezárulásáig – megterhelés nélkül – rendkívül hatékonyan fejleszthetőek. A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a későbbi iskolai kudarcokat.
A szegényebb családok gyermekei öt éves korukra lényegesen elmaradnak kognitív fejlődésükben kedvezőbb helyzetű társaikhoz képest. Az elmaradás oka a gyermeki fejlődés nem megfelelő ösztönzése a szülők korlátozott erőforrásai, a megélhetési nehézségek okozta terheltség és az otthoni környezet hiányosságai miatt.

Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés csökkenteni tudja.”
Erre a feladatra írt ki nyilvános pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium, melyen való részvételhez a Carolina Tagóvodában a feltételek rendelkezésre álltak.
2007. őszén a fentiekben megjelölt feladatok megvalósítására (beóvodázás, beiskolázás segítése, óvodai fejlesztő játékok vásárlása, kirándulások, rendezvények szervezése) 2,6 millió forintot nyert az intézmény.

Ennek a projektnek az egyik eseménye volt az „Erdei Óvoda” megszervezése, melynek az intézményegységben több éves hagyománya van.
A Carolina Tagóvoda nevelési feladataiban központi szerepet kap a környezet megismerése és védelme. A kétnapos program kiemelt helyszíne az Erdei Óvoda, amelyet hagyományainkhoz híven idén is az újhutai Ifjúsági Táborban szerveztünk meg. Az Erdei Óvoda célja a gyermekek környezeti nevelése természeti környezetben, ahol óvodapedagógusok irányításával élményszerű, felfedező jellegű játékos programokon, komplex cselekvésen keresztül találkozhatnak a természettel, valamint a természetvédelem fontosságával. A túrák során megfigyelhetjük az erdő világát: növényi társulásokat, az állatvilág különböző csoportjait. A közös programok erősítik a gyerekek közötti kapcsolatot és feledtetik a szülők hiányát a táborban töltött éjszaka során. A táborozás egyben üdülési lehetőség is, amellyel szerencsére sok hátrányos helyzetű család is élt.

Mottó: „Életformára csak magával az élettel lehet nevelni.”
(Labanc Györgyi)

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.05.23./
 

 

Az emberi bizalom és hiszékenység ára…

 

        
            

Sajnos változnak az idők, és az emberi bizalommal sokan visszaélnek. Így történt ez az alábbi esetekben is – nyilatkozta Solymosi Antal rendőr alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője…
 


 
 


Solymosi Antal

 

Lopás miatt rendeltünk el nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki 2008. május 17-én, 10.00 óra körüli időben bement egy sárazsadányi családi házba, ahol az otthontartózkodó idős hölgyet azzal vezette félre, hogy a férjének tartozik 10.000 forinttal, s mivel csak húszezrese van, kéri, hogy adjon vissza neki 10.000 forintot. Miután a húszezrest letette az asztalra, a tulajdonos elővette a megtakarított 400.000 forint készpénzét, s abból visszaadott 10.000 forintot. Ezt követően a férfi a sértettet kicsalta az udvarra, majd a szekrényből eltulajdonította a 400.000 forintot és távozott.

Szintén lopás miatt folyik eljárás ismeretlen tettesek ellen: 2008. május 19-én, 16.00 óra körüli időben tehergépkocsi állt meg egy sárospataki családi ház előtt, melyből három férfi szállt ki. Miután bementek a nyitott udvarra, az ott tartózkodó idős hölgynek először krumplit kínáltak, majd vasat akartak felvásárolni, s végül pénzváltásra kérték, melynek során a figyelmét elterelve több mint 100.000 forint készpénzt tulajdonítottak el. Az elkövetők egy olyan kisteherautóval közlekedtek, melynek platója ezüstre, a motorháza pedig kékre volt frissen festve. Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben az elkövetőkkel, illetve az általuk használt gépjárművel kapcsolatban információval rendelkeznek, értesítsék a Sárospataki Rendőrkapitányságot.

A fenti két példa alapján felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy tartsák távol portájuktól, lakásuktól a hasonló ürüggyel megjelenő személyeket, s amennyiben ilyen, a példákban leírt szándékot észlelnek, azonnal értesítsék a Sárospataki Rendőrkapitányságot.
További jó tanács, hogy nagyobb összegű készpénzt ne tároljanak otthon, de ha mégis így döntenek, akkor ezt különböző helyeken tartsák a mindennap használt összegtől, a váltópénztől.

Cziczer Katalin
/2008.05.23./
 

 

Hogy állunk a multikkal? – és egyéb közérdekű kérdések

 

        
            
LEVI fotói

A Sárospatak honlap Fórumán felvetődő, az Önkormányzathoz intézett kérdések egy csokrát összegyűjtve, azokra Aros János alpolgármester adott választ. Az alábbiakban ezeket tesszük közzé…
 


 
 


Aros János

 

Több „multi” cég is érdeklődik Sárospatak iránt, éppen ezért a város önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő cég, az Innovo Patak Városfejlesztő Kft. és a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete képekkel és adatokkal ellátva egy füzetbe gyűjtötte össze azokat a szóba jöhető ingatlanokat, amelyeket ajánlani tudunk a Sárospatak iránt érdeklődő cégeknek.

Egyenlőre a Penny az, ami már minden szükséges tervvel rendelkezik, napokon belül megkapja a még szükséges engedélyeket, reményeink szerint kora nyáron elkezdhetik az építkezést is.

A másik, ami még mindig közérdeklődés tárgyát képezi, ez a Malom épületének a helye, a LIDL helyzete. Ebben továbbra sem tudok változásról tájékoztatni, annak ellenére, hogy folyamatosan egyeztetünk a LIDL-lel.
Erre a területre, mint már mondtam nem kaphat építési engedélyt üzlet számára, hiszen a városrendezési terv kizárólag oktatási célokra enged itt bármit is építeni. Ezzel a LIDL tulajdonosai tisztában lehettek akkor is, amikor az Államkincstártól megvásárolták ezt a telket. Ők viszont nem hajlandóak másik telekre építeni az áruházukat.


A pataki igények azt mutatják, hogy indokolt lenne egy ilyen üzletlánc egyik tagjának a megépítése, de nem a Malom helyén. Próbáltuk nekik kínálni a Kispataki - a Végardói, az Újtelepi, vagy éppen a Bodroghalászi városrészt.

Ők mereven ehhez ragaszkodnak ehhez a helyhez, ide pedig a jelenlegi rendszabályok alapján nem lehet építeni semmilyen más, olyan tevékenységgel bíró épületet, amelyik nem felel meg az oktatási övezet sajátosságainak.
Talán az egyik legnagyobb problémája Sárospataknak a munkahelyek hiánya. Ez jellemző az egész megyére, de a mi helyzetünkön ez nem változtat. Éppen ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy akár egy munkahelyet is teremtsünk. A fürdő beruházás megindulásával erre lehetőségünk lesz, illetve keressük a kapcsolatot azokkal a cégekkel, akik hajlandóak lennének itt befektetni.

Sportcsarnokra szükség van itt Sárospatakon, amit az is alá fog támasztani, hogy reményeink szerint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nyertes pályázata után egy szabvány méretű sportcsarnokra magának az iskolának is szüksége lesz. Tárgyalásokat folytatunk a Református Egyházkerülettel, hiszen nekik is szükségük lenne egy sportcsarnokra. Talán a fenntartása is könnyebb lenne, hogy ha ezt a Református Kollégium, illetve Sárospatak Város Önkormányzata közösen tenné. Nem tettünk le annak a lehetőségéről sem, hogy önálló városi sportcsarnokot építsünk. Egyelőre az idén beadott, nagy beruházásokra vonatkozó pályázataink az elsődlegesek. Úgy érzem, hogy a következő év elején térhetünk majd konkrétan vissza a sportcsarnok ügyére.

Bodrog-parti sétány régi igénye a sárospatakiaknak, és az idelátogató vendégek is bizonyára szívesen használnák. A legutóbbi áradás előtt a pályázaton elnyert összegből fizetett közcélú foglalkoztatottakkal - mint egy 40 fővel - a Bodrog partot rendbetettük a Suta pataktól a Hustácon keresztül, majdnem a szennyvíztisztítóig sikerült befejezni.
Az árvíz visszavonulása után valószínűleg újra kell kezdenünk ezt a munkát. A Bodrog-part egyébként a Vízügy a tulajdona, tehát csak velük együtt tudunk pályázni erre a több százmillió Forintos beruházásra. Meg fogjuk próbálni…

Benczúr és a Pécsi Sándor utcák sarkán és Sárospatakon még néhány helyen tovább folytatódik az illegális szemétlerakás. Mindent megteszünk ezeknek a megelőzésére, illetve a felszámolására. Az említett utcáknál hivatalos törmelék lerakó hely van, amelyet jó néhányan nemcsak törmelék lerakására, hanem a kommunális szemét lerakására is használnak. A múlt héten tartottunk egy szemlét Mahalek úrral, a Kommunális Szervezetnek a vezetőjével, s arra jutottunk, hogy egy közcélú munkással munkaidőben őriztetni fogjuk ezt a törmelék lerakót és megpróbáljuk kiszűrni az illegális szemét lerakását, illetve zárhatóvá is tesszük.

Természetesen kérjük a lakosság segítségét is, hiszen az éjszakai órákban is előfordulhat szemétlerakás. Figyeljenek oda itt is, és Sárospatak bármely területén, amennyiben gyanús személy- vagy tehet autót látnak, amiből szemetet pakolnak le a város területén, írják fel a rendszámot és jelezzék nekem, vagy a közterület felügyeletnek. Ígérjük, hogy ez alapján a beazonosított elkövetőt bírsággal fogjuk súlytani.

Cziczer Katalin
/2008.05.23./
 

 

„TÜZES HÍREK”

        
            

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2008. április 21. és május 20. közötti időszakban 3 tűzeset és 16 műszaki mentés történt, 1 esetben kaptunk téves jelzést- küldte tudósítását Bodnár Attila, tűzoltó főtörzsőrmester...
 


Bodnár Attila

 

Fenti időszakban az esős időjárásnak köszönhetően a tűzesetek száma lecsökkent, 1-1 esetben szárazfű tűznél, villanyóratűznél, és villámcsapás által kigyulladt fának az oltásában vettek rész kollégáink. A műszaki mentések során 4 alkalommal kellett felgyülemlett esővizet kiszivattyúzni, 3 esetben lakóházat, közúti forgalmat veszélyeztető fát eltávolítani, 2 alkalommal a vihar által megrongált, életveszélyt jelentő homlokzatról lelógó vakolatot leverni és a tetőt megigazítani, 1 esetben egy méhraj eltávolítani. 3 alkalommal közúti balesetben megsérült személyek mentésénél működtek közre tűzoltóink, további két alkalommal árokba csúszott gépjárműveket mentettek ki.

-A 2008. április 11.-i heves esőzés következtében megáradt Tolcsva patakba esett 49 éves asszony holttestét csak április 27-én a délelőtti órákban találták meg a vámosújfalui Púpos hídnál. A holttestet tűzoltóink emelték ki.

-Május 4-én az alsóberecki révnél az esti órákban egy Peugeot 206 típusú személygépkocsi fának csapódott, 3 személy megsérült. A kiérkező tűzoltók a gépjárművet áramtalanították, és a sérülteket kiemeltek a roncsból, majd a roncs elszállításában segédkeztek.
 

- Május 9-én a 37-es főút köveshegyi elágazásánál a reggeli órákban egy Renault Megane személygépkocsi és egy Mercedes típusú kis tehergépkocsi ütközött. A személygépkocsi áramtalanítása után, a személygépkocsit vezető középkorú férfit feszítő-vágó berendezéssel szabadították ki tűzoltóink, majd a sérültet átadták a mentőknek, az üzemanyag folyást megszüntették és az úttestet letakarították.

- Május 20-án Nagyhomok és Tiszacsermely között a kora reggeli órákban egy Citroen típusú kenyérszállító kis tehergépkocsi és egy Honda Accord személygépkocsi ütközött. Az ütközés következtében a Honda sofőrje kirepült a gépkocsiból és életét vesztette. Kiérkező tűzoltóink a kis tehergépkocsiba szorult sofőrt kiszabadították és átadták a mentőknek.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a megyei ügyeletre fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.
(a fotók illusztrációk)

Bodnár Attila tűzoltó főtörzsőrmester
/2008.05.23./
 

Óvakodjunk a kamionoktól!

 

        
            

  
 


Ferencz László

 

A Bodrog-híd irányából a város felé közlekedett egy litván kamion, amikor a Kossuth utca és az Attila utca kereszteződésében, a Polgármesteri Hivatal előtt lévő balívű kanyarban kis ívben kanyarodott, átment a baloldali forgalmi sávba, s ez által ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő személyautó elejének bal oldalával – nyilatkozta Ferencz László rendőr zászlós, baleseti helyszínelő…

A helyi lakos autójának eleje megsérült. A felelősség tolmács segítségével tisztázásra került, melynek eredményeként a külföldi vezetővel szemben szabálysértési feljelentést tettünk.
 

Törő Gábor
/2008.05.22./
 

 

 

Tokajban szerepeltek az Árvay focistái

 

        
            

Az elmúlt hétvégén Tokajban, a Góliát-McDonald’s Kupán szerepeltek az Árvay József Gyakorló Általános Iskola csapatai. A tét nagy volt, hiszen győzelem esetén a körzetet az Árvay DSE csapatai képviselhetik az Országos Tanévzáró Döntőn Budapesten- nyilatkozta Gönczy Zoltán, edző...
 


 
 


Gönczy Zoltán

 

A legkisebbek és a legnagyobbak magabiztos játékkal érték el a célt, de a II. korcsoportos fiúknak rögösebb utat kellet bejárni, hiszen két gólos hátrányból is fel kellett állniuk, de szerencsére nekik is sikerült.

A két lánycsapat már korábban kivívta a döntőbeli szereplés jogát, így öt csapattal képviseli az Árvay az iskolát és Sárospatakot is a budapesti döntőn.
 

Cziczer Katalin
/2008.05.22./
 

 

A filozófia, matematika, fizika is kedvelt versenytárgy az ÁVG-ben

 

        
            

Filozófia, matematika, fizika – a logika e három tudományterület kapcsolódási pontja, s az is, hogy az ÁVG-sek ezeken a területeken is sikeresek.


A filozófia OKTV országos 25. helyezettje Molnár Attila 12. C osztályos tanuló lett.
A harmadik Apáczai Matematikaverseny országos döntőjében Molnár Csaba 9. C osztályos tanuló 3. helyezésének örülhetünk.
A Hatvani István fizikaverseny záró döntőjébe került Bodnár Dávid 11. D osztályos tanuló, akinek utolsó fordulós megmérettetéséhez májusban szurkolhatunk.

 


 
 


/2008.05.22./
 

 

Parlamenti felszólalás az elkerülő út érdekében

 

        
            

A parlamentben folytatódott az „Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény módosításáról” szóló törvényjavaslat részletes vitája. Dr. Hörcsik Richárd a törvényjavaslat általános vitája után részt vett a részletes vitában is. Felszólalásaiban a Tokaj-hegyaljai világörökség kérdésével foglalkozott, illetve a Sárospatakot elkerülő út érdekében emelt szót……
 


 
 


Dr.Hörcsik Richárd

 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk lévő törvény 2. §-ához szeretnék rövid megjegyzést tenni, ami egyébként kapcsolódik az ajánlás 1. pontjához is. A 2. § 40. pontja a világörökségi és világörökség-várományos terület definícióját fogalmazza meg.

Mint Sárospatak város polgármestere és Tokaj-Hegyalja választott képviselője, a táj, a hegyaljai történelmi atmoszféra alapján a magyar kultúra fontosságát és védelmét szeretném hangsúlyozni. Ezt figyelembe véve megnyugvással állapíthatom meg, hogy az előttünk lévő törvénymódosítás végre megjeleníti a kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület, aztán a kiemelt térségi és megyei területrendezésekben alkalmazott tájképvédelmi, a történelmi települési terület, valamint a világörökségi és világörökség-várományos területek fogalmait; szeretném megismételni azt, hogy végre amit már régen meg kellett volna tenni törvényben, vagy esetleg alsóbb szinten, kormányrendeletben kellett volna tisztán és világosan szabályozni.
 


Tokaj-Hegyalja világörökségi területét tekintve fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy végre ez a törvény foglalkozik a világörökségi területek konkrét lehatárolásával, és intézkedéseket fogalmaz meg az e területeken történő beavatkozásokra, ami, megjegyzem, Tokaj-Hegyaljára különösen ráfér.

Nem véletlen, hogy a hiátus pótlásaként Tokaj-Hegyalja másik választott képviselőjével, Szabó György képviselőtársammal együtt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara egyetértésével a közelmúltban közösen kerestük meg a térség érintett polgármestereit. Levélben hívtuk fel a figyelmüket Tokaj-Hegyalja rendkívül érzékeny táji, építészeti adottságaira, és az igényes és a kulturtáj adottságaira támaszkodó kontrollált építészeti tevékenység fontosságára. Itt elsősorban az igényességre teszem a hangsúlyt, amit, úgy vélem, hogy akár a világörökségi tervtanács vagy a települési főépítészek garantálhatnak számunkra. Talán a kerettörvény, ha megkésve is, de ráirányítja a figyelmet a világörökség helyszínének fokozottabb védelmére.

De azt is el kell mondanom - megint csak szűkebb pátriámat hozom fel példának - hogy a törvénymódosítás ugyan már előrelépés ebben a tekintetben, de még nem pótolja teljesen azt a hiátust, amit alacsonyabb jogszabályokkal, akár kormányrendeletekkel kellene szabályozni a világörökségi területek védelmének ügyében. Ezért kapcsolódó módosító indítvány benyújtásán is gondolkodom az 1. §-t illetően.

Esetünkben a hegyaljai világörökség kihirdetése óta lassan már hat év eltelt, és még mindig nincsenek a kezünkben azok a magyar jogszabályok, amelyek pontosan meghatározzák a terület világörökségi védelmét, és az ezzel járó kötelezettségeket, jogosítványokat, a védett terület pontos és hivatalos lehatárolását.

A jogszabályban nincsenek hivatalosan megfogalmazva például a magterület és a pufferzóna pontos határai. Nem tudjuk, hogy milyen előírások érvényesülnek a területen; azt sem, hogy kinek milyen felelősségei és jogai vannak az államtól egészen a önkormányzatokig, a lakosságtól az egyes hatóságokig.

De az sem tisztázódott egyértelműen, hogy például mikortól érvényes a világörökségi védelem; az építési hatóság hol, milyen előírások alapján kell hogy intézkedjen, honnan tudja az intézkedéseit megvalósítani vagy megvédeni. Azt is szeretném hozzátenni, hogy a többi világörökségi helyszínnel ellentétben, amelyek hazai természeti vagy műemléki védelemben részesülnek, Tokaj-Hegyalja a magyar védelmi kategóriák szerint nem védett terület.

Úgy hiszem, hogy itt jócskán van mit tennünk ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy ez a kerettörvény egy újabb lépést ad afelé, hogy például Tokaj-Hegyalját tekintve és a világörökség szempontjából pontos definíciókat határozzunk meg. Köszönöm szépen.

 -----------------------------------------

Most megnyitom a vita második szakaszát az ajánlás 29-132. pontjaira. Elsőként megadom a szót Hörcsik Richárd képviselő úrnak, Fidesz, aki írásban előzetesen jelezte ehhez a vitaszakaszhoz felszólalási szándékát.

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az országos területrendezési terv módosításáról szóló törvényjavaslat 1/1. mellékleteihez, a 2/a és a 2/b pontjaihoz   ami a főútvonal-hálózat elemeinek és új főúti kapcsolatainak, illetve a főutak tervezett településelkerülő szakaszainak felsorolását tartalmazza   szeretnék hozzászólni.

Magam is módosító indítványt nyújtottam be ezzel kapcsolatban, mintegy ráirányítva egy olyan megoldásra váró problémára a figyelmet, ami az elmúlt évek során egyre több gondot okoz Sárospatak polgárainak mindennapi életében.

Miről is van itt szó? A 37-es fő közlekedési út éppen hogy csak érinti Sárospatakot, de a Kisvárda felőli 3814-es számú útvonal a belvároson keresztül áthaladva csatlakozik rá a 37-es főútra. Ezen az alsóbbrendű úton azonban egyre elviselhetetlenebb forgalom zúdult rá a városra, különösen Románia európai uniós csatlakozása után, ugyanis a tiszai cigándi hídon áthaladva Románia felől kimutathatóan megugrott a teherforgalom.

A 2/b mellékletben, amely a főutak tervezett településelkerülő szakaszait sorolja fel, a 37-es főút esetében két város elkerülő szakasza van megemlítve, úgymint Szerencsé és Sátoraljaújhelyé. Első pillanatra hiányérzetem támadt, amikor elolvastam, hogy kimaradt Sárospatak neve.

Ugyan a 37-es éppen hogy csak érinti a városunkat, de a már említett 3814-es Kisvárda felőli útvonal, amely a belvároson keresztül áthaladva csatlakozik rá a 37-es főútra, annál több problémát okoz, mert a Kisvárda felől érkező kamionok néhány kilométert úgymond megspórolván nem Sátoraljaújhely felé veszik az útirányt, hanem Sárospatakon át közelítik meg a 37-es fő közlekedési utat. Így tehát azt is mondhatnám, hogy városunk mintegy áttételesen esett áldozatává a 37-es főútvonal irtózatos kamionforgalmának.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt év áprilisában egy hónapon keresztül forgalomszámlálást végeztünk. Az eredmény senkit sem lepett meg, tapasztalván a nap mint nap elhaladó irtózatos kamionforgalmat. Volt olyan nap, amikor hétszáz kamion haladt át a város Bodrog-hídján és természetesen a szűk belvárosi utakon. Egy hét átlagát tekintve napi ötszáz darab 7,5 tonna feletti szállítójármű megy át rajtunk, és csatlakozik rá a 37-es főútra.

A helyzetet súlyosbítja, hogy mindez a forgalom az ötvenöt-hatvan éve épített és eléggé amortizálódott Bodrog-hídon át halad, aztán a szűk és éles kanyarokkal tarkított belvárosi utakon. S úgy hiszem, talán a legnagyobb problémát, illetve a legnagyobb veszélyt azzal okozza, hogy ez a forgalom a város egyetlen saját általános iskolája előtt dübörög el. Isteni szerencse, hogy eddig még nem történt tragédia.

Önkormányzatunk megpróbált minden törvényes eszközt, hogy ezt a veszélyforrást megszüntesse vagy enyhítse. Például próbálkoztunk a havi egy-két alkalommal elvégzendő tengelysúly-méréssel. Aztán próbálkoztunk a megyei rendőrkapitányságtól kölcsönvett traffipaxos sebességméréssel. Ez sem vezetett sikerre. Hétszáz gyermekünk van állandó napi veszélynek kitéve. Azt is megpróbáltuk, hogy állandó rendőri jelenléttel csökkentsük, illetve lassítsuk a forgalmat. Ez sem hozott igazán megnyugtató megoldást, mert elsősorban a külföldi rendszámú kamionok fittyet hánynak a 30 kilométeres sebességkorlátozásnak, és továbbra is száguldoznak. Ráadásul rontja Sárospatak turisztikai vonzerejét is, az említett kamionok nemegyszer okoztak közlekedési dugót például egy-egy nevesebb turisztikai rendezvényünk lebonyolítása közben.

Tisztelt Elnök Úr! A törvényjavaslat egy másik melléklete, a 2/a, amely az új főúti kapcsolatokat sorolja fel, megemlíti a Sárospatak - Cigánd - Kisvárda - Vásárosnamény-Tivadar - Fehérgyarmat útvonalat, ez pedig magában foglalja az említett 3814-es Sárospatak - Kisvárda útvonalat. Konzultálva a törvény előterjesztőivel, az elegendő garancia számomra arra, hogy a Sárospatakot elkerülő út a Bodrog-híddal együtt a későbbiekben megépülhessen, annak ellenére, hogy a 2/b mellékletben nem nevesíti meg Szerencs és Sátoraljaújhely mellett a sárospataki elkerülőt. Így tehát a módosító indítványom ezennel visszavonom.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Felszólalás az Országgyűlés előtt - Tokaj-hegyaljai világörökség (videó felvétel)>>>

Felszólalás az Országgyűlés előtt - Elkerülő út (videó felvétel)>>>

Törő Gábor
/2008.05.22./
 

 

Az ittas vezetés Sárospatakon sem megengedhető!

 

        
            

2008. május 15-én a Sárospataki Rendőrkapitányság intézkedő járőrei arra lettek figyelmesek, hogy a Wesselényi úton velük szembe - a forgalommal szembe - közlekedett egy segédmotor kerékpáros, akit több rendőri intézkedés kapcsán már személyesen is ismertek – nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…
 


 
 


Bacsó Tibor

 

A rendőrök megállapították, hogy ez a „közismert személy”, aki vezetői engedéllyel soha sem rendelkezett – a korábbi ittas vezetése miatt eltiltás alatt is állt - ennek ellenére motorkerékpárral közlekedik.

Igazoltatás alá vonták ott a Wesselényi úton, miközben látták, hogy a motorkerékpárt leállító személy szemmel láthatóan ittas állapotban van. Vele szemben rendőri intézkedésre került sor, melynek során hiteles szondázásra előállították a Sárospataki Rendőrkapitányságra.

Gyorsított eljárás keretein belül 3 napon belül - hétfőn, május 19-én -már bíróság tárgyalta az ittas vezetés vétségét, amelynek során megfelelő büntetést szabtak ki rá.

(a fotók illusztrációk)

Cziczer Katalin
/2008.05.21./
 

 

10 éves a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 

        
            

A Sárospatakon működő Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008. május 24-én, szombaton ünnepli 10 éves magalakulását. E jeles napra az iskola összes telephelyéről érkeznek Sárospatakra táncos gyerekek. Így jönnek Hercegkútról, Bodrogolasziból, Olaszliszkáról, Vámosújfaluból, Erdőhorvátiból, Taktaharkányból, Adácsról, Tarcalról, Kenézlőről, Tiszakarádról, Tokajból, Alsóbereckiből, Karosból és persze Sárospatakról. A gyerekek már nagy lelkesedéssel készülnek a fellépésre...
 


 
 


 

 

A rendezvény délután fél háromtól zenés felvonulással kezdődik. A felvonuláson közel hatszáz gyerek vesz részt. 15.00 órától folyamatosan kerülnek színpadra a táncosok. A jubileumi gálaműsor első része 19.00 órától veszi kezdetét, melyet Arató Gergely Államtitkár Úr nyit meg. Második része, pedig 22.00 órától kezdődik. A műsoron a kedves érdeklődők néptánc, társastánc, moderntánc bemutatókat láthatnak. A gálaműsorban bemutatásra kerül, hogy a jelenleg 10 éves iskolában milyen szakmai munka folyik.

A rendezvényre meghívást kapott Polyák Rita énekesnő, aki a gálaműsorok elején mutatja be tudását, valamint a Four for dance csoport, akik 23.30 órától lépnek színpadra a tőlük már megszokott fergeteges műsorukkal. A műsorra jegyeket elővételben Sárospatakon a Bodrog Hotel recepcióján, a Bodrog Áruházban, a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, a Rákóczi Panzióban, az Újbástya Rendezvénycentrumba, Sátoraljaújhelyben a Művelődési Központban, valamint a helyszínen lehet vásárolni.

Elővételben a jegyek ára a következő: Felnőttjegy 800 Ft, Gyerek/diákjegy 500 Ft. A helyszínen pedig a felnőttjegy 1.200 Ft, a gyerek/diákjegy 800 Ft. Mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők a „10 évesek lettünk!” jubileumi gálaműsorra melynek A Művelődési Háza ad otthont.


/2008.05.21./
 

 

Bejutottak megyei döntőbe

 

        
            

Az Árvay DSE IV. korcsoportú fiú kézilabda csapata a tavasszal a Diákolimpia Megyei Elődöntőjén vett részt Szerencsen. Cél a Megyei Döntőbe jutás volt. Csapatunk mindent megtett ennek érdekében és a siker nem maradt el, így az 1. helyen végeztünk- küldte tudósítását Csendesné Karádi Katalin...

Résztvevő csapatok:
Árvay DSE Sárospatak, Tiszalúc, Cigánd.

Gratulálunk!


 
 


/2008.05.21./
 

 

Folyik a nyári szezonra való átállás a Végardói Strandfürdőben

 

        
            

Hétfőn engedték le a sátrat a Végardói Strandfürdő úszó és tanmedencéjéről. Csatlós Csaba, az önkormányzati intézmény vezetője elmondta, hogy most szerelési, karbantartási munkálatok következnek, festés, a gépházak rendbetétele, a csövek, vezetékek takarítása, a medencék tisztítása, és minden olyan munka, ami ahhoz szükséges, hogy zökkenőmentesen kezdődjön el a nyári szezon.

Legkésőbb a jövő hét végére mindenképpen szeretnénk ezt a két medencét is beüzemelni, és reményeink szerint június 1-től a gyermekmedence üzemeltetése is beindul – folytatta Csatlós Csaba a fürdőben folyó munkálatok ismertetését…
 


 
 


Csatlós Csaba

 

A termálfürdő egyik fele burkolatának a javítása befejeződött, a másik felének rendbetételét ezen a héten bonyolítjuk le. Ott kevesebb a tennivaló, feltehetően pár nap alatt végzünk azzal is - közben a másik felét tudják használni a vendégek.
Most az általános iskolások is ezeket a lenti medencéket használják.

A 2008-as díjszabásainkról tavaly novemberben döntött a testület. Abban az szerepelt, hogy május 1-től a belépőjegy áraink 50 Ft-tal emelkednek a téli időszak áraihoz képest. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt napijegyünk 900 Ft-ba kerül, a délutáni jegy (14 órától) 700 Ft ill. a gyermek, diák, nyugdíjas jegyünk pedig 650 Ft-ba kerül.

Parkolási díjat június 15-től szeptember 15-ig szedünk, az idén csak itt, a fürdő parkolóiban lesz parkolási díj, a Várkertnél nem lesz. A tervek szerint a napi parkolójegy ára marad a tavalyi, 500 Ft, az óradíja pedig 100 Ft lesz a tervek szerint - ha a képviselő-testület a május végi ülésén jóváhagyja.

Az autóbuszok számára tavaly a Tengerszem Camping és a Herceg utca közötti füves terület jelöltük ki parkolás céljára, viszont az autóbuszok nem fizettek tavaly a parkolásért. Az idén ott is óradíjat szeretnénk bevezetni, ha a testület jóváhagyja.

A mai napon kezdtük el a parkosított területek virágosítását, a virágok kiültetését. Terveink szerint az építési terület is felszámolásra kerül júniusra, mire a szezon beindul, tehát semmi olyan zavaró tényező nem lesz, ami a vendégek pihenését zavarhatná.

Törő Gábor
/2008.05.21./
 

 

Sárospatakon tartja közgyűlését a Rákóczi Szövetség

 

        
            

2008-ban emlékezünk a Rákóczi-szabadságharc pataki országgyűlésének 300. évfordulójára. Ebből az alkalomból a Rákóczi Szövetség Sárospatakon, a Rákóczi-vár Öregpalotájában, az országgyűlés történelmi helyszínén rendezi meg 2008. évi rendes közgyűlését - tájékoztatja az olvasókat Dr. Tamás Edit, a Rákóczi Szövetség Sárospataki Szervezetének elnöke...
 


 
 


Dr. Tamás Edit

 

A rendezvény házigazdája a Rákóczi Szövetség Sárospataki Szervezete, és a Rákóczi Szövetség Sárospatakon működő két ifjúsági szervezete. Utóbbiak az Árpád Vezér Gimnáziumban és a Református Kollégium Gimnáziumában működnek.
A rendezvény 2008. május 25-én (vasárnap) 10 órákor kezdődik. A közgyűlés résztvevői az Árpád Vezér Gimnáziumtól ünnepi menetben vonulnak az Arany János úton és a Szent Erzsébet úton a Rákóczi Múzeumba. A menetet korabeli ruhába öltözött lovasok vezetik. A menet élén halad egy 1906-ban Erdélyben készült Rákóczi zászló, mely végigjárta az elmúlt években a Rákóczi emlékhelyeket. Fejet hajtottak előtte Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, Rodostóban is. A menet résztvevői 10.15. órakor megkoszorúzzák a Várkertben II. Rákóczi Ferenc szobrát. Nagy Csaba tárogatóművész igyekszik a kuruc kor hangulatát a zene segítségével felidézni. A Várudvarban az Árpád Vezér Gimnázium és a Református Kollégium Gimnázium tanulói ünnepi műsorát hallgathatják meg az érdeklődők. A megemlékezés ezen részére minden érdeklődőt szeretettel várunk!

11 órakor kezdődik a Vörös-torony Öregpalotájában a Rákóczi Szövetség tagjainak részvételével az ünnepi közgyűlés.
Reméljük rendezvényünk méltó lesz a pataki országgyűlés évfordulós megemlékezéseihez, s tovább ösztönzi a helyi szervezetekben folyó munkát!
(a fotók illusztrációk)

Törő Gábor
/2008.05.20./
 

 

Vízilabda varázslat az uszodában – Egyre közelebb a bajnoki címekhez

 

        
            

Parádés vízilabda hétvégét rendeztek a Zempléni Vízilabda Klub különböző korcsoportjainak játékosai az elmúlt hétvégén a Sátoraljaújhelyi Városi Uszodában. A legkisebbek (11-12 évesek) elhódították a Regionális Kupát, a 13 évesek kétszer arattak nagy arányú győzelmet, a 14-15 évesek pedig esélyt sem hagytak nyíregyházi és debreceni riválisaiknak, így hatalmas lépést tettek a bajnoki cím megszerzése felé. A tudósításokat a ZVK honlapszerkesztősége (www.zvk.uw.hu) küldte.

A rájátszás mérkőzéseivel folytatódott a Regionális Vízilabda Bajnokság küzdelemsorozata. Szombaton (május 17-én) a serdülők szálltak volna vízbe, de az ellenfél nem érkezett meg, így 5:0-val a ZVK-nak írták jóvá a két pontot.
Ezt követték az U13-as csapat Aqua SE (Nyíregyháza) elleni, az első hely sorsát befolyásoló mérkőzései. A két győzelemel nagy lépést tettünk a bajnoki cím megszerzéséért, hiszen a nyíregyházi visszavágón a két meccsből elegendő egy döntetlen is, hogy a ZVK U13-as csapata legyen a régió legjobbja!

Rájátszás 1. forduló 1. mérkőzés a bajnoki címért (U13)

ZVK-Aqua SE Nyíregyháza
13:5
(3:0, 3:1, 5:1, 2:3)

Pozsa Viktória, Marschalkó Soma (1), Szokolovszky László (3), Gulyás Ádám (1), Zajáros Tamás (2), Marczi Dániel, Hajdu Réka (2), Horváth Bence (4), Tari Zsolt

1. forduló 2. mérkőzés (U13)

Aqua SE-ZVK
4:15
(8:0, 3:1, 1:1, 3:2)

Pozsa Viktória, Marschalkó Soma (1), Szokolovszky László (4), Gulyás Ádám (1), Zajáros Tamás (4), Marczi Dániel (1), Hajdu Réka (1), Horváth Bence (3), Tari Zsolt

A legkisebbek vasárnapi mérkőzésén már a Regionális Kupa megszerzése volt a cél, hiszen negyed 12-kor kezdődött a kupa sorsát eldöntő mérkőzés a Miskolci Egyetem korosztályos csapata ellen. Nagy és változatos küzdelemben végül négy gólos győzelmet arattunk, amivel elhódítottuk a kupát. Gratulálunk a csapat minden tagjának és a zempléniek nevében kösznjük az egész éves munkát!

Regionális Kupa (U11-12) döntő
ZVK-MEAFC
18:14
(5:2, 1:5, 6:4, 6:3).

A vasárnapi vízilabda matiné csúcsmérkőzése az U14-15-ös korosztály Debrecen elleni sorsdöntő találkozója volt. Győzelmi kényszer volt a csapaton, ugyanis, ha győznek, átveszik a vezetést, ha veszítenek, akkor szinte behozhatatlan hátrányba kerülnek a hajdúsági csapattal szemben. Ennek megfelelően rendkívül feszült hangulatú első negyedet produkáltak a csapatok, ahol a DVSE találataira mindig tudtunk válaszolni. A második negyed pedig olyan parádét hozott, amire senki nem számított. Először elléptünk 4:2-re, amit debreceni időkérés követett, majd 6:2-nél ismét kikérte az idejét Éder Zsolt, a debreceniek edzője, de hiába, mert a folytatásban újabb három gólt szereztünk, 7:0-ra nyerve a negyedet. A főszereplő Horváth Tibor volt, akinek ebben a periódusban nem lehetett gólt lőni, illetve Hubay Máté, aki két sikertelen átlövési kísérlet után zsinórban 5-ször volt eredményes, mindegyik alkalommal 7-8 méterről. A második félidei taktikánk az eredmény megtartása volt, ami annyira sikerült, hogy kétszer annyi gólt dobtunk, mint ellenfelünk. Zajácz Hanna válogatott formában csodagólokat lőtt, Kőrössy Ádám pedig parádés egyéni akciók után szerzett gólokat és akkor még nem is beszéltünk Zsarnai Gyula szenzációs rövid felsősarkos találatáról. Ezzel a győzelemmel tehát átvettük a vezetést és a hátralévő két mérkőzésen elég egy döntetlen, és miénk lesz a bajnoki cím!

Regionális Bajnokság (U14-15) rájátszás a bajnoki címért
DVSE-ZVK
8:16
(2:2, 0:7, 3:3, 3:4)

Horváth Tibor, Kőrössi Dániel (3), Kőrössi Ádám (1), Máté Dávid, Zsarnai Gyula (1), Farkas Dávid, Zajácz Hanna (5), Marschalkó Bianka (1), Erdős Márton, Gulyás Ádám, Szokolovszky László, Pozsa Viktória, Hubay Máté (5) 
 


ZVK honlapszerkesztősége
/2008.05.20./

 

 

Ünnepei szentmise és körmenet

 

        
            

A XVI. Pünkösdi Szent Erzsébet Napok keretében pünkösdvasárnap este a zsúfolásig megtelt sárospataki vár Szent Erzsébet Kápolnájában Ft. Dombi Ferenc vikárius atya mutatott be szentmisét.


 
 


Alojz Tkác

 

A Pünkösdhétfőn ünnepi szentmise és körmenet volt Árpád-házi Szent Erzsébet szentté avatása évfordulóján. Az ünnepség főpapja a hivatalos úton Rómában tartózkodó Ternyák Csaba egri érsek úr felkérésére Alojz Tkác kassai metropolita érsek volt.

Külön öröm számunkra, hogy Tkác érsek úr személyében egy olyan szlovák főpap vezette a liturgiát, akit már visszatérő vendégként üdvözölhettünk városunkban, és aki maga is szívélyesen fogadta 2007. nyarán a több mint 800 zarándokot - a Zempléni Főesperesség papjait és híveit - a kassai Dómban. A sárospataki szentmisén Mons.

Pásztor Zoltán kassai püspöki helynök volt a szónok, aki lebilincselő gondolataival buzdította a résztvevőket mai is aktuális példát adó szentünk követésére. A számos zarándok töltötte meg a sárospataki Bazilikát közelről és távolról. A körmenet pedig felemelő tisztelgés volt Szent Erszébet előtt.

 

További képek>>>

Római Katolikus Plébánia Sárospatak
/2008.05.20./
 

 

A szociális rendelet módosítását tervezi az Önkormányzat

 

        
            

Mint ahogy már azt több fórum lehetőségét kihasználva nyilatkoztam, a következő testületi ülésen napirendre fogjuk tűzni Sárospatak város szociális rendeletének módosítását. Tesszük ezt abból az okból, hogy havonta közel 400 főnek biztosít a kormány Sárospatak városon keresztül szociális segélyt. Ezt a számot nagyon soknak tartjuk, főleg akkor, hogyha a szociális segélyt igénybevevők egy része nem is kíván dolgozni – nyilatkozta Aros János alpolgármester…


Aros János

 
A jelenleg érvényben lévő jogszabályok lehetővé teszik azt, hogy a szociális segély lehetőségét kihasználó személyek, akik már-már sportot űznek ebből, és nem is akarnak dolgozni, magasabb havi juttatást biztosítanak így maguknak, mintha valaki elmenne dolgozni minimálbérért, de esetenként a minimálbérnél nagyobb összeget is felvesznek segélyként. Ez az egyik igazságtalanság, ami miatt szeretnénk módosítani a rendeletet.
A másik igazságtalanság - ami szerintem sokkal veszélyesebb - az az, hogy most már második, harmadik generáció nő föl egy bizonyos rétegen belül, akik azt látják, hogy a szülők nem mennek el reggel dolgozni, a hónap első napjában sorba állnak a postánál a segélyért, a következő napokban pedig hatalmas dorbézolást rendeznek. Ők ezt a mintát látják maguk előtt, valamint azt, hogy minél több gyereket kell nevelni egy családban rossz körülmények között, és ha a nevelt gyerekek között fogyatékos is van, a dupla családi normatíva miatt ez még jobban megéri a szülőknek.
Ezen Sárospatak város önállóan nem fog tudni változtatni, a hírekből hallhatjuk, hogy egyre több település tervez hasonló intézkedéseket, bízunk benne, hogy ez egy olyan figyelemfelhívás lesz, amelyre a kormány is föl fogja kapni a fejét és végre meghozza azokat a törvényeket, amik népszerűtlen intézkedések lesznek ebben a körben, de e nélkül rövid időn - 10 éven belül - hatalmas veszélybe kerülhet nem csak a városunk, hanem az országunk is.

Ez a rendeletmódosítás, két célt fog irányozni, az egyik az, hogy aki nem járatja rendesen, rendszeresen megfelelő körülmények között iskolába, óvodába a gyerekét, az kizáródjon a szociális segély lehetőségéből, a másik pedig az, hogy aki valamilyen közcélú munkát nem végez el a város érdekében, az ne kaphasson automatikusan szociális segélyt.

Ezzel párhuzamosan elkezdjük az összes érintett személy felülvizsgálatát, hiszen most már jönnek olyan információk hozzánk, hogy a szociális segély mellett feketén dolgoznak a segélyt igénybe vevők. Tehát minden egyes szociális segélyen lévő személyt egyenként át fogunk vizsgálni – ez nagy munka lesz – és aki nem felel meg a feltételeknek, illetve megpróbálja az önkormányzatot becsapni, attól meg fogjuk vonni a szociális segélyt.


 
 
Cziczer Katalin
/2008.05.20./
 

 

Együttműködési megállapodást írt alá városunk két felsőfokú intézményének diákönkormányzata

 

        
            

2008. április 29-én a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzat és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hasonló szervezte együttműködési megállapodást fogadott el, melyre mindkét testület jelen lévő tagjai egyhangú igen szavazatot adtak le.

Az ülés elején Szemán Ákos CTFK HÖK-elnök bemutatta a CTFK HÖK Közgyűlés tagjait, majd Bartha Örs az SRTA szeniora bemutatta a Diákpresbitérium tagjait. Az ülés helyszíne a Főiskolai Kar Díszterme volt.
 


 
 


 További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.05.19./
 

 

Rácz István életműkiállítás nyílt a református templom galériájában

 

        
            

Születése 100. évfordulója alkalmából tiszteleg Rácz István tanár, műfordító, művészettörténeti fotós emléke előtt az a kiállítás, amit a református templom galériájában május 18-án Finnország nagykövete, Jari Vilén nyitott meg....


 
 


Jari Vilén

 

A kiállítást a Református Kollégium Tudományos gyűjteményei munkatársai állították össze Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter vezetésével. Sárospatak Városa nevében Dr. Hörcsik Richárd köszöntötte a vendégeket, méltatva a finn-magyar kapcsolatokat és Rácz István életművén keresztül a naggyá lett patakiak jelentőségét.

 A helyszínadó Református Egyházközség vendéglátással és a megnyitó zenei szolgálatával vette ki részét az eseményből, Bartók és Karai művek hangzottak el Dér Krisztina - furulya, Fedorcsák Katalin - zongora, Virágh Sándorné - ének előadásában.

Rácsok Andrea pedig egy részletet olvasott fel Rácz István Kalevela fordításából. Az eseményen jelen voltak a Rácz család tagjai, a finn nagykövet és felesége megható kedvességgel vett részt az eseményen és "oldódott fel" a kiállítás látogató közönség közt. A kiállítás augusztus 20-ig látogatható.
 

További fotók >>>

Ref. Lelkészi Hivatal
/2008.05.19./
 

 

„Bőrszárnyakon” – rendhagyó természetismeret óra

 

        
             

A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár a „Madarak, fák napja” alkalmából vetített képes előadásra hívta a sárospataki általános iskolák tanulóit - nyilatkozta Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...


 
 


Géczi István

 

Géczi István, középiskolai tanár színes előadásából megismerhettük a denevérek titokzatos világát. Képet kaphattunk a szokásaikról, megismerhettük fajtáikat, a rájuk leselkedő veszélyeket, szaporodási szokásaikat, életkörülményeiket, és még nagyon sok érdekes dolgot.

Sok alaptalan félelem él bennünk, ha ezekről a rejtélyes állatokról hallunk, ezért fontos, hogy szakemberek vezetésével felfedezhessük az életüket, így leszámolhatunk az ellenszenvünkkel.

Az előadás végén kézbe vehettük az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület kiadványait is, amelyeket a könyvtárban el is lehet olvasni.
 

 További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.19./
 

 

Emléktorna indult Bódi Géza tanár úr tiszteletére

 

        
       

                

Pénteken délután négy csapat részvételével elindult a Bódi Géza Emléktorna, amit a két éve elhunyt neves sárospataki tanáregyéniség emlékére alapítottak volt kollégái, barátai, tanítványai…
 


 
 


Bódi Géza

Bódi Gézáné


Szatmáriné
Tóth-Pál Ildikó


Szűcs Mihály

 

 

A szervezés Szűcs Mihály tanár úr, a volt kolléga nevéhez fűződik, aki ma is a Református Kollégium Gimnáziumában tanít, és akivel 1974 óta, 32 éven át rúgták együtt a labdát a gimnázium tanárcsapatában.
Ez a csapat, fiatal tanárokkal és városi öregfiúkkal kiegészülve alkotta most az egyik résztvevő csapatot a négy közül
(1.kép) – akik végül a Bódi Géza kupát egy évre haza vihették.

A volt tanítványok képviselői Sárospataki Református Kollégium Alapítvány színeiben alkottak egy csapatot
(2.kép) , a sárospataki tanár kollégákat az Árpád Vezér Gimnázium tanárcsapata képviselte (3.kép), a sportbarátokat pedig a Szerencsi Öregfiúk csapata (4. kép).

A mérkőzéseket az Árpád Vezér Gimnázium kiváló, műfüves pályáján játszották, ami után pedig baráti találkozón idézték fel a régi szép időket, amikor még Bódi Géza mellett, Bolvári Péter és Vörös József tanár urak is velük együtt rúgták a bőrt.

A megnyitón Szatmáriné Tóth Pál Ildikó, a Református Kollégium Gimnáziumának és Általános Iskolájának igazgatónője emlékezett a tanár úrra. Elmondta, hogy ő a gimnáziumba kerülése, vagyis 14 éves kora óta ismerte Bódi tanár urat, aki az ő személyiségének kialakulásában is pozitív szerepet játszott mint tanár, majd az egyetem elvégzése után pedig mint kolléga is.
„Tanár úrra a korrektség, az őszinteség, a jóakarat, a gyermekszeretet, és általában az emberek szeretete volt a jellemző. Bizonyára ezért lehetett ő mai, modern szóval élve jó csapatember és jó csapatépítő, ami nem csak a sportpályán, hanem az iskolában is érvényesült, hiszen az általa igazgató-helyettesként, majd igazgatóként irányított iskola a magasságokba szárnyalt.

1967-ben került ide - hárman érkeztek akkor a gimnáziumba. 1974-ben már igazgatóhelyettese volt az iskolának, egészen 1981-ig, amitől kezdve, mint az iskola igazgatója irányította az intézményt. Ez alatt az idő alatt sok váltást kellett megérnie, gyorsan és jól döntve kellett alkalmazkodni. Azóta is hálásan gondolunk rá, mert így utólag is azt mondhatjuk, hogy mindig időben és jól döntött.
Minden lépésével, munkájával az iskola épülését szolgálta. Utána, az egyházi időszakban is hű maradt az iskolához, címzetes igazgatóként és matematika-fizika szakos tanárként 1990-től 2006-ig, halála napjáig velünk volt és dolgozott. Még az utolsó napokban is lezárta a diákok jegyeit, kijavította az érettségi dolgozatokat és miután minden földi dolgát elvégezte, akkor távozott el közülünk.”

Bódi Gézáné tanárnő meghatódottan vett részt a megnyitón, ahol Szűcs Mihály tanár úr a résztvevők nevében nagy csokor virággal köszöntötte őt.
Sokáig titokban tartották a barátok, a volt csapattársai, hogy mire készülnek, de amikor elárulták, őszintén elmondom, hogy melegség öntötte le a szívemet – mondta tanárnő a megnyitó után…

Ezek a fiatalok és idősebbek, jórészt tanítványai vagy kollégái voltak a férjemnek, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolt, nem csak mint tanár, vagy kolléga, hanem mint barát, mint sportbarát is.
Minden szerdán, több mint 30 esztendőn át összejöttek szerda esténként. Nem csak a mozgás öröméért, hanem az utána való beszélgetésekért, eszmecserékért is. Mindig szellemileg felfrissülve és felvillanyozódva érkezett haza foci után, és a hosszú évek alatt szinte lételemévé vált ez a szerda esti összejövetel, elfoglaltság.

Ő matematika-fizika szakos tanár volt - nem testnevelő - elmondhatom, hogy szakmájának jeles művelője, sok tanítványának olyan tudást adott át, amivel bárhol megállták a helyüket. A foci szeretete gyerekkorára vezethető vissza. Egyszerű falusi parasztgyerek volt, valamilyen rongylabdát, vagy ki tudja milyen focit rugdoshattak, de a foci szeretete végig kísérte egész életén át. Gimnazista korában is nagyon szerette a sportot, nem csak a focit, a kézilabdát is, de ezt koránt sem annyira, mint a futballt.

Három felnőtt gyermekünk van, egyikük sem a pedagógus pályán helyezkedett el – talán látták a mi küzdésünket és nem igazán lett vonzó számukra ez a pálya – de az életben ők is megállják a helyüket más pályákon. A sport szeretetét csak a idősebb fiunk, Tamás örökölte, sem az öccse Balázs, sem pedig Eszter nem rajonganak különösebben a sportért.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.05.18./

 

 

300 pedagógus vett részt a Közoktatási Szakmai Nap programjain

 

        
            

A volt Közoktatási Ellátási Körzet hagyományai alapján, a szakmai szolgáltatás keretein belül szerveztük meg az idei közoktatási szakmai napot. A szakmai nap mottójául egy kínai közmondást választottunk, amely így szól: Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy – számolt be Donkó József közoktatási szakreferens a szakmai nap eseményeiről…
 


 
 


Donkó József

Varga Györgyné

 

Az előadások sorában találkozhattunk az Arany János Tehetséggondozó Programmal, és a Sárospataki Tehetségponttal, amelynek az előadója Tóth Tamás, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium igazgatója volt, aki a Magyar Tehetséggondozó Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke.
A következő előadást a cigánygyerekek szocializációból fakadó beilleszkedési nehézségeiről, azok kezeléséről szólt, amelynek az előadója Szabóné Kármán Judit egyetemi tanár, romológus volt.

A 3. nagy előadásunk a Gyermeki agresszió címet kapta, amelynek előadója dr. Buda Mariann volt, a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetének adjunktusa.

A nagyelőadásokat követően Kézségfejlesztés az érettségi tükrében címmel az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanárai nyújtottak segítséget, matematika tantárgyból, Kiszelyné Lencsés Anna és Maszkály Ágnes, természettudományokból Bacsó Andrásné, Szarvas Ilona és Tóth Eszter, magyar és történelem tantárgyakból Dusicza Erika és Tóth Tamás.

A rendezvényen kb. 300 pedagógus vett részt a kistérség különböző településeiről. Minden témát komoly érdeklődés kísért.

A konferenciát megelőzte a „Diák ésszel, diák kézzel” című pályázatból rendezett kiállítás megnyitása. Ezt a kiállítást Varga Györgyné, az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tanára, a Szakmai Szolgáltatás Munkaközösség vezetője szervezte meg.

                                                                              További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.05.18./

 

 

Az idén is lesz szociális alapú nyári gyermekétkeztetés

 

        
            

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az idei nyárra is meghirdette a települési önkormányzatok részére a szociális, nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatását. Ennek megbeszélése céljából már második alkalommal ült le az a szakmai team, akik a nyári étkeztetést próbálták megfelelő formába önteni – nyilatkozta Sáfrányos Sarolta, a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat vezető munkatársa…
 


 
 


Sáfrányos Sarolta

Oláh József

 

Az első megbeszélésre 2008.04.22-én egy un. ”Gyermekjóléti kerekasztal” megbeszélés formájában került sor, melyen a Szakszolgálat munkatársai, az érintett oktatási intézmények képviselői, valamint a Szociális Bizottság tagjai vettek részt. A szakmai megbeszélésen az étkeztetés előkészületeit, elviekben történő lebonyolítását vitatták meg a résztvevők.

A második megbeszélés már döntést hozott és kidolgozta a részleteket. Ezen a megbeszélésen jegyző asszony, és az érintett intézmények vezetői vettek részt, melyre 2008.05.15-én került sor.

A kiírás szerint a támogatást azok a települések igényelhetik, amelyek vállalják, hogy a 2008. június 16-tól 2008. augusztus 31-ig terjedő időszakban, legalább 30 munkanapon át, napi egyszeri étkezést biztosítanak a rászoruló gyermekek részére.

A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, elsősorban a 10 év alatti gyermekek étkezéséről gondoskodik. Az elmúlt év gyakorlatán azonban a kiírás alaposan szigorított, mert létszámában szabályozta a rászorultak körét. A rászorultságot az oktatási intézmények fogják mérlegelni, mert ők azok, akik napi kapcsolatban vannak a gyermekekkel.

A lebonyolítást a nyár folyamán továbbra is a Családsegítő Szolgálat munkatársai végzik, az RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. aktív közreműködésével.
 

Cziczer Katalin
/2008.05.18./
 

 

Sárospataki fiatalok sikere a balatoni Pünkösdi Regattán

 

        
            

  
 


Kék Tamás

Kornyitás Gyula

Varga Sándor

 

Három sárospataki fiatal, név szerint: Kék Tamás (kormányos) - aki az élménybeszámolót küldte - Kornyitás Gyula és Varga Sándor (mancsaftok) rendkívül eredményesen szerepeltek a Balatonföldvár-Keszthely között megrendezett pünkösdi regatta nevű vitorlásversenyen…
 

A több mit 20 éves múltra visszatekintő, a Kékszalag nevű tókerülő verseny után a második legrangosabb rendezvényre az idén rekord számú hajó nevezett.

Az elmúlt 5 évben gyakran indultunk hasonló versenyeken de tapasztalat hiányában sosem tudtunk dobogós helyezést elérni, viszont látszott, hogy sok gyakorlással és kitartással még jobb eredményeket is elérhetünk - ami az idén végre sikerült.

Az első nap a TVSK- AIS-AHICO Kupa és a Balaton Kupa 1. futama volt, a Földvár-Keszthely távot kellett legyőzni, amelyet élénk és folyamatosan frissülő keleti szélben tettük meg. A rajtnál ösztönösen a déli partot választottuk ami később jó döntésnek bizonyult, hiszen ezt a napot, a yardstick 3/1. osztályban másodikként fejeztük be.


A második nap a TVSK-AIS-AHICO Kupa 2. futama volt, egyben Keszthely Város Nagydíja a LLOYD Kupáért. A Keszthely-Szigliget-Zalatorkolat-Keszthely táv várt ránk, amelyet az előző napi szélviszonyok mellett egy nagyon rosszul sikerül rajt után, harmadikként teljesítettünk - ami köszönhető volt a mancsaftok kiváló munkájának.


A harmadik nap a TVSK- AIS-AHICO Kupa 3. és a Balaton Kupa 2. futama volt és a
Keszthely-Fonyód távot kellett legyőzni, ami szél hiányában sajnos nem sikerült.

Legközelebb a Kékszalagon fogunk indulni, ahol remélem, hogy sikeresen fogunk szerepelni.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Kék és Társai Kft-nek az anyagi támogatást, ami a versenyzést lehetővé tette számunkra.

                                                                              További fotók>>>

/2008.05.18./

 

 

Lengyel-magyar gombásztalálkozó a szlovákiai Brezovicában

 

        
            

A Zempléni Gombász Egyesület 24 tagja május 1-3 között gombásztalálkozóra utazott a szlovákiai Brezovicába. Házigazda a krakkói gombászegyesület volt, Magyarországot képviselte még a Miskolci Gombász Egyesület is - küldte tudósítását Kőszeginé Tóth Judit, az egyesület titkára...
 


 
 


Köszeginé Tóth Judit

 

A három egyesület évek óta szoros kapcsolatban van, rendszeresen látogatjuk egymás rendezvényeit. A zempléni csapat a már hagyományosnak mondható szlovákiai kucsmagombázást az idén kiegészítette várlátogatással és városnézéssel .

Nagy élmény jelentett Ólubló vára, majd a Tátra és a Csorba-tó még mindig havas tája. Lenyűgözött bennünket Árva vára hatalmas épségben megmaradt építménye. Hazafelé nem hagyhattuk ki Zakopáne várost, majd Késmárk nevezetességeivel zárult a három napos gazdag programunk.

Barátainkkal legközelebb a sátoraljaújhelyi Vadételfőző versenyen, majd júliusban a már nemzetközivé szélesedő III. Bózsvai Gombanapokon találkozunk.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.05.18./

 

 

Fémtolvajok károsították meg a Végardói buszmegállót

 

        
            

2007. nyarán lett felújítva ez a buszmegálló a 37. sz. út mellet a végardói kijárónál. A váza teljes festést kapott, és egy új külső borítást, mivel már csak a csupasz váz állt. A megállóra azért van szükség, mert Végardóról sokan járnak Sátoraljaújhelybe dolgozni, vásárolni, és őket védi a széltől, esőtől, s nyáron árnyékot ad az erős napfény ellen – nyilatkozta Egyed Attila, Sárospatak Végardó városrészének választott önkormányzati képviselője…
 


 
 


Egyed Attila

 

A felújításnál megfontoltan használtunk horganyzott lemezt, mert félő volt, hogy a szokásos alumínium borítás a színesfém tolvajok érdeklődését hamar felkelti.
Sajnos hiába voltunk előre megfontoltak, már így is megkezdték a tolvajok szétbontani a lemezét.
Mélységesen fel vagyok háborodva azon, hogy vannak emberek, akik néhány száz forintért, - amit kaphatnak a fémért - képesek arra, hogy megbontsák egy építmény oldalát egy tábla lemezért, s az nem érdekli őket, hogy ezzel mekkora bosszúságot és kárt okoznak másoknak.

Hasonlóképpen bosszantó, amikor - talán szórakozásból – összefirkálják az építményeket, megrongálják, vagy szemetelnek a közterületen.

Ezekkel a lopásokkal veszélybe sodorhatják embertársaikat – mint a híradásokból tudjuk, van ahol vasúti rögzítő csavarokat, jelzőberendezések alkatrészeit, sőt használatban lévő síneket is loptak már.

Szeretném felhívni a figyelmet erre a problémára, mert ez csak fokozódik. Ezt csak közösen tudjuk megállítani nagyobb odafigyeléssel, és rászólva az ilyen emberekre.

A tiszteletdíjamból 5.000-Ft jutalmat ajánlok fel annak, aki nyomára vezeti a rendőrséget a fém tolvajoknak.

A fémlopásokkal okozott károk mértékét figyelembe véve valószínűleg kifizetődő volna a felvásárló helyeken egy személyt alkalmazni azzal a feladattal, hogy figyelje a beszállított anyagokat, s gyanú esetén értesítse az illetékeseket. Azok a cégek, akiknek a legnagyobb károkat okozzák, valószínűleg szívesen beszállnának ezen megbízható ember munkabérének a kifizetésébe. (a szerk. megjegyzése)

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.18./
 

 

Újságírók tanulmányútja Észak-Magyarországon

 

        
            

Külföldi sajtóügynökségek magyarországi munkatársai egy zempléni körúton vettek részt, melynek során május 15-én délután jutottak el Sárospatakra. Idegenvezetőjük Sárospatakon Marcziné Szappanos Judit volt, a Újbástya Rendezvénycentrum turisztikai menedzsere…
 


 
 


Marcziné Szappanos Judit

 

A Magyar Turizmus Zrt. marketingtevékenységében kiemelt figyelmet fordít Magyarország turisztikai kínálatának külföldi sajtóban való megjelentetési
lehetőségeire, ezért a Társaság a Magyarországra akkreditált külföldi újságírók (Hungarian International Press Association) részére tanulmányutat szervezett május 14-én és 15-én.

A tanulmányúton részt vett Dr. Niklai Ákos, a Magyar Turizmus Zrt. elnöke, és Dr. Róna Iván, az MT Zrt. vezérigazgatója is. A 15 fős csoport Észak-Magyarország turisztikai kínálatával ismerkedett meg. Eger, Miskolc, Lillafüred, Bükkszentkereszt, Tokaj után az újságírók megtekintették Sárospatak
nevezetességeit, Tolcsván megkóstolták híres tokaji borainkat, majd továbbutaztak Mezőkövesdre. A látogató újságírók olyan nemzetközi médiumokat képviselnek, mint a CNN World Report, a Financial Daily, Der Standart, ARD, Liberation, Northfoto, Business Hungary, imagenes.de.

A vendégek nagy érdeklődéssel tekintették meg a Nagykönyvtárat, ahol a „hadifogságból” hazatért könyvekkel különösen érdekelték őket. Ezekkel kapcsolatosan több kérdést is feltettek Kiss Endre Józsefnek, aki a könyvek között kalauzolta őket.

Nézzenek körül Önök is a Nagykönyvtárban >>>

Törő Gábor
/2008.05.18./

 

 

Európai konferencia Sárospatakon, a tipikus vidéki kisvárosban

 

        
             

  
 
Az európai agrártársadalom és az agrárrégiók paraszti-kisvárosi társadalmának hosszú távú, a középkortól napjainkig történő vizsgálatát tűzte ki célul az az angol nyelven folyó összeurópai tudományos konferencia, amit május 15 és 17 között a Múzsák Templomában tartottak. A konferencia lényegéről Pozsgai Péter, Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a tanácskozás szervezője tájékoztatja olvasóinkat…
 Pozsgai Péter

 


Jósvainé dr. Dankó Katalin

 


Dr. Hörcsik Richárd 

A COST egy európai tudományos együttműködés, amelynek Brüsszelben van a központja. Olyan hosszú távú összeurópai tudományos kutatási projektet támogatnak, amelyeket az európai döntéshozatalba, mint tudományos eredményeket próbálnak bevonni.
Jelenleg az itt folyó munka, ez egy műhelykonferencia, ahová 15 európai országból érkeztek a résztvevők. Négy éve folyik olyan kutatási projektnek a tudományos vitája és megbeszélése, amelyek az agrártársadalom problematikáját járják körül.
Jelenleg itt azzal próbálunk meg foglalkozni, érdemben átbeszélni és 18 előadáson megvitatni, hogy a kisüzem, a parasztgazdaság hogyan öröklődött, milyen stratégiai döntések kellettek ahhoz, hogy ne forgácsolódjon a birtok, és ehhez milyen különböző megoldásokat illesztettek Nyugat-Európában, Magyarországban, Közép-Európában, Oroszországig, Skandináviáig és mediterrán világig bezárólag.

Tehát, hogy tudták életképesen tartani a parasztbirtokot, a kisüzemet, és ezeknek a stratégiai döntéseknek, a melyek sokszor családi közösségi döntések voltak, nem annyira individuális döntések, ezek milyen kihatással voltak a paraszti társadalomban, az egyének életére, a házassági stratégiáira, háztartásalakításra.
Ezek a XX. századig hogyan változtak, és napjainkban tulajdonképpen hogyan lehet megragadni az agrártársadalomnak ezt az Európában is észrevehető válságát, hogyan lehet ezzel szembenézni.

Egy külön fontos aspektusa ennek a témakörnek, hogy itt, a kommunista időszakban, a magántulajdon megszüntetésével és a kollektivizálással egy teljesen új szempont, egy teljesen új aspektus ragadható meg a nyugat-európai fejlődéshez képest.
Nekünk itt azzal is szembesülni kell, hogy a kárpótlás után hogyan lehet újraéleszteni és újjászervezni a kisparaszti gazdaságokat. Ez tulajdonképpen mind-mind egy elmélyült tudományos párbeszéd, és reméljük, hogy kelet-európai szempontokat is tudunk becsempészni a nyugat-európai döntéshozatalba.
Sárospatakra részben azért jöttünk, mert a Jósvainé dr. Dankó Katalin volt olyan nagyon kedves meghívni a konferenciát, másrészt pedig azért, mert tulajdonképpen nem szerettük volna egy agrártémájú konferenciát egy nagyvárosba vinni.
Azt szeretnénk, hogyha a tájban benne lenne ez a konferencia, és ezért szervezünk kirándulásokat is, termelőkkel is fogunk találkozni, hogy ne csak történeti-tudományos áttekintés és vita legyen, hanem ismerkedjenek meg magával az agrár tájjal és a benne dolgozó, élő emberrel itt Kelet-Európában.


Külföldi kapcsolataink egyik eredménye ez, hogy látszólag 30 résztvevővel zajlik ez a látszólag kis konferencia, viszont 15 ország egyetemei, professzorai érkeztek ide, akik ennyi országba viszik el Sárospatak jó hírét – tette hozzá Dr.Hörcsik Richárd polgármester…

Maga a konferencia témája, a vidék Európája, s ehhez megfelelő helyszínnek találták Sárospatakot, történelmi múltjával, varázslatos városképével. Nem véletlen tehát, hogy nem Budapesten, hanem Sárospatakon rendezték ezt a konferenciát.

Mi már az EU tagjai vagyunk, és az európai globalizáció ugyanazon problémáival, azokkal a gondokkal küszködünk itt Sárospatakon, itt Zemplénben, amivel akár Svédországban, akár a vidék Angliájában, vagy Európa más területén falusias környezetben, a vidéki kisvárosok küszködnek.
A gondokat leszámítva nekünk büszkéknek kell lenni arra a környezetre, amiben mi élünk. Maga a konferencia, Sárospatak, elismerést váltott ki a vendégek körében. A város rendezettsége, az a ragaszkodás a kultúrához, a turizmushoz, és természetesen önmagában véve a turizmus, ami az egyik - nemcsak Sárospataknak, hanem más falusias európai környezetnek is az - előrevivője, hiszen Európában mindenki halássza a turistákat, minden vidék élni akar, így Sárospatak is.

Ezért ápoljuk minden szinten ezeket a nemzetközi kapcsolatokat, hogy egyre több nemzetközi konferencia legyen Sárospatakon. Ez azért is jó a városnak, mert pénzt hoz, másrészt pedig elviszi a jó hírünket azzal, hogy meggyőződnek arról, hogy ide nem csak egy tudományos konferenciára érdemes eljönni, hanem nyáron a családdal nyaralni is..

 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.17./

 

 

Erélyesebb lesz a fellépés a tilosban parkolókkal szemben

 

        
             

  
 
Sárospatak honlapján érkezett felém egy kérdés. Ezzel kapcsolatban tisztelettel kérem a honlap látogatóit, hogy a hozzám, ill. a városvezetés felé feltett kérdéseket a kabinet@sarospatak.hu email címen keresztül juttassák el hozzánk. Ez esetben tudok mindenkinek konkrét válaszokat adni, ill. ezeket a válaszokat természetesen a honlap nyilvánossága számára is közzé tesszük – reagál Aros János alpolgármester a Fórumon feltett kérdések egyikére…
 


Aros János 

Ez a konkrét kérdés a parkolással kapcsolatban érkezett hozzánk, mégpedig amiatt, hogy érezhetően megnőtt a személyautó forgalom, főleg a hétvégi napokon, pénteken, szombat délelőtt, dél környékén, főleg a Rákóczi utcában, de a nyári hétvégék alkalmával a fürdő környékén is.

Az a szándékunk, hogy ebben pozitív változás történjen. A tavalyi nyár végén már ez már érzékelhető volt, részben a parkolási rendszer bevezetésével, részben a környező utcákban kihelyezett tiltó tábláknak köszönhetően. Természetesen ezek a tiltó táblák csak akkor fognak valamit is érni, hogy ha betartatjuk ezeket a tiltásokat. Éppen ezért a tavalyi nyári szezon végéhez hasonlóan idén is tervezzük a fokozott rendőri ellenőrzést ezekben az utcákban, ill. közterület felügyelőink is hétvégi szolgálatot fognak ellátni és a tilosban parkoló autósokat figyelmeztetik, majd pedig büntetni fogják, akik a tiltó táblák ellenére is közterületen hagyják autóikat.

Egy kicsit problémás a helyzet a külföldi autósokkal, hiszen rajtuk nehezebb behajtani a kiszabott bírságot. Ezzel kapcsolatban egy európai behajtó céggel vesszük föl a kapcsolatot, hiszen nem fordulhat elő az, hogy bárki jogtalanul vegyen igénybe szolgáltatásokat, és az esetleg kirótt bírságot ne fizesse be.
Nem az a célunk, hogy bírságoljunk, főleg nem a pataki polgárokat, de az ide látogató turistákat sem, viszont ahhoz, hogy rendezett körülmények között, nyugodtan tudjuk eltölteni a hétvégéket, szükséges bizonyos rend betartására. Ezzel kapcsolatban mindenkinek a megértését kérem.

 


 

Törő Gábor
/2008.05.17./

 

 

„Lesz-e szlovák tokaji?”

 

        
             

  
 
Dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő, a Parlament 2008. május 5-ei ülésnapján kérdést tett fel a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek: „Lesz-e szlovák tokaji?” címmel. Az alábbiakban közöljük a kérdést és Gőgös Zoltán államtitkárnak a válaszát...    

HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Nem ez az első alkalom, hogy a tisztelt Ház falai között szót ejtünk a tokaji borról, hiszen mint Hegyalja választott képviselője, többször hívtam fel magam is a figyelmet a tokaji borok minősége és neve védelmének a jelentőségére. Teszem ezt abban a hitben, hogy nemcsak szűkebb pátriámat, hanem az egész országot érintő témáról van szó, hiszen a név egybeforrt Magyarországgal. Így gondolta az Európai Unió is, hiszen a földrajzi eredetvédelem alatt álló „tokaji” elnevezést Magyarországnak ítélte meg 1993-ban, Szlovákia és Magyarország pedig 2004-ben aláírt egy megállapodást, amelyben a szlovák fél önként vállalta az Unió illetékes biztosa előtt, hogy a névhasználat fejében a határon átnyúló borvidéki területet pontosan lehatárolja, és bevezeti a magyar szabályozási, ellenőrzési rendszert. Ezt az ígéretet egyébként Pozsony megerősítette abban a nyilatkozatban is, amelyet az uniós borreform tavalyi elfogadásakor csatoltak a dokumentumhoz. Négy éve már, hogy nemcsak ezeket a javaslatokat nem teljesítette a szlovák partner, de a magyar fél kompromisszumjavaslatait is sorra-rendre leseperték.
Azóta magam is többször kérdeztem a tisztelt Ház falai között, hogy a magyar kormány végre mikor hajlandó a sarkára állni, mikor teszi meg a lépéseket - ha kell, akkor az Európai Bíróságon - a szlovák fél érthetetlen magatartása miatt. A napokban viszont arról kaptunk hírt, hogy a magyar agrártárcánál elfogyott a türelem, és kezdeményezni fogják az Európai Unió illetékes szerveinél, vonják meg Szlovákiától a „tokaji” név, valamint a származtatott elnevezések, így a „tokajszki” márkanév használatát.
Tisztelt Államtitkár Úr! Kérdésemet kezdhettem volna azzal is, hogy ugye, megmondtam már majd’ négy évvel ezelőtt. De most nem ezt teszem, hanem inkább azt szeretném megköszönni, hogy az agrártárca végre elszánta magát erre a lépésre, és kiállt az egységes tokaji borvidék érdekeiért.
Kérdezem az államtitkár urat: valóban megtette-e az említett lépéseket az Európai Unió illetékeseinél? Hogyan látja az egységes tokaji borvidék esélyét az Unióban? Mit vár ezek után a szlovák partnertől?
Várom szíves válaszát. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gőgös Zoltán államtitkár úré a szó. Parancsoljon!

GŐGÖS ZOLTÁN földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Ahogyan elmondta, Szlovákiával nem sikerült megegyeznünk különböző paraméterekben, és e miatt a sikertelenség miatt 2008. április 21-én Brüsszelben a mezőgazdasági különbizottság ülésén hivatalosan is kértük, hogy álljon vissza az a jogi helyzet, amely szerint a „tokaj” eredet-megjelölés és származtatott formái csak Magyarország számára legyenek védettek. Brüsszeli tárgyalásaink eredményeként elvették Szlovákiától a „tokaj” eredet-megjelölést, annak borcímkéken történő használatának jogát.
A jelenlegi helyzet egyértelmű: két termék létezik, „tokaj” és „tokajszki”, de ezek a termékek azonban nem azonos termékek. A magyar termelők az elmúlt időszakban többször jelezték, hogy a fenti eltérő jelölésekkel történő egymás mellett élés jobb megoldás, mint egy magyar szempontból hátrányos megállapodás megkötése, majd ennek következtében a „tokaj” jelölés átengedése.
Ezzel egy időben elkezdtük egy komplex cselekvési program megalkotását, amelynek főbb elemei a következők: marketingeszközökkel az Uniót és a világpiacot célzó programot indítva azt kommunikáljuk, hogy a tokaji minőség, a hozzá kapcsolódó érték az egyedi minőségvédelmi, ellenőrzési és eredetvédelmi rendszer eredménye. Történelmi és gazdasági értéke egyedi, egyértelműen csak Tokajhoz köthető.
A szabályozást jelentősen átalakítva valódi zárt borvidékké tesszük Tokajt, azaz a határon átnyúló „tokajszki”, „tokaj” jelölések közötti kereskedelmi átjárhatóságot ma lehetővé tevő szabályozást igen jelentősen megszigorítjuk, például kötelező a helyben palackozás, a termékek kiszállításának tilalma.
A fenti intézkedésekkel várhatóan ismét tárgyalóasztalhoz tudjuk kényszeríteni a szlovák felet. Egyébként felmerült az is, hogy forduljunk bírósághoz. Ennek az esélyeit azért alaposan meg kell vizsgálnunk, mert eléggé korlátozottak a 2004. évi csatlakozási szerződés miatt, de nem riadunk meg ettől a megoldástól sem, amennyiben ezek az előbb elmondott dolgok nem vezetnek eredményre.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Felszólalás az Országgyűlés előtt (videó felvétel)>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.17./
 

 

Informatikai sikerek az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
             

  
 
Az országos szervezettségű versenyek koordinátoraként a Neumann János Számítógép- tudományi Társaság rendezte 2008. május 8-án azt az ünnepélyes díjkiosztót az ELTE Informatikai Karán, ahol az idei tanév számítástechnikában országos szinten legsikeresebb versenyzőit jutalmazták. Az ÁVG-nek 8 diákja is kimagasló eredményt ért el, így a térség legtehetségesebb informatikusait ünnepelhetjük most.

A VII. LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny helyezettjei a 4. kategóriában:
7. helyezett Kiss László 10. C osztályos tanuló
12. helyezett Lipécz Ádám 9. A osztályos tanuló
19. helyezett Soltész Balázs 10. C osztályos tanuló
28. helyezett Urbanovics Simon 10. A osztályos tanuló
42. helyezett Varga István 9. C osztályos tanuló

A Nemes Tihamér Országos Középiskolai Alkalmazói Tanulmányi Verseny helyezettjei:
1. korcsoport
22. helyezett Soltész Balázs 10. C osztályos tanuló
51. helyezett Lipécz Ádám 9. A osztályos tanuló

A Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Verseny helyezettje:
2. korcsoport
53. helyezett Halász Bálint Gergely 10. C osztályos tanuló.

Az eredményhirdetés új eleme, hogy az idén először a legsikeresebb felkészítő tanárok megnevezésére is sor került. Iskolánk számítástechnika tanára, Szeder László tanár úr eredményes felkészítő munkáját kereskedelmi forgalomban nem kapható, egyedi, sorszámozott jutalomkönyvvel ismerték el.
Hatékony mentori tevékenységét az előbbi eredményeken túl végzős diákja, Bánkuti Máté sikere is igazolja, aki az informatika OKTV alkalmazói kategóriájában az országos 29. helyet szerezte meg.

A versenyeredményekhez, a sikeres felkészítő munkához szeretettel gratulálunk!

/2008.05.17./

 

 

Szigorodott a Horgász Egyesület fegyelmi szabályzata

 

        
             
  
 
A Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület 2008. május 4-i közgyűlésén elfogadták az új helyi horgászrendet, valamint a szigorúbb fegyelmi szabályzat is, ami május 5-én már életbe is lépett – tudtuk meg Pingor Zsolttól, az egyesület elnökétől…
 


Pingor Zsolt


Bujdosó Norbert
alelnök 

A közgyűlésen 88 fő vett részt, akik a következő témákban hoztak határozatokat:

-A 2007. év gazdasági jelentését a könyvvizsgálati ellenőrzés és a felügyelő bizottság elnökének jelentése alapján 4 ellenszavazat mellett a közgyűlés elfogadta.

-A 2008 év gazdasági tervét a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

-A Halászati Felügyelet felé beterjesztett halgazdálkodási tervet mind a két saját kezelésű vizünkre ( a Csepel tóra és a Berekre ), a 2008-2013 időszakra egyhangúlag elfogadta.


-A tagság egyhangúlag megszavazta, hogy minden év decemberének első szombatján lesz közgyűlés. Helyét és pontos időpontját a helyi médiában és az irodában fogjuk megjelentetni.

-A közgyűlés megszavazta, hogy az új belépők vagyoni hozzájárulása a tárgyévi mindenkori 3 nyaras ponty kilónkénti árának tízszerese legyen.

-Elkészült az új alapszabály, amit a felmerülő kérdések tisztázása után egyhangúlag elfogadott a közgyűlés.

- A közgyűlés zárásaként az egyesület elnöke bejelentette a saját kezelésű vizeket érintő pontytilalom ez évi feloldásáról szóló FM határozatot.
 

 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.05.17./
 

 

A pályázatok miatt hívtak össze rendkívüli testületi ülést

 

        
             
  
 
2008. május 15-én fél 9-től tartotta rendkívüli képviselőtestületi ülését Sárospatak város képviselőtestülete, amelynek az apropója az volt, hogy 16-án járt le a pályázatok egy részének a beadási határideje – tájékoztatja olvasóinkat Aros János alpolgármester az éppen leadásra kerülő pályázatokról…
 


Aros János 

Mivel Sárospatak 400 millió Ft-os hiánnyal kezdte ezt az évet, a fejlesztésre egyetlen lehetőségünk az, hogy a kiírt pályázatokat minél hatékonyabban ki tudjuk használni. Éppen ezért kértük - 6 napirendi pontban - ezekre a pályázatokra vonatkozóan a képviselőtestület hozzájárulását. Egyrészt a pályázatok beadására, másrészt pedig az ehhez szükséges önrész biztosítására.

A TEUT pályázatokon belül a Lavotta, a Bláthy, és a Wesselényi utcáknak a felújítását tervezzük. Azért „csak” ezeknek az utaknak, mert ezen utak esetében állt minden rendelkezésünkre, a tervektől kezdődően az alatta lévő víz, és szennyvízvezeték feltérképezéséig. Természetesen a következőkben szeretnénk több útra is kiterjeszteni ezt a lehetőséget, hiszen Sárospatakon szinte valamennyi útra ráférne már a felújítás.

A HÖF-TEKI pályázatok keretén belül a Szociális Otthon irodaépületének felújítására adunk be pályázatot, valamint a végardói temető kerítésnek felújítására, ami egy nagyon régi, jogos igénye az ott lakóknak. Pályázatot adunk be a Gárdonyi Géza utcai járdák felújítása is, ami a kispatakiaknak egy rég meg nem oldott problémája. Bízom benne, hogy a pályázataink megfelelő politikai támogatást is fog kapni, és végre meg tudjuk oldani ezeket a hiányosságokat.
 

 


 

Sebességmérő táblákat szeretnénk kihelyezni, amelyekből 5 pár beszerzésére nyújtunk be pályázatot. Remélhetőleg így talán sikerül csökkenteni a városunkon átzúduló autók – és egyes helyi gépjárművek - sebességtúllépéseit.

Pályázatot nyújtunk be a környezetvédelmi program felülvizsgálatára, és a város forgalomtechnikai tervének felülvizsgálatára is. A HÖF-CÉDE pályázat lehetőség keretein belül köztéri játszóterek felújításra nyújtunk be pályázatot. Első körben az Újtelep Bercsényi utcai játszótér és Kispatak városrész Dózsa György úti játszótér kerül majd sorra. Szintén azért csak ez a két játszótér, mert ezeknél adott minden feltétel arra, hogy most be tudjuk nyújtani. Természetesen az összes többi játszóterünkkel is foglalkoznunk kell, valamilyen más forrásból megoldani a felújításukat, hiszen jövőre nagyon komoly EU-s normáknak kell megfelelni minden egyes városi játszótérnek.

A LEKI pályázaton belül a városi, nyilvános illemhely felújítását tervezzük a Bodrog Áruház mellett. Mint ismeretes, tavaly kb. másfélmillió Ft értékben, egy gyors felújítást elvégeztünk a Szent Erzsébet évre való tekintettel, azonban mára már olyan rossz állapotba került ez a nyilvános WC, hogy elengedhetetlen a pályázaton nyert támogatásnak a ráfordítása.

Összességében a most beadott pályázatok több mint 50 millió Ft önrészt igényelnek. Bízunk abban, hogy megfelelő támogatottságot fognak kapni ezek a pályázatok. Éppen ezért kérjük a térség valamennyi országgyűlési képviselőjét, ill. befolyással bíró személyét, hogy ezeknek a pályázatoknak a sikerességéért mindent tegyen meg. Amennyiben minden pályázatunk nyerne és az erre céltartalékként elkülönített összeg, az önrésznek kevés lenne, akkor további összegeket tervezünk bevonni, hiszen nem titok, hogy két héten belül ismét rendkívüli testületi ülést fogunk összehívni, ahol másik pályázati csokrok szeretnénk majd ismét benyújtani. Ennek is hasonló nagyságrendű lesz az önereje.
A LEKI pályázaton belül tervezzük még Sárospatak-Páterhomok ivóvízellátásának megoldását, ami szintén régi, megoldatlan probléma. Itt ugyanis még a vezetékes ivóvízhálózat nincs kiépítve, aminek pótlása teljesen jogos igénye ott lakóknak. Tavaly is előfordult többször is, hogy vízhiány volt a jelenlegi rendszer meghibásodása miatt - ezen szeretnénk ebben a formában véglegesen változtatni.

Cziczer Katalin
/2008.05.16./
 

 

Méltó idény-zárás

 

        
             
  
 
Sárospatak TC - Mátészalkai MTK A sárospatakiak az idény utólsó mérkőzésén felrakták a koronát az idei munkájukra. Az idei utolsó találkozó Sárospatakon, Mátészalka csapata ellen zajlott. A hazaiak nagy fölénnyel nyerték az "összecsapást".

Annak ellenére, hogy a forduló megrendezésére hétköznap este került sor nem is voltak kevesen az Árpád Vezér Gimnázium tornatermében. A meccs első perceiben álmosan játszott a két csapat. Egyik gól követte a másikat. Felváltva az egyik, majd a másik részről jött a menetrendszerinti hálórengetés. Mire megjött a szurkolók hangja a fiúk is megrázták magukat és beindult a "Pataki Henger". Olyannyira, hogy a félidei eredmény beillett volna végeredménynek is. 22-17 -es állás mellett mentek (de inkább maradtak a pályán ) pihenni a fiúk.

A félidőben rangjához méltó, jól szervezett hangulatos pihenőidőt láthatott a kilátogató. Értékes tombola tárgyak kerültek kiosztásra, hangulatos zene mellett.

A második félidőre Simák Gyuri bácsi sort "cserélt". A kispadon ülők végig játszották a második félidőt. Ez a pataki játékon semmit sem változtatott. A játékvezetők néha (sűrűn) megmosolyogtató döntéseiknek következtében előfordult, hogy a mieink közül 3-4 -en brilliróztak a pályán. Nem számított. A gólok csak jöttek. Igazi örömjátékot játszottak. Az utolsó harmadban "meg is színezték" a játékot. Láthattunk cundert, mosolyokat a játékosok arcán flikk-flakkot és egyéb nyalánkságokat. Addig-addig, míg a "mese" végére 44-32 nem lett az eredményjelzőn. Jó hangulatú, gólzáporos mérkőzést kaptunk kézilabdásainktól. Most jöhet a jól megérdemelt pihenés...

SZÉP VOLT FIÚK!

/2008.05.16./
 

 

Mit egyek?  - Sikeres volt Szabó Erika könyve a Nemzetközi Könyvfesztiválon

 

        
                      

Dr. Szabó Erika Sárospatak Végardó városrészén született természetgyógyász. Gyermekkorát itt töltötte, majd az Egyesült Államokba költözött, ahol egyetemi tanulmányait végezte. Jelenleg New York államban él, a Catskill hegyekben, ahol a hegyvonulat meglepő módon hasonlít a zempléni hegyekre, közel a Hudson folyóhoz, ami kicsit szélesebb ugyan, mint a Bodrog, de a hangulata nagyon hasonló…
 


 
 


Dr. Szabó Erika

 

A természetgyógyászati tanulmányait kórházban dolgozva folytatta, ami lehetőséget nyújtott számára az összefüggések és a különbségek világosabb felismerésére a modern gyógyítás és a természetgyógyászat által nyújtott lehetőségek között. Célja a modern és a hagyományos gyógyászat integrálása, mindkét gyógymód előnyeinek kihasználása a gyógyításban és főleg a betegségek kialakulásának megelőzésében…

Könyvének ismertetőjében Erika a következőket írja:
”Az információk milliói állnak rendelkezésünkre a modern technika lehetőségeinek köszönhetően könyvek, internet, filmek formájában. Mégis egyre tanácstalanabbak vagyunk abban hogy milyen étrend, életmód, testedzés, nutríció a számunkra legelőnyösebb. Minél több az információ, annál bonyolultabb a döntés, nem látjuk a fát az erdőtől, nem is beszélve arról, hogy ahány tanács annyi féle, a legtöbb esetben teljesen ellentmondva egymásnak. Mit együnk, hogyan őrizzük meg egészségünket, hogyan előzzünk meg betegségeket?”

Talán nagyobb a bizalmunk egy olyan szakember iránt, aki közülünk való, aki a Sárospatakról származik…

Ez a könyv az információk rövid, könnyen érthető összefoglalását tartalmazza, a testi, lelki típusnak megfelelő étrend, életmód tanácsokat, a vitaminok és gyógynövények ésszerű használatára vonatkozó tanácsokat, amellett a holisztikus szemszögből nézett fogyókúra, a természetes bőrápolás, aromaterápia és házipatika ajánlatait.

A könyvet kedvezményesen meg lehet venni a www.alexandra.hu weboldalon, a részletesebb leírás a www.novumverlag.hu oldalon van.

A doktornő web-oldalán www.drszabotherapy.com további információkat és az email címét is megtalálják, amin keresztül, ha megkérdezik, bizonyára szívesen ad további tanácsokat, ha Patakról keresik…

Törő Gábor
/2008.05.16./
 

 

A Visegrádi Négyek szakemberei Sárospatakon

 

        
                 

A Visegrádi Négyek humán-erőforrás gazdálkodási szakembereinek éves munkacsoport ülése folyt a honvédség erdőbényei üdülőjében. Ennek keretén belül egy délutáni kulturális program keretében tettünk látogatást itt Sárospatakon, oldván ezzel azt a munka közben felgyülemlett feszültséget, amit el kell viselni egy ilyen konferencián – nyilatkozta Szabó József mk. ezredes a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs főosztályának vezető-helyettese…
 


 
 


Szabó József

 

A Visegrádi Négyek humán-erőforrás gazdálkodási munkacsoportja 12 éves múltra tekint vissza. A 12 év alatt ez a 27. találkozó. Ennek oka, hogy mind a négy ország Lengyelország, Szlovákia, Cseh Köztársaság és a Magyar Köztársaság, szinte egy időben lépett a rendszerváltás rögös útjára. Egy időben csatlakozott a NATO-hoz, és egy időben csatlakozott az Európai Unióhoz is. Közel azonos társadalmi fejlettségű országokról lévén szó, ugyanazok a humán-erőforrás gazdálkodási problémák érintik mind a négy ország hadseregét. Ez elsősorban a munkaerő-piaci helyzet változása, a hadseregek leszervezése, miután kisebb létszámú haderőre tért át minden ország, ami jobban fenntartható, finanszírozható, és humán-erőforrás oldalról jobban támogatható.

Ezeknek a problémáknak és tapasztalatoknak a kicserélésére ülünk össze évente kétszer, mindig másik ország vendéglátásában. A legnagyobb problémánk feltárása folyik, hiszen a haderő átalakítási folyamatot nem egyszerre kezdte mind a négy ország. Vannak országok, akik előrébb járnak, szerencsére Magyarország közéjek sorolható, hiszen 2006-2007. évben gyökeresen átalakítottuk a Magyar Honvédséget, illetve a honvédelmi tárca szervezeteit.
Jók ezek a találkozások arra, hogy megosszuk az átalakítás során szerzett tapasztalatainkat. Azok a kollegáink, barátaink, akik később hajtják végre ugyanezt a folyamatot, már tudnak okulni a mások által elkövetett hibákból, vagy botladozásokból. Remélhetőleg saját munkájuk során már kiküszöbölik azokat a tévedéseket, vagy tévutakat, amit az előttük járók akarva akaratlan elkövettek. Végül is ez a lényege ezeknek a találkozóknak.

Nagy örömmel jöttünk Sárospatakra, hiszen a történelemből köztudott, hogy Sárospatak valamilyen összekötő vagy kiinduló szerepet játszott szinte az összes jelenlevő ország történelmében. Hiszen innen indult a borút, amely a Felvidéken a mai Szlovákián keresztül Lengyelország irányába vezetett. Természetesen azért Tokaj–hegyalja termékei eljutottak Csehországba is. Valószínű, hiszen sokáig ott volt a királyi udvar, ahova elég nagy mennyiségben szállítottak bort.
Jómagam már negyedszer vagyok Sárospatakon, de mindig meglep. Ez egy élhető város - jobb kifejezést nem tudok rá mondani. Szép zöld területekkel rendelkezik, rendezett a környéke. Természetesen tudomásul véve azokat a problémákat, melyeket az alpolgármester úr a tájékoztatójában elmondott, hogy az ipar hiánya egyrészt áldás, másrészt pedig hátrány, ha csak a saját szakmánkban a munkaerő piaci elemzés, a humán-erő forrás gazdálkodásban gondolkodunk.
Nagyon kellemes délutánt töltöttünk Sárospatakon, szerintem a barátaink, kollégáink is sok élménnyel gazdagodva térnek haza.
 


Aros János

 

Kedden délután vendégül láthattuk a Visegrádi Négyek humán- erőforrás katonai szakmai munkacsoportját, a találkozón résztvevő vendégeiket, akik Magyarországról, Lengyelországból, Szlovákiából és Csehországból érkeztek – számolt be a vendégek fogadásáról Aros János alpolgármester…

Erdőbényén, a katonai üdülőben tartják a konferenciájukat, onnan látogattak hozzánk, hogy Zemplén gyöngyszemét, Sárospatakot is megismerhessék.
Polgármester úr távollétében engem ért az a megtiszteltetés, hogy röviden bemutathattam a várost, amihez szakmai segítséget is kértem a Vár és a Nagykönyvtár dolgozóitól, hogy minél alaposabban és szakszerűbben bemutathassuk a város két legfontosabb nevezetességét.

Bízom benne, e találkozás kapcsán későbbi kapcsolatrendszer is kialakulhat majd. Az ide hivatalosan látogató vendégek később, talán családjukkal, vagy barátaikkal együtt is eljönnek majd Sárospatakra. Ez a város egy gyöngyszem, ezt mindenki tudja, aki itt él, vagy aki egyszer is idelátogatott, s reméljük ők is ehhez hasonló véleménnyel távoznak majd Sárospatakról. Nagyon sokan vannak még a világban, akik nem hallottak Sárospatakról, éppen ezért tartjuk szükségesnek, hogy minden egyes lehetőséget megragadjunk arra, hogy akár Magyarországról, akár külföldről ide hozzuk a látogatókat, a turistákat, akik elviszik a város jó hírét, s ezáltal egyre többen fognak Sárospatakra látogatni.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.15./
 

 

Reneszánsz kiállítás nyílt a Rákóczi várban

 

        
                 

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában 2008. május 9-én nyitották meg azt a kiállítást, amely a „A reneszánsz másodvirágzása a Perényiek és a Rákócziak korában” címet kapta. A reneszánsz zenével még hangulatosabbá tett megnyitón Dr.Tamás Edit számolt be a vár történetéről…
 


 
 


Dr. Tamás Edit

 

A sárospataki vár a magyarországi késő reneszánsz legépebben megmaradt épületegyüttese. Építtetője, Perényi Péter a XVI. századi magyar történelem egyik kiemelkedő egyénisége. Hatalmas vagyonával, koronaőri tisztségével az országos politikát befolyásoló személyiség. Az 1534 és 1537 között zajló építkezés eredményeként készült el Patakon, a család új birtokközpontja.

Perényi Péter Siklósról hozta magával apja, Imre nádor reneszánsz mecénási tevékenységének példáját. Péter halála után fia, Gábor folytatta és fejezte be az apja által megkezdett építkezéseket. Az ő felesége, Országh Ilona alapozta meg Patak kertkultúráját a híres Gombos-kert telepítésével.
A Perényieket követően a Dobó-család (1573-1602), majd Lorántffy Mihály birtokolták a várat. Lorántffy Zsuzsanna 1616-os házasságkötése révén került Patak a Rákóczi-család kezébe, s lett a Rákóczi-család birtokközpontja, számos történelmi esemény helyszíne. Az 1640-es években nagyszabású palotaépítkezések zajlottak itt.
 

A tulajdonosok az épületegyüttest fejedelemi rangjukhoz méltóan bővítették, szépítették. Nem hiányzott Patakról a reneszánsz várkastélyok elmaradhatatlan tartozéka, a virágoskert sem. A XVII. század egyik nevezetes kertje volt Lorántffy Zsuzsanna Gombos-kertje.
A Perényi- és a Rákóczi-család a XVI-XVII. században Északkelet-Magyarország fontos – Felvidék és Erdély között kibontakozó – művészeti központjává tette Patakot. A nagyhírű Kollégium kiemelkedő támogatóiként hozzájárultak ahhoz, hogy a város a protestáns-humanista műveltség központjává is váljon.

A XIX. századi romantika jegyében figyeltek fel a sárospataki vár műemléki jelentőségére, művészeti értékeire. Myskovszky Viktor kassai tanár műemlékeket bemutató képsorozatában egészében és részleteiben is megörökítette a Vörös-tornyot és a Felvidék legszebb műemlékeit.
„A reneszánsz másodvirágzása a Perényiek és a Rákócziak korában” című kiállítás elsődlegesen a Mátyás királyt követő késő reneszánsz művészet megjelenítésére vállalkozik, melyen mind az udvari-olasz és a provinciális reneszánsz stílusjegyei fellelhetőek. A virágos reneszánsz gyönyörű példája volt Sárospatak. A kertek, virágok motívumai díszítik az építészeti kőfaragványokat, bútorokat, textíliákat, fegyvereket, ötvöstárgyakat, a korszak kiemelkedő emlékeit, a kiállításunkon bemutatott műtárgyakat.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.05.15./
 

 

Ismét irtják a szúnyogokat

 

        
             
LEVI fotók
  
 
A hétvégi sikeres rendezvények alakalmával bizonyára sokan érezték az esti órákban azt a kellemetlenséget, amit a megjelent szúnyogok okoztak a patakiaknak, és nyilván az ideérkezett vendégeknek is - nyilatkozta Aros János, alpolgármester…


Aros János 

A szúnyogirtással kapcsolatban tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az idén is, több mint 6 millió Forintot különített el a város a költségvetésében erre a célra.
Tavaly sikerült az árvíz visszavonulta után két nappal elvégezni az első szúnyogirtást. Ennek köszönhetően tavaly nyáron nem is lehetett érzékelni a szúnyogokat. Ezzel ellentétben az idén az első irtás a május elseje előtti napon történt meg, amikor az árvíz még teljesen nem húzódott vissza.
Most amikor teljesen a visszament a víz a folyómederbe, újra szükségessé válik a szúnyogirtást megismételni. Éppen ezért kértem a munkatársaimat, hogy a hét második felére hozzák előre a következő, május végére tervezett helikopteres irtást.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy ezt a több mint 6 millió Forintot, amit a város lakosainak a pénzéből fordítunk erre a célra, minél hatékonyabban kihasználhassuk. Ezért örömmel veszem a jelzéseket és igyekszünk azonnal megoldást találni erre a problémára is.

Szúnyogirtás tervezett időpontjai:
Április 23-24 -25
Május 21- 22- 23
Június 18- 19- 20
Július 16- 17- 18
Augusztus 6- 7- 8
Augusztus 27- 28- 29

 


 

Cziczer Katalin
/2008.05.14./
 

 

Európai Fórum - kiállítás a Szent Erzsébet házban

 

        
             

  
 
A sárospataki és a német kapcsolatok egyik újabb eredménye, az a kiállítás, mely városunk mellett több szervezet: az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság, a Konrad Adenauer Alapítvány, a Türingiai Filmiroda és a Maria Pawlowna Társaság (Kromsdorf) együttműködésével jött létre. A Susanne Kloiber által készített portrékat, Wolfgang Knappe úr interjúi egészítik ki; a férfiak fotói mellett olvasható a személyek neve, lakhelye, hivatása és a megélt tapasztalat által kikristályosodott mottó - tudósította szerkesztőségünket Bodnár Boglárka...
 


Wolfgang Knappe 

A tavalyi esztendőben a projekt ötletgazdája, Wolfgang Knappe és Susanne Kloiber fotóművész járták végig azokat a helyeket, ahol Árpád-házi Szent Erzsébet élt vagy élő tisztelete van, azzal a céllal, hogy megtudják, mit jelent a nők számár a magyar királylány példája, mennyire elkötelezetten szolidárisak a mai világban. A projekt készítése közben merült fel a kérdés, hogy vajon a férfiak hogyan gondolkodnak az élet értelméről. Idézet a projektleírásból: „A felebaráti szeretet, a szolidaritás, az egyén felelőssége egyedül a nők ügye lenne? Bizonyosan nemmel felelhetünk erre a kérdésre. Mégis adott esetben nehezen megy a másik megértése. Lehet, hogy a közelítés módozatai, az élet értelmének megfogalmazása, a vezérmotívum, a legfontosabb mondat kimondása a két nemnél különböző.

Lehet, hogy a nők gyakran megérzés útján jutnak el a vallomásig, a férfiak pedig inkább racionális megközelítéssel. Sok, a két projektet megelőző beszélgetés erre mutat. Alapjában véve azonban a dolgon ez nem változtat. Kézenfekvő megemlíteni a filozófus Immanuel Kantot a férfiakhoz való közelítéskor: A felismerés- szabadság-béke hármas egységéről beszélgetve ugyanis a férfiaknak sikerül megfogalmazniuk saját mottóikat, amiből azt is megtudhatjuk, miként ültették át konkrét helyzetekbe a kanti megfogalmazást: „Cselekedj úgy, hogy akaratod maximálja egyúttal a mindenkor egyetemes törvényhozás elvéül szolgálhasson!”

Egy évvel az Európai Fórum. Nők napjainkban Szent Erzsébet nyomában című fotókiállítás után egy évvel, 2008 május 10-én nyílt meg az Európai Fórum. Férfiak napjainkban című kiállítás a Szent Erzsébet Házban, mely szeptemberig látható.

 


 

További fotók>>>    Amatőr film1 (hárfa) >>>     Amatőr film2 (lant) >>>

Törő Gábor
/2008.05.14./
 

 

Pataki diák nemzetközi sikere

 

        
             

  
 
Az Amerikai Egyesült Államokban, Houstonban május 1-5. először került megrendezésre az International Sustainable World Project Olympiad, az I-SWEEEP nevű nemzetközi verseny. A megmérettetésen középiskolás diákok mutathatták be saját munkájukat, kutatási eredményeiket poszterükön keresztül az energy, az engineering és az environment szekciókban.

A ötnapos rendezvényen a tanulók betekintést nyertek a Rice University életébe, és látogatást tettek a NASA Johnson űrközpontjában is. A versenynek több mint 800 résztvevője volt, akik a világ minden tájáról, 51 országból és 38 amerikai államból érkeztek.

Magyarországot illetve a magyar középiskolákat a Magyar Innovációs Szövetség támogatásával a 2007-es Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájának nagydíjasa, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának diákjaként Timári István képviselte Makro- és mikroelemek a borokban című projektjével.
A magyar fiatalnak munkája elismeréséül bronz fokozatot és különdíjat ítélt oda a zsűri. A rendezvény nyitó- és díjátadó ünnepségét megtisztelte jelenlétével az 1996-os kémiai Nobel-díjas Robert F. Curl is.
Timári Istvánnak és felkészítő tanárának Halász Lászlónak szívből gratulálunk!


Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2008.05.14./
 

 

Munkálatok a fürdőben

 

        
             

  
 
Gőzerővel folynak a fürdőben az előkészületi munkák, hogy a strandszezon kezdetére megfelelő körülményeket tudjunk biztosítani. Elsőként a gyermekmedencének a vízforgatóval történő ellátása az, amibe belevágtunk – számol be Aros János alpolgármester a fürdőben elkezdett munkálatokról…
 


Aros János 

Ez kb. 40 millió Ft-os költség lesz és reményeink szerint június 1-jére át tudjuk adni a nagyközönségnek a gyermekmedencét - bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy tavaly a gyermekmedence nem működött, hiszen az ÁNTSZ nem engedte azoknak a medencéknek az üzemeltetését, amelyekben nincs vízforgató. Bízunk benne, hogy egy újabb réteget tudunk majd ezzel a szolgáltatással majd a fürdőbe csábítani.

Szintén látható, hogy a lenti, többcélú medencének a felújítása is folyamatban van, Szeretnénk ezt is június 1-jére befejezni, hiszen a 4 évvel ezelőtt átadott, akkor gyönyörűnek tűnő élményfürdőben mára olyan hibák jöttek elő - statikai problémák és valószínűleg a munka során történt kivitelezési problémák is - amelyekkel kapcsolatban szeretnénk még érvényesíteni a szavatosságot. Hiszen ez szerintünk egy 4 éve átadott fürdőmedencének nem lenne szabad így kinéznie, ahogy ez most kinéz. A különböző szakhatóságokkal éppen ezért készíttettem egy jegyzőkönyvet, fogunk kérni egy véleményt és szeretnénk a kártérítési igényünket az akkori kivitelezővel szemben érvényesíteni. Idén csak azoknak a veszélyforrásoknak az elhárítása lesz megoldva ezen a medencén, ami lehetővé teszi, hogy idén is használhassuk. Jövőre a szakértők elsődleges véleménye alapján több 10 milliós felújításra lesz szükség ennél a medencénél is.

 


 


A két említett medence elkészülte után a nyári időszakban szeretnénk a fürdőben biztosítani a pihenés és szórakozás lehetőségét a vendégeknek, majd a szezon befejezése után szeptember elején, közepén indulhat a második ütem, ami már a wellness fürdő beruházásnak az előkészületi munkáit jelenti.
Biztos, hogy bontási munkálatokat már el fogunk tudni kezdeni, de reményeink szerint az építkezés is még ebben az évben beindulhat. Mindez attól függ, hogy milyen gyorsan tudjuk a közbeszerzést megvalósítani, és a különböző szakhatósági engedélyeket beszerezni.

A wellness fürdővel párhuzamosan szeretnénk a hotel rész építését is megkezdeni, hiszen ennek a kettőnek a befejező időpontja kell, hogy egyezzen, a kettő ki fogja egészíteni egymást. Egy későbbi, harmadik ütemben szeretnénk majd az élményfürdő részt is megvalósítani.

Az eddigi ütemekre meg van a fedezetünk, részben a kötvénykibocsátással kapcsolatban, hiszen a képviselő-testület döntése értelmében a 2 milliárdos kötvénykibocsátásból 1,5 milliárd Ft fordítható a fürdőfejlesztésre, amiből 500 millió a parkfürdő megfelelő színvonalúvá telére és 1 milliárd pedig a wellness fürdő megépítésére fordítható.
Reméljük, hogy 2009 évben a parkfürdő, évvégén pedig a wellness, az élményfürdő rész is átadásra kerül.

Cziczer Katalin
/2008.05.14./

 

 

XVI. Pünkösdi Gyermektánc Találkozó

 

        
             

  
 
A Pünkösdi Gyermektánc Találkozót idén 16. alkalommal rendezte meg A Művelődés Háza és Könyvtára. Összesen 7 csoportban közel 300 gyermek vett részt a találkozón- tájékoztatja az olvasókat Darmos István, szervező...


Darmos István 

Idén a vajdácskai Kaláris gyermektánccsoport, a kisvárdai Kis-Rétköz gyermektáncegyüttes és Farkas Ferenc Művészeti iskola sárospataki csoportjai mellett Szlovákiából, Buzitáról érkeztek résztvevők, a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Kelepelők néptánccsoportjának táncosai.

A táncbemutatók a Vízi kapunál felállított szabadtéri színpadon kerültek lebonyolításra a Bürkös Zenekar zenei kíséretével, nagy számú nézőközönség előtt.

Igaz, hogy az utolsó műsorszámot megzavarta a hirtelen jött eső, de A Művelődés Házában a pünkösdi király választást is megtartották a szervezők. 2008 pünkösdi királya Pándy-Szekeres Dániel lett, a második helyezést Makláry János, a harmadikat Darmos Ábel szerezte meg.
 

 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.13./
 

 

XXIII. Zempléni Labdarúgó Torna

 

        
             

  
 
200. május 9-én pénteken a Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közös rendezésében zajlottak le a XXIII. Zempléni Labdarúgó Torna eseményei, a Városi Sportpályán- küldte a tudósítást Demblovszky József....
 


Demblovszky József 

A versenyen két korcsoportban 8 csapat részvételével. Több mint száz tanulót mozgósított a rendezvény. Színvonalas, izgalmas mérkőzéseken nagy küzdelemben dőlt el a végeredmény. Számtalan tehetséges gyermeket láthatott a szép számú vendégsereg.

Köszönet a rendezvény támogatóinak!

A torna résztvevői:
Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nagykapos
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Királyhelmec
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda, Szerencs
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sárospatak

Zempléni Labdarúgó Torna végeredménye:
 

 


 

III. korcsoport 1995/96 korosztály

1. Szerencs 9 pont
2. Sárospatak 6 pont
3. Királyhelmec 1 pont
4. Nagykapos 1 pont

Különdíjak:
III. KORCSOPORT 1995/96

LEGJOBB KAPUS: Novotny Dávid, Nagykapos
LEGJOBB MEZŐNYJÁTÉKOS: Tóth Emese, Királyhelmec
LEGJOBB VÉDEKEZŐ JÁTÉKOS: Hmelyovszki Márk, Sárospatak
GÓLKIRÁLY: Ternyik Máté, Szerencs

  IV. korcsoport 1993/94 korosztály
1. Sárospatak 7 pont
2. Királyhelmec 4 pont
3. Szerencs 4 pont
4. Nagykapos 1 pont


IV. KORCSOPORT 1993/94

LEGJOBB KAPUS: Tóth Márk, Szerencs
LEGJOBB MEZŐNYJÁTÉKOS: Horváth Gusztáv, Királyhelmec
LEGJOBB VÉDEKEZŐ JÁTÉKOS: Krupi Károly, Nagykapos
GÓLKIRÁLY: Bartkó Attila, Sárospatak

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.05.13./
 

 

Még egy hétig bevallhatjuk!

 Május 20-ig kell bevallásunkat benyújtani, ha 2007. évben adóköteles jövedelmet szereztünk, és egyben az önbevallást választottuk. Ilyenkor kötelezettségünket a 0753-as nyomtatvány – ami nem feltétlenül nyomtatvány - kitöltésével és az adóhatósághoz való benyújtásával teljesíthetjük.
A nyomtatványra vonatkozó megjegyzés azért igaz, mivel bevallásunkat a nyomdai úton előállított nyomtatvány mellett, az APEH honlapjáról letölthető programmal előállított és kinyomtatott nyomtatványon, vagy akár elektronikus úton is benyújthatjuk.

Azoknak, akiknek a bevallás összeállítása során befizetési kötelezettségük keletkezett azt május 20.-ig kell rendezniük, ezzel szemben a visszatérítések a hibátlan bevallások illetékes Igazgatósághoz érkezésétől számított 30 napon belül kerülnek kifizetésre.
A visszakért összeget az APEH kérésünknek megfelelően postai úton címünkre, vagy saját folyószámlánkra küldheti.
Nem elhanyagolható annak ismerete, hogy a kiutalás csak abban az esetben történik meg, ha bevallásunkat hibátlanul nyújtottuk be, illetve, ha hibás bevallásunk javítása már megtörtént.
Mire kell különösen figyelnünk?
- Bevallásunkban a szükséges lapokon minden esetben szerepeljen aláírásunk
- Visszatérítési igényünket, ha van, a főlapon feltétlenül jelöljük
- Kiutalási igényünk esetén pontos címük illetve saját bankszámlaszámunk feltüntetéséről se feledkezzünk meg
- A köztartozásokkal kapcsolatos nyilatkozatunkat is tegyük meg

A kedvezmények érvényesítésénél, hogy később ne érjen kellemetlen meglepetés minket, fokozottan kell figyelnünk a törvényi változásokra, és az ezekhez kötődő jövedelmi korlátokra melyek sok esetben alacsonyabb szintre kerültek. Kedvezmény, azért mert tavaly is járt, automatikusan ne állítsunk be bevallásunkba.
Azoknál, akik a családi kedvezményüket megosztják egymás között a nyomtatvány 4-es lapján a házastárs aláírásának meglétére is, oda kell figyelniük.
Új dolog, hogy a 0753-as bevallás 07-es lapja tartalmazza a különadó összegével kapcsolatos bevallási kötelezettségeket. Abban az esetben, ha valakinek a jövedelme ezt az értékhatárt meghaladja, az ne feledje ezt a mellékletet is csatolni a beküldendő lapokhoz.
A fentiekben említett hibák és kitöltési kötelezettségek összetettsége miatt beláthatjuk, hogy a bevallás kitöltése előtt legalább az útmutató ránk vonatkozó részeinek áttanulmányozása elengedhetetlen.
Természetesen a bevallás kitöltésével, benyújtásával kapcsolatosan tájékoztatásokat idén is megtalálhatjuk az APEH internetes honlapján, illetve felvilágosítást kaphatunk a telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatokon is.

Tájékoztató a 0753-as bevallások beérkezéséről 
 


APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense [sajtob.emo@apeh.gov.hu]
/2008.05.13./
 

 

Idegen nyelven versenyző diákok az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
                                   

  
 
Az ÁVG célja között kiemelt helyen szerepel az idegen nyelvek hatékony oktatása. A diákok tantárgyi versenyeken, kulturális megmérettetéseken is számot adhatnak a megszerzett ismeretekről. Az iskola diákjainak szép sikeréről számolhatunk be:

Az előkészítő évfolyamosok számára meghirdetett Zipernowsky Nyelvi Verseny országos döntőjét Viczmándi Ferenc, 9. D osztályos tanuló nyerte, aki jutalmaként nyáron 1 hetes londoni úton vesz részt.

Hasonlóan örömteli, az olasz nyelvet tanulók sikere a Festival d’ Italiano – Országos Olasz Nyelvi Versenyen, ahol a következő eredmények születtek:
versmondás, korosztályos 1. helyezett: Santovan Claudiu 10. C osztályos tanuló
prózamondás, korosztályos 2. helyezett: Hézsai Evelin 10. A osztályos tanuló
prózamondás, korosztályos dicséret: Klima Enikő 10. A osztályos tanuló
kiállított rajz: Broda Bettina 12. B osztályos tanuló.

Az olasz nyelv magas szintű birtoklásáról tanúskodik Mózes Enikő és Magyar Melinda 12. A osztályos tanulók eredményei is, akik Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára kiírt olaszországi próza- és versíró pályázat díjazottjaiként meghívást kaptak Rómába.
Gratulálunk a szép sikerekhez!

Törő Gábor
/2008.05.13./
 

 

Az óvodával és a bölcsődével ismerkedtek

 

        
             

  
 
Megtartotta soron következő összejövetelét a könyvtár Baba- Mama Klubja. Ezen alkalommal vendégünk volt Lendvainé Szendrei Ágnes a Mese Óvoda és Bölcsőde mb. igazgatója és Braun Jánosné a bölcsőde vezetője. Tőlük kaphattak a kismamák információkat a bölcsőde és óvoda életéről és a napokban aktuális beiratkozás feltételeiről.
A tájékoztató után az anyukák feltehették kérdéseiket. A délelőtt családias hangulatban telt el.
 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.12./
 

 

Folytatta gólzáporos győzelemsorozatát focicsapatunk

 

        
             

  
 
Szép időben érkeztünk Pálházára, s a kezdeti jó kedvünket csak fokozta az ifi csapat 4:1-es győzelme. A nagy csapatnál a meccs előtt többen kiegyeztünk volna ezzel az eredménnyel, de hála Istennek jobban alakult – küldte tudósítást Koscsó István
 


Koscsó István
Pothurszki Roland  

A mérkőzés – a pálházai csapat gyásza miatt- gyászszünettel kezdődött. Ezúton is kifejezzük részvétünket.
A mérkőzés elején kiderült, hogy mindkét csapat pályázik a három pont megszerzésére és ennek érdekében mindjárt támadó stílusú játékba kezdtek.

Az első igazi gólhelyzet a 6. percben alakult ki, amikor Pothurszki Roland labdájából Kerékgyártó Csabi a kapufát találta el.
A 11. percben a kapura törő Pothurszki Rolandot elgáncsolták. A megítélt tizenegyest Simkó Gábor rúgta, amit a kapus először védeni próbált, de a kipattanó labdát Simkó már bevágta. 1:0

A gól a hazaiakat paprikázta fel, de nem sokáig tartott a fellángolásuk. A 22. percben újra Pothurszki Roland kapott labdát a tizenhatoson belül, melyet a kapus mellett a hálóba továbbított. 2:0

28. perc: Lukács szögletet ívelt be, amiből –az egész mérkőzésre magára sokat vállaló- Szabó szép fejes gólt szerzett. 3:0
A 30.percben Pothurszki Roland csaknem a bal kapufáig cselezte magát, majd lövése /vagy beadása/ a gólvonal közelében gurult keresztbe.
A 35. percben Bajnok Zoltán jó beadását Pothurszki Roland 11 méterről küldte kapura, ami éppen, hogy fölé ment.
A 41. percben Lukácsnak a tizenhatos közeléből végzett jó szabadrúgását a hazai kapus védte.
A félidő utolsó percében is volt még egy helyzetünk, de gól nem született belőle

A második félidő is korai góllal kezdődött.
A 2. percben Simkó Gabi labdáját Szabó rúgta be. 4:0. 
A 4. percben Szabó beadását Pothurszki Roland kapta, aki a kapust kicselezve a labdát könnyedén a hálóba vezette. 5:0
A 15. percben újra a pálházai kapu hálójában landolt a labda, de a gólt a bíró les miatt nem adta meg. Csak megjegyzem ezt is Pothurszki Roland szerezte volna.
A 17. percben Lukács beadását Pothurszki Roland küldte kapura, ha az bemegy a szezon gólja lehetett volna. (Egy szurkoló véleménye szerint.) Sajnos mellé ment.
A 23. percben Lukács villogásai váltottak ki elismerést a nézőkből.
A 24. percben újra 11-eshez jutottunk. A kapusunk Braun rúgta a labdát úgy a bal felső sarokba, hogy azt mindenki, -még a hazai kapus is- csak nézte. 6:0
El kell ismerni, hogy még ettől sem rendült meg a hazai csapat. Tovább támadott, s egy meglepetésből kapunkra küldött lövésből csak a jó teljesítményt nyújtó kapusunknak köszönhetjük, hogy nem született gól. Hasonlatosképpen a 31. percben is hazai szabadrúgás igényelte a magas szintű védeni tudást.

A 35. percben egyik kiváló csatárunk labdát szerzett, s a kapus mellett a hálóba lőtte.
Kinek a nevéhez fűződik ezt is? Elárulom, természetesen Pothurszki Roland. 7:0

A mérkőzés hátralévő részében maradt a szép játék, de nem esett több gól.

A mérkőzésről általánosságban elmondható, hogy színvonalas és sportszerű mérkőzés volt. A fiúk nagyon fegyelmezetten játszottak, mindenki a korábban látottaktól többet nyújtott, aminek nagyon örültünk. Akik nem látták nagyon sajnálhatják. Reméljük, hogy ez a jó sorozat nem szakad meg, s legközelebb azok is élvezhetik, akik most nem lehettek itt.
Reméljük, hogy legközelebb többen eljönnek majd, mert ez a csapat megérdemli a szurkolást.
Egy olyan csapatból kiválasztani a legjobbat, ahol mindenki a tudása maximumát nyújtotta és ilyen sok gól született nagyon nehéz. A foci lényege a gól, ezért a csapat legjobbjának a mesterhármast rúgó Pothurszki Rolandot választottuk.

Gratulálunk mindkét csapat győzelméhez. Köszönjük a szép élményeket.
 

 


 

További fotók>>>   

/2008.05.12./
 

 

Ragyogó időben pompás jelmezes felvonulás

 


 

       
  Az 1. jelenet a Rákóczi-vár kapuja előtt zajlott, ahol a kis Erzsébet elbúcsúzott Sárospataktól és gazdag hozománnyal Türingiába indul vőlegényéhez...
További képek>>>          Amatőr film>>>

 
  A 2. jelenetben - A Művelődés Háza előtt -  Erzsébet elbúcsúzott férjétől Lajostól,  aki a keresztes háborúba indult...
További képek>>>           Amatőr film>>>

 
     
         
 

A 3. jelenetben (a Hid téren) kapja a hírt Erzsébet, hogy férje meghalt. Ekkor ajánlja életét Istennek,
szegényes ruhát ölt és további életét a szegények és betegek segítésének szenteli...
Tovább fotók>>>       Amatőr film>>>

  A 4. jelenetben láthattuk Erzsébet szentté avatását a Szent Erzsébet téren. A háttérben a gótikus templom,
 a fehér ruhás kórus és  a felröppenő galambok nagyon  magasztossá tették ezeket a perceket...
További fotók>>>         Amatőr film>>>
     


 
 

A gyönyörű idő és előző években megszokott látványosság nagyon sok vendéget vonzott az idei Pünkösdi Szent Erzsébet ünnepre.
A vendégek nem fáradtak hiába, nagyon pazar jelmezes felvonulásnak lehettek tanúi. Vitéz lovasok, marcona katonák, szerzetesek, különböző rendű és rangú "népek" végeláthatatlan sorban követték egymást...
 


Dr. Szabó Irén 


Az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke, Dr. Szabó Irén a következő szavakkal köszönte meg a résztvevők közreműködését:

A KÖSZÖNET!!!! Az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság nevében köszönöm minden sárospatakinak, rokonaiknak, barátaiknak, hogy résztvevői voltak a Szent Erzsébet életét bemutató felvonulásnak, jelenlétükkel hozzájárultak ahhoz, hogy évről évre örömet, élményt tudjunk adni nem csak önmagunknak, hanem a Patakra érkező vendégeknek is.

Lassan felnő egy generáció, akiknek már nem kell magyarázni ki volt Szent Erzsébet, és hogyan kapcsolódik Sárospatakhoz. Köszönetet mondunk mindazoknak akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy a szülőhelyén méltóan emlékezzünk Szent Erzsébetről.

Köszönjük, és mindenkit visszavárunk 2009. Pünkösdjén!


Erzsébet


 

Amatőr felvétel a történelmi menetről>>>

Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2008.05.12./
 

 

Pünkösdi népünnepély a Vízi-kapunál

 

        
             

  
 
Ha visszagondolunk a korábbi 15 évre, az időjárás bizony nem kedvezett mindig ennyire annak a középkori vásári sokadalomnak ami ilyenkor, Pünkösd vasárnapján szokott összegyűlni a Rákóczi-vár környékén. A népes közönség szórakoztatását Horarus mester cirkusza kezdte, majd a város magisztrátusának főbírája Dominus, Doctor, Richardus Hörcsik nyitotta meg a 16. Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnepet
 


Horarus mester


Dr. Hörcsik Richárd 

A Vízi-kapu kapunál lévő óriási füves területet benépesítette a színes vásári forgatag, amit a Fabula és a Tabulatúra Régizene-együttes dalai zengtek be. Egy nagy, nyitott sátorban sátoraljaújhelyi általános iskolás színjátszók idézték fel Szent Erzsébet életét, a lovagi hadszíntéren a Templomos Lovagrend harci bemutatóját láthatták. Később Buda Ádám énekmondó váltotta a dalnokokat, a komédiások terén pedig Bartha Tóni Bábszínháza következett a Langaléta Garabonciások után.

Közben eljött az ebéd ideje, ami miatt nem kellett hazamenni, hiszen ételt és italt árusító sátor is volt bőven.

Még a 15 órakor induló történelmi menet előtt a Diósgyőri Aranysarkantyús Lovagok kápráztatták el a sokadalmat, de sok gyereket lekötött a Kökény Matyi, az ORT-IKI Bábszínház előadásában, majd A négy kópé meséi, amit a Csodamalom Bábszínház adott elő ugyanott, a Komédiások Terén.

Egyedül a történelmi menet idején csökkent a létszám Vízi-kapunál, hogy aztán még több résztvevővel tovább folytatódhasson ez csodálatos pünkösdvasárnap. A teljeség igénye nélkül történt a programok és közreműködők felsorolása, akik közül nem hagyható ki a Pavane Zászlóforgató Csoport, a Bodrog Táncműhely, az Ördögmotolla és a sárospataki kézművesek sem.

Rajtuk kívül a többi aktív résztvevőnek, és mindenkinek, aki munkájával, szabadidejének feláldozásával, lovagló tudásával, beöltözésével, odafigyelésével hozzájárult a csodálatos nap sikeréhez, Sárospatak jó hírnevének öregbítéséhez, köszönetet mond Dr. Hörcsik Richárd, a város polgármestere, valamint a szervezők, az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság, a Római Katolikus Egyház, A Művelődés Háza és az ART-ÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Köszönet a támogatóknak:
Turisztikai célelőirányzat
B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés és a Mecénás Alap

 


 

További fotók>>>      Amatőr film>>>

Törő Gábor
/2008.05.11./
 

 

Szent Erzsébet emléke a világban

 

        
             

  
 
Magyarország virága. Árpád-házi Szent Erzsébet emlékezete Európában címmel a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület tagjainak fotó-dokumentációs kiállításából nyílt tárlat 2008. május 8-án 17 órától a Szent Erzsébet Házban....


Mesik Miklós 

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület az új évezredben 2001. január 15. - én alakult a világban fellelhető magyar emlékhelyek gyűjtése, bemutatása és megjelölése érdekében. A szervezet számára kiemelten fontos Árpád-házi Szent Erzsébet emléke és emlékezete, a magyar királylány szobra az egyesület logóján is szerepel.

A csütörtökön megnyitott kiállítás 34 tablón mutatja be az európai Szent Erzsébet emlékeket és rövid kitekintést tesz a tengeren túli - Amerika, Ázsia - területekre is. Árpád-házi Szent Erzsébet, mint a karitasz védőszentje, az egész világon ismert és elismert magyar nő. Az egyesület munkájáról vetített előadással dr. Messik Miklós elnök mesélt a megjelentek számára. A Szent Erzsébet Házban megnyitott kiállítás számos hazai és külföldi helyszínen került eddig bemutatásra.
 

 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.11./
 

 

Csak a fürdő környékén lesznek fizetős parkolók

 

        
             

  
 
Valószínűleg következő képviselőtestületi ülésen, tehát május 30-án fog a tisztelt testület elé kerülni ismét a parkolás problémaköre. Terveink szerint hasonló konstrukcióban, mint tavaly, a fürdő alsó és felső bejáratánál lesz fizetős idén nyáron is a parkolás – fejtette ki az idei elképzelést Aros János alpolgármester…
 


Aros János

  

Ennek két célja volt tavaly is, részben egy nyereség produkálása - ezt tavaly 6 millió Ft-ban sikerült realizálni - részben pedig, biztos mindenki emlékszik rá, az addig tapasztalt meglehetősen kaotikus parkolási állapotokon szerettünk volna javítani. Úgy érzem, hogy tavaly nyár végére sikerült pozitív változást elérnünk.

Nem tervezünk idén parkolási díj szedését érvényesíteni a Várkert mellett lévő Arad utcánál. Tavaly itt is működött a fizetős parkolási rendszer, viszont a tapasztalatunk az volt, hogy olyan mértékű bevételt nem lehetett itt elérni, ami megérné egy parkoló őr foglalkoztatását.

Egyrészt ez volt a probléma, másrészt pedig ez a parkoló pontosan azért van, hogy a busszal érkező vendégeket tudja fogadni, akik innen átsétálnak a Várkertbe. A buszosokról tudjuk, hogy nem szeretnek parkolási díjat fizetni, ezért ők ezt úgy kerülték ki, hogy a városban össze-vissza mindenütt parkoltak csakhogy meg tudják ezt spórolni. Ez nekik sem volt jó, és a városnak sem. Ezért valószínűleg az az előterjesztés lesz május 30-án, hogy az Arad utcában ne működtessünk fizetős parkolási rendszert.

A fürdőnél nem elképzelhetetlen, hogy az idén parkolóórával fogjuk ezt megvalósítani, erről még a következő héten folyatatunk tárgyalásokat és ez is a képviselőtestület elé fog kerülni.

Egyelőre nem tervezzük fizetős parkolási rendszer bevezetését a város más területein, bár érkeznek hozzánk ilyen jellegű észrevételek, kérések. Főleg a hétvégi, szombat délelőtti, péntek délutáni órákkal kapcsolatban. Aki ezekben az időszakban végigmegy a belváros területén, a Rákóczi utcán, Comenius utcán, a piac környékén, láthatja, hogy mindenütt állnak az autók. Tehát ezzel a problémával foglalkoznunk kell majd, de idén nyáron még biztos, hogy máshol nem lesz bevezetve parkolási díj.

 


 

Cziczer Katalin
/2008.05.10./
 

 

A társulási tanácsülés legfontosabb döntéseiről

 

        
             

  
 
Kistérségi társulási tanácsülésnek legfontosabb napirendi pontjai között szerepelt a közoktatás átszervezésére vonatkozó javaslat megtárgyalása. Hosszú hónapok egyeztetése után Homonnainé dr. Jób Klára szakértő segítségével sikerült az un. közoktatási társulási szerződéseket kidolgozni – nyilatkozta Dr.Hörcsik Richárd, a társulás elnöke..
 


Dr.Hörcsik Richárd


  

Ennek következtében három központtal - Sárospatak, Kenézlő és Tolcsva - alakulnak ki a kistérségi oktatási központok. Ezt a legutolsó tervezetet az önkormányzatok polgármesterei és jegyzői tudomásul vették, és az eredeti terveknek megfelelően május hónap közepéig a megállapodásokat elkészítve reménységünk szerint jóvá fogják hagyni az érintett önkormányzatok.
Ez azért szükséges, hogy a hátralévő időben a megfelelő intézkedéseket meg tudják hozni, hogy szeptember 1-jével ilyen új felállásban tudjanak működni az iskolák. Ez azért fontos, mert már az új rendszer szerint, tehát szeptemberben bizonyos kiegészítő támogatásokra jogosultak lesznek ezen önkormányzatok, és ennek megfelelően többlettámogatáshoz tudnak jutni a saját oktatásuk finanszírozása céljára.

A másik napirendi pont az új pályázati lehetőségek megnyílásáról és a pályázati lehetőségek kihasználásáról szólt. Az a pályázatíró cég, akivel mi korábban szerződést kötöttünk, tájékoztatott bennünket, hogy új pályázati lehetőségek nyílnak. Az un. EMVA pályázatról van szó, ami minden önkormányzatot, 5000 fő alatti települést - tehát Sárospatak kivételével az összes, 15 tagönkormányzatunkat – érint, önerő nélkül, 3 pályázat benyújtásának lehetőségével, egyenként 50 millió Ft keretig.
Ez egy új koordinációt igényel, ami meg is történt, ennek köszönhetően reménységünk van arra, hogyha az elkövetkezendő félévben 1 hónapra ez a pályázati ablak megnyílik, akkor a pályázati iroda segítségével minden önkormányzatnak meglesz az esélye, hogy be tudja nyújtani a 3 pályázatot, ha úgy látja és 50-50-50 milliós keretig. Ez nagymértékben fogja segíteni az önkormányzatainkat.

Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás együttműködést kötött Sárospatak Városkörzet Diáksport Bizottságával. Ez egy kistérségi pályázat részeként került megkötésre, amelyben a kistérség vállalja a gesztorságot a pályázat fölött.
 

 


 

Törő GÁbor
/2008.05.10./
 

 

A közoktatás változásairól tárgyalt a Jegyzői Kollégium

 

        
              

  
 
Május 6-án, kedden délután tartottuk jegyzői kollégiumi ülésünket, ahol a szerdai többcélú kistérségi tanácsülésre előkészülve, elsősorban a közoktatási tárgyú napirendet tárgyaltuk meg. A kollégiumi ülésen részt vett az anyagot elkészítő szakértő asszony, Homonnainé dr. Jób Klára Sátoraljaújhelyből, valamint alpolgármester úr, és a Hivatal részéről még Donkó József közoktatási szakreferens – kaptuk a tájékoztatást dr. Komáromi Éva jegyzőtől…
 


dr.Komáromi Éva


  

A jegyzői Kollégium elfogadta és támogatásra javasolta a tanácsülésnek az előterjesztést. Mi úgy gondoltuk, hogy az anyag megfelel azoknak az elképzeléseknek, amelyeket már korábban végigbeszéltünk, a végrehajtási ütemterv pedig - amit a szakértő asszony kidolgozott - teljesíthető.
Az előterjesztést kiegészítve megbeszéltük a ránk váró operatív feladatokat, mint az intézményi átszervezéshez kapcsolódó jogviszony megszüntetések, vezetői kinevezés, és egyéb kérdéseket, valamint a reményeink szerint felálló, új intézmények finanszírozási kérdéseire is kitértünk.
A következő feladata a Társulásnak a tanácsülés elfogadó döntését követően a további végrehajtás elindítása lesz, és az, hogy valamennyi település saját képviselő testületével erősítse meg ezt az átalakítási szándékot. A szerdai tanácsülés elé ezt a javaslatot terjesztettük be. A Jegyzői Kollégium ülésén másik napirendi pontként néhány aktualitást beszéltünk meg.

Csütörtökön, május 8-án újból összeült a Jegyzői Kollégium, ahol ügyrendet alkottunk saját magunkra vonatkozóan. Ez az ügyrend azért szükséges, mert a Jegyzői Kollégium folyamatosan működik, de ilyen dokumentum, ami a működésünket behatárolta volna, eddig írásban megfogalmazásra nem került. Az ügyrendet elkészítettük, ezen a jegyzők többsége részt vett, és most már ennek megfelelően fogjuk üléseinket tartani.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jegyzői kollégium elnökévé Sárospatak város jegyzőjét választotta a Kollégium, a két helyettes pedig dr. Rózsahegyi Ferenc, Olaszliszka jegyzője, és dr. Stumpf Enikő, Hercegkút jegyzője lett.

 


 

Cziczer Katalin
/2008.05.10./
 

 

Új ipari csarnokot adtak át Sárospatakon

 

        
              

  
 
Kétségkívül Hans és Katalin Küter voltak a nap hősei 2008. május 9-én Sárospatakon, akik 11 évvel ezelőtt indították szerszámköszörülő műhelyüket Kispatakon, a "gazdakör" épületében, amely cég ma már a világhírű svájci Fraisa csoport tagja, s a Vásárhelyi Pál utcában lévő modern üzemük új csarnokát ezen a napon adták át…
 


Hans Küter

Katalin Küter

Hörcsik Richárd 

A sikerük egyik titka talán éppen a partnereikre aló odafigyelés, amit ez a megnyitó is bizonyított, hiszen az ünnepségre meghívást kaptak a beszállítóik, a vevőik, az új csarnok építésében résztvevő cégek, és minden partner, akivel a hétköznapok során együtt dolgoznak.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Marc-André Salamin, Svájc magyarországi nagykövete, a FRAISA Csoport részéről pedig Josef Maushart igazgató és Markus Schibli gyártás igazgató voltak jelen.

Josef Maushartnak Dr.Hörcsik Richárd, Sárospatak város polgármestere a város díszoklevelét nyújtotta át, hogy az svájci irodájának falát díszítve Magyarországra emlékeztesse. Ezzel fejezte ki köszöntét azért – amit a köszöntő beszédében is hangsúlyozott – hogy cég vezetése éppen Sárospatakon végzett újabb beruházást, új munkahelyeket teremtve.

A polgármester elmondta, hogy a város vezetése mindent megtesz azért, hogy a befektetőket ide csalogassa. Ezt a célt szolgálják a kész ipari parkok, amelyek vonzóak lehetnek a beruházók számára. Ez ugyan pénzbe kerül a városnak, de megteremtjük vele a lehetőségét annak, hogy új munkahelyek keletkezzenek.

Dr. Hörcsik Richárd ennek a napnak azt a szlogent adta, hogy „A jövő találkozása a múlttal…” Városunknak ugyanis 800 gazdag esztendeje van, hatalmas múltja, de most a 21. századdal találkoztunk… A jövő kiegészíti ezt a múltat, és az ilyen változások mutatják meg igazán, hogy nem csak 800 éves múltja van, hanem 800 éves jövője is lesz városunknak!

Hans Küter és Katalin Küter elmondták, hogy közel 500 milliós beruházás eredménye ez az új csarnok, ami természetesen a dolgozói létszám bővülését is eredményezi. Ez a fejlesztés a tevékenységük bővülést is magával hozta, eddig ugyanis csak szerszámélezés szolgáltatást végeztek, az új csarnok gépeivel viszont már a fémmegmunkáló eszközök gyártását is tudja vállalni a FRAISA SzKC KFT.

Kedves epizódja volt az ünnepségnek, amikor Hans Küter egy nagy virágcsokorral köszönte meg könyvelőjüknek, Szesztai Lászlónénak azt a kitartó munkát, amivel a Sárospatakra érkezésük első évétől segíti őket.

A Küter házaspár az itt töltött évek alatt teljesen beilleszkedett városunk életébe, sok barátjuk van itt, gyakran látjuk őket városunk rendezvényein, a Kiwanis jótékonysági rendezvényeinek is rendszeres résztvevői és támogatói.

 

 


Josef Maushart

Markus Schibli

Marc-André Salamin

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.05.10./
 

 

Változás a Szociális és Egészségügyi Bizottság élén

 

        
              

  
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen az "egyebek" között Ladomerszky László, aki a Szociális és Egészségügyi Bizottságban az elnöki posztot töltötte be, bejelentette lemondását az elnöki posztról. A képviselő-testület nem engedhette meg magának, hogy a következő testületi ülésig elnök nélkül maradjon a bizottság, így képviselői javaslatra Oláh József Csabát, a 10. számú választókerület egyéni képviselőjét választotta meg a bizottság elnökévé – nyilatkozta Aros János alpolgármester…
 


Aros JánosOláh József CsabaLadomerszky
László

  

A további munkát vállalta Ladomerszky úr a bizottság keretein belül, mégis sajnálattal vettem tudomásul ezt a bejelentést, hiszen Ladomerszky elnök úrral az önkormányzat képviselő-testületének megalakulása óta együtt dolgoztunk, egy korrekt munkakapcsolat alakult ki köztünk, teljes mértékben meg voltunk elégedve a bizottságelnöki munkájával. Sőt, az előző képviselő-testületben ugyanennek a bizottságnak tagjaként az elnök úrral jómagam is együtt dolgoztam, és ekkor is teljes összhangban tudtunk együttműködni.

A döntését ennek ellenére természetesen tudomásul vettem, és tudomásul vette a képviselő-testület is. Ez az a bizottság, amelynek nap mint nap akadhat munkája, aláírni valója rendkívüli esetekben, ezért a képviselő-testület nem engedhette azt meg magának, hogy a következő testületi ülésig elnök nélkül maradjon a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Így képviselői javaslatra Oláh József Csabát a 10. számú választókerület választott képviselőjét nevezte ki elnökeként. A képviselő-testület is és a Polgármesteri Hivatal szakapparátusa is együttműködéséről biztosította az új elnököt, és a bizottság valamennyi tagját.

A bizottság munkájában várjuk majd azokat a javaslatokat, amelyekkel a bizottság új elnöke elnöke változtatni szeretne. Gondolok itt a jelenlegi szociális rendszer szigorítására, hiszen úgy gondolom, hogy az Önkormányzat most már nem engedheti meg azt meg magának, hogy minden feltétel nélkül juthassanak bizonyos személyek szociális juttatásokhoz - itt csak a monoki példát szeretném említeni - esetleg elgondolkodni azon, hogy követendő lehet-e.
Tehát a szociális juttatások egy részét, a segélyek egy részét kössük valamilyen közmunkához. Hogy ez mennyire fogja megállni a helyét az alkotmánybíróságnál, azt még nem tudom. Mindenképpen így tartanám igazságosnak, tehát a következő testületi ülések valamelyikén valószínűleg szó lesz erről is.

A 10. választókerület képviselője vagyok, Apróhomokon élek családommal, feleségemmel és két gyermekemmel. Sárospatakon dolgozom, a gyermekeim is itt járnak iskolába. 10 éve költöztem ki Sárospatak külterületére - kezdte a bemutatkozást az ebből az alkalomból összehívott sajtótájékoztatón Oláh József Csaba.
A Szociális és Egészségügyi Bizottsággal már nagyon sok feladaton vagyunk túl. Egyelőre a bizottság munkája ugyanabban a mederben fog folyni mint eddig. Lesz egy aljegyzőasszony váltás – ő adja nekünk a szakmai segítséget – aki külön kérte tőlem, hogy amíg ő van aljegyzőként, ne változtassunk a munka menetén.

Ki fogok dolgozni egy stratégiát, ami szerint majd a feladatokat végezzük. Mindenféleképpen változtatások kellenek a szociális osztályon. Egyenlőre az önkormányzat részéről nem tervezek új segítségformát a lakosság felé, mivel a költségvetésünk ezt nem engedi meg. Viszont megpróbáljuk minél nagyobb mértékben kiszélesíteni, a meglévő lehetőségeinket, hogy minél több embernek tudjunk segítséget nyújtani - azoknak az embereknek, akik rászorulnak - természetesen nagyon szigorú szabályok alapján fogjuk ezeket elbírálni.

Ladomerszky László elnök úr lemondásával kapcsolatban elmondanám, hogy nem olyan hangvételben folytak a bizottsági ülések, amik az ő lemondására utaltak volna. Az utolsó két – három ülésen emlegette, azt hogy meg fogja tenni a lemondását. Engem megdöbbentett a testületi ülésen, amikor az egyebek között kért szót, és ott bejelentette a lemondását.
 

Cziczer Katalin
/2008.05.09./
 

 

Rendkívüli esemény történt

 

        
              

  
 
Tegnap olyan események történtek Sárospatakon, ebben a békés kisvárosban, amire legrosszabb álmunkban sem gondoltunk volna. Vélhetően egy bűnözői tevékenység kapcsán támadt szóváltás következményeképpen valódi háború alakult ki két roma származású csoport között, amit csak jelentős rendőri erő tudott megfékezni. Az eseményekről a hivatalos rendőrségi tájékoztatás már beszámolt- nyilatkozta Aros János alpolgármester...
 


Aros János
  

Ami számomra sokkal fontosabb az az, hogy milyen eszközökkel tudjuk megakadályozni, hogy hasonló esemény még egyszer előfordulhasson.
Az elmúlt hónapokban a rendőrségi beszámolók és személyes tapasztalatok útján érzékeltük, hogy megnőtt azoknak a bűnözésből élő személyeknek a jelenléte Sárospatakon, akik célterületként a térségben követtek el bűncselekményeket és átmenetileg sárospataki családoknál húzták meg magukat. Közöttük fémtolvajok, betörők, orgazdák, de gyakori az uzsora bűncselekményeket elkövetők száma is. Nagyon sok esetben a rendőrség a bűncselekményeket felderítette, de a folyamat ennek ellenére sem lassult. Tapasztalataink azt mutatták, hogy a befogadó családok vagy anyagi érdekeltségből, mintegy „üzlettársként”, vagy kényszer hatására tűrték meg az ilyen életmódú személyeket.

Sárospatakon a romák és nem romák – több település számára irigylésre méltó módon – évtizedeken keresztül békében éltek. A sárospataki romák között nagyon sokan munkából élnek, tisztességes polgárai városunknak. Az idegenek negatív hatásának az egyre romló megélhetési körülményeknek és a kormány szociális politikájának köszönhetően azonban több helyi személy is rendszeres bűnözésbe kezdett.

A folyamatok megfékezése céljából még tavaly ősszel írásban értesítettük azokat az önkormányzati bérlakásban élő családokat, amelyek veszélyeztetve voltak vagy akikről kiderült, hogy szerződéses kötelezettségeiket felrúgva jogszerűtlen lakáshasználókat fogadtak be. Arra szólítottuk fel őket, hogy küldjék el az illetéktelen lakótársaikat, ellenkező esetben a önkormányzat felmondja a bérlakás szerződést és a puszta létük kerülhet veszélybe. Többen eleget tettek a felszólításnak, de néhányan nem.

A mai események után első lépésünk az lesz, hogy a rendőrséggel karöltve, valamennyi törvényes lehetőséget megragadva érvényt szerzünk tulajdonosi jogainknak, ha ezzel biztosíthatjuk a város megszokott békéjét. Nem tűrhetjük tovább, hogy bármely bűnöző vadászterülete legyen a városunk. Legyen az bármilyen vallású, nemzetiségű vagy politikai hovatartozású bűnöző, Sárospatakon nincs keresnivalója! Ehhez kérem a sárospatakiak összefogását, aktivitását. Leginkább azok a családok gondolkodjanak el, akik eddig jogtalan használóként bűnözőket, a város békéjét súlyosan veszélyeztető személyeket fogadtak be, hogy ezt tovább ne tegyék! Sárospatakon nincs helye munkakerülő, ingyenélő és főként bűnözésből élő alakoknak!

A továbbiakban csak azok számíthatnak a város megértő, segítő támogatására, akik elkerülik a maihoz hasonló felháborító cselekményekben való részvételt és tetteikkel is bizonyítják, hogy elítélik a bűnözést és a rendzavarást.

A következő képviselőtestületi ülésen kezdeményezni fogom a város szociális rendeletének módosítását, miszerint szociális segélyt csak azok kaphassanak, akik gyerekeiket iskolába járatják, illetve közmunkában vesznek részt. Remélem az ehhez szükséges kormányzati támogatást is meg fogjuk kapni, mert véleményem szerint a törvények jelenleg inkább a bűnözőket védik.

Sárospatakon béke volt és az is marad, ezért továbbra is mindent megteszünk! Köszönöm a rendőrség gyors beavatkozását és kérek minden tisztességes patak lakost, segítsen nekünk szándékaink végrehajtásában!

Törő Gábor
/2008.05.09./
 

 

„A másik kezdte” – csoportos vitakultúra kézi szerszámokkal

 

        
              

  
 
Közel negyvenen vettek részt, abban konfliktusban, amely május 08-án a délutáni órákban történt két ellenérdekű csoport tagjai között. A Sárospataki Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt indított eljárást az ügyben...

A két csoport tagjai, összesen majd negyvenen Sárospatak és Bodrogolaszi között található útszakaszon különböző kézi szerszámokkal felfegyverkezve egymást bántalmazták, illetve több gépkocsit is megrongáltak. A konfliktust szóbeli párharc előzte meg, majd botokkal, kaszával, karddal támadtak egymásra az olaszliszkai és
sárospataki résztvevők. A gyors és szakszerű rendőri intézkedésnek köszönhetően a vita nem végződött tragédiával, annak ellenére, hogy többeket kisebb
sérülésekkel kellett kórházba szállítani.

A rendőrség 21 személyt állított elő és hallgatott ki gyanúsítottként. A két tábor egymásnak ellentmondó vallomást tett, kezdeményező félként pedig a másikat nevezték meg. A rendőrségi eljárás hivatott tisztázni, az ügy pontos részleteit, illetve a kiváltó okokat, amelyek feltehetően személyi és pénzügyi vonatkozásúak.

A garázdaság során többek között megrongálódott három gépkocsi is, amelyeknek eddig még ismeretlen elkövetők betörték ablaküvegeit, a karosszériákat pedig több helyen összetörték. A meghallgatások során felmerült, hogy az elkövetők egyike gázriasztó fegyvert használt a cselekmény közben, ezt azonban sem a helyszíni intézkedés, sem a
házkutatás eddig nem támasztott alá. A személygépkocsi sofőrje a helyszínen lévő híd kőkorlátjának ütközött, aki könnyebb sérüléseket szenvedett és kórházba kellett szállítani. A nyomozás ez utóbbi momentum részleteinek kiderítésére is kiterjed.

A konfliktus sikeres megfékezésében több mint húsz rendőr vett részt, akik fellépésükkel meg tudták akadályozni, hogy a garázdaság tragédiába torkoljon.


A Sárospataki Rendőrkapitányság tájékoztatása alapján: MRFK Kommunikációs Iroda
/2008.05.09./
 

 

Kutyakiállítás Miskolcon

 

        
              

  
 
A sárospataki kutyakiállítások nagy látogatottsága bizonyítja, hogy városunkban sokan hódolnak az ebtenyésztés hobbijának. Ezért tesszük közzé szívesen Jaskóné Nóra élménybeszámolóját az április végén, Miskolcon megtartott nemzetközi kutyakiállításról…

 


  

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete 2008-ban Miskolcon is megtartotta kutyakiállítását. 2008. április 26-án CACIB (nemzetközi); 2008. április 27-én CAC (magyar) kiállítás volt.
Az idén gyönyörű időben mutathattuk be kedvenceinket a Miskolci Egyetem Sportcsarnok körüli területen. Mindkét nap pontban 10 órakor felzengett a magyar himnusz, majd köszöntötték a megjelenteket. Ezután kezdetét vette a kutyák felsorakoztatása a „ringben” – fajtánként, nemenként, színenként, korosztályonként.
2006. március 24.-én született a Golden Tiger Ippon köznapi nyelven NICO nevű csíkos boxerem. Már 2006. októberében Sárospatakon a kölyök korosztályban megkaptuk a nagyon ígéretes címet. 2007. áprilisában Szilvásváradon a fiatal korosztályban a CACIB kiállításon kitűnőt kapott.

Az éven a CACIB-on nagyon jó, a CAC-on kitűnő eredménnyel végeztünk. Mint az elején jeleztem nagyon jó idő volt, igen melegen sütött a nap, a boxerek rövid orrának ez nem kedvezett, de nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon jó a hangulat egy-egy ilyen rendezvényen. Ez év októberében Sárospatakon szeretném még kiállítani a kutyámat.
 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.08./
 

 

Műhelymunka a könyvtárban

 

        
                    

  
 


Kövér Sándorné

Trembeczki Lászlóné

 

2008 április 25-én az Olvasószolgálati és Helytörténeti Könyvtáros Műhely keretében a sárospataki kistérség könyvtárosai megismerkedhettek az Országos Dokumentumellátási Rendszerrel- nyilatkozta Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...


Egy rövid elméleti áttekintés után a könyvtárközi kölcsönzés gyakorlati lépéseit mutatta be Trembeczki Lászlóné. A könyvtári kódok lekérése után a kiskönyvtárak is regisztrálhatják magukat a rendszerben, és a könyvtárosok helyben élhetnek a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével.


A megfelelő infrastruktúra kiépítésével megteremtettük a lehetőséget arra, hogy a dokumentumok valóban az olvasóhoz jussanak, és nem a kistelepülések lakóinak kell utazgatni a könyvek után. A további célunk az, hogy a könyvtáraink állománya is bekerüljön az elektronikus nyilvántartásba.
Az oktatás után az aktuális problémák megbeszélésére is sor került.


A rendezvényt meglátogatta Pongrácz László, a sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás irodavezetője, és megismerhettük Hogya Róbertet, a mozgókönyvtári ellátás koordinátorát is.

Cziczer Katalin
/2008.05.08./
 

 

Még három hét van a Nagyjaink pályázat elkészítésére

 

        
            

Örömmel számolok be arról, hogy a „Nagyjaink”-ról nemrégiben meghirdetett pályázatra eddig 10 jelentkezés érkezett be. A honlapunkon közzé tett 134, Sárospatakhoz valamilyen módon kötődő, jelentős személyiség közül az eddigi pályázók a közismertebb neveket választották – hívja fel a figyelmet az április 27-én közzé tett pályázatra Erdős Tamás tanácsnok…
 


 
 


Erdős Tamás
 

 

Amint a www.sarospatak.hu jobb oldali részén erről az olvasók is meggyőződhetnek, a felsorolt nevek közül Árpád-házi Szent Erzsébet, Lorántffy Zsuzsanna, Simándi István, II. Rákóczi Ferenc, Bessenyei György, Csokonai Vitéz Mihály, Fáy András, Erdélyi János, Móricz Zsigmond és Újszászy Kálmán neve van piros színnel lefoglalva, a többi még szabadon választható.

Kérjük a pedagógusokat, hogy hívják fel tanítványaik figyelmét a pályázatra, hiszen az nagyon tanulságos lehet a résztvevőknek!
Az eddigi pályázók zöme általános iskolás, de szeretnénk, ha az arány kiegyensúlyozottabb lenne, az általános és középiskolások között.

Többen rákérdeztek, hogy nem elírás-e a pályázat kiírásában szereplő 4.000 leütés, amivel a dolgozat maximális méretét meghatároztuk? A kérdés jogosnak tűnik, hiszen egyik-másik hírességről könyveket írtak… Hogy mégis, egy bő oldalban határoztuk meg a pályamunka maximális méretét, ez azt mutatja, hogy a pályázók lényeglátására vagyunk kíváncsiak. Lehet, hogy 100 oldalakat tanulmányoznak át a pályázó tanulók, de mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy abból miket tartanak a leglényegesebbeknek.

Igaz, hogy még közel 3 hét van a leadási határidőig, de érdemes mielőbb egy e-mail-lel „lestoppolni” a számunkra szimpatikus személyt, hogy más meg ne előzzön, ugyanis minden hírességet csak egy pályázó választhat.

A tanulók kutató munkára való buzdítása, lényeglátásának fejlesztése is elegendő ok lett volna pályázat meghirdetéséhez, de minket egy praktikus cél is vezérelt, amit a felhívásban is olvashattak: „A pályázat keretében benyújtott pályaművek részét képezik az „Új bástya” turisztikai és konferenciaközpont egész éven át látogatható helytörténeti kiállításának, azok a nyilvánosság számára folyamatosan elérhetőek lesznek.”

A szervezők nevében is, további jó munkát kívánok a pályamunkák elkészítéséhez!
 

Törő Gábor
/2008.05.07./
 

 

Az Országgyűlés előtt van az elkerülő utak kérdése

 

        
            

A parlamentben megkezdődött az „Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény módosításáról” szóló törvényjavaslat általános vitája. Dr. Hörcsik Richárd részt vett a vitában és felszólalásaiban a zempléni térség, különösen a Sárospatakot és Sátoraljaújhelyt elkerülő utak érdekében emelt szót...
 


 
 


Dr. Hörcsik Richárd
 

 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim!
A parlament asztalán fekvő területrendezési terv kapcsán úgy vélem, abban mindnyájan egyetértünk, hogy az országos területrendezési tervnek az az elsődleges célja, hogy hangolja össze a területfejlesztés társadalmi-gazdasági céljaival egyeztetett, országos szinten és érdekekből megfogalmazott irányelveket és szabályokat. A törvénynek van másodlagos célja is, mégpedig az, hogy alacsonyabb szinten is jelölje ki a térségek és megyék területrendezési terveinek kereteit. S végül harmadsorban, úgy is fogalmazhatnék, a láncolat végén - úgymond közvetve - a települések rendezési terveinek és helyi építési előírásainak a mozgásterét is egyértelműen ki kell hogy jelölje.

A területrendezési terv feladata tehát, ahogy azt az előterjesztői expozéban és az általános vita első körében is hallhattuk, a fejlesztés, fejlődés térbeli, fizikai kereteinek, területi lehetőségeinek és korlátainak meghatározása, a természetes és épített környezet értékei védelmének a biztosítása. Azonban ahhoz, hogy az országos léptékű területrendezési terv előírásai a megfelelő szintű elfogadásukat és pontosításukat követően a láncolat végén, tehát a végrehajtás szintjén, vagyis döntő részben a települések rendezési terveiben és helyi építési előírásaiban érvényre jussanak, meggyőződésem, hogy olyan minőségű és használati értékű kerettervet kell megalkotni, amely tisztán és világosan határozza meg a szakmai elvárásokat és előírásokat.

Úgy vélem, csak ezek megléte esetén várható el a területrendezési feladatok végrehajtásában, tehát az utolsó láncszemként megjelenő, de a terv megvalósításában döntő szerepet játszó települési önkormányzattól a természetes és épített környezetének értékeit, védelmét szolgáló, az országos, mondhatni, európai elvárásoknak megfelelő tartalmú és színvonalú településrendezési tervek megvalósítása...  a felszólalás folytatása

Cziczer Katalin
/2008.05.07./
 

 

Bűnügyek

 

        
            

Lopás bűntette miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. március 19-e és április 4-e között ajtókifeszítés módszerével behatolt a sárospataki termálfürdő, Sárospatak, Rozmaring utca 24. szám alatti üdülő házába, ahonnan csaptelepeket és egyéb fém alkatrészeket tulajdonított el kisebb értékben. A bűncselekményt az a helyi lakos követte el, akit korábban több hasonló jellegű cselekmény miatt vontunk felelősségre - nyilatkozta Solymosi Antal, a bűnügyi osztály vezetője...
 


 
 


Solymosi Antal

 

Súlyos testi sértés bűntette miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. április 5-én, 00.05 órakor, a sárospataki MÁV állomás várótermében tettleg bántalmazott egy hajléktalan személyt, aki ennek következtében nyolc napon túl gyógyuló koponyasérülést szenvedett.

Lopás bűntette miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. március 26-án, 18.15 óra körüli időben, egy vissi lakásban tettleg bántalmazott egy helyi lakost, aki ennek következtében nyolc napon túl gyógyuló borda törést és orrcsont törést szenvedett el.

Lopás bűntette miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. március 15-ét megelőzően, a Sárospatak, Béla király téren található kandelláberekről 12 db. ajtót tulajdonított el 93.600 forint értékben.

Lopás vétsége miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. április 11-én, 10.00 óra körüli időben bement egy sárospataki tanyaudvarra, ahonnan gépalkatrészeket tulajdonított el 50.000 forint értékben. A bűncselekmény elkövetésével több Szabolcs megyei személy gyanúsítható.

Lopás vétsége miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. április 12-én, 11.40 órakörüli időben, egy sárospataki virágboltból eltulajdonította a tulajdonos pénztárcáját a benne lévő 32.000 forinttal együtt.

Lopás vétsége miatt indult büntetőeljárás egy sárospataki lakos ellen, akivel szemben korábban több eljárást is folytattunk, s aki 2008. február és március hónapjában, budapesti bevásárló központokban több alkalommal tulajdonított el árucikkeket szabálysértési értékben.

Lopás bűntette miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. április 17-én, 12.30 óra és 18.30 óra közötti időben bement egy sárospataki tanyára, ahol az ott álló kombájnról 400.000 forint értékben tulajdonított el alkatrészeket.

Lopás vétsége miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. április 17-én, 11.00 óra körüli időben bement egy sárospataki, Erdélyi János úti épületébe, ahonnan 2 db. vasrácsot tulajdonított el az ablakról. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt soron kívül bíróság elé állítottuk, ahol négy hó letöltendő szabadságvesztésre ítélték.

Lopás vétsége miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. április 21-én, 11.00 óra körüli időben bement egy sárospataki családi ház udvarára, ahonnan mosógépet, centrifugát és tepsit tulajdonított el 18.000 forint értékben. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható helyi lakost még a kihallgatás napján bíróság elé állítottuk.

Lopás vétsége kísérlete miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettesek ellen, akik 2008. április 8-án, 17.40 óra körüli időben bementek egy 84 éves, egyedül élő férfi családi házának udvarára, majd a fürdőszoba ablakát megkísérelték kifeszíteni. A bűncselekmény elkövetésével három fiatalkorú személy gyanúsítható.
Lopás bűntette miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. március 12-én bement egy kácsárdi hétvégi ház udvarára, majd az istálló ajtaját kifeszítette, s onnan fémtárgyakat tulajdonított el 30.000 forint értékben. Megállapítást nyert, hogy ezen a területen több hétvégi házba is behatoltak hasonló módszerrel.

Lopás vétsége miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. április 19-én bement a bodrogolaszi kastély udvarára, ahonnan fémtárgyakat és festményeket tulajdonított el kisebb értékben. A bűncselekmény elkövetésével az a fiatalkorú személy gyanúsítható, akivel szemben jelenleg már több büntetőeljárás van folyamatban rendőrségi, ügyészségi és bírósági szakban.

Lopás vétsége miatt indult büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2008. április 20-ra virradóan, ajtókifeszítés módszerével behatolt több Sárospatak, Mandulás dűlői hétvégi házába, ahonnan kisebb dolgokat tulajdonított el.

Törő Gábor
/2008.05.07./
 

Kitűző készült Sárospatak címerével

        
                     

A képviselőtestület döntött arról, hogy egy új kezdeményezés alapján elkészítettjük a város címerének kicsinyített mását, amit kitűző formájában viselhetnek majd azok, akik valamilyen módon kiérdemelték ezt a kitűzőt és szerettük volna ezt összekötni azzal, hogy a pataki öregdiák szellemet valahogy erősítsük – szólt a ballagó középiskolásoknak ajándékozott Sárospatak jelvényről Aros János alpolgármester…
 

 

Éppen ezért első körben - még melegen, hiszen ballagás előtt 2 nappal készültek el ezek a jelvények - a Patakon középiskolákban ballagó végzős diákok kapták meg ezt a jelvényt, a tarisznyájukba útravalóul. Szerettük volna ezzel kifejezni jókívánságunkat és megbecsülésüket, a Patakon végzett valamennyi diáknak.

Ezzel reméljük, hogy mindig emlékezni fognak Sárospatakra, eszükbe jut majd Sárospatak, akkor is, ha az ország, vagy a világ más részén tűzik ki ezt a jelvényt. Szeretnénk ugyanezt a gesztust kifejezni majd a következő években is, minden egyes végzős diák felé…

Cziczer Katalin
/2008.05.07./
 

 

III. MOGYI – SUSI SZIVACSKÉZILABDA ÉS LABDARÚGÓ GYERMEKFESZTIVÁL

 

        
                 

2008. május 25-én rendezi meg a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola azt a gyermeknapi szivacskézilabda és labdarúgó tornát, melyen 4 korosztály, 16 csapata vesz részt. Az eseményen 1998 – ban született kézilabdás lányok és fiúk, 1997 és 1999-ben született focista fiúk vesznek részt - nyilatkozta Belicza János, edző...
 


 
 


Belicza JÁnos

 

A rendezvény az Árpád Vezér Gimnázium tornacsarnokában és műfüves pályáján kerül megrendezésre. A mérkőzések 8.30 órakor kezdődnek, és a szervezők nagy szeretettel várnak, minden kedves szurkolót. A gyermekfesztivált ismételten a csávolyi MOGYI Kft. támogatja.

A kupán nagy küzdelem várható, ahol a gyermekek érmeket, okleveleket, különdíjakat is kaphatnak a játék öröme mellett. Hír még a SUSI házatájáról, hogy az 1997-ben és 1999-ben született focisták a májusi hónapban Tokajba utaznak a Mc’Donalds Kupára, a lány „szivacsosok” korosztályonkénti edzőmérkőzésre látogatnak Bőcsre, még az 1997-esek Kazincbarcikán vesznek részt egy nemzetközi utánpótlástornán.
 

A SUSI hivatalos honlapján továbbra is friss információhoz juthatnak a kedves olvasók. www.susi.mlap.hu
 

Törő Gábor
/2008.05.07./
 

 

Illeték-adósok az APEH látókörébenImmár másfél éve, hogy az APEH látja el az illetékügyekkel kapcsolatos feladatokat, kiemelten kezelve az illeték beszedését.

Régiónkban jelenleg több mint húszezer főre tehető a kisösszegű illetéktartozással rendelkezők száma, ezért a tartozások megfizetésének megkönnyítése érdekében igazgatóságunk egy akciót indított, és ennek során a tartozás mielőbbi rendezésére hívja fel az adósok figyelmét.
Az akció keretében valamennyi adózó, aki 10-50 ezer Ft közötti illetékkel tartozik, 2008. május végéig fizetési felszólítást kap, melyhez a befizetés megkönnyítésére mellékelve megtalálják a tartozás rendezésére szolgáló postautalványokat is.
Az érintettek a felszólító levéllel kapcsolatos esetleges kérdéseikkel, problémáikkal a levélben feltüntetett ügyintézőt kereshetik, a megadott telefonszámon.

A tartozások rendezése érdekében, ha valakinek fizetési nehézsége adódik, - ami azt jelenti, hogy igazolni tudja, vagy valószínűsíti, hogy az illeték azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelentene, - akkor fizetési könnyítési kérelmet nyújthat be. A fizetési könnyítés engedélyezése nem „jár” automatikusan, az adóhatóság mérlegelési jogkörében a törvényi feltételek fennállása alapján dönt.
Ez az eljárás illetékköteles, melynek mértéke 2 200 Ft, és ugyancsak postautalványon, vagy átutalással kell teljesíteni.
Ha az eljárási illetéket nem vagy nem a teljes összegben fizetik meg, akkor az adóhatóság határozatban a meg nem fizetett illeték 100%-áig terjedő bírságot szabhat ki.

A részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozó kérelem kedvező elbírálása esetén az engedélyezett részletfizetés időtartamára a kérelmezőnek pótlékot kell fizetnie, amely csak kivételes esetben mellőzhető. A pótlék mértéke a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező, mely jelenleg 8 %, de későbbi változása nem kizárt.
 


APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Sajtóreferense [sajtob.emo@apeh.gov.hu]
/2008.05.06./
 

Anyák napja virággal, dallal, imádsággal

        
            

Megható anyák napi Istentiszteletben lehetett része vasárnap a református templomba látogatóknak.
A Református Általános Iskola tanulói versekkel, énekekkel igével köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Miközben a gyerekek átadták szeretteiknek a virágot,  a Zsindely zenekar székely népzenei köszöntője hangzott Dér Krisztina énekével.
 


Virágh Sándor
ref.lelkész

 

Az alkalom egyúttal a térségben a Születés Hete megnyitója volt, imádság hangzott el az édesanyákért, a gyermekáldásért, a családok megélhetéséért.
Dr. Berzéky József főorvos ajánlotta a jelenlevők figyelmébe a hét rendezvényeit, és felidézte személyes emlékeit, ahogyan édesanyja segítette őt intelmeivel hivatása gyakorlásában.

Végül Aros János presbiter, alpolgármester köszöntötte mindazokat, akik az élet szolgálatában állnak.

Amatőrfilm>>>

Ref. Lelkészi Hivatal
/2008.05.06./
 

Nem pihennek kézilabdásaink

        
            

A bajnoki arany már biztos, de ennek ellenére sem pihennek meg játékosaink. 2008. május 3-án 17:00-tól Hajdúnánás csapata ellen lépett pályára a pataki "delegáció". Bár a múlt heti edzésmunka inkább már levezetés volt, azért kiküzdötték a 2 pontot.
A mérkőzés nem volt sima. Szinte végig vezetett a hazai csapat 3-4 góllal, de a mieink nem hagyták őket túlzottan elhúzni. A megfelelő pillanatban kezdtek el hajrázni és jól beosztva erejüket, sérülésekre vigyázva, - egy góllal ugyan, de - megnyerték a mérkőzést
-  küldte tudósítását  Kovács Zsolt, ME-CTFK informatikai vezető...
 


Papp József


Braun Rudolf
 

 

Egyetlen mérkőzés van még hátra a tavaszi szezonból. A játék rendhagyó időpontban kerül megrendezésre.
2008. május 13-án (kedden) 18.00 órától (ifi 16.00).
Mindenkit szeretettel várunk!

Hajdúnánás ROBZOL 2000 KSE - Sárospataki TC 33:34 (19:15)

Hajdúnánás, 160 néző. V: Kertész, Tömöri
Hajdúnánás: Egri, Papp, Szabó 5, Kálmán 9, Fehérvári 4, Csapó 4, Czakó 6, Csere: Daróczi 3, Nagy, Nyakas, Hadadi, Takács 2
Vezetőedző:Dajka István

Sárospatak: Simon, Baksay, NAGY 8, Kovács 1, MEDVE 10, NAGYHÁZI S. 4, Nagyházi P. 3, Csere: Zatureczki (kapus), Braun, Czili 2, Hevele, TÜRK 5, Csendes, Papp 1. Vezetőedző: Simák György
Az eredmény alakulása: 4. p.: 4:2, 8. p.: 7:3, 12. p.: 9:5, 16. p: 10:8, 20. p.: 12:9, 25. p.: 15:11, 30. p.: 19:15 (félidő) 35. p.: 22:19,
40. p.: 24:22, 45. p.: 28:25, 50. p.: 30:28, 54. p.: 32:29, 58. p.: 32:33, 59. p.: 33:33, 59.55 p.: 33:34. (végeredmény)
KIállítások: 2, ill. 5 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 5/3.

A képek illusztrációk, a Hajdúböszörmény elleni mérkőzés alkalmával készültek (LEVI FOTÓ)

További LEVI fotók a Hajdúböszörmény elleni döntő mérkőzésről >>>

/2008.05.06./
 

Városunk vendége volt a magyar irodalom orosz fordítója

 

        
            

Voronkina Tatjana a nevem, Moszkvából jöttem. Született moszkvai vagyok és több, mint 50 éve a magyar irodalommal foglalkozom, ill. a magyar szépirodalom fordításával - kezdte bemutatkozását kis akcentussal, de kiváló magyarsággal az orosz írónő, aki Dr. Hörcsik Richárd vendégeként a kereskedelmi attasé társaságában 2008. május 2-án Sárospatakon tartózkodott...
 


 
 


Voronkina Tatjana
műfordító

Szűcs Pál kereskedelmi
attasé


Dr.Hörcsik Richárd
polgármester

 

Biztosan mindenki kíváncsi rá, hogy hogyan jutottam a magyar nyelvhez, miért éppen a magyar nyelvvel foglalkozom. Mondanám, hogy véletlen, bár ez több mint egy véletlen dolog... A Moszkvai Egyetemen szláv-szlovák szakos voltam, és mikor harmadikos lettem, akkor szakdolgozatot kellett írnom.
Voltak bizonyos források magyar nyelven - mi az nekünk fiataloknak, akik annyi nyelvet tudunk, csak magyarul nem? Akkor gyorsan összeállítottak egy fakultatív csoportot és kezdtünk tanulni magyarul.
Közben kiderült, hogy nem is olyan könnyű a magyar nyelv, hogy pár hónapon belül meg lehessen tanulni annyira, hogy az ember tudományos forrásokat tudna olvasni. Méghozzá olyan pechem volt, hogy influenzás lettem, két hétre kimaradtam, és mikor visszajöttem a csapathoz, kiderült, hogy ők már annyira előre szaladtak, hogy utolérni úgy sem tudom őket. Ez volt az első rövidke találkozásom a magyar nyelvvel…

Mikor elvégeztem az egyetemet, akkor a nagy szláv nyelvtudásommal semmilyen munkát nem tudtam találni magamnak. Pedig vonzott az irodalom, csak azzal akartam foglalkozni. Végigjártam a moszkvai kiadókat és nem kellettem sehová sem. A végén az egyikben, mikor már elkeseredve mentem az ajtó felé, a kiadó utánam szólt: Ha tudna egy egzotikus nyelvet, albánt, románt, vagy magyart… Ekkor elszóltam magam, hogy én pár hónapig már tanultam magyarul, de bevallottam, hogy nem tudok...
- Ha nem tudsz, akkor tanulj! – mondta, ekkor már tegezve.

Azóta folyik a magyar tanulásom, és sajnos rájöttem, hogy nem elég az embernek egy nyelvet megtanulni - én magyarul már elég jól tudok a feladatomhoz, hogy szabadon olvassak, hogy élvezzem a szöveget, bármilyen is legyen az – de hogy a fordításaimban minden egyes szerzőnek saját nyelve, saját hangja legyen, ez a legnehezebb.

Hogy szeretik-e az orosz emberek a magyar szerzők műveit? Én az igazat mondom: ez a peresztrojka nálunk, meg a rendszerváltás maguknál bizony nehéz idők voltak sok értelemben, és a kultúrák számára pláne. Azelőtt muszáj volt szeretnünk egymást, utána viszont jött a másik véglet, a gyűlölködés, hogy ruszkik ki innen, akik viszont a magyarokról hallani sem akartak.
Hálaistennek ennek már vége, és a normális állapothoz kezdünk visszatérni, és a normális állapot az, hogy az ember ne okvetlenül szeresse a másik népet, hanem, hogy érdeklődés, empátia legyen benne, és ez kezd kialakulni. Úgyhogy most már nyugodtan mondhatom, hogy újból van érdeklődés a magyar irodalom iránt.

Most éppen a budapesti könyvfesztiválra jöttem egy nagy delegációval és nagyon büszkék voltunk, mert nagyszerű eredményt tudtunk felmutatni: az utóbbi években több mint 60 magyar szerzőtől származó mű jelent meg orosz nyelven. Most nincsenek protokolláris elvek, csak az jelenik meg oroszul, ami igazi értéke a magyar kultúrának, és természetesen ezeket nálunk is értékelni tudják az emberek.

A könyvek hazatéréséről az írónő a következőket mondta:
Van egy úgynevezett a felső igazság, és ez az, hogy végre a könyvek hazataláltak, visszakerültek ide, oda ahová valók. Még nem egészen ugyan, de reméljük, hogy ez folytatódni fog… Ez óriási ünnep volt mindenki számára, akinek a kultúrához valami köze van, és akinek a szíve csücske a magyar, annak különösképpen!

A magyar-orosz kapcsolatok, ezen belül a gazdasági, a humanitárius, kulturális kapcsolatok elég hullámzóan fejlődtek a rendszerváltás óta - tette hozzá Szűcs Pál, a nagykövetség kereskedelmi képviseletének vezetője
Az utóbbi 4-6 év időszakát az jellemzi, hogy tárgyilagosak lettek ezek a kapcsolatok, mindenki igyekszik tiszteletben tartani a másik érdekeit is, és ezzel szép eredményeket érünk el a kapcsolataink révén.
Növekedett a kereskedelmi forgalmunk és lassan olyan szintet ért el, ami már megközelíti a rendszerváltás előtti mesterségesen fejlesztett kapcsolatok szintjét – de ma már üzleti alapon...


Nagy megtiszteltetés Sárospatak számára, hogy a magyar irodalom egyik legautentikusabb orosz tolmácsolója, Voronkina Tatjana asszony városunkba látogatott, aki az elmúlt évtizedekben a magyar irodalmat népszerűsíti és fordítja orosz nyelvre - köszöntötte az írónőt Dr. Hörcsik Richárd polgármester...

Nagyon fontos, hogy azok a könyvek, amelyek idáig csak negatív példaképpen szerepeltek, nemcsak Sárospatakon, hanem Európában is, most hála Istennek egyre több embert vonzanak Sárospatakra. Így nagyon sok turista jött már az elmúlt időszakban, valamint magas rangú politikusok, ill. a szakma képviselői is eljönnek megnézni ezeket a könyveket. Így most Tatjana asszony is eljött Sárospatakra, ismerkedik a várossal, magukkal a könyvekkel a Kollégiummal, hiszen ő szakmabeli, őt érdekli, hogy az orosz irodalomnak milyen kötetei, milyen munkái vannak itt Sárospatakon, és örömmel lapozta azokat a katalógusokat, amik a 18-19. századi orosz irodalmat mutatják be. Örömmel látja, hogy orosz nyelvű kollekciónk is van.

Tehát Sárospatak könyvei vonzzák nemcsak a turistákat, hanem a szakmát, irodalmárokat, politikusokat is, és mi örömmel fogadunk mindenkit, hiszen ez egyrészt azt jelenti, hogy Sárospataknak jó a hírneve a világban, jó a hírneve Oroszországban és jó a hírneve természetesen azon szakemberek között is, akik foglalkoznak a magyar irodalommal külföldön, így Moszkvában is.

Alkalmunk van arra is, hogy bemutassuk nemcsak a könyveket, a Református Kollégiumot, hanem kicsit a várost is, hiszen a város fejlődését a 11-12. században Anasztáziának köszönheti, aki Bölcs Jaroszláv lánya volt, kint Oroszországban, Ukrajnában is szentként tisztelt történelmi személyiség.

Van tehát kapcsolódási pontunk, ami számunkra lehetőséget ad, hogy a könyvek kapcsán kicsit a városról is beszéljünk, kicsit a keleti kapcsolatokról, hogy milyen turizmust szeretnénk építeni, Moszkvával ill. Kijevvel. Ez egy jó ingyen reklám a városnak és ezt a lehetőséget is megragadjuk.

Mutatja ez a látogatás azt is, hogy nemcsak kulturális szakemberek, hanem gazdasági szakemberek is érkeznek városunkba. Tatjana asszonyt Szűcs Pál, moszkvai kereskedelmi attasé kísérte el, így alkalmunk nyílik arra is, hogy nemcsak a kultúráról, nemcsak a turizmusról, hanem egy kicsit a befektetésekről is, az üzleti világról is szót ejtsünk, hiszen Sárospatak város várja a befektetőket nemcsak a nyugatról, hanem keletről is.

Így most orosz nyelven is készül az az anyag, amit Sárospatakról készítünk és amit szeretnénk a kereskedelmi tanácsos úron keresztül a moszkvai üzletemberek elé eljuttatni. Így most a legkonkrétabb megbeszélésünk egyik tárgya annak az őszi sárospataki dialógusnak az elkezdése, ami itt Sárospatakon az orosz-magyar kulturális üzleti kapcsolatok egyik lehetősége lesz. Ennek a megbeszélései folynak, hogy szeptember-októberben ez az összejövetel itt Sárospatakon méltóképpen kerüljön megrendezésre.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.05./
 

Ifjúsági elsősegélynyújtó verseny

        
            

A Magyar Vöröskereszt Sátoraljaújhely kistérségi szervezete minden éven megrendezi a felmenő rendszerű ifjúsági versenyeit elsősegélynyújtó és csecsemőgondozási témakörökben 10-14, 14-18 és felnőtt korosztály számára- küldte tudósítását Repainé Bodnár Zsófi...
 


Repainé
Bodnár Zsófi
 

 

Az elsősegélynyújtó versenyre 16 csapat jelentkezett. Az elsősegélynyújtó versenyt a 10-14 éves korcsoportban a sátoraljaújhelyi Esze Tamás Általános Iskola, a 14-18 éves korcsoportban a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium, a felnőtt korcsoportban pedig a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium képviselte kistérségünket a megyei vetélkedőn Miskolcon.


Ezen a versenyen első helyezést ért el az Árpád Vezér Gimnázium csapata, így a Zánkán megrendezésre kerülő 3 napos országos döntőn ők képviselik középiskolai korosztályban megyénket.

Gratulálunk nekik!
 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2008.05.05./
 

 

Rendőrnap 2008.

 

        
            

2008. április 24-én, a Rendőrség Napja alkalmából a Sárospataki Rendőrkapitányság aktív és nyugállományú dolgozói részvételével közös rendezvény került megtartásra.
Ennek keretében -a vendégfogadást követően- Dr. Téglás István r. alezredes, kapitányságvezető köszöntötte a nagy számban megjelent nyugállományú kollégákat és az aktív dolgozókat...
 


 
 


Dr. Téglás István

 

Különös alakalom volt ez, hiszen nem csak Sárkányölő Szent György napját ünnepeltük meg, hanem azt is, hogy 1983. január 01-e óta működik városunkban önálló rendőrkapitányság. Korábban a Sátoraljaújhelyi Városi és Járási Rendőrkapitányság alárendeltségébe tartozott a Sárospataki Rendőrőrs.

Érdekes, de a 25 év történetét össze kellett szedni, nem volt meg a negyedszázad kronológiája írott formában, így a személyügyi kartonokból kellett nyomon követni a beosztásba kerülők nevét, a szervezeti változásokat, és a régen szolgálatban lévők emlékeit használtuk fel ehhez. Az így keletkezett történetet olvasta fel a vezető a jelen lévőknek, akiket megkért, hogy pontosítsák, bővítsék azt a saját ismereteikkel, történeteikkel.

A több fogásos menüt kollégák varázsolták a vendégek elé, amihez az aperitifet egy, az alkalomra feliratozott ajándék pohárkából fogyaszthatta el mindenki.
A desszertet követően kialakultak az emlékidéző kiscsoportos beszélgetések, anekdotázások, és a jó idő segítette az udvari –elmaradhatatlan- délutáni lepcsánka sütést.

Jó hangulatban telt el a nap, a nyugdíjasok örültek annak, hogy együtt lehettek a „mostaniakkal”, megismerhették a Rendőrséget érintő átszervezést, a kapitányságon bekövetkezett változásokat, és az aktívak is tanulhattak néhány szakmai fogást a régi történetekből.

Abban a reményben zártuk a napot, hogy jövőre egy hasonlóan sikeres, baráti hangulatú rendezvényen ismét összejöhetünk.

Cziczer Katalin
/2008.05.05./
 

 

Köszöntjük az édesanyákat, a nagymamákat!

 

        
            

Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. Ők azok, akik különleges helyet foglalnak el a szívünkben, hiszen társaink az örömben, vigaszt nyújtanak a bánatban, segítőink a gondban. Anya, anyuci, édesanya, mami, mamika - hívjuk édesanyánkat elsőként, ha bajban vagyunk vagy öröm ér bennünket. Tőle kaptuk legnagyobb kincsünket, az életet.
Természetesen édesanyánknak is mi vagyunk a legfontosabbak. Gyakran talán nem is vesszük észre, mennyit dolgozik értünk. Mindig törődik velünk, ápol, óv, véd bennünket. Számára mindez természetes, és annyit kér csupán cserébe, hogy fogadjuk meg tanácsait, s szeressük őt.....
 


 
 


 

 

"Mindent, ami vagyok,
vagy lenni szeretnék,
az angyali édesanyámnak köszönhetem."
...
E szép szavak után a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3. osztályos tanulói négy jelenettel kedveskedtek a megjelenteknek. Mind a négy műsorszámban az édesanyai szeretet és a gyermekek iránti gondoskodás tükröződött. /B.Mária: Mit adjak néki?; D.Magda: Mese a kis gidákról; K.Gyné: Katica Nagymama; M.Zsigmond: Anyáknapi köszöntő/ A gyerekek lelkesen, izgatottan, kedvesen köszöntötték a meghatódott anyukákat, nagymamákat.

"Anyák napjára a legszebb és legnagyobb ajándék
édesanyánk részére az lesz, hogy ígéretet
teszünk, hogy mi gyermekek leszünk
édesanyáink boldogsága, jóságunk és
szeretetünk által és azok is maradunk
egész életünkön át!"

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.04./
 

 

Anyák napja a „Kisrefiben”

 

        
            

A református általános iskolások április 28-án, hétfőn délután nagy izgalommal várták, hogy a Kollégium Imatermében méltó módon ünnepelhessék meg az édesanyákat, nagymamákat, keresztmamákat, a közelgő Anyák napja alkalmából.

A hitoktató igei köszöntése nyitotta meg az ünnepséget, majd a színjátszó csoport műsora következett.
Ezután minden osztály verssel, dallal, tánccal köszöntötte a megjelenteket. A műsort az egész iskola tanulóinak, tanítóinak közös éneke zárta.
 


 
 


További fotók a Refi honlapjáról>>>     Fricivideó >>>

Törő Gábor
/2008.05.04./
 

Ügyeskedj a könyvtárban!

        
            
 


Krenyitzkyné Sárosi Krisztina

 

„Ügyeskedj a könyvtárban!” című foglalkozás-sorozatunk keretén belül Anyák napjára készültünk a gyerekekkel. Apró ajándékokat készítettünk különböző technikákkal-számolt be a foglalkozásokról Krenyitzkyné Sárosi Krisztina...

A gyerekek több munkadarab közül választhattak: krepp- papírból készült virág, szívecske festett terméssel, szívecske dekorhomokkal, kartonvirág szórógyönggyel díszítve. 24 csoport jelentkezett a helyi és környékbeli óvodákból, iskolákból. A tanulók nagy örömmel készítették el ajándékaikat. A foglalkozás végén pedig újabb ötleteket meríthettek a témához kapcsolódó szakirodalomból.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.03./
 

Pataki sikereket is hozott a szőlőskei horgászverseny  

        
            

2008. április 27-én került megrendezésre a szlovákiai Szőlőskén az évadnyitó horgászverseny 42 nevező részvételével, akik között híres versenyhorgászokat is üdvözölhettünk. Ezért is külön öröm számunkra, hogy az első három helyezés a határ innenső oldalára került, a 3. éppen Sárospatakra – küldte tudósítását
Sangula Attila sporthorgász...
 


Kocsis Péter


Sangula Attila
 

 

A verseny 4 órás volt, ez idő alatt rengeteg halat lehetett fogni, az első helyezett több mint 24 kg-ot fogott, ami ritkaság számba megy. Jómagam a 7. helyen végeztem, a kifogott 11 kg 78 dkg hallal.

Az idő napos, kissé szeles volt, de azért kellemes napot töltöttünk a vízparton. Ezen a tavon minden tavasszal és ősszel megrendezik ezt a horgászversenyt, amikor sárospataki, sátoraljaújhelyi és a szlovákok területen élő horgászok versenyeznek itt egymással. A tó jellegzetes hala a kárász.

Külön öröm volt számunkra, hogy több olyan horgásszal versenyezhettünk együtt, akik az országuk válogatottjának oszlopos tagjai, a szlovák első osztályban horgásznak.

Az első 3 helyzett:

1. Bányai Ferenc, Sátoraljaújhely
2. Pesta Ferenc, Vámosújfalu
3. Kocsis Péter, Sárospatak


Sárospatakról még Szabó István, Szabó Sándor, Hegedűs Ádám és én, Sangula Attila vettünk részt a versenyen.

Az első 10 versenyző mind 10 kg feletti fogással büszkélkedhetett.

Képek a versenyről a Keszeg Horgászbolt honlapján tekinthetők meg. A képeket Szabóné Kati készítette.
 


/2008.05.03./
 

 

A hegyaljai aszú-törköly pálinka védelmében

 

        
          

Az elmúlt hetekben folytatódott a „Pálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról” szóló törvényjavaslat vitája a T. Házban. Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő módosító indítványokat nyújtott be a törvényjavaslathoz, amelyek többségét elfogadták. Az alábbiakban közöljük a képviselő felszólalását...

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. (Zaj. - Az elnök csenget.) Tisztelt Ház! A pálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló törvényjavaslat 2., illetve 3. §-ához benyújtott módosításokkal szeretnék röviden foglalkozni. Az előttünk lévő törvényjavaslat 3. § (2) bekezdése foglalkozik az aszútörköly-pálinka definíciójával, miszerint ez az a fajta törkölypálinka, amely igazolhatóan 100 százalékos mértékben kizárólag tokaj-hegyaljai történelmi zárt borvidék magyarországi termőhelyéről származó aszúbor készítéséhez felhasznált szőlő törkölyéből készült.
Mint a képviselőtársaim tudják, számunkra, Tokaj-Hegyalja szőlő- és bortermelő polgárai számára nagyon fontos a pálinkatörvénynek ez a definíciója, hiszen emlékeztetem a képviselőtársaimat, hogy a tisztelt Házban már korábban elfogadott bortörvényünk pontosan szabályozta és külön nevesítette az aszúbor készítésének az eljárását.

Az is közismert, hogy Hegyalja kincse az aszúbor. Sokan a szakirodalomban is úgy nevezik, hogy a folyékony arany. Hadd tegyem hozzá, hogy magának az aszúbornak az alapanyaga is ilyen védett kategóriába sorolható, ezért megnyugtató számunkra, hegyaljaiak számára, hogy az előttünk lévő pálinkatörvény a törkölypálinka mintegy különleges kategóriájú fajtájának nevezve külön foglalkozik az aszútörköly-pálinkával.
Ha az aszúbor folyékony arany, akkor annak az alapanyagának másodlagos hasznosításából származó aszútörköly-pálinkát nyugodtan nevezhetjük folyékony ezüstnek. Így tehát az aszútörköly-pálinka alapanyaga, az aszútörköly is különleges védelmet igényel. Tokaj-Hegyalján egyébként az aszútörköly-pálinka, különösen az úgynevezett muskotályos aszútörköly-pálinka már sikeresen bevezetett termék.

Tisztelt Ház! A szőlő- és borágazat szempontjából tehát ez a törvény üdvözlendő, amennyiben az figyelembe veszi a borok megnevezésére vonatkozó hazai, illetve a védett eredetű és a földrajzi árujelzővel ellátott termékek megnevezésére vonatkozó EU-s szabályozást. Ezért például a törkölypálinka esetében nem elegendő az a szabályozás, hogy a szőlő termőhelyének megnevezését viselheti a termék, ha kizárólag arról a termőhelyről származik.

Így tehát, tisztelt Ház, véleményem szerint kapcsolni kell a szabályozást a bortörvény származási bizonyítványra vonatkozó rendelkezéseihez, és védett eredetű bortermőhelyi megnevezésének esetében - például Tokaj vagy Tokaj-Hegyalja - külön szabályozás indokolt. Borvidéki és bortermelőhelyi megnevezések esetén tehát a borjognak kell prioritást adni, hiszen ugyanaz a termőhelyi megnevezés nem biztos, hogy korlátozás nélkül felhasználható más-más termékhez.

Tisztelt Ház! A borpárlatok és szőlőpárlatok vonatkozásában az MGSZH Központi Borminősítési Igazgatóság meglévő jogosítványait nem célszerű korlátozni. Tehát véleményem szerint mindenképpen gondoskodni kell a rendelkezés hatálybalépése előtt készült termékek számbavételéről és kifuttatásuk lehetővé tételéről.

Tisztelt Ház! Reméljük, hogy a körültekintő szabályozás esetén a célok maradéktalan megvalósítása segíti a termékpálya szereplőit a kívánt célok elérésében.

Tisztelt Elnök Úr! Végül tehát szeretném megismételni, hogy az aszútörköly-pálinka külön definíciója számunkra, tokaj-hegyaljaiak számára megnyugtató, és reménységünk szerint ez a termék, amit folyékony ezüstnek is nevezhetünk, nemcsak a tokaji bor, hanem kiegészítésképpen mint aszútörköly-pálinka is megjelenhet nemcsak a hazai, hanem az európai uniós piacon.

Köszönöm a türelmüket. (Taps a Fidesz soraiból.)

 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Gyenesei képviselőtársam hozzászólása késztetett egy rövid megjegyzésre. Képviselőtársam azt említi, hogy ő támogatja azt, hogy a 3. §-ból vegyük ki a pálinkamegnevezésekből az aszútörköly-pálinkát, és tegyük át a 2. § (3) bekezdésébe a törkölypálinka elnevezések alá.

Véleményünk szerint teljesen mindegy, hogy hol szerepel, csak legyen külön definíciója, ez a lényeg. Egyébként szeretném megjegyezni, hogy az aszútörköly, maga az alapanyag csak Hegyalján található, míg általában véve törköly Magyarországnak mind a 22 borvidékén található, tehát ez teszi speciálissá, és ezért indokolta volna az eredeti 3. §-ban, hogy külön foglalkozzunk az aszútörköllyel, de egyébként számunkra teljesen mindegy, az a lényeg, hogy külön legyen nevesítve, mert ezt csak Tokaj-Hegyalján, zárt borvidéken lehet alapanyagként használni.

Köszönöm szépen. 
 Cziczer Katalin
 /2008.05.03./

 

 

Elballagtak a végzős diákok

 

        
                 

Ballag már a vén diák - hangzott fel az ének az Iskolakertben, és a város más pontjain is május elsején, hiszen Sárospatak mindhárom középiskolájában ekkor tartották a ballagást, ekkor búcsúztak a végzős diákok fiatalabb társaiktól, tanáraiktól, iskolájuktól…

A Vay Miklós Szakképző Iskolások voltak a legfrissebbek, ők már reggel 9 órakor elkezdték a búcsúzást, még az Árpád Vezér Gimnázium és a Református Kollégium Gimnáziumának tanulói 11 órára tűzték ki a búcsú perceit. Az időjárás mindannyiuknak kedvezett, bár borongós volt az idő, csak délután volt egy kis szemerkélő eső.

Néhány nap pihenés, és már az írásbeli vizsgáik sikeréért drukkolhatunk…
 


 
 

        Vay Miklós Szakképző Iskolában        További fotók>>>     Amatőrfilm >>>       

az Árpád Vezér Gimnáziumban      További képek>>>     További LEVI fotók>>>

 
a Református Kollégium Gimnáziumában        További képek>>>    Amatőrfilm>>>

Törő Gábor
/2008.05.02./

 

 

Majális – 2008.

 

        
          

Három ballagás is volt a városban május elsején, de a hagyományos, Berekben megtartott Majálisra így is sokan kimentek. Ehhez az időjárás is ideális volt, hiszen az ilyenkor már előforduló erős napfénytől felhőréteg védte a szabadtéri kikapcsolódásra vágyókat…

Látnivalóban most sem volt hiány, A Művelődés Háza által szervezett színes műsor szórakoztatta a népes közönséget.
 


 
 

További fotók>>>      (amatőrfilm) >>>

Cziczer Katalin
 /2008.05.02./

 

 

Befejeződött a koronglövők versenye

 

        
            

2008. április 27-én fejeződött be a B.A.Z. megyei vadászok koronglövő versenye. A négy fordulóból álló versenysorozatban szép eredményt értek el a pataki vadászok. 200 korongot kellet levadászni, amit a versenyzőink több-kevesebb sikerrel teljesítettek – küldte tudósítását Olasz László, a lőtér vezetője…
 


 
 


Olasz László

 

Eredmények:
Egyéni versenyben:
I. Rimaszécsi László Északerdő ZRT.
II Tóth Fernc Taktaközi Nimród Vt.
III ifj.Kertész László Sárospataki Hubertusz Vt.

Csapat versenyben:
I. Sárospataki Hubertusz VT. Kertész László
ifj.Kertész László
Pletikoszity István
II. Taktaközi Nimród Tóth Ferenc
Pap János
Majoros László
III. Északerdő ZRt. Rimaszécsi László
Maros László
Galambos Kálmán

Gratulálunk a nyerteseknek és további eredményes versenyzést kívánunk!

További fotók>>>

/2008.05.02./

 

 

Csajka Imre Emlékverseny

 

        
            
  
 


Csajka Imre

 


2008. április 24-én harmadik alkalommal rendeztük meg a Csajka Imre Emlékversenyt a Református Kollégium Gimnáziuma iskolakerti atlétikai pályáján. A nagyon jól sikerült váltófutó versenyen tizenöt csapat mérte össze gyorsaságát három korcsoportban. A CTFK két csapata is részt vett a versenyben.

Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgató asszony megnyitója után, szép időben váltották egymást a csapatok az igen népes érdeklődők és szurkolók jelenlétében. Itt volt a Zemplén TV és sok fotós is megörökítette a sporteseményt.

 

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2008.05.02./
 

 

Zugor Sándor kiállítás nyílt a Múzsák Templomában

 

        
            

Hazánkban első ízben 2008. április 11-én Sárospatakon, a Múzsák Templomában került bemutatásra Zugor Sándor festőművész életműve. A kiállítást Szakonyi Károly író nyitotta meg…
 


 
 


Szakonyi Károly

 

Ez egy olyan kiállítás, ami végigkíséri a sárospataki művészteleptől kezdve, a továbbiakon keresztül New Yorkig Zugor Sándor festőművész alkotásait, ennek egy áttekintését adja.

Én nagyon jóban voltam Sándorral akit, később ismertem meg, egy festőművész barátom révén, akik évekig évfolyamtársak voltak annak idején a főiskolán. Csoportjuk, az 1941-44-es évfolyam, a háború után szétszóródott. Többek között Zugor Sándor is kiment először Olaszországba, majd Amerikába, mint ahogy sokan mások az országból, közülük legalább 10-en szerte szóródtak a világban. Sándor, aki Szőnyi tanítvány volt, sok mindent a mestere révén megtanult ugyan, de aztán ezt Amerikában, és a világban járva a maga világára, maga képére formálta.

Gyönyörűen rajzolt, nagyon érdekes az elvonatkoztató képessége, fantáziája. Nekem egy időben a könyvemet illusztrálta, akkor barátkoztunk össze. Utána éveken át - életének az utolsó szakaszában - mindig találkoztunk, ha hazajött Magyarországra, leveleztünk is. Nagyon megszerettem, egy bűbájos kedves ember volt és nagyon tehetséges művész.

A kiállítás 2008. augusztus 31-ig látogatható.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.01./
 

 

Foci döntetlen Tokajban

 

        
            

  
 


Koscsó István

 

Az STC foci csapata soron következő mérkőzését Tokajban játszotta. A csapatot sok sárospataki szurkoló elkísérte – küldte tudósítását Koscsó István
A tokaji pálya minősége nem volt igazán megfelelő, emiatt a hazai csapat előnyt élvezett, hiszen ők mindig ezt a pályát használják. Magas színvonalú mérkőzés nem is alakult ki, inkább a nagy küzdelem volt jellemző.

A végeredmény 1:1 lett - de a látottak alapján akár fordítva is lehetett volna :)
 

További fotók>>>

/2008.05.01./

 

 

Több szabálysértés elzárással is sújtható

 

        
            

A Sárospataki Rendőrkapitányság szabálysértési hatósága tavaly és 2008.évben is, több esetben alkalmazta a gyorsított bírósági eljárás intézményét az elzárással is sújtható szabálysértések esetén – tájékoztatja olvasóinkat dr. Gaál Krisztián igazgatásrendészeti osztály vezetője…
 


 
 


Dr. Gaál Krisztián

 

Összesen 6 elzárással is sújtható szabálysértést ismer a törvény. Ilyen pl. a Tiltott kéjelgés, a Tulajdon elleni szabálysértések bizonyos köre, Járművezetés az eltiltás hatálya alatt, vagy a Rendzavarás.

2008. április 22-én 3 fő került bíróság elé állításra, akik a Sárospatak, Erdélyi úton az ún. hajléktalanszálló lakói voltak. Nevezettek elkövették az Önkényes beköltözés szabálysértését, akiket már korábban ugyanezen cselekmény miatt figyelmeztetésben részesített a bíróság.
A bíróság figyelembe vette nevezettek szabálysértési előéletét, s mindhárom főt jogerősen 20 nap elzárásra ítélte. A tulajdonos a bejáratot és az ablakokat befalaztatta.

Előtte egy nappal, április 21-én egy fővel szemben éltünk bíróság elé állítással, aki a 37-es főútvonal mentén védett övezetben, orvosi igazolás nélkül bocsátotta áruba a testét. Nevezettet Tiltott kéjelgés miatt jogerősen 30 nap elzárásra ítélte a bíróság. Megjegyzendő, hogy az eljárás alá vontat korábban több esetben is megbüntették a fenti cselekmény elkövetése miatt.

Törő Gábor
/2008.05.01./

 

 

Tisztelt Horgásztársak és leendő vendégeink

 

        
            

Nagy örömmel számolok be nektek az elmúlt két hónapban történt telepítésekről. Mint bizonyára tudjátok az új vezetés felállása óta, ami március 1-én megtörtént, már kétszer telepítettünk halat a Berekbe és a Csepel tóba - nyilatkozta Egyed Attila, a Sárospataki Sporthorgász Egyesület gazdasági vezetője...
 


 
 


Egyed Attila

 

Az első 2008. március 19-én történt, ekkor 3000 kg 3nyaras fogható ponty került vizeinkbe. A második telepítésre 2008. április 15-én került sor. Ekkor 1500 kg 3 nyaras fogható pontyot, 300 kg nagy testű és szintén 300 kg extra pontyot, valamint 188 kg csukát telepítettünk. Tehát mindössze két hónap leforgása alatt 5288 kg hal vagyis 5,288 tonna hal került kihelyezésre a horgász vizünkbe.

A vizekben az elosztás a következő volt:
A Berekbe 4,188 tonna hal került (vegyesen 3 nyaras ponty, nagy testű és extra ponty, valamint csuka)
A Csepel tóba 1,1 tonna hal került ( vegyesen 3 nyaras fogható ponty, nagy testű és extra ponty sporthorgász célokra)

Ezzel a teljesítménnyel természetesen még nem vagyunk megelégedve az évre. A halgazdálkodásunknak megfelelően szeretnénk, és fogunk is további telepítéseket eszközölni, mivel a halgazdálkodási tervünket még nem teljesítettük. Az anyagi forrásaink megengedik, terven felül is szeretnénk telepíteni. Ehhez az kell, hogy jól fogyjanak a napijegyek, pályázatokon tudjunk részt venni és bővüljön a tagságunk azokkal, akik saját kezelésű vizeinkre is területi engedélyt váltanak.

További fotók>>>

/2008.05.01./
 

 

Holokauszt emlékvonat érkezett Sárospatakra

 

        
            

A holokauszt emlékvonat vándorkiállítás 2008. április 28-án, hétfőn érkezett Sárospatakra, ismeretterjesztő útjának 23. állomására. A kiállítást Novák Ilona múzeumpedagógus nyitotta meg, majd a Sárospatakról elhurcolt zsidókra Dr. Komáromy Sándor rektor úr emlékezett. Végül egy zsidó rabbi köszöntötte a megjelent, nagyrészt diákokból álló közönséget, aki egy imát is elénekelt…
 


 
 


Novák Ilona


Verő Tamás


Dr. Komáromy Sándor


Aros János

 

Novák Ilona vagyok, ezt a kiállítást én készítettem – mutatkozott be a honlapunknak adott interjú elején a múzeumpedagógus, aki a látogatókat kalauzolja… A kiállítás az Élet Menete Alapítvány szervezésében jött létre. Ők volt koncentrációs táborokba szerveznek tanulmányutakat diákoknak, valamint itthon szerveznek holokauszt megemlékezéseket. Ennek a tevékenységnek a része ez az utazó kiállítás is, ami átfogja a zsidók deportálásának magyarországi történetét.

Az ország minden városába szeretnénk eljuttatni ezt a kiállítást, ahol ismeretterjesztő céllal mutatjuk be elsősorban iskolásoknak – de bárki előtt nyitva áll ez a kiállítás – hogy a holokauszt megtörtént, és hogy milyen történések voltak egymás után, amik oda vezettek, hogy 500 ezer embert deportáltak Magyarországról.

Ez a kiállítás 2007. március 1. óta járja az országot, Nagykőrössel kezdve Kecskemét, Szeged., Békéscsaba, Debrecenen keresztül, Kisvárda, stbSárospatak a 23. város, előtte Sátoraljaújhelyben voltunk, két hét múlva pedig Tokajban lesz a kiállítás következő állomása.

Egy rendhagyó történelem óra kertében mondjuk el és mutatjuk be a diákoknak, a holokauszt magyarországi történetét. A fotók a Magyar Nemzeti Múzeum archívumából származnak. Korabeli, fekete-fehér fényképek, amelyek tematikus sorrendben mutatják meg az eseményeket egymás után, hogy a zsidótörvények megszavazásától
* kezdve, hogyan változott meg az országban a zsidók élete, a hétköznapjai. Április 5-től kezdve, amikor a sárga csillag viselését kötelezővé tették számukra, majd április közepétől a gettósításról beszélnek a fotók, majd a május közepén kezdődött deportálás képei láthatóak.
Befejezésül a budapesti gettóban készült képeket láthatják, amikor a szovjetek a gettót felszabadították. 1945. január 17-én, amit találtak, amint a palánk kerítéseket lerombolták – ezek a fotók is nagyon megrázóak.

Mindegyik fotó megrázó és beszédes is, elmondja azt, ami akkor történt. A falra Randóti Miklós verseit írtuk fel a kiállítás berendezésében segédkező diákokkal. Olyan idézeteket választottunk, amelyek a képekhez kapcsolódnak, témájukban és mondanivalójukban is. Az elején, pl. a „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent” kezdetű idézet olvasható, hiszen ezek az emberek is magyaroknak érezték magukat, magyarul beszéltek, magyarul álmodtak, tehát magyar emberek voltak, csak zsidó vallásúak, ami elég volt ahhoz, hogy őket kirekesszék.

Egy kakastollas magyar csendőregyenruha látható még - ami hitelessé teszi ezt a kiállítást - és egy náci közkatona öltözéke. Ilyenek kisérték annak idején a szerelvényeket, egy az elején, egy a végén kellett, hogy legyen. A szerelvények úgy nézek ki, hogy 45 vagont raktak egymás mellé, amelyek mindegyike tele volt emberekkel. A 45 vagonban összesen 3500 – 4000 ember fért be. Átlagosan 70-80 embert zsúfoltak egy vagonba, de gyakran előfordult, hogy 100-at is. Zsúfoltan, mint a heringek utaztak ezek az emberek 3 napig egyfolytában a nagy melegben, csukott ajtónál. Egy vödör vizet tettek be nekik jobb esetben, de volt, amikor nem is tettek be vizet. Azokban a vagonokban majdnem mindenki meghalt, mire odaértek, de nem törődtek vele. A halottakat sem vették ki közülük útközben, csak amikor Auschwitzba érkeztek, akkor nyitották ki az ajtót, a halottakat kidobálták, a többieket pedig vitték szelektálásra…

A bőröndök direkt kívül vannak a vagonon, mert az otthonaikból még ezeket elhozhatták, a gyűjtőtáborokba még bevihették, de ide a vagonokba ezeket már nem hozhatták be magukkal, csak azt ruhát, ami rajtuk volt. Gyűrűt, órát, papírokat, mindent elvettek tőlük mondván, hogy erre már nektek úgysem lesz szükségetek…

Az első általános iskolás osztállyal én is felmentem a vagonba. A gyerekek, zsibongva vonultak a vagon belsejébe, felszabadultan beszélgettek – hiszen valószínűleg iskolai órákat úsztak meg ezzel a rendhagyó történelem órával. Ahogy a tanárnő beszélni kezdett folyamatosan csendesültek el. Amikor Novák Ilona elmondta, hogy buzgóbb csendőrök olykor 100 embert is bezsúfoltak egy ilyen marhavagonba, szinte ijedten néztek körül: Ide 100 embert? Hiszen egy osztállyal már megtelt! Ezen magam is elszörnyedtem. Az óra elején még a vagon belsejében voltam, de úgy éreztem, mintha nem volna elég levegő és kiálltam közvetlenül a vagon bejáratához…
Innentől kezdve nem kellett csitítgatni a gyerekeket a velük jött tanáraiknak. A tanárnő folytatta: egy vödör vizet kaptak három napra és még egy üres vödröt, ami a WC-t helyettesítette… három napig nem nyitották ki az ajtót … olyan sűrűn álltak, hogy nem tudtak lefeküdni sem… a halottakat sem vették ki közülük… amikor megérkeztek Auschwitzba, és meglátták a kéményeket, azt hitték, hogy ez a gyár, ahol dolgozni fognak…

Döbbenet és mélységes szomorúság ült ki a gyerekek arcára, hogy emberekkel ez megtörténhetett…

*Egyetlen magyar ember volt - igaz, hogy nem a magyar, hanem a szlovák parlamentben, a felvidéki magyarság képviselőjeként - aki  nem támogatta szavazatával a zsidók deportálását. Az ő neve gróf Esterházy János. Azt vallotta, hogy sem mint demokrata, sem mint keresztény ember nem tudja ezt elfogadni.
Esterházy Jánost erkölcsi nagysága miatt tiszteljük - mondta róla Sólyom László.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2008.05.01./