Archív
2010. június

          Miről tárgyalt a Testület?

 

        
                   

Június 25-én pénteken 9 órakor tartottuk rendes képviselőtestületi ülésünket, amikor a nyári szünet előtti szokásos napirendi pontokat tárgyaltuk. Nagy ülésre készültünk, hiszen közel 40 napirend tárgyalását tűztük ki célul. A dolgunkat nehezítette, hogy a szabadságolások miatt már a bizottsági üléseket sem volt egyszerű összehívni – kezdte beszámolóját a június végi testületi ülésről Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

 


Mihók Tímea

 


Wachter Balázs

       Volt olyan bizottságunk – pl. a Jogi és Ügyrendi Bizottság - amely hiányzások miatt nem is tudta véleményezni az anyagot. Az első napirendi pontunk a 2010. évi költségvetés módosítása volt, majd a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, a távhőszolgáltatás egyes kérdéséiről szóló rendelet módosítására került sor.
Szintén kötelezettségünk volt az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj összegének megállapításáról, valamint a fizetés szabályáról szóló rendelet elfogadása.
Most tárgyaltuk és fogadtuk el azt a városfejlesztési koncepciót, amely az LHH-s pályázatunkhoz szükséges, amelyet Wachter Balázs készített, a városi főépítész, Olajos Csaba közreműködésével és szakmai instrukciói alapján.
Minél szélesebb körben igyekeztünk ezt a koncepciót megtárgyalni, ezért a múlt héten az Újbástyába hívtuk össze a téma iránt érdeklődő sárospataki lakosságot. Korábban a Lokálpatrióták Egyesülete is tanácskozott a témában és észrevételeiket eljutatták hozzánk. Lehetőséget biztosítottunk a Sárospatak Honlap olvasói számára is, innen is nagyon sok értékes információt kaptunk, amit a végső olvasatba beépítve a képviselőtestület hagyott jóvá Ez lesz az első lépése a városrendezési tervnek is, hiszen szeretnénk ezt rövid időn belül újratárgyalni, jóváhagyni, ehhez is szeretnénk majd kérni a sárospataki lakosok segítségét.

Tájékoztattam a képviselőtestületet a Pataqua Kft ügyvezetőjének lemondásáról, Misztina Magdolna, akit Vörös Imre úr távozása után a képviselőtestület ügyvezetőnek kijelölt. Jelezte, hogy nem kívánja tovább ellátni az ügyvezetői feladatokat, ezért a képviselőtestületnek a lemondás határidejétől új ügyvezetőre kell javaslatot tennie, hiszen a kft nem maradhat vezető nélkül. A helyzetet bonyolította, hogy időközben a képviselőtestület javaslatára Misztina Magdolna kiírta a fürdővezetői pályázatot, amely pályázatra a jelentkezések beérkeztek, de a pályázatokat a kft ügyvezető-igazgatója már nem bírált el.
A képviselőtestületnek elsősorban tehát kft ügyvezetőre van szüksége, akinek nemcsak a fürdő vezetése-üzemeltetése a feladata, hanem a wellness ügyeinek további bonyolítása, hiszen most érkeztünk abba a fázisba, hogy előreláthatólag augusztus végéig közbeszerzési eljáráson eredményt kell hirdetnie a képviselőtestületnek. A kft-hez beérkezett fürdővezetői pályázatok közül egy személyre tettem javaslatot, nem, mint fürdővezetőre, hanem mint a kft ügyvezetőjére, ez pedig Oros István úr, aki korábban a Berek fürdőt vezette, Hajdúszoboszlón, ill. Debrecenben is szerzett fürdővezetői gyakorlatokat. Az ő bemutatkozására is sor került ezen a testületi ülésen. A képviselő-testületnek egyébként lehetőséget adtunk, előző nap, az összevont bizottsági ülés keretein belül, hogy ismerjék meg a jelöltet, tegyék föl a kérdéseiket. Sajnálom, hogy kevés képviselőtársam élt ezzel a lehetőséggel. Az ügyvezető-igazgató jelölt úr azt ígérte, hogy a hét elején jelez vissza, hogy a képviselőtestület által szabott feltételekkel elfogadja-e az ügyvezetői igazgató állást.
Amennyiben nem, akkor újra rendkívüli testületi ülést kell összehívni, hiszen július 15-étől, Misztina Magdolna már nem csak az ügyvezetői-igazgatói beosztásról mondott le, hanem a gazdasági vezető állásról is, mivel családi okok miatt elköltözik Sárospatakról.
Tehát, amennyiben a meghallgatott jelölt nem fogadja el, akkor új képviselőtestületi ülésen kell dönteni, legalább a kft ügyvezető-igazgatói álláshely betöltéséről.
A Pataqua Kft alapító okiratának módosítására került sor, hiszen annak idején 1 éve választotta meg a képviselőtestület a felügyelő bizottsági tagokat. Itt többünk véleménye az, hogy teljesen feleslegesen választjuk meg őket határozatlan időre, hiszen a képviselőtestületnek jogában áll bármikor visszahívni a felügyelő bizottság a tagjait.
A Sárospataki Közszolgáltatási Non-profit Kft alapító okiratának elfogadásáról volt szó. Ez tehát az az állomás, ami szintén egy korábbi képviselőtestületi ülés döntése értelmében az eddigi RFV Non-profit Kft-ket két részre fogja bontani. Az egyik a közétkeztetést és a karbantartást viszi tovább immár 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kft-vel, a másik Kft-énk pedig az energetikai szolgáltatásokat, villamos energia, távhőszolgáltatást koordinálja majd. Ez az elsőnek, vagyis a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Sárospataki Közszolgáltatási Non-profit Kft-nek az alapító okirata volt. A képviselőtestület elfogadta.

A következő napirendi pontban a másik cégünknek, aminek a neve immár Patakhő Kft lesz, mint említettem, az energetikai szolgáltatásokat fogja végezni, vagyis a közvilágítás, hőenergia, és távhő szolgáltatását. Azoknak a szerződéseknek a véglegesítéséről volt szó, amelyeket a korábbi testületi ülésen a képviselőtestület felhatalmazása alapján az eddigi tárgyalások során már szóban ismertettem. Minden egyes szerződésben az önkormányzat érdekét próbáltuk meg védeni, úgy érzem, hogy sikerrel. Ami jelentős előrelépés, hogy az eddigi 25 éves időtartam helyett 15 évre kötöttünk szerződést, az eddigi üzemletetési díjból még 30 millió Ft-ot sikerült megtakarítanunk, és ha hozzávesszük azt is, hogy a közétkeztetésben a mi számaink alapján 20 millió Ft-tal kevesebbért fogunk szolgáltatni ugyanezekkel a paraméterekkel, akkor látszik, hogy több mint 50 millió Ft-ot tudunk ezzel a döntésünkkel megspórolni éves szinten - azt hiszem ez jelentős összeg.

A Sárospataki Patakhő Non-profit Kft ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának díjazásáról szóló szóbeli előterjesztést tárgyaltunk. A Kft ügyvezetői-igazgatója Andaházi Péter lesz, aki már külföldön is szerzett tapasztalatot ebben a témakörben, a díjazása pedig bruttó 300.000 Ft lesz.
A turizmus fejlesztés helyzetéről tartott egy előterjesztést Siska Tamás a Sidinfo Kft ügyvezetője. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a következő képviselőtestületi ülésen ezt még tovább kell tárgyalnunk.

Munkaterv elfogadására, és a 2008-2013-as időszakra a közoktatási terv felülvizsgálatára került sor. Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatáról és végrehajtásáról döntöttünk.
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola vezetésére benyújtott pályázat elbírálására tettünk előterjesztést. Egy pályázó érkezett, a jelenlegi igazgatói posztot betöltő Bálint Béla igazgató úr. Meghallgatva a tantestület és az alkalmazotti közösség véleményét, a képviselőtestület egyhangúlag 5 évre újra Bálint Bélát bízta meg az igazgatói feladatok ellátásával.
A kollégiumi intézmény egységének módosított pedagógiai programját fogadta el a képviselőtestület.
Dr. Szabó Rita aljegyzőasszony előterjesztésében a 2009. évi közbeszerzési éves statisztikai összegzés jóváhagyására került sor.
Halászhomok 2 szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosításról döntött a képviselőtestület.
Korábbi döntésünk értelmében meghirdettük a Rákóczi u. 23 földszint 3 szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakást elidegenítésre. Egy ajánlat, egy pályázat érkezett be, részére az elidegenítést a képviselőtestület javasolta.
Értékegyeztetéssel történő ingatlancseréről döntött a képviselőtestület.

Egy tájékoztatót hallottunk a Sárospatak közigazgatási területén kialakult belvíz és árvízvédelmi helyzetről, valamint az elvégezni javasolt fontosabb feladatokról. Az előzetes számításaink alapján, ha minden problémát meg akarnánk oldani megnyugtatóan, akkor ez közel fél milliárd Ft-ba kerülne az önkormányzatnak. Éppen ezért külön bontottuk az azonnal elvégzendő feladatok és a későbbiekben elvégzendő feladatokra ezt a témakört. Amit azonnal el tudunk végezni, azt a közcélú dolgozók létszámát jelentősen bővítve tervezzük. Tehát mindenki számára, aki jelenleg segélyen van Sárospatakon, felajánljuk, hogy fogadja el a közcélú munkát, s ha ezt nem teszik meg, akkor megvonásra kerül a segély. Az így kibővített közcélú létszám kapacitását kihasználva azonnal hozzákezdünk a Sárospatak közigazgatási területén található árkok tisztításához, mélyítéséhez. Ez sok pénzébe az önkormányzatnak nem fog kerülni, ám jelentős javulás várható majd ettől.
Azokhoz a problémákhoz, amelyekhez nagyobb pénzforrás szükséges, pl. a kispataki állandó kritikus talajvízhelyzet kijavítása, vagy az Arany János út mellett a Radvány patak gátjának a megerősítése, ezekre keressük a forrást, de ezt is szeretnénk még a nyáron megnyugtatóan megoldani.
Helyzetünket nehezíti, hogy egyre többen élnek azzal a kiskapuval, mely szerint orvosi papírral igazolják, hogy alkalmatlanok a közcélú munka végzésére. Ezért a napokban fel fogom venni a kapcsolatot az igazolást kiadó orvosokkal, és bár hatásköröm nincs rá, de tisztelettel fogom őket kérni, hogy nagyon alaposan vizsgálják meg, hogy kinek, milyen igazolást adnak ki.

Zárt ülésen az augusztus 20-án átadandó kitüntetésekről döntött a képviselőtestület és az első lakáshoz jutók támogatásához, valamint a Pataqua Kft felügyelő bizottság tagjainak megválasztására került sor.
 
 

 

További fotók>>>
  
Cziczer Katalin
/2010.06.30./
 

             Tanévzáró a Vay Miklós Szakképző Iskolában

 

        
                    

 


Dr. Téglás Zsolt Gábor

       Pihenhet a leckefüzet, nem köt már a tanulás” Veres Csilla soraival utaltak a diákok a 2009/2010. tanév bezárására, a nyári szünetre való ráhangolódásra. Zsoldos Renáta szavalata után Dr. Téglás Zsolt Gábor igazgató úr értékelte tanévzáró beszédében az eltelt tanév munkáit, sikereit, valamint a fejlesztésre, javításra váró feladatokat összegezte...

A kiemelkedő munkát végző diákok tárgyi jutalomban részesültek. Tóth Péter végzős tanulónk különdíjat vehetett át Leskó István úrtól, az ÉPSZER Kft. elnökétől kiváló szakmai munkájáért, országos tanulmányi versenyen elért eredményéért.
Baba Zsanett szavalata zárta az ünnepélyes tanévzárót.
 
 
 

 

További fotók>>>
   
Cziczer Katalin
/2010.06.30./
 

             Pénteken Rajtol a 42. Kékszalag a Balatonon

 

        
                    

 


Kék Tamás

       A sárospataki vízi sportegyesület vitorlásai felkészülten várják a megmérettetést. Sikeres felkészülés van a csapat mögött hiszen az elmúlt hónapokban számos versenyen vettek részt kiemelkedő teljesítménnyel, még a májusban megérkező Zsófia nevű viharral is sikerült megbirkózniuk ami remek edzéslehetőséget nyújtott a az erősszeles versenyekre - számolt be Kék Tamás...

A csapat reméli, és mindet el fog követni hogy ismét a dobogóra állhasson a 2008-as sikerek után. Új támogatónk a sárospataki DIEGO vezetősége kiemelkedő figyelemmel követi majd a versenyt, amit önök is megtehetnek a www.kekszalag.hu oldalon.

A szerkesztőség is jó szelet kíván a fiúknak és drukkol neki, hogy Sárospatakra tudják hozni a Kékszalag kupáját.
 
 

 

További fotók >>>
   
Törő Gábor
/2010.06.30./
 

            Zemplén növényvilágával ismerkedtek Olaszliszka és Erdőhorváti diákjai

 

        
                    

 


Kövér Sándorné
 

       A Művelődés Háza Könyvtára rendszeresen szervez programokat a sárospataki kistérségben. 2010. június 7-én rendhagyó természetismereti előadásra került sor az olaszliszkai Művelődési Házban. Gécziné Nagy Mária a zempléni tájegység természeti kincseit mutatta be a gyerekeknek egy vetített képes előadás formájában - nyilatkozta Kövér Sándorné...

A sok érdekes fotóval, személyes történetekkel telitűzdelt előadás minden hallgatóban kedvet ébresztett a környékbeli kirándulásokhoz. Szembesültünk azzal, hogy ha nyitott szemmel járunk a természetben, egy csodálatos világot fedezhetünk fel nap mint nap.
A helybéli diákok mellett Erdőhorvátiból is érkeztek gyerekek az előadásra, így a bemutató végén a 263 résztvevő lelkes tapssal köszönte meg a bemutatót.
A rendezvény Európai Uniós pályázat támogatásával jött létre.
                                                
 
 

 

További fotók >>>
   
Cziczer Katalin
/2010.06.29./
 

            Lány labdarúgás – Árvay DSE - Tiszaújváros

 

        
                    

Az Árvay DSE lány labdarúgói az éven két korcsoportban 3 különböző versenyrendszerben (diákolimpia, MGYLSZ, MLSZ) is megyei bajnoki címet szereztek, így már második éve ülnek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a leány labdarúgás képzeletbeli trónján - küldte a tudósítást Gönczy Zoltán - edző...
 
 


Gönczy Zoltán

       A mezőny egyre bővül, az éven a diákolimpiára csak a megyében 44 csapat nevezett és az országos döntőkön is 20 csapat méri össze a tudását. Az 1996-ban született lány labdarúgóink korábban a szeghalmi területi döntőn kivívták a jogot, hogy az ország legjobb 4 csapatának egyikeként részt vegyenek a 3 napos tiszaújvárosi döntőn, ami már önmagában véve is jutalom volt az egész évi kiemelkedő teljesítmény megkoronázásaként.

Kiváló körülmények között rendkívül szoros eredmények születtek. Két gólnál többel senki sem tudott győzni a 2 x 20 perces mérkőzéseken. Ráadásul a csapatok körbe verték egymást, így a gólkülönbségek döntöttek. Végül 3. helyen zártuk a tornát annak ellenére, hogy a második helyezettet legyőztük. Csapatunkat az U-19-es női válogatott szövetségi kapitánya is dicsérte, ráadásul két lányt szívesen látna az MTK csapatában. Rengeteg élménnyel, emléklappal és 1-1 adidas pólóval gazdagabban tétünk haza.
 
 

 

További fotók >>>
   
Árvay DSE
/2010.06.29./
 

           Az állandó meghatalmazás kockázata

 

 

A kis- és középvállalkozások adókötelezettségeik teljesítéséhez gyakran számviteli, könyvviteli szolgáltatást nyújtó szakembert, illetve gazdasági társaságot vesznek igénybe, aki az adóügyeket állandó meghatalmazottként is intézheti. Ez a döntés azonban sok kockázatot rejt és a bizalom sokba kerülhet.

Ellenőrzéseink során ugyanis tapasztaltuk, hogy az állandó meghatalmazott a bevallást, bevallásokat egyáltalán nem, vagy hiányosan, hibás adattartalommal nyújtja be és az adózó erről csak egy esetleges vizsgálat megkezdését követően értesül. Ilyen eset előfordulhat még akkor is, ha a társaság a meghatalmazotton keresztül már többször fel lett szólítva a bevallások pótlására, illetve már mulasztási bírság is került terhére kiszabásra. Mivel az adóellenőrzés megkezdése – az erről szóló értesítés átvétele, vagy megbízólevél aláírása – után a be nem nyújtott adóbevallás már nem pótolható, az adóhatóság adókülönbözetet állapít meg, amely már egyéb szankciókat (adóbírság, késedelmi pótlék) is maga után von(hat).

Ezzel kapcsolatosan kevesen tudják, vagy gondolnak arra, hogy például az adózói nyilatkozatnak is minősülő járulékbevallások hiányában a járulékfizetési kötelezettséget nem a ténylegesen kifizetett bér, hanem a minimálbér kétszerese után állapítja meg az ellenőrzés. Amennyiben az eredeti kötelezettség alacsonyabb összegű járulékalap figyelembe vételén alapulna, az ellenőrzés során megállapított adókülönbözet, bírság és késedelmi pótlék az adózónak mind többlet teherként jelentkezik, és ennek következtében akár jelentősebb anyagi hátrány is érheti, melyet az érintett a későbbiekben csak bírósági úton követelhet az állandó meghatalmazottjától.

A fenti problémát teljes mértékben nem lehet elkerülni, azonban megoldást jelenthet, ha az adózó folyamatosan figyelemmel kíséri (például az interneten az ügyfélkapun keresztül) a folyószámláján mind a befizetések mind pedig a kötelezettségek rögzítését. Sok esetben az adózók ugyanis még be is fizetik az adókötelezettségüket, így nem is számítanak arra, hogy a bevallás be nem nyújtásával mulasztást követnek el. A leírtakkal kapcsolatos jó tanács, hogy a folyószámlán tapasztalható nagyobb összegű túlfizetésnek mindenképpen érdemes utánanézni.
 

   
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
/2010.06.29./
 

          A növekvő árak és a csökkenő gyermeklétszám miatt kisebb mértékben bővül Rákóczi iskola

 


  

Három napirendi ponttal foglalkozott a rendkívüli testületi ülés és mindhárom a folyamatban lévő beruházásainkról szólt. Elsőként egy általános tájékoztatót hallgatott meg a testület, amelyben a már szerződött, ill. benyújtott pályázatok önkormányzatra háruló sajáterő vállalása volt a legfontosabb adat – számolt be múlt heti ülésről Erdős Tamás tanácsnok…
 
 


Erdős Tamás

       Ennek az apropóját az adja, hogy június 2-án zárult le az a két közbeszerzési eljárás, amelyek egyike a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Petőfi utcai épület tervezett bővítésének építésére volt kiírva, a másik pedig a Comenius utca 20. alatt tervezett Járóbeteg Szakellátó Központ építésére vonatkozó építési közbeszerzési eljárás lezárását jelenti.

A 3 napirend szorosan összefüggött, hiszen a tájékoztató után az általános pénzügyi helyzet értékelésével és a lehetőségek számbavételével jutottunk el oda, hogy döntést tudunk hozni a két aktuális beruházás kötelezettségvállalását illetően. A beérkezett két építési ajánlatból - az iskola projektre, ill. a járóbeteg központra - az látszik, hogy több 100 millió Ft értékű többlet sajáterő igény merül fel.

A testületnek most volt módja dönteni arról, hogy vállalja-e ezt, tudja-e vállalni ezeket a többlet sajáterő igényeket, és ha tudja, akkor milyen forrásból, ill. azt kellett megfogalmaznunk, hogy van-e más megoldás, hogy a projektekről ne kelljen lemondanunk a többlet sajáterő hiánya miatt.
Ahogyan elhangzott, mozgásterünk van, de csak olyan módon, hogy az egyébként más célra kibocsátott és fölvett kötvényforrás átcsoportosításával ezekre a közcélú beruházásokra összpontosítunk. Adott esetben kockára tesszük a fürdőfejlesztési beruházást, ami az egyetlen jövedelemtermelő beruházás, hiszen a többi az közcélú közintézmény, iskola és óvoda, illetve járóbeteg ellátó létesítmény.
 
 
 

 
A testület azt gondolom átérezte a döntés súlyát és végső döntésként az született meg, hogy az iskolaprojekt tekintetében nem feladva az eddig elvégzett munkát, a jelenlegi helyzethez igazítva megpróbáljuk az iskolaberuházás műszaki tartalmát egy kisebb mértékű, kevesebb többlet sajáterőt igénylő keretek közé szorítani. Azaz, az eredeti pályázatban meghatározott 555 millió Ft-hoz közelíteni a végső bekerülési költséget, szemben a mostanival, ami láthatólag a 900 millió Ft-ot is meghaladja.
Ez egy lehetőség, talán az egyetlen lehetőség, hogy minden pályázatban vállalt kötelezettséget teljesíteni tudjunk, egy kisebb műszaki tartalom megvalósításával és ezzel azt a több 100 millió Ft értékű többletforrás igényt is meg tudjuk takarítani.

Azt gondolom, hogy minden efelé mutat, nem szabad most több 100 milliós többletköltségből talán fölösleges, nagyobb beruházást megvalósítani, mint amit a jelen körülmények megkívánnak. Elhangzott ugyanis a gyereklétszám alakulása, ami döbbenetesen szomorú tény, hiszen a kezdetekben még 1000 körüli létszámmal számoltunk, a következő évben, ill. az idei szeptember 1-jei évkezdéskor ennek közel a felére csökken az iskolának a gyermeklétszáma, és a következő, 2011. szeptember 1-jei létszám még tovább csökken. Ezért szükséges az, hogy ne egy, talán feleslegesen nagy beruházást valósítsunk meg, hanem egy ésszerűen csökkentett tartalmú, racionalizált, de az eredeti célokat megvalósító beruházást, hiszen ha az iskolafejlesztés elmarad, akkor további fejlesztések is elmaradhatnak, mert az Esze Tamás Iskola felszabaduló épületére már megnyert támogatást vissza kell mondjuk.

Ezért a testület azt gondolom, hogy bölcs döntést hozott, ami azt jelenti, hogy az iskola tekintetében beérkezett ajánlatokra vonatkozóan a testület úgy foglalt állást, miután nem áll rendelkezésére a szükséges forrás a megvalósításhoz, ezért az eljárást eredménytelenül zárja le. Nem kötünk kivitelező szerződést a most benyújtott legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel, hanem egy gyors és hatékony eljárás keretében igyekezünk a pályázatban szereplő műszaki tartalmat optimalizálni, csökkenteni, igazítani a valós igényekhez.

Remélhetőleg egy hatékony döntés után az eredeti ütemtervnek megfelelően kis késéssel, kis csúszással, de jövő szeptember elsejére egy módosított műszaki tartalommal, ezt a beruházást is meg tudjuk valósítani. Az iskola esetében nem hirdettünk győztest, és nem kerül sor most ebben a fordulóban építési kivitelezési szerződés megkötésére.

A Járóbeteg Ellátó Központnál a testület abban egyetértett, hogy ezt a beruházást meg kell valósítani, hiszen itt is nagyon fontos az, hogy a járóbeteg szakellátásban mindenképpen előrelépjünk, viszont itt is többletköltségek merülnek fel az eredeti tervekhez képest. Mind a két esetben, ebben döntően az játszik szerepet, hogy a tervezés 2007. ősze, 2008. tavasza környékén történt, a pénzügyi tervezés, a pályázat tervezése, az iskola esetében 2 fordulós pályázat volt, a járóbeteg szakellátó központ esetében 1 fordulós, ott 2008. tavaszán került megfogalmazásra a program. Mint tudjuk, mindannyian érezzük, egy gazdasági világválság lezajlott - ill. feltételezzük, hogy már lezajlott - ez számos olyan értéknövelő hatást gyakorol ezekre a projektekre, amit most az ajánlatokban láttunk.
Ennek ellenére a járóbeteg szakellátó központnál miután 95%-os, 736 milliós támogatásról van szó, annak ellenére is kihirdetjük a győztest, hogy itt többlet forrásigényre van szükség. Ennek előteremtését az önkormányzat elhatározta és megvalósítjuk az eredeti elképzeléseknek megfelelően. Tehát 20 nap múlva szerződéskötésre kerül sor, így valamikor július 2. felében a munkaterület átadására is sor kerül, és a beruházás elindulhat.

Egy fórumunkon feltett kérdésre válaszolva Erdős Tamás az iskolai beruházás megváltozott tartalmát az alábbiak szerint részletezte:
Egy csökkentett műszaki tartalmú beruházás jóváhagyását kezdeményeztük a Közreműködő Szervezet felé, ami azt jelenti, hogy az eredetileg tervezett 31 tantermes iskola helyett egy 22 tantermes iskolát fogunk kialakítani. Elmarad a 2000 négyzetméteres új szárny építése, ehelyett a jelenlegi földszintes részre egy új emelet épül. A régi három szintes épület új tetőt, hőszigetelést kap, cserére kerülnek a nyílászárók, teljeskörű belső felújítás történik és megtörténik az épület komplex akadálymentesítése. Felújítjuk az udvart, tankertet létesítünk. a tartalomváltozást a támogatóval jóvá kell hagyatni, a meglévő jogerős építési engedélyt módosítani szükséges, majd ezt követően új közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani. Ezzel közel 200 millió forintos megtakarítást érhetünk el az önkormányzati saját forrás oldalán úgy, hogy a támogatás mértéke nem sérül. A módosítás jóváhagyásának eredményéről tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.

 

Törő Gábor
 /2010.06.29./
 

            Múzeumok Éjszakája a Rákóczi-várban

 

        
                   

 


Jósvainé Dr. Dankó Katalin

       Idén hatodik alkalommal nyíltak ki éjszaka is a Magyar Nemzeti Múzeum sárospataki Rákóczi Múzeumának kapui, amikor június 19-én, szombaton 18 órától kezdetét vette a Múzeumok Éjszakája. A teltházas rendezvényen többféle program közül választhatott a népes vendégsereg. ( a képen Jósvainé Dr. Dankó Katalin, igazgatónő)

A tárogató hangja kellemes hangulatot teremtett a szépszámú látogató számára, akik a korhű jelmezekbe öltözött múzeumi munkatársak kalauzolásával járhatták be a vár termeit és folyosóit.

A szervezők számítottak az éppen itt tartózkodó turistákra, és - nem utolsó sorban – Sárospatak és a környéke lakóira is, akik kívülről nap mint nap látják fő nevezetességünket, a várat, de éjjel, gyertya, vagy fáklyaláng mellett még nem igen sétáltak benne.
 
 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.06.28./
 

            Diplomaosztó ünnepség volt a Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon

 

        
                   

A Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar továbbra is megőrizte vezető szerepét a felsőoktatási intézmények között. Ezekkel a szavakkal kezdte köszöntő beszédét Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora a Diplomaátadó Ünnepi Kari Tanácsülésen. Hozzátette, nemcsak a nagy múltú óvoda és tanítóképzés teszi ezt lehetővé, hanem az is, hogy az anyaegyetem és ezáltal a sárospataki kar is sokrétű képzést tud nyújtani hallgatói számára. A rektor emellett szólt a már frissen végzett hallgatókhoz is…
 
 


Dr. Patkó Gyula

       Egy keleti bölcsesség úgy szól, hogy az idő soha nem vár, szigorúan halad tovább. De nemcsak az idő halad, vele együtt életünk is telik ugyanazon a pályán. Itt, a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán jó lehetőségeik voltak a mi növendékeinknek, hogy ne csak múlassák az időt, hanem hogy együtt haladjanak vele, együtt éljenek a lehetőségekkel, az ő esélyeikkel. A Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar jó lehetőségeket kínált Önöknek. Olyan lehetőségeket, amelyek egyedülállók ma Magyarországon.

Ez követően dr. Komáromy Sándor dékán elmondta, hogy a június 7-én, 8-án és 9-én zajló vizsgákon 128-an tettek záróvizsgát, összesen 12 bizottságban. Nappali tagozaton, tanítói szakon 49 fő, óvodapedagógus szakon 33 fő adott számot tudásáról, a levelező tagozatokon pedig 24 és 27 hallgató vizsgázott. Közülük összesen 35-en át is vehették diplomájukat.

Eltelt a 3 és a 4 esztendő, amely sok-sok ismeretet, szakmai tudást, barátságokat, szerelmeket hozott minden bizonnyal Önök számára. Mindemellett megismerték az ősi diákvárost, Sárospatakot. Pataki diákok lettek, tagjai annak a nagy közösségnek, amely szerte a világban megbecsülést és elismerést jelent. Minden bizonnyal megérintette önöket is Comenius szelleme. A ma átvett diplomája igazolja, olyan pályát választottak, amely nem egyszerűen, csupán egy foglalkozás, munkavégzési lehetőség, hanem hivatás.
A frissen végzett óvodapedagógusokat és tanítókat pályájuk kezdetén a gyermekek is köszöntötték.

dr. Komáromy Sándor

 

 

További LEVI-fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.06.28./
 

             Múzeumok Éjszakája és Zempléni Fesztivál Extra az Újbástyában

 

        
                    

Idén az Újbástya Rendezvénycentrum is bekapcsolódott a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatba. A Börtönpanoptikum egyébként is hátborzongató légkörét még fokozta a gyertyák sejtelmes fénye és a háttérből felhangzó sikolyok – küldte tudósítását Szabó Zita, a rendezvénycentrum munkatársa…
 
 


 

       A csoportok kísérője egy szerzetes volt, aki szakszerű vezetést nyújtott. A kimondottan a program kedvéért megelevenedő hóhér is félelmetes jelenség volt a kazamatában. A megrázkódtatás enyhítésére egy pohár borral kedveskedtünk vendégeinknek. A Sátoraljaújhelyi Börtönmúzeum rabszállító kocsija kötötte össze a helyszíneket, félóránkénti indulással. Az érdeklődők így juthattak el a Börtönmúzeumból a Börtönpanoptikumon át a Rákóczi-várba. Mindhárom helyszín gazdag programmal várta a látogatókat.

Az Újbástyában már délután megkezdődött a Zempléni Fesztivál jövő évi programjára összpontosító találkozó, ahol a résztvevő helyszínek polgármestereivel egyeztettek a szervezők, valamint átnyújtották az árvízkárosultak javára felajánlott adományaikat.
A napot a Zempléni Fesztivál Extra rendezvénysorozat jazz koncertje zárta, amelyen a Kozma Orsi Quartet lépett fel.
 
 

 

További fotók >>>
   
Újbástya Rendezvénycentrum
/2010.06.28./
 

             A Zempléni Fesztivál jövőre ünnepli a 20. születésnapját

 

   
       

Június 19-én szombaton az Újbástya Rendezvénycentrumban a jövő évi "jubileumi", a XX. Zempléni Fesztivál apropójából hívtunk össze találkozót – tájékoztatja Olvasóinkat Turjányi Miklós, a Zempléni Fesztivál igazgatója…
 
 


Turjányi Miklós

       Egyrészről szerettük volna megköszönni a fesztivál helyszíneként szereplő települések képviselőinek (polgármesterek, jegyzők) az eddigi együttműködést, és felvázolni a jövő évi tervünket, elsősorban azt az elképzelést, hogy az eddigi összes helyszínen szeretnénk jövőre programot rendezni. (És ha lehet, még új helyszíneken is.)
De ehhez ideje korán meg kell kezdeni a tervezést és egy eddigieknél biztosabb pénzügyi alap is szükségeltetik. Nem beszélve arról, hogy program oldalról szeretnénk egy u.n. "best of" fesztivált összehozni, amelyre a nagyobb neveket már most fel kell kérni (Kocsis Zoltán, Rost Andrea, Miklósa Erika, Jandó Jenő, Orfeo Zenekar, Purcell Kórus, Svetilen Énekegyüttes, ....).

Emellett a főtámogató Antenna Hungária el szerette volna mondani az önkormányzatok képviselőinek, hogy az analóg földfelszíni műsorsugárzás (TV) jövőre megszűnik, így aki nem vált időben, annak elsötétül a képernyője. Az AH már most is biztosítja a digitális váltás lehetőségét: csak egy u.n. beltéri egységet kell egyszeri költséggel megvásárolni, a fogható hét adót már ingyen lehet nézni, digitális minőségben.
Ezt a helyszínen, egy egyszerű antenna és a rendelkezésre álló televízió segítségével be is mutatták.
Jelen voltak: Jean Francois Fenech - az Antenna Hungária Zrt. vezérigazgatója, és a management több tagja, Hollerung Gábor és Turjányi Miklós - a Zempléni Fesztivál vezetői, dr. Hörcsik Richárd - Sárospatak polgármestere, országgyűlési képviselő.
A program zenei részét a Vanmocsello Trio biztosította, egy újszerű, a klasszikus zenei alapokat digitális technikával átdolgozó produkcióval.

Azért csak "szerettük volna" ezeket a fent említett dolgokat, mert legnagyobb sajnálatunkra sem az írásos meghívókra, sem pedig a megelőző napokban történt többszöri telefonos megkeresésekre sem jött el az érintett települések képviselőinek nagy része. Ezúton szeretném megköszöni azoknak, akik eljöttek és meghallgatták elképzeléseinket.
A kellemetlen szituációt még fokozta, hogy a főtámogató az árvízkárok enyhítésére felajánlott, összesen 2 millió forintos adományát is itt kívánta az illetékes polgármestereknek átnyújtani, de sem Sátoraljaújhely (1 millió forint), sem Tolcsva (200 ezer forint) "nem ért rá" ezt átvenni.
Úgy gondolom, hogy azzal a céggel szemben, amely az elmúlt közel két évtized alatt majd fél milliárd forintot költött arra, hogy Zemplénben valóban színvonalas kulturális programok jöhessenek létre, ez a magatartás több, mint sértő.
 
 

 

                         További fotók >>>                                 

Turjányi Miklós tájékoztatása
/2010.06.28./
 

             Gratulálunk a kitűnőknek

 

        
                   

Sárospatak oktatási intézményeiben a 2009/2010-es tanév végén 162 tanuló kapott csupa jeles osztályzatot. Tanáraik, diáktársaik, szüleik nevében is mondhatjuk, hogy büszkék vagyunk rájuk. Gratulálunk eddigi munkátokhoz és jövőre is hasonlóan szép eredményeket kívánunk…

Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola kitűnő tanulói a 2009/2010-es tanév végén
 
 
4. évfolyam:
Batta Eszter
Csubák Viktória
Egyed Boglárka
Egyed Csilla
Hochvárt Bence
Kovács Eszter
Repei Anna
Szécsi Rebeka
Varjas Marcell

 
5. évfolyam
Ambrus Bendegúz József
Csorba Réka
Dékány Lea
Fedor Zósfia
Kardosi Blanka
Kovács Kende Gyula
Molnár Klaudia
Vajda Kata

6. évfolyam:
Espák Máté János
Hegedűs Zita Zsuzsanna
Illés Erika
Tóth Gréta
Vartnal Zsaklin
Vitányi Barbara

7. évfolyam:
Bodnár Anita
Záhonyi Patrik

8. évfolyam
Bódisz Áron
 
 

 

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium kitűnő tanulói a 2009/2010. tanév végén
 
Kistóth Éva Mercédesz 7. A

Mizsák Anita 9. B
Tóth Marianna 9. B
Fábrik István 9. C
Nagy Áron 9. C
Göttli Boglárka 9. D
Kiss Ákos 9. D
Kucsinka Flóra 9. D
Stumpf Mercédesz 9. D
Tóth Kinga 9. D
Veres Emese 9. D

Szárnya Csilla 10. B
Fedor Andrea 10. D
Horváth Bernadett 10. D
Nagyházi Nóra 10. D
Pásztor Orsolya 10. D
Szegedi Katalin 10. D

Bihi Zoltán 11. D
Karajz Orsolya 11. D
Móricz Klaudia 11. D
Muha Bettina 11. D
Trojna Lilla 11. D

Bacsó Borbála 12. A
Baranyi Petra Martina 12. A
Csernátonyi Diána Csilla 12. A
Horváth Boglárka 12. A
Mózes Zsófia 12. A
Csomós Judit 12. B
Gulyás István 12. E

Árvai Lilla 13. B
Auksz Flóra 13. B
Balog Zsófia 13. B
Bodnár Mónika 13. B
Trestyánszky Máté 13. B
Bodnár Gergő 13. D
Monok Zsuzsanna 13. D

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kitűnő tanulói a 2009/2010. tanév végén
 
4.a
Dócs Kinga Fruzsina
Fodor Zsófia Erzsébet
Havrilla Petra
Kántor Darina
Molnár András Imre
Papp Dóra
Perényi Júlia

4.b Frikker Hajnalka Szilvia
Klima Odett
Pothurszky Virág

4.c Bujdosó Richárd
Géczi Ákos
Kelemen Gergő
Orosz Vivien
Tóth Anikó

5.a Donkó Janka
Tóth Zsófia

5.b Csizmadia István Dániel
Göttli Vivien Zita

6.a Aros Márk
F. Tóth Blanka
Kállai Zsófia
Móricz Vivien
Schmiedt Balázs

6.b Pauleczki Antal Alex
6.d Götz Richárd
Koleszár Zsófia
Matisz Patrik
Pásztor Tamás

7.a Makláry János Zsolt
Tóth László

8.a Kazsu Dorina
8.b Kazup Ágota

8.c Beimli Ákos
Kelemen Gréta Lilla
Korda Evelin
Plébán Gréta
8.d Balázs Réka

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona kitűnő tanulói a 2009-2010. tanév végén
 
Általános Iskola:
4. osztály:
1. Egyed Fédra
2. Gócs Annabella
3. Kalocsai Zsófia
4. Pándy-Szekeres Rachel Julianna
5. Rák Petra
6. Sebők Emese
7. Szabó Bálint
8. Szabó Brigitta
9. Zombori Gréta
10. Szakál Zsófia

5. osztály
1. Boros Panna
2. Jaskó Eszter
3. Móré Zsófia
4. Pásztor Dávid
5. Tamás Ilka

6. osztály
1. Frikker Gabriella
2. Gazsi Bettina
3. Györki Dóra
4. Hutka Bianka
5. Mózes Árpád
Gimnázium:

1. Balázs Fruzsina 10/E
2. Balla Gábor 12/E
3. Balogh Botond 9/B
4. Batta Máté 11/H
5. Czabányi Enikő 11/A
6. Czakó Petra 10/E
7. Csoma Katalin 13/B
8. Csomós Zsófia Krisztina 13/E
9. Enghy Naomi 13/E
10. Felfalusi Ilyés Kinga 12/E
11. Frikker Lúcia 9/B
12. Gulyás Zsuzsanna 13/B
13. Gyarmati Panni 9/E
14. Hajnal Erika Zsuzsanna 13/B
15. Haluska Péter András 11/H
16. Harnócz Katalin 9/B
17. Hochrek Dóra 9/E
18. Hoffmann Brigitta 12/E
19. Hollókői Erika Melitta 13/E
20. Józsa Judit 11/E
21. Kállai Zoltán 8/H

 

22. Kiss Tünde 13/B
23. Kurucz Emese 10/E
24. Lovász Koppány Botond 12/C
25. Marin Zsófia 10/E
26. Márton Tímea 12/H
27. Meleg Csilla 13/E
28. Nyisalovits Zsófia 13/E
29. Őri Péter 12/E
30. Országh Sára 13/E
31. Pogácsás Bettina 13/E
32. Rojkovich Ádám Konstantin 8/H
33. Santovan Bianka Klaudia 10/E
34. Szebényi Andrea 13/E
35. Szécsi Karolina 8/H
36. Szenes Renáta 13/E
37. Tamás Janka 9/E
38. Tóth Ágnes 10/A
39. Tóth Réka 13/E
40. Váradi Dóra 12/B
41. Vincze Tünde 12/B
42. Zsigrai Emese 7/H

 

 

Törő Gábor
/2010.06.27./
 

        Városfejlesztési fórumom vitathattuk meg a városfejlesztési koncepciót

   
       

Városfejlesztési fórumot tartottunk, aminek az elsődleges célja az volt, hogy az elkészült sárospataki városfejlesztési koncepció munkaanyagát megtárgyaljuk. Ez volt a társadalmi vita legfőbb eleme – számolt be Erdős Tamás tanácsnok az Újbástya Rendezvénycentrum konferenciatermében 2010. június 17-én megtartott fórumról…
 


Erdős Tamás

       Másfél héttel előtte fölkerült a honlapra a városfejlesztési koncepció anyaga és vártuk a lakosság, a civilszerveztek, a vállalkozások véleményét, ill. biztosítottuk ezzel a városfejlesztési fórummal, hogy személyesen is elmondhassák tapasztalataikat, véleményüket, javaslataikat.
Relatíve kis létszámú érdeklődő, ill. javaslattevői kör gyűlt össze a rendezvényen - ahogy azt a fotók is mutatják - viszont a jelenlévők aktívan vettek részt a munkában tanácsaikkal és jobbító szándékú javaslataikkal.

A következő fázis az, hogy ezeket a javaslatokat a koncepció készítője beépíti a javaslatba, majd a bizottságunk tárgyalja, ill. a testület dönt a koncepció elfogadásáról. Ez egy több lépcsőből álló folyamat első eleme, amely az integrált városfejlesztési stratégia elkészítésének a folyamatába illeszthető. A városfejlesztési koncepció azért az első helyen van ebben a négy elemből álló folyamatban, mert ahhoz, hogy a városrendezési terv módosítását elindíthassuk, ahhoz elfogadott városfejlesztési koncepcióval kell rendelkeznünk.

Így most két legyet ütünk egy csapásra, hiszen az integrált városfejlesztési stratégiai terv készítése során elkészül az a városfejlesztési koncepció, ami a zöld utat adja a városrendezési terv módosításához. Ez egy praktikus és költséghatékony megoldás lesz. Így városunk főépítésze gondozásában a városrendezési terv módosítása - ami már egy évtizedes adósságunk - elindulhat, ha a testület elfogadja a városfejlesztési koncepciót.

A szakhatóságtól már előzetes véleményeket kértünk a városrendezési terv kapcsán. Innentől már teljes lendülettel elkezdődhet az akár egy évig is eltartó folyamat, amely végre sok mindent rendez a városban, azok közül a problémák közül, amelyeket a városfejlesztési terv korlátai okoznak.
További folyamat az integrált városfejlesztési stratégia elkészítése során, hogy a jelenlegi testületi ülésen kiegészítő dokumentumként szereplő anyagot, ill. az akcióterületi tervet, és legvégül pedig az anti-szegregációs tervet is elfogadja a testület.

Ez egy következő testületi ülésen történő döntés lesz. Amikor ez megtörtént, akkor gyakorlatilag az integrált városfejlesztési stratégiai terv jóváhagyása is megtörténik ezzel együtt, és így adható be a város-rehabilitációs pályázat, aminek a jelenlegi piac környékének rendezése, néhány belvárosi ingatlan rehabilitációja, parkolók kialakítása és más közterület-fejlesztés a tartalma.
 
 

 

 További fotók>>>
                            
Törő Gábor
/2010.06.27./
 

             Tanévzáró az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban

 

        
                   

2010. június 19-én tanévzáró ünnepéllyel búcsúztatták az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákjai a 2009/10-es tanévet. A diákok vidám hangvételű műsora már a nyarat előlegezte, Tóth Tamás igazgató úr beszéde azonban az elmúlt tanév értékelését adta. E tanév folyamán is következetes, gondos munkát várt el diákjaitól, s a kitűnő, jeles eredmények, a versenysikerek bizonyították, hogy sokan felismerték ennek fontosságát, értékét...
 
 


Tóth Tamás

       A legkiemelkedőbben teljesítő diákok jutalmazásán túl, öröm volt három nyugdíjas kollégájuk köszöntése is, akik az Oktatási és Kulturális Minisztérium Pedagógus Szolgálati Érdemérmében részesültek. Bigus Imréné, Frimmerné Ihnáth Marianna tanárnők és Bigus Imre tanár úr vették át jutalmukat.
Az oktatási munka – az érettségi vizsga - még június utolsó előtti hetében is folytatódik, ám az alsóbb évfolyamos diákok már jól megérdemelt pihenésüket töltik.

Sokan most sem távolodnak el teljesen az iskolától, hiszen az intézmény szervezésében több nyári tábornak is részesei lehetnek. Az énekkar franciaországi útjához, angliai és spanyolországi utazásokhoz, felső-tiszai vízitúrához, balatoni kerékpártáborhoz, zánkai és újhutai „mazsolatáborokhoz” remélik a jó időt!
 
 

 

További fotók >>>                                  További LEVI-fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.06.27./
 

            Célba jutnak a reformátusok adományai

 

        
                   

A megfeszített árvízi védekezés hírei, az összedőlt házak képei megindították a sárospataki református gyülekezet tagjait is. A három heti gyűjtés eredményét, az öt teherautónyi ruhát, bútort, élelmiszert, és a pénzbeli támogatásból való építőanyagot a térség segélykordinátora útmutatása szerint megjelölt négy Hernádmenti településre juttatták el a református gyülekezet és a Református Kollégium munkatársai - nyilatkozta Virágh Sándor református lelkész...
 
 


Virágh Sándor

       A településen lakók megkértek, hogy köszönetük szavát juttassuk el az adományozókhoz, mert a bajban való jótéteményük nekik erőt ad az újrakezdéshez. Nem csak a veszteséggel és annak lelki terhével kell ugyanakkor megbirkózni a kárt szenvedetteknek, hanem a tapasztalatok szerint környezetük "irígységével", akik nem a károsultakat látják, hanem azt, hogy ők "kapnak valamit" Nincsenek könnyű helyzetben a térségben az elosztást végzők sem, hiszen önkéntes munkájukat időnként nem elismeréssel, hanem vádaskodásokkal jutalmazzák.

A segítségnyújtók emelkedett szándéka és szeretete célba érése mindenesetre szeretetet áldást és köszönetet váltott ki a bajba jutottakból, akiknek ezúton is kívánjuk, legyen erejük a megújulás útját végéig járni.
 
 

 

További fotók>>>

Református Lelkészi Hivatal
/2010.06.26./
 

             Árvízi gyűjtőakciót kezdeményezett a Magyar Rendőrség

 

A Magyar Köztársaság történelmének eddigi legnagyobb rendőri mozgósítását éltük át az elmúlt napokban. Az ország több területén kialakult árvízi veszélyhelyzet kezelésében rendőrök ezrei vettek részt, a gátak, emberéletek, házak, anyagi javak mentése érdekében. Kollégáink helytállása az egész ország számára példaértékkel szolgálhat.

A rendőrség társadalmi felelősségvállalása, a rendőri hivatás kimondatlan szabályai megkövetelik, hogy folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel a bajba jutottaknak - akár erőink, eszközeink teljes körű felhasználásával - segítő kezet nyújthatunk.

Ezért a rendőrség saját kezdeményezésre elindított egy önálló, az árvízkárosultak megsegítésére irányuló segélyezési rendszert, amely a rendőrségi és lakossági adakozók felajánlásainak összegyűjtésére, és a szükséges helyre való továbbítására irányul.

2010. június 22-től Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi rendőrkapitányságán kijelölésre került olyan adománygyűjtő hely, ahol a lakossági felajánlásokat (elsősorban tartós élelmiszer, tisztítószer, ágynemű, takaró, építőanyag, informatikai, híradástechnikai eszköz, stb.) fogadjuk. Az adománygyűjtő helyek 2010. július 2-ig működnek.

A Rendőrség vállalja, hogy a felajánlásokat átveszi, összegyűjti és azokat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei védelmi bizottság által kijelölt raktárba eljuttatja.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság állománya ezzel az akcióval is meg kívánja köszönni a helyi lakosságnak a védekezésnél tanúsított figyelmességét.


Kijelölt adománygyűjtő hely:
RENDŐRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK
3950 Sárospatak, Rákóczi u. 33/a.
06-47/513-030
sarospatakrk@borsod.police.hu
Kádas Imre r. alezredes
06-47/513-030/51-44
Hétfő–csütörtök: 08.00-16.00 óra,
Péntek: 08.00-13.00 óra
 Egyedné Novodonszki Éva főtanácsos B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda sajtóreferens
/2010.06.26./
 

             5. Zenemplén Fesztivál

 

        
                  

Idén ismét megrendezésre kerül az immár jubileumi, 5. Zenemplén Fesztivál Hercegkúton. Mivel kerek évforduló, ezért szerettünk volna egy nagyobb megmozdulást szervezni - küldte az felhívást Markovics Ádám szervező...
 
 


 

       Ennek érdekében a szombati zárónapon a Bikini fogja várni az idelátogatókat. Maga a fesztivál menete a jól bevett menetrendet fogja követni. Július
2-án, pénteken 18-tól kezdődnek a koncertek
, azonban előtte már egész nap várjuk az érdeklődőket, sátorozókat, hiszen reggeltől nyitva vannak a kapuk mindenki előtt. Karaoke, vizipipa, kreatív és a jól megszokott sörsátor vár mindenkit mindkét nap. A sörsátorban TV-n keresztül a foci VB eseményei is követhetőek lesznek. Szombaton folytatódnak a programok, a koncertek már délután elkezdődnek. Az estét a már fentebb említett Bikini koncert zárja majd.

Mindenkit várunk szeretettel július 2-3-án Hercegkúton a Sportpályán. 12 év alatt a belépés továbbra is ingyenes. További információért, részletes programokért látogassanak el a www.zenemplen.hu oldalra!
 
 

 


/2010.06.26./
 

             Kosztolányi Dezsőre emlékeztek

 

        
                  

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör a júniusi összejövetelét az Újbástya Rendezvénycentrumban tartotta, ahol Kosztolányi Dezsőre emlékeztünk. A rendezvény nyitányaként György Kosztik Pálné, (Gabi néni) művészi tolmácsolásában hallgathattuk meg a 125 éve született költő, Hajnali részegség c. versét. A források szerint ez a nagyhatású költemény 50 éves korában, - halála előtt egy évvel- született. Aztán Veres Miklós, a kiváló irodalomtörténész: Mélylélektani hatások Kosztolányi hőseiben c. tartott színvonalas előadást - számolt be Halász Magdolna az Olvasókör elnöke...
 
 


Halász Magdolna

       A nálunk is közkedvelt kisvárdai pedagógus nyilatkozatában elmondta, hogy „a mai rendezvényen igyekezett bemutatni a szerteágazó tevékenységű, nyugatos alkotó (költő, publicista, műfordító, esszéíró ,novellista, regényszerző, stb.) egy sajátos arcélét; a pszichológiában otthonosan mozgó lélekbúvárt, a Freud-tanait ismerő, a tudatalatti tevékenységét hőseiben éles kontúrral tükröztető alkotót.
Kosztolányi regényei és néhány novellája hősének megítéléséhez az ösztönök által diktált indulatok, a féken tartott vágyak, a látens remények, a szeretet álbilincseinek: az őszintétlenség, a képmutatás rejtelmeibe; az önvesztés olykor tragikus lélekkelepcéinek zugaiba nyerhettek betekintést a megjelentek.
A „ kis lelki kórbonctani órán” kedvükre oldozgathatták (tovább) a sors görcsfonalán azt a konfliktusbogot, amelyet A kulcs, A rossz orvos, a Fürdés, a Pacsirta, az Aranysárkány, vagy az Édes Anna c. Kosztolányi művek hősei, illetve az író igen tehetséges – ám szánalmasan megrázó sorsú - unokaöccsének, Csáth Gézának az élete is igazolt…
Reménykedik, hogy a Kosztolányi-hőseire való emlékezés hozzásegíti a hallgatóságot a tágabb szemléletű emberismeret és a gazdagabb látásmód formálásához.”
A népes összejövetel a kérdések megválaszolásával és baráti beszélgetéssel zárult. Hálásan köszönjük Veres Miklós tudományos igénnyel összeállított rendkívüli előadását, a kutatómunkájához további sok sikert kívánunk!
(a fotók illusztrációk)

Veres Miklós

 

 


Törő Gábor
/2010.06.25./
 

Az árvízi védekezés költségvonzatával is foglalkozott a Pénzügyi Bizottság

   
   

A héten két alkalommal is tartottak pénzügyi bizottsági ülést Sárospatakon. Erre azért volt szükség, mert az általános témákon túl az RFV szerződéseit is megtárgyalták. A bizottság elnöke, Feró István arról tájékoztatott, hogy az intézményeket érintő tíz százalékos költségvetési zárolásra egy új álláspontot javasolnak a képviselőtestületnek…
 


Feró istván

       E szerint nem egyformán vonatkozna minden intézményre a 10%-os költségvetési zárolás, hanem meg kell vizsgálni – ez a pénzügyi iroda feladata lenne – hogy mely intézményt hogyan érinti a zárolás. Az biztos, hogy vita lesz az intézményvezetők és az önkormányzat között, de a város érdekében megoldást kell találni.

A Pénzügyi Bizottság a turisztikai együttműködésről is tárgyalt. Feró István elmondta, hogy
ellentmondás van az önkormányzat véleménye, illetve a turisztikai tevékenységet folytató Sárospatak és Környéke Turisztikai Egyesület véleménye között. A Pénzügyi Bizottság álláspontja az, hogy ennek feloldására két főt felkérnének az egyesület részéről is és az önkormányzat részéről is, hogy egyeztessen a turisztikai menedzsment munkaszervezetének működésével kapcsolatban, illetve a város és az egyesület működésével kapcsolatban.

A Pénzügyi Bizottság az árvízi védekezés pénzügyi vonatkozásaival is foglalkozott. Azt szeretnék megvizsgálni, hogy milyen feladatok elvégzésére van lehetőség és pénzügyi fedezet, mondta el Feró István…

A napirenden szereplő, árvízhelyzettel kapcsolatos előterjesztés ne csak általánosságban fogalmazzon, hanem augusztusra konkrétan számokkal, tevékenységgel, bekerülési összegekkel együtt egy olyan előterjesztés legyen, ami megmutatja, hogy a jelenlegi helyzetben mit kellene megcsinálni és erre mennyi pénz van.
 
 

 

                További fotók>>>              

Törő Gábor
/2010.06.25./
 

             A fiatalok elmennek, az idősek itt maradnak

 

        
                   

2010. június 22-én tartott bizottsági ülésünkön első napirendi pontunkban előterjesztést hallgattunk és tárgyaltunk meg az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról – számolt be az Egészségügyi és Szociális Bizottság üléséről Oláh József, a bizottság elnöke…
 
 


Oláh József

       A második napirendi pontban tárgyaltuk a városfejlesztési kiegészítő dokumentumot a városfejlesztési koncepcióhoz. Hallottunk egy előterjesztést a 2010. második félévi munkatervéről, majd a 4. napirendi pontban tájékoztatót hallottunk Sárospatak demográfiai helyzetéről.
Ebben elhangzott, hogy évről-évre csökken Sárospatak város lakossága, ami nem csak Sárospatakra vonatkozik, hanem egész Magyarország területére is. Sajnos városunkból többen arra kényszerülnek, hogy más városokban vállaljanak munkát. A fiatalok elvándorlása nagy problémát jelent városunknak. Az idősebb korosztály marad itt, akik problémáinak megoldásáról önkormányzatunknak kell gondoskodni. Nehéz feladat ez, figyelembe véve a nagyon megnyirbált költségvetéseket. A Gondozási Központ vezetője elmondta, hogy egyre több kérelmező keresi fel, hogy próbáljanak neki időskorban segítséget nyújtani.

Az 5. napirendi pontban elhangzott előterjesztés a megüresedett önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról szólt.
A többi napirendi pont a szokásos zárt ülésben, szerződéshosszabbítási kérelmekről, első lakáshoz jutók támogatásáról, adósságkezelésről, segélyek, támogatási kérelmek elbírálásáról szólt.

Ami még Sárospatakon nagyon érintheti a lakosság egy részét, az a megüresedett önkormányzati lakások bérbeadására vonatkozó pályázat. Tudatom a sárospataki lakossággal, hogy a Bartók Béla utca 7-re 2/2-es ajtószám alatt lévő önkormányzati bérlakásunk megüresedett, pályázatot írunk ki a betöltésére. Kérem mindazokat, akik pályázatni szeretnének, figyeljék ezeket a pályázatokat, így mindenki számára lehetőség nyílhat számára megfelelő szociális bérlakáshoz jutni.
 
 

 


Cziczer Katalin
/2010.06.24./
 

            A Gazdasági Bizottság üléséről

 

        
                

Szinte valamennyi napirendi pontunk rendkívül fajsúlyos volt, így a 18 pontot, mintegy 4 óra alatt tárgyaltuk meg, kezdte beszámolóját a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság üléséről Erdős Tamás, a bizottság elnöke…
 
 


Erdős Tamás

       Ahogy minden bizottsági ülésen, az ingatlangazdálkodással, vagyongazdálkodással kapcsolatos kérdéseken viszonylag rövid idő alatt túl jutottunk - ilyenek voltak az ingatlanok bérbeadását, értékesítését érintő kérdések - hiszen itt többnyire olyan kérdésekről volt szó, amelyeket már egyeztettek és már csak a végső szót mondta ki a bizottság, vagy a testületi ülés előtt, vagy saját hatáskörében.

Ami a szakbizottság egyik legfontosabb napirendje volt, az a városfejlesztési koncepcióval kapcsolatos előterjesztés, ami fajsúlyos és a jövőt jelentősen meghatározó kérdés. Ezt a városfejlesztési koncepciót az intézet városfejlesztési stratégiájával egy időben, gyakorlatilag egy anyagként készítettjük el, szakértői csoporttal.
Ennek 2 célja van. A koncepció arra való, hogy egyrészt hosszútávon meghatározza a városfejlesztés irányait, ami alapján a részletes városrendezési tervnek az elkészítését, az átdolgozását, módosítását is el tudjuk indítani. Másrészről az integrált városfejlesztési stratégia elfogadása majd egy olyan városrehabilitációs pályázatnak az alappillére lesz, ami nélkül ezt a pályázatot – ami egész pontosan a belváros rehabilitációja és a piac projekt - nem tudjuk beadni.
A másik téma, amit minden bizottsági ülésen szinte mindig tárgyaltunk mostanában a Pataqua Kft-ről, a fürdőt üzemeltető cégről szólt. A fürdő ügyvezetői állásait tavasz folyamán átmenetileg betöltöttük, az ügyvezető igazgató, akit akkor megválasztottunk, most benyújtotta a lemondását az ügyvezetői címről, ezért az önkormányzat, mint tulajdonos köteles új ügyvezetőt kijelölni. Ezzel kapcsolatosan szintén volt egy napirend, amiben egy jelöltet hallgattunk meg, vélhetően a testületi ülésen ennek folytatása következik.

A harmadik, ami a szakbizottságként nagyon fontos téma volt, Sárospatak turizmusfejlesztésének a jövője. A Sidinfo Kft ügyvezető igazgatója számolt be ennek helyzetéről, ami után bizottságunk - úgy gondolom, hogy alkotó vitában - azt a döntést hozta, hogy kerüljön következő ülésre egy jobban körüljárt anyag és így kerüljön egyeztetések után a bizottság és a testület elé.

Az összes többi ügy az ingatlanokat érintő kérdés volt. Végre nyugvópontra került a széldombi Pálóczy kúriának az ingatlannal kapcsolatos csereügylete. A tulajdonos jelen volt és elfogadta a bizottság javaslatát - reméljük a testület is jóváhagyja ezt.
 
 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.06.24./
 

             Tanévzáró ünnepély a Refiben

 

        
                  

2010. június 20-án ünnepi istentisztelet keretében zárta a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona a 479. tanévét. A lezárt tanév tanulmányi eredményesség szempontjából kiemelkedően jó volt. Az iskola átlag 4,28 tized. A kitűnő és jeles tanulók számára közel 150 fő - nyilatkozta Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgatónő...
 
 


Szatmáriné
Tóth-Pál

       (A kitűnő tanulók névsora a Sárospatak honlapon is olvasható) Első-második és harmadik osztályos tanulóink 75 %-a „Kíválóan megfelelt”, 20 %-kuk „Jól megfelelt”, 5 %-kuk pedig „megfelelt” minősítéssel zárja a tanévet. Öt végzős osztályunkból háromban már lezárultak a szóbeli érettségi vizsgák, két osztály tanulói számára hétfőtől folytatódnak. A Gimnázium és az Általános Iskola tanulói között 156 db jutalom könyvet és 15 db alapítványi –díjat osztottunk ki.

Különböző alapítványok, gyülekezeti felajánlások és magánszemélyek támogatásával 15 fő ingyenes étkeztetésben részesült, további 11 fő pedig 50 %-os étkezési kedvezményt kapott. Az intézmény munkatársi közössége és tanulói közössége hálás szívvel köszöni a jókedvű adakozók támogatását.

Örömmel jelentjük, hogy a Debreceni Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem után 2009. decemberében a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek is partneriskolája lettünk.
Öröm, hogy belülről megszépült az Erdélyi Internátus, s öröm, hogy a Kossuth Internátusra beadott pályázatunk is pozitív elbírálást kapott, így jó reménység szerint hőszigetelt ablakokra cseréljük a fiú internátus ablakait.

Igazgató asszony köszöntötte Páldi Ildikó tanárnőt, iskolánk megbecsült tanárát, aki 39 munkás tanév után nyugalomba vonul. Az igazgató szakmai méltatás során kiemelte a tanárnő Alma Mater iránti hűségét, a tanulók és szülők tiszteletét és a pedagógus pálya iránti alázatát.

Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Kollégium Szabó Klára úrhölgyet, megbecsülve a Kollégium oktatásügyében végzett munkásságát, I. Rákóczi György díjjal tünteti ki.
 
 

 

További fotók>>>


Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
/2010.06.24./
 

      Megkezdődtek a Végardói Falunap felvezető rendezvényei

 

        
                 

 


Egyed Attila

      

2010. június 23-án, szerdán a Végardó Fürdő focipálya felőli oldalán lévő patkóban léptek fel a Sárospataki Alapfokú Művészeti Intézet tánctáborában lévő diákok és a Tarcali LTJ tánccsoport növendékei, mindannyian Matu Zsolt tanítványi. A szerda, csütörtök és péntek esti programokkal Egyed Attila önkormányzati képviselő a szombati Végardói Falunapra szeretné felhívni a figyelmet…


Köszönet a fellépő táncosoknak a kellemes szórakozásért. A mai napon, 2010. június 24-én (csütörtökön) 19 órától a sátoraljaújhelyi Ret Rock Együttes élő koncertje hallható, amire szeretettel várunk mindenkit.
A sorozat pénteki esti rendezvényén Bálint Béla igazgató úr zenél majd barátaival.

A fotókat Móréné Botár Médea készítette

 
 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.06.24./
 

    11 főzőcsapat, remek fellépők, jó hangulat és a "mázlifaktor"

 

        
                     

 


Szabó András

      

Többszörösen is szerencsésnek érzem magam, hiszen a számos támogató mellett - akik nélkül az idén sem lett volna Bográcsparty- az időjárás is kegyeibe fogadott minket. Derűs időben kezdtünk, aztán a csapatok bemutatása után megérkezett az immár "kötelező eső", ami nélkül úgy látom bármilyen időpontot választunk, nem igazán ússzuk meg – számolt be a Kispataki Bogrács- és Grillpartyról Szabó András, a városrész önkormányzati képviselője…

A kellemes meglepetés az volt, hogy senki fejében meg sem fordult. hogy esetleg vége lehet a rendezvénynek, ugyanúgy kavargatták, ízesítették az étkeket, mintha mi sem történt volna. Megérte kitartani, ismét csak a hajnali órák, és a fáradt lábak vetettek véget a jó hangulatban eltelt napnak. Még egyszer köszönet a támogatóknak, a résztvevőknek és mindenkinek, aki bármilyen formában segített, hogy a VI. Kispataki Bogrács és Grillparty megvalósulhatott.
 

 
 

 

További fotók>>>                   További fotók>>>

Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2010.06.23./
 

        Tanévzáró ünnepély a Rákóziban

 

        
                 

2010. június 18-án zárta a II. Rákóczi Frenc Általános Iskola a 2009/10-es tanévet, ahol 24 osztályba 493 tanuló járt, a felső tagozaton 3 napközis csoport működött. „Most elérkezett a számadás, a bizonyítványosztás ideje, ami egész éves munkánkat mérlegre teszi. Ilyenkor mi, tanárok is elgondolkodunk azon, hogyan teljesítettünk a gyerekekkel közösen, mit tettünk jól vagy rosszul ebben a tanévben.” – ezeket a szavakat hallhattuk Szegedi Istvánné, igazgatónőtől...

A tanévnek voltak vidám és szomorú pillanatai, voltak ragyogó sikerei és esetenként kudarcai is. A jók közül soknak kiváló lett az eredménye; ebből is látszik, hogy nem lehetetlen a jó bizonyítvány elérése, a jó vagy kiváló teljesítmény. Kitűnő tanulóink száma a tanévben 69 fő.
 
1.a Erdős Anna Júlia
Gyergyói Zsombor
Horváth Dávid Alex
Kazai Szabolcs
Ruszkai Zsanett

1.b Kállai Fruzsina
Kántor Nelli
Kiss Tamás
Ladics Laura
Pallagi Máté Bence

2.a Aranyosi Babett
Hajdú Kristóf
Hauser Petra
Koncz Valentin
Vachter Fanni
Viczmándi Viktória

2.b Hornyák Boglárka
Ladomérszky Kristóf
Lesovics Lívia
Makláry Jusztina Teréz
Rák Gergő
Szabó Gréta
 
3.a Bódi Zsanett
Egyed Bence Attila
Hajdú Petra
Pauleczki Kitti Hanna
Sereg Áron

3.b Balogh Bálint Gábor
Fedor Boglárka
Gulyás Gergő József
Kocsik Dániel
3.c Csoma Csenge
Gáspár Tamás
Komló Zsanett
Krenyitzky Sarolta
Ladomérszky Bence

4.a Dócs Kinga Fruzsina
Fodor Zsófia Erzsébet
Havrilla Petra
Kántor Darina
Molnár András Imre
Papp Dóra
Perényi Júlia

4.b Frikker Hajnalka Szilvia
Klima Odett
Pothurszky Virág
4.c Bujdosó Richárd
Géczi Ákos
Kelemen Gergő
Orosz Vivien
Tóth Anikó

5.a Donkó Janka
Tóth Zsófia
5.b Csizmadia István Dániel
Göttli Vivien Zita

6.b Pauleczki Antal Alex
6.d Götz Richárd
Koleszár Zsófia
Matisz Patrik
Pásztor Tamás

7.a Makláry János Zsolt
Tóth László

8.a Kazsu Dorina
8.b Kazup Ágota
8.c Beimli Ákos
Kelemen Gréta Lilla
Korda Evelin
Plébán Gréta
8.d Balázs Réka

Igazgatónő köszönetét fejezte ki a fenntartónak, szülőknek és mindazoknak, akik pozitív hozzáállásukkal segítették az iskola hétköznapjait, valamint az oktató-nevelő munkát. Jó egészséget, nagyon szép nyarat kívánt minden családnak.

 


További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.06.23./
 

    Már folyik a meggyengült vasútszakasz újraépítése

 

        
                     

Kísértetállomás lett Sátoraljaújhely és Sárospatak vasútállomása. Legrosszabb álmomban sem fordult volna elő, hogy itt benövi a fű a vasúti pályát és kezd rozsdásodni. Bizony a május közepi rendkívüli időjárás nagyon-nagy károkat okozott Zemplénben és most derült ki lassan, hogy ezek a károk sokkal nagyobbak, mint korábban gondoltuk - számol be Dr.Hörcsik Richárd polgármester a vasúti közlekedés hosszú szüneteléséről…
 
 


 Dr.Hörcsik Richárd

 


Vízi Zsolt

 


Frigyik Attila

      

Itt van a vasútvonalunk, az egyetlen köldökzsinór a zempléni kötöttpályás közlekedésben, ahol feljutottunk Miskolcra, Budapestre. Ezért nem mindegy, hogy közlekedik-e itt vonat, ezért nem mindegy, hogy folyik-e teherszállítás, vagy gondozva vannak ezek az állomások.
Több mint egy hónapja szünetel a személy és a teherforgalom, ami nagyon-nagyon sok idős embernek, utazó diáknak, és munkába járónak jelentett problémát – és jelent még ma is - hogy a vonatpótló autóbuszokra kell felszállni, leszállni. Sokszor lekésték a csatlakozást Szerencsen, Miskolcon, sok a kellemetlenség, nagyon sok vizsgát kellett lemondania a fiataloknak, nem is szólva arról, hogy pénteken, amikor a csúcs és vasárnap a visszautazás történik Újhelyben és Patakon, ezen a vonalon bizony zsúfoltak a buszok és ez több mint kellemetlen.
Emellett azonban gazdasági károkat is okozott, hiszen itt van pl. a Perlit 92 Kft, aki az európai perlit piacokat látja el alapanyaggal. Naponta majdnem 1 millió Ft kára van abból, hogy nincs teherszállítás.

Ezért kerestem meg a MÁV illetékeseit, hogy próbáljanak meg a helyreállításhoz a lehető leghamarabb hozzákezdeni, ugyanis olyan hírek jöttek, hogy csak valamikor július végén, augusztus elején, vagy augusztus végén történik meg a helyreállítás. Aki gazdasági céget vezet, az tudja, hogy ilyen bizonytalan információra nem lehet piacot építeni és egyáltalán, másutt is okoztak ezek a viharok kárt a MÁV-nál, ott azonnal elkezdődött a helyreállítás, akkor mi miért vagyunk mások.

A minisztériumban, az illetékeseknél eljárva sikerült felgyorsítani ezt a folyamatot, ugyanakkor tudomásomra hozták, hogy a kárfelmérés után a tervezés időszaka, ill. a közbeszerzés időszaka következik. Azonban sikerült szót érteni a megyei MÁV Igazgatóságával, különösen az egyik munkatársukkal, a sárospataki kötődésű Vízi Zsolttal, aki nagyon-nagyon sokat segített, hogy a felesleges bürokráciát lecsökkenthessük. Minden követ megmozgattam, a MÁV alsóvezetésétől kezdve a minisztériumig, hogy ez a helyreállítás a törvényes keretek között, minél hamarabb megindulhasson és befejeződhessen.

Ezúton is köszönetet mondok Vízi Zsolt úrnak, a megyei MÁV igazgatóságnak, hogy fogadóképesek voltak, megértették a problémánkat, emellett Fónagy János államtitkár úrnak és Völner Pál államtitkár úrnak is szeretném megköszönni, hogy ők is közreműködtek abban, hogy minél hamarabb át tudják adni a felújított területet.
Vagyis 2-3 héten belül helyre áll a rend, ha az időjárás megengedi, már július első napjaiban, de rászámítva, hogy az időjárás problémát okozhat továbbra is, július első hétvégéjén szeretnénk átadni a forgalomnak, hogy ne kelljen tovább vonatpótló buszokkal közlekedni, ill. induljon meg a teherszállítás is.

Ahogy az országgyűlési képviselő úr is elmondta, 17-én a reggeli időszakban megcsúszott - közel 50 m hosszan - a töltés rézsűje, ami azt eredményezte, hogy gyakorlatilag terhelhetetlenné vált a terület és le kellett zárni – mondta el Vízi Zsolt, a MÁV beruházási szolgáltató egység területi projektközpont vezetője…
Vonatközlekedés azóta nincs ezen a területen és nem is lehet mindaddig, amíg a helyreállítás meg nem történik. Amennyiben nem szól bele a természet, ez időben elkészülhet, viszont azt nem tudjuk kizárni, hogy az elkövetkezendő napokban nem lesz-e olyan mértékű csapadék, ami akadályozza ezt a munkát. Ennek a munkának a túlnyomórésze földmunkás technológia, ami azt jelenti, hogy bizonyos mértékű csapadék mellett ez a munka már nem végezhető. Arra készülünk, hogy a szerződés szerinti határidő alatt ez a feladat műszakilag teljesíthető, azonban ha beleavatkozik a természet, akkor a helyreállítás ideje meg fog hosszabbodni.


Elmondhatom, hogy két vasútépítő társaság végzi el Magyarország teljes területén a MÁV megbízásából a tervezhető pálya karbantartási és felújítási munkákat – számolt be a helyreállítás kivitelezéséről Frigyik Attila a MÁV GÉP és FKG Kft-k ügyvezető igazgatója.. …

Általában 3 éves szerződések keretében a felépítményt szoktuk rehabilitálni, vagy felújítani. Vannak benne műtárgyépítési munkálatok is, tehát nem idegen tőlünk az alépítményhez való hozzányúlás. Maga a feladat nem egy nagyon nagy munka, itt inkább az időjárással kell megküzdeni, hiszen kőkemény előírások vannak az alépítmények a kialakítására. Itt különböző méréseket, tömörség, teherbírás, szemmegoszlás stb. kell elvégezni a megfelelő időben. Tömörséget nem lehet mérni egy esős időben, ami teherbírásra is kihat. Ez az időjárási helyzet, hogyha folytatódik, ez okozza a nehézséget, hogy időben teljesítsük.
Maga a munka az a felépítményeknek, a vágánynak az elbontásával kezdődik, ez a vágány közel 60 m-en lesz elbontva. Ez vasárnapról-hétfőre fog bekövetkezni és utána megindul nagyerőkkel a földmunka. 2 kotró és 2 homlokrakodó fogja végezni a munkát. Nagyon gyorsan fog kialakulni, viszont egy ilyen lépcsős rendszert kell kialakítani, hogy stabilan lehessen csatlakozni a nem elbontásra kerülő töltéshez. Ezeket kisebb hengerekkel fogjuk tömöríteni és erre a környező bányákból behordott bányameddő lesz a töltéstest. Különböző műanyagok kerülnek beépítése, georács, geotextilia.
Ahogy a patak megáradt és kilépett, ez okozta a bajt, mert a töltéslábat annyira eláztatta, hogy kialakult egy csúszó lap. Ez a csúszó lap leszakadt, ezért ebben a szakaszban kihasználva azt, hogy ki kell termelni ezt a nagymennyiségű talajtömeget és ezt valahova el kellene vinni egy lerakóhelyre, egy ötlet gyanánt ezt oda beépítjük. Ez egyrészt támasztja a töltést, másrészt pedig, ha újra kiönt a patak, akkor meggátolja, hogy a töltés lába ismét elázzon.

 
 

 

További fotók>>>                  További fotók a sérült szakaszról>>>                   További fotók a sérült szakaszról június 21-én>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.23./
 

    Amatőr steel darts verseny volt, a sárospataki családi napon

 

        
  

Elsősorban oktatási intézményei vannak az önkormányzatnak, így a tanév végeztével tartottuk a tanév utolsó intézményvezetői értekezletét, ahol az intézményvezetők a tanév végével kapcsolatos dolgairól számoltak be, és a nyáron várható elvégzendő munkákról, feladatokról, táborozásokról adtak egy rövid tájékoztatást – kaptuk a tájékoztatást Aros János alpolgármestertől…
 
 


Aros János

      

Ezen a tanév végi intézményvezetői értekezleten mutattuk be a megüresedett belső ellenőrei pályázatra kiírt nyertes pályázót Mihók Timea személyében, ő lesz az, aki a kistérségi társulásnál ellátva ezt a feladatot, de kizárólag az önkormányzati intézményekkel foglakozva a belső ellenőri munkát el fogja látni.
Az intézményvezetők megtartva az értékelésüket és elmondták, hogy milyen munkálatokat, feladatokat fognak a nyáron elvégezni. Jelezték még azt a kérésüket is, hogyha lehet, akkor az önkormányzat fontolja meg a költségvetés elfogadásakor betervezett 10%-os zárolást, hiszen az intézményeink már így is oly mértékben csökkentett költségvetéssel működtek tavaly és most is, hogy nem biztos, hogy egy újabb 10%-os zárolást el tudnak viselni.
Két APEH ellenőrzésről is beszámoltak az intézményvezetők. Köszönhetően annak a sok rosszindulatú pataki állampolgároknak, akik rendszeresen jelentgetik fel az intézményeinket - pl. a Vay Miklós Szakképző Iskola ellen már közel 10 feljelentés érkezett, vagy a Kommunális Szervezet, ahol éppen most munkaügyi vizsgálat van egy belső feljelentés miatt - ennek következtében intézményeink szinte hiba nélkül tudnak üzemelni, hiszen szinte hetente minden vizsgálatot lefolytatnak náluk. Ez egyrészt nagyon kellemetlen, másrészt viszont ez a garanciája annak, hogy hiba nélkül és minden törvénynek megfelelően üzemeljenek intézményeink.

Már korábban felmerült az igény, hogy a korábbi évekhez hasonlóan egy tanévzáró értekezletet tartsunk. A korábbi években ezt Patakon, vagy valahol Patak környékén egy estés összejövetel alkalmával tartottuk meg kötetlenebb formában elbeszélgetve az intézményvezetőkkel, az intézmény évi tevékenységéről és az intézmény jövőjéről.
Most az ötlet merült fel, hogy látogassunk el a kulturális fővárosba, Pécsre. Az Arany János programnak köszönhetően az Árpád Vezér Gimnázium kapcsolatrendszerét kihasználva sikerült szállást találnunk és így 3 napot tudunk majd Pécsen eltölteni az intézményvezetőkkel együtt. Megnézzük Pécs nevezetességeit, a kulturális főváros programjait, valamint szeretnénk tapasztalatot is gyűjteni, találkozva az ottani városvezetőkkel és találkozva az ottani intézményvezetőkkel. Ők hogyan csinálják, mi hogyan csináljuk, ezeknek a tapasztalatcseréknek nagyon pozitív hozadéka szokott lenni.

 
 

 

Törő Gábor
/2010.06.23./
 

    A diákok nyári munkájának adózási szabályai

 


Gyakori, hogy a diákok a nyári szünidő alatt, zsebpénzük kiegészítésére munkát vállalnak. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződés jellegétől függően azonban eltérő adózási szabályokat kell figyelembe venni a személyi jövedelemadó kötelezettség megállapítása során.


Az egyik tipikus foglalkoztatási forma, amikor a közép- vagy felsőoktatási intézmény hallgatója a tanulmányok végzéséhez kötődő szakmai gyakorlatát tölti, s ezzel kapcsolatosan pénzbeli juttatásban részesül. Ezen juttatások a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adóterhet nem viselő járandóságnak minősülnek,

• szakképző iskolai tanulók esetében a tanulószerződés alapján az őket megillető pénzbeli juttatásnak a szakképzésről szóló törvényben meghatározott kötelezően fizetett összeg (a minimálbér 20%-a) erejéig,
• felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzésére kifizetett díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó összegig.

Az adóterhet nem viselő járandóság értékhatárát meghaladóan adott juttatás azonban egyéb jövedelemként adóköteles.
Amennyiben a felsőoktatási intézmény hallgatója hallgatói munkadíjban részesül (azaz, a hallgató saját felsőoktatási intézményénél, vagy annak tulajdonában lévő ingatlanban székhellyel rendelkező cégnél, vagy olyan cégnél, amelyben a felsőoktatási intézménye részesedéssel rendelkezik munkát vállal), annak havonta a minimálbér kétszeresét meg nem haladó része szintén adóterhet nem viselő járandóságnak minősül.
Abban az esetben, ha a magánszemély az adott évben csak adóterhet nem viselő járandóságot
szerez, akkor az adott évről nem kell bevallást benyújtani.

A másik eset, amikor a tanuló a nyári szünideje alatt munkaszerződés alapján munkaviszony keretében végez munkát. A munkaviszonyból származó jövedelem a diákok esetében is bérjövedelemnek minősül, amelyre adójóváírás érvényesíthető.

A nyári munkavégzés harmadik tipikus esete a megbízási szerződés alapján végzett diákmunka. Az adózás szempontjából az így kifizetett munkadíj önálló tevékenységből származó jövedelemként adóköteles. A személyi jövedelemadó új rendelkezése alapján a kifizető köteles felhívni a diák figyelmét arra, hogy milyen nyilatkozatokat tehet az adóelőleg megállapításához. Mindenképpen célszerű a diáktól költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatot kérni, miután 2010. évben a 10 százalékos költséghányadot már csak a magánszemély nyilatkozata alapján lehet figyelembe venni az adóelőleg kiszámításánál.
Természetesen a tételes költségelszámolásnak sincs akadálya, amennyiben a tevékenység jellege ezt lehetővé teszi.
Az utóbbi két esetben a munkáltatótól, kifizetőtől kapott igazolás alapján az adóévet követő év május 20-ig személyi jövedelemadó bevallást kell benyújtani.

Bármilyen jövedelem kifizetésére igaz, hogy adóazonosító jel hiányában a kifizetésre nem kerülhet sor. Ezért aki még adóazonosító jellel nem rendelkezik, annak a szerződés megkötését megelőzően érdemes megigényelnie azt az illetékes APEH ügyfélszolgálatán.
 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
/2010.06.23./
 

    Amatőr steel darts verseny volt, a sárospataki családi napon

 

        

A 2010-es esztendőben is megrendezésre került az az amatőr steel darts verseny, amely a tavalyi évhez hasonlóan, a sárospataki családi napi programok között szerepelt. Az idén, az Újbástya Rendezvénycentrum adott otthont, ennek a rendezvénynek - küldte a tudósítást Hornyák István...
 
 


Hornyák István

      

A versenyzők 10 órától, 14 óráig mérhették össze célba dobási tehetségüket, a Sorompó Darts Club játékosainak a segítségével. Természetesen, ezen a versenyen sem vehettek részt olyan játékosok, akik tagjai valamelyik darts egyesületnek.

Végeredmény:
I. hely: Kántor Imre
II. hely: Gönczfalvi István
III. hely: Gönczfalvi Gergő

A legjobb női versenyzőnek járó díjat, Csornyákné Németh Edina vehette át, a verseny végén.
A résztvevőknek köszönjük, hogy ellátogattak a rendezvényre, a helyezetteknek pedig gratulálunk!!

 
 

 

További képek >>>

Cziczer Katalin
/2010.06.22./
 

  Futball mini VB lesz Sárospatakon

 

        

A Sárospatak Utánpótlásképző Sportiskola egy zseniális ötlettel fordult a pataki önkormányzathoz és a pataki vállalkozókhoz. Ez nem más, mint a most folyó világbajnokság mintájára egy mini VB szervezése, amit itt Sárospatakon rendezünk meg. Ennek az időpontjáról és részleteiről Belicza János, a SUSI elnöke, az ötletgazda fog szólni néhány mondatot – nyitotta meg a sajtótájékoztatót Aros János alpolgármester…
 
 


Belicza János

 

 


Aros János

      

A Sárospatak Város Önkormányzata, a Sárospatak Utánpótlás Szervező Sportiskola és a Don Patya Pizzéria hármas szervezésében mini világbajnokságot szervezünk, ami 2010. június 27-én lesz vasárnap, a sárospataki sportpályán, melyre 16 felnőtt csapatot várunk. Ők, a világbajnokság mintájára - saját nevüket megtartva - egy névvel lesznek ellátva és így alakulhat ki pl. egy Hollandia – Argentína mérkőzés Sárospatakon.
Felnőtt csapatokat várunk erre a bajnokságra – már csak 5 kiadó hely van - és ezt a napot nemcsak a futball jegyében és az afrikai világbajnokság jegyében szeretnénk propagálni, ill. erről egy kis képet adni a Sárospatak és környéki szurkolóknak, hanem szeretnénk ha a családok is kilátogatnánk a rendezvényre. Több olyan kiegészítő program is lesz ugyanis, amelyek vonzóak lehetnek a családok számára, ugráló vár, élő csocsó, borkóstolási lehetőség, a fő támogató a termékbemutatója - ezen kívül ingyenes egészségügyi tanácsadás is. Az a legfőbb célunk, hogy családok jöjjenek ki, egy majális jellegű futballrendezvényre, ahol a jó kedv mellett egy elég komoly mérkőzéseket láthatnak a kilátogató szurkolók.

A mérkőzések 2 x 15 percesek lesznek, amelyeket 4 pályán lesz egyszerre bonyolítunk le. A-B-C-D csoport lesz a világbajnokság mintájára, mindenhonnan 2 továbbjutó és ez által legjobb 8 után egyenes kiesés fog dönteni. Mindezt a Zrínyi utcai Sportpályán fogjuk megrendezni.

A tornáról programfüzettel szolgálunk, amelyen kívül egy internetes portál élőben fogja tudósítani a nézőket arról, hogy milyen események zajlanak Sárospatakon. Ezen kívül még egy DVD-t szeretnénk összeállítani erről a napról összevágva, esetleg ajándékba, valamint a történelemnek, hogy az utókor számára megmaradjon.
Nagyon fontos még, hogy ezen a rendezvényen a fair play szellemében ugyan, de dőljön el, hogy ki a kis mini világbajnokság bajnoka és este egy hideg sör, vagy üdítő mellett a délutáni-esti meccseket kivetítőn lehet látni majd. Kuriózum lesz az élő csocsó, ami Sárospatakon még nem volt, ez úgy néz ki, mint a felfújható ugráló vár, csak élőemberekkel, tehát emberek lesznek a csocsó bábuk.

A rendezvény reggel 9-től 17 óráig zajlik majd, a belépő 200 Ft lesz, de valójában ingyenes, mert a büfében ez teljes egészében levásárolható. A torna hivatalos plakátja már elkészült, ezt átküldtem az összes médiumnak és ki lesz téve Sárospatakon és környékén az összes hirdető helyen. A plakátot nem mi csináltuk, hanem profi grafikus, nagyon szép lett, én még nem láttam ilyen szép plakátot. Még nincs befejezve a világbajnokság, tehát még most várjuk, az utolsóként nevező csapatokat. Bízunk benne, hogy meglesz a 16 csapat, mert ennyivel lehet ezt lebonyolítani, hogy igazán látványos legyen.
Eddig nevezettek ismert csapatok, a téli teremtornának csapatai, nem csak sárospatakiak, van miskolci, pácini és más a környékbeli csapatok is vannak köztük.

Nem véletlen, hogy a plakátnak a főcíme az, hogy Sárospatakon a futball újra a régi fényében ragyogjon. Ehhez óriási lépést tett a futballcsapat azzal, hogy feljutott a megye első osztályába és mi is ehhez szeretnénk hozzájárulni ezzel a rendezvénnyel. A téli teremtorna is megmutatta, hogy van igény az ilyen eseményekre, nem beszélve arról, hogy itt szabadtéren, jó időben igazi családi hangulatot lehet kialakítani.
Ennek a rendezvénynek az az aktualitása, hogy a felnőtt labdarúgócsapat megnyerte a megyei II. osztályú bajnokságot, így ősszel a megyei I. osztályban sikerül Sárospatak várost képviselnie – tette hozzá Aros János alpolgármester…

A másik fontos aktualitása, hogy a futballra járó közönség szerkezete, összetétele nagy mértékben megváltozott a 60-as évek óta. Szeretnénk visszaállítani azt a rangot, amikor a 60-as, 70-es években még az apukák a gyerekeikkel kézen fogva, vagy esetleg az egész család elment a mérkőzésekre, ahol a mérkőzés nem csak abból állt, hogy szurkoltak, hanem egy hangulatos program volt a családok számára. Ennek a rangját szeretnénk ismét visszaállítani, azt, hogy Sárospatakon is - és a mi példákon felbuzdulva az ország területén - ismét visszakapja azt a rangot egy futballmérkőzés, ami megilleti.

 
 

 


Cziczer Katalin
/2010.06.22./
 

    Még mindig a víz…

        
                     

Tegnap este a nagy felhőszakadás után tartottunk egy bejárást, azokon a területeken, ahol tudtuk, hogy esetleg probléma merülhet fel. Megállapítottuk, hogy a Radvány patak vízszintje jelentősen megemelkedett, ezért elrendeltük az ügyeletet – számolt be Aros János alpolgármester a hétfő esti, kedd reggeli intézkedésekről…
 


Aros János

      

Az Arany János út mellett kint lévő homokzsák-gát megerősítése megtörtént, részben a Kommunális Szervezet dolgozói, részben pedig önkéntesek segítségével. A Toldi utcán már délután elkezdtük a szivattyúzást, előbb a csapadékcsatornába, majd miután ezzel eredményt nem értünk el, a Bodrog folyóba emeltük át a vizet. Ez a tevékenység még ma reggel is folyik, de már csak az árokból kell szivattyúzni, mert reggelre az utcán már nem volt víz.
Ide rendeltük a szippantó kocsit is, mert valamilyen dugulás miatt a szennyvízaknából nem folyt le a szennyvíz, ezt szippantó kocsival szállíttattuk el.

A Fazekas soron még este elrendeltük a szivattyúzást, mivel a gát belső oldalán itt is elkezdett gyülemleni a csapadékvíz. Ma reggelre minden kritikus területen rendeződtek a körülmények, valószínűleg már csak a Toldi utcában folytatjuk a szivattyúzást, a másik két helyen a készültséget meg lehet szüntetni.

 
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.22./
 

    Most búcsúzunk és elmegyünk...

        
                       

A rekkenő nyári hőségben búcsúztak a nyolcadikos osztályok II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolától, tanáraiktól, diáktársaiktól. Hangulatos, megható műsort adtak elő a 7-8. osztályos tanítványaink. A műsort szerkesztette és betanította Kanyóné Preszoly Ibolya és Goreczky Gáborné tanárnők...
 


Szegedi Istvánné

      

A műsor után az Igazgatónő köszöntötte a ballagókat, szülőket, vendégeket. Gondolatát az alábbiakkal kezdte:
„Az a bölcs ember, aki a jelent éppúgy szereti, mint amilyen szívesen fog visszagondolni rá, amikor az már múlttá válik”.

Négy 8. osztály sorakozott fel a búcsúzásra:
8.a osztály – osztályfőnökük Benkőné Ignáth Mária
8.b osztály – osztályfőnökük Sontra László
8.c osztály – osztályfőnökük Bolvári Péterné
8.d osztály – osztályfőnökük dr. Perényiné Vitányi Éva

Az Igazgatónő azokat szólította ki, akik a nyolc év alatt végig kitűnő eredményt értek el tanulmányaik során:
Kazsu Dorina 8.a
Kazup Ágota 8.b
Beimli Ákos 8.c
Kelemen Gréta 8.c
Korda Evelin 8.c
Plébán Gréta 8.c
Balázs Réka 8.d

Ezután a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nevelőtestülete által adományozott Rákóczi Emlékérem kitüntetést adta át az elbúcsúzó 8. évfolyam legkiemelkedőbb közösségi és tanulmányi munkát végző diákjainak:
Kazsu Dorina 8.a
Kazup Ágota 8.b
Beimli Ákos 8.c
Korda Evelin 8.c
Plébán Gréta 8.c
Matisz Ádám 8.d
Papp Dávid 8.d
Gratulálunk a díjazottaknak, kívánjuk minden búcsúzónak, hogy az életben érjék el céljaikat!

 
 

 

További képek >>>

Törő Gábor
/2010.06.21./
 

   Elbúcsúztak az Árvaysok

        
                     

A tanév egyik utolsó ünnepi alkalma, amikor a 8. osztályos diákok búcsút vesznek az iskolától. 2010. június 12-én 12 órakor a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolájában három 8. osztályának utoljára szólalt meg az intézmény csengője - a búcsúcsengő. Felhangzott a búcsúdal, a vállakon lévő tarisznya, benne a pogácsa, a vándorbot jelkép, az elbocsátás, az önállóvá válás jelképe. A végzős diákokat Kissné Murányi Andrea igazgatónő búcsúztatta…
 


Kissné Murányi Andrea

      

Minden teremhez, tanárhoz, diáktárshoz sok-sok emléketek fűződik. Az itt töltött évek minden mozzanata összeköt benneteket. Most elbúcsúznak egymástól az osztálytársak. Nincs több közös osztálykirándulás, farsang, Árvay nap, levelezés az órákon, házi feladat másolás az első óra előtt.
Ugye milyen sok minden megváltozott az elmúlt évek alatt?

De van valami, ami nem változott meg! Az az aggodalom, gondoskodás, amit a jövőtök iránt éreztünk és érzünk. Kollégáimmal együtt örültünk minden sikereteknek, apró örömötöknek, átéreztük a kudarc okozta fájdalmat, bánatot. Mi nagyon büszkék vagyunk rátok és szeretnénk, ha további életetek állomásait továbbkísérhetnénk, legyen az öröm, boldogság esetleg velünk megosztott gond.
Az a bölcs ember, aki a jelent éppúgy szereti, mint amilyen szívesen fog visszagondolni rá, amikor az már múlttá válik.

Búcsúzunk Tőletek! Hiányozni fogtok!

 
 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.06.21./
 

               Az eső sem tudta elrontani a Családi Nap sikerét

 

        
                     

A Művelődés Háza és Könyvtára vasárnap rendezte meg a Családi Napot. A bizonytalan időjárás miatt nem az eredeti helyszínen, hanem A Művelődés Háza falai mögött került lebonyolításra a program, de ez semmit nem vont le az értékéből és akik ide ellátogattak, egy jó hangulatú rendezvénynek lehettek részesei – számolt be a sikeres programokról Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

A délelőtt folyamán a pódiumteremben berendezett baba-mama programon és kézműves játszóházon vehettek részt a szülők és gyerekek, ami igen nagy népszerűségnek örvendett, a délutáni órákban pedig kulturális rendezvények követték egymást a Művelődés Háza Színháztermében.
A 100 Folk Celsius Együttes koncertjére gyerekek és idősebbek egyaránt jöttek, hiszen az együttes évtizedek óta jelen van a magyar könnyűzenei piacon és egy nagyon jó hangulatú programot hoztak a kora délutáni órákra. Őket az Ózdi Musical Színpad bemutatkozása követte, akik szintén sok-sok népszerű dallammal szórakoztatták az egyre népesebb közönséget. A terem szinte zsúfolásig megtelt, amikor a fiatal, tehetségkutató versenyben feltűnt előadó, Brasch Bence színpadra lépett. Óriási rajongótábora van itt, a mi vidékünkön is, ez látszott a nagyon népes tinédzser közönségből. Majd következett Tabányi István, akire az idősebb korosztályból is nagyon sokan kíváncsiak voltak. A sok-sok pótszékkel megnyitott színházteremben is szinte alig fértek el a látogatók.
Az esti órákban Forgács Gábor humorista szórakoztatta a nagyszámú közönséget, ezt követően pedig a Fiesta Együttes forró, latinos zenéje teremtett jó hangulatot.

Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan részesei lettek így is a programunknak, sajnos a kinti időjárás napközben többször is esőt eredményezett, így mégiscsak igazolva láttuk a döntésünket, amikor amellett tettük le a voksunkat, hogy a rendezvényt A Művelődés Háza termeiben bonyolítjuk le. Az árusoknak picit kevesebb vendégük volt így, hiszen többen behúzódtak a ház falai közé, de akik eljöttek, reméljük, hogy a megváltozott körülmények ellenére is jól érezték magukat és a családi nap valóban a 2010-es vakáció első kikapcsolódást nyújtó rendezvénye lehetett.

Köszönjük mindazoknak, akik az intézményünket segítették a rendezvény lebonyolításában, elsősorban a Polgárőrség és a Kommunális Szervezet is, akinek a tevékenysége a szabadtéren még erőteljesebb lett volna és köszönet A Művelődés Háza kávézójában Balogh Gábornak, aki pedig több szponzori támogatással is hozzájárult a rendezvény lebonyolításához. Bízunk benne, hogy sok szép esemény vár még a vakációzókra az elkövetkezendő hónapokban.

 
 

 


Törő Gábor
/2010.06.21./
 

     Gólzápor után pezsgőfürdő a pataki focipályán

 

        
                     

Utolsó mérkőzését játszotta csapatunk a hét végén a megyei II. osztályban. A mérkőzés előtt a labdarúgást segítő Baráti Kör ülésezett, ahol beszámoló hangzott el az elmúlt időszak tevékenységeiről, és a következő időszak feladatairól. Kiemelten fontos lenne, ha a csapat szép szereplésével párhuzamosan a segítő tagok száma is nőne, ezzel is elismerve munkájukat – küldte tudósítását Koscsó István, az STC Baráti Kör elnöke…
 
 


Kscsó István

 


Zsófi József

      

Az esős időjárás miatt a megszokottnál kevesebb néző tekintette meg a mérkőzést, de akik kilátogattak, odaadó játékot és sok szép gólt láthattak.
Az első perctől kezdve rohamoztuk az ellenfél kapuját, majd a 16. percben Pothurszky Roland bal oldali lövése révén meg is szereztük a vezetést. 1:0
A 27. percben 11-eshez jutottunk, amit Szabó Sándor magabiztosan értékesített. 2:0
A 35. percben Pothurszky Roland ismét rúgott egy gólt, hátha az előbbit valaki nem látta. 3:0
A második félidőben ott folytattuk, ahol az elsőben abbahagytuk.
Az 52. percben Halder Péter góllal bizonyította gyógyulását sérüléséből. 4:0
Öt perccel később ő is duplázott. 5:0
A 63. percben Halder Péter beadását Vécsi Gábor fejelte a hálóba. 6:0
A 68. percben a gólpasszból is duplázott Halder Péter, mert bal oldali lapos beadását Kecskés Tamás továbbította a hálóba. 7:0
A 74. percben a vendégek megszerezték szépítő góljukat, de ehhez a védőink asszisztálása is kellett. 7:1
A 76. percben Halder Péter - Pothurszky Roland – Zsófi Dávid – ellenfél hálója volta labda útja egy tetszetős gyors támadás során. 8:1
A 81. percben Kerékgyártó Csaba lőtt a 16-os közeléből egy hatalmas gólt, megkoronázva ezzel a 9:1 arányú pataki győzelmet. A mérkőzés után, a zuhanyzás előtt pezsgős előfürdőt vettek a játékosok.

Zsófi József edző az alábbiakat nyilatkozta a mérkőzés után:
Györgytarlóval játszottuk az utolsó mérkőzésünket. A sors fintora úgy hozta, hogy az első az utolsóval játszott. Annak ellenére, hogy egy gyenge csapattal játszottunk, nem becsültük le az ellenfelet. A kezdőcsapatba bekerültek többen olyanok, akik korábban sérülés miatt hosszabb ideje nem játszottak. Az első 10 percben körbe lövöldöztük az ellenfél kapuját, mert nehezen találtuk el a csúszós talajon. A vendégek szinte csak egyszer jöttek át a félpályán a kapunkig. 10 emberrel védekeztek, így elég nehéz volt feltörni a védelmüket. Először átlövésekkel próbálkoztunk, majd sikerült úgy bontani, hogy a „bepasszok” bementek a védők közzé. Így veszélyesebbek voltunk és gólokat is lőttünk. Hármat az első félidőben, ami megnyugtató előnyt jelentett a csapatnak. Elég nehéz talajon kellett játszani, mert az egész mérkőzésen esett az eső. A második félidőben a cserelehetőségeimet kihasználtam. Nem ült le a csapat, hanem tovább folytatta a gólgyártást. A végjátékban egy kicsit gyengén szerepeltünk, de így is eljutottunk kilencig, ami szép teljesítmény. Erre a mérkőzésre is tudtunk motivációs tényezőket találni. A fiúk a mérkőzés után szép fiesztát rendeztek pezsgőből, ami biztosan emlékezetes lesz számukra és a nézők számára egyaránt.
Jók: Kerékgyártó Csaba, Zsófi Dávid, Vécsi Gábor, Pothurszky Roland és Halder Péter.

Ezzel a mérkőzéssel a 2009-10-es szezon véget ért, - s mint azokat a tudósításokban is érzékelhettünk, - sok emlékezetes mérkőzést követően, méltóan akaszthatják játékosaink nyakába 26-án, itt Patakon az aranyérmet.

Ifi csapatunk 12:0 arányban bizonyultak jobbnak! Egész évi munkájuk jutalma egy fényesen csillogó ezüstérem! Gratulálunk! Szép volt fiúk! Hajrá Patak!

Szerdán (23-án) újabb kupafordulóra kerül sor. Tállya csapata jön hozzánk, hogy megküzdjön velünk a továbbjutásért. Ők egy osztállyal feljebb a dobogó harmadik fokán végeztek. Amennyiben nem kapunk ki, felkerülünk az Országos Főtáblára, azaz a legjobb 64 csapat közzé. Ez azért is fontos lenne, mert az ott játszott mérkőzések győzteseit pénzzel jutalmazzák!

 
 

 


STC Baráti Kör
/2010.06.20./
 

    Segítsen, bulizzon és nyerjen!

 

        
                     

Tartson velünk Ön is, segítsünk együtt, ajándéksorsolással, koncertekkel az árvízkárosultakért. Cikkünkből megtudhatják, mennyire változatos programokkal várjuk Önöket egyedülálló rendezvényünkre, a LAKÁS-sor SHOW ló - ra, ahol az est fénypontja egy 15 millió Ft értékű lakás kisorsolása – tájékoztatja Olvasóinkat egy nem mindennapi jótékonysági rendezvényről Prokop Viktor, akit korábban a Rádió Aktív-ból, most a Zemplén TV-ből minden zempléni jól ismer…
 
 


Prokop Viktor

      

Segíteni tud a borsodi árvízkárosultaknak, ha belépőjegyet vásárol a rendezvényre. Minden belépőjegyhez egy kísérőjegy vásárolható, melynek teljes összegét az árvízkárosultaknak ajánljuk fel.
A relikviagyűjtők is készülhetnek július 25-re. Hazai sztárok jótékonysági felajánlásai alapján személyes tárgyaikra lehet majd licitálni. A befolyt összeggel szintén a borsodi árvízkárosultakon fogunk segíteni.
A társaság ezen akcióival is társadalmi szerepvállalását kívánja hangsúlyozni, azt hogy segít azon borsodi családoknak, akik kárt szenvedtek az árvizek során.
Bulizzon a LAKÁS sor SHOW ló rendezvényen. Társaságunk a közönségszavazás után Miskolc Egyetemváros Sportpályájának színpadára hívta a fiatalok kedvencét SP-t; Tabáni Istvánt, akinek nemrég jelent meg első albuma Ments meg címmel; valamint élőben zenél majd július 25-én a Hooligans, akiknek szeptemberben jelenik meg 8. nagylemezük. Erről az albumról a legújabb dalukat már játsszák, Illúzió címmel.
Társaságunk lehetőséget adva borsodi tehetségeknek a színpadra invitálta a Dopping zenekart, akik élőben mutathatják meg tudásukat a résztvevőknek.
A nap során a hangszálak mellett a rekeszizmokat is megtornáztatjuk, ehhez Rokker Zsoltti segítségét kértük. Az edelényi humorista a LAKÁS-sor SHOW ló –ra külön számmal készül.
A LAKÁS-sor SHOW ló különlegessége a fellépőkön túl, hogy a rendezvényre belépőjegyet vásárlók ajándéksorsoláson vesznek részt, ahol a fődíj egy társasházi lakás a Macropolisban. A fődíjon kívül gazdára talál számos LCD TV, házimozi és egyéb tárgynyeremények.
Az ajándéksorsoláson való részvétel feltétele a regisztráció cégüknél.
A július 25.-i vasárnapon családias hangulattal várunk mindenkit. A gyerekeket arcfestés, ugráló vár, kreatív sátor szórakoztatja majd.

 
 

 


Törő Gábor
/2010.06.20./
 

           Aros János lett a FIDESZ Sárospataki Csoportjának polgármesterjelöltje

 

        
                      

A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Sárospataki Csoportja a 2010. júnus 11-én megtartott ülésén a közelgő őszi önkormányzati választásokra Aros János alpolgármester urat jelölte polgármesterjelöltként – jelentette be a június 17-én összehívott sajtótájékoztatón Dr.Hörcsik Richárd polgármester…
 
 


Dr.Hörcsik Richárd

 

 


Aros János

 

 

 

 

 

      

Mindenki látja, hogy megsokszorozódott nemcsak a parlament, hanem az önkormányzatok feladata is. Mindaz, ami az előttünk álló félévben, 1 évben, 3 évben el kell végeznünk, úgy hiszem, hogy akkor tisztességes, hogyha ezeket a feladatokat megosztjuk egymás között.
Aros János alpolgármester úrral kiváló munkakapcsolatom volt az elmúlt 4 évben, mely idő alatt megmutatkozott, hogy kiváló szervező, stratéga és kiváló végrehajtó.
Nem kis feladatokat oldottunk meg, többek között, hogy minden évben hol 200 milliót, hol 130 milliót, hol 90 milliót vont el tőlünk az MSZP/SZDSZ központi kormányzat különböző jogcímeken és ebből semmit nem érzett meg Sárospatak lakossága és nem látszott valójában a város költségvetésén sem, hiszen a hiányunk majdhogynem ugyanannyi maradt évek óta. Ez szakmai bravúrt jelentett, amiben nagyon nagy szerepe volt alpolgármester úrnak.

A parlamentben a választások után a kormányzó párt bizalmát élvezve olyan elvégzendő feladatok állnak előttem, ami többszörös energiát igényel. Így az Országgyűlés egyik legfontosabb bizottságának, az Európai Ügyek Bizottságának az elnöke lettem. Emellett azonban az Európai Uniós pénzek felhasználása, ellenőrzése körül is nagyon sok teendőm van és természetesen a legtöbb teendőt majd 2011 januárjától kapom, amikor Magyarország tölti be az EU soros elnöki posztját, az ország történetében először. Ez a parlament részéről számomra rendkívül fontos feladatot jelent. Tehát ez a feladat több, mint teljes embert kíván, azonban a feladatellátása közben mindvégig természetesen továbbra is együttműködök minden önkormányzattal, különösen Zemplénben, de Sárospatak Önkormányzatával kiváltképpen.

Aros János alpolgármester úrral jól ismerjük egymást, jó munkakapcsolatunk van és közös a feladat. Úgy hiszem, hogy Sárospatak különösen abban a történelmi pozícióban, helyzetben van, hogy van egy Fidesz kormány, van egy kétharmados többséggel rendelkező parlamenti többségünk, és van egy első körben bejutott fideszes képviselőnk. Ilyen háttérrel azt hiszem, még nem rendelkezett Sárospatak, és ez előrevetíti nemcsak Sárospatak, hanem Zemplén többi településének dinamikus fejlődését is. Annak ellenére, hogy nagyon nagy gazdasági zavar van, nemcsak Zemplénben, hanem országosan. Annak ellenére, hogy nagyon sok az előttünk álló feladat, mint pl. most az árvízi helyreállítás, több 10-100 millió Ft-ot vesz igénybe csak itt Zemplénben. Ilyen hátránnyal indulunk ebben a ciklusban, de úgy hiszem, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a KDNP-nek szilárd az elhatározása, hogy ezt a rendszerváltozást, amire most lehetőségünk van, el fogjuk végezni a polgárok felhatalmazásával, a polgárok megkérdezésével. Ez a nemzeti konzultációs folyamat tovább fog folytatódni, ami elkezdődött májusban. Ez itt Zemplénben is egy fokozott feladatot jelent számomra, és az önkormányzatok számára.

Nos, röviden összefoglalva nagyon örültem annak, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség tagjai egyértelműen és egybehangzó véleménnyel Aros János alpolgármester urat jelölték erre a tisztre. Úgy hiszem, hogy az elmúlt 4 évben - sőt 12 évben, hiszen a város politikában kiválóan helyt állt - bizonyított, hogy alkalmas, megfelelő személy e tisztség betöltésére.


Óriási megtiszteltetés számomra, hogy a sárospataki Fidesz tagság egyhangúlag döntött úgy, hogy a pártot én képviselhetem az őszi polgármester választáson. Be kell vallanom, hogy pezsgőt nem bontottam ennek örömére és valószínűleg nem is fogok, hiszen a megtiszteltetés mellett óriási a felelősség és a feladat – reagált Aros János a jelölésére…

Az elmúlt 4 évben a MSZP/SZDSZ kormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy elsősorban a vidéki településeket tönkretegye. Gyakran hangoztattuk az elmúlt 4 évben, hogy az adott költségvetési évnek egyetlen célja van, mégpedig a túlélés. Megtörtént a túlélés, és most indulhatnak be azok a beruházok, amelyeknek a forrását pályázati finanszírozásból tudtuk előteremteni.

Nem lesz egyszerű annak a helyzete, aki a következő ciklusban irányítani fogja a várost. Amiért mégis úgy döntöttem, hogy a felkérést elfogadom az volt, hogy úgy érzem, hogy soha ilyen lehetősége nem volt Sárospataknak, mint most. Amikor a 2/3-os Fidesz kormány mellett, az első körben jutott be Dr. Hörcsik Richárd, 10-es számú választókerület országgyűlési képviselője. Az a Hörcsik Richárd, aki régóta letette a névjegyét az országos politikában, aki a legfontosabb bizottságnak, az uniós bizottságnak az elnöki posztját tölti be, aki a Fidesz frakciónak a frakcióvezető helyettese. Nem titok, hogy következő év januárjától kezdődően, amikor a soros elnökséget Magyarország fogja az unióban betölteni, ekkor is kiemelkedő szerep jut számára. Ezek jelentenek számomra garanciát, hogy ezt a megkezdett munkát folytatni tudjuk, a megkezdett beruházásokat be tudjuk fejezni.

Különösebb ígéretem nincs és nem is lesz Sárospatak részére, hiszen láthatjuk, hogy a legfontosabb, hogy az útjainkat és a járdáinkat rendbe hozzuk és a homlokzatokat rendbe tegyük a városban. Továbbá, befejezzük a megkezdett beruházásokat és megtartsuk azokat a munkahelyeket, amelyekhez foggal-körömmel ragaszkodtunk az elmúlt 4 évben is, mert ez a garancia arra, hogy intézményeinket, cégeinket és a Sárospatakon működő vállalkozásokat, életben tudjuk tartani.

 
 

 


Cziczer Katalin
/2010.06.20./
 

     „TÜZES HÍREK”

 

        
                     

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2010. május 25. és 2010. június 17. közötti időszakban 3 tűzeset, 195 műszaki mentés történt és 1 esetben vaklármához vonultak tűzoltóink – nyilatkozta Barna Norbert tű. főhadnagy…
 
 


Barna Norbert

      

A műszaki mentések során 1-1 esetben közúti balesethez, elektromos vezeték leszakadásához, fészekből kiesett kisgólyák mentéséhez vonultak tűzoltóink és 7 esetben lakóházat, közúti forgalmat veszélyeztető fát távolítottak el egységeink.
A műszaki mentések számát jelentősen megnövelték az árvízi védekezések és az azt követő vízeltávolítások. Tűzoltóink 185 alkalommal szivattyúztak ki vizet lakóházak pincéjéből, és olyan elöntött területekről melyek a lakóházakat veszélyeztették. A beavatkozó tűzoltók 24/24 órás váltásban dolgoztak. A sátoraljaújhelyi tűzoltók a helyi megfeszített munkálatok mellett Felsőzsolcán is segítettek a helyreállítási munkálatokban.

Június 14-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei ügyeletese a sátoraljaújhelyi egységeket segítségnyújtásra riasztotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyébe viharkárok által keletkezett élet- és balesetveszély elhárítása érdekében. A tűzoltóink június 14. és június 17-e között káreseteket számoltak fel, illetve balesetveszélyt hárítottak el Szakoly, Balkány, Nyírgelse településén.

- 2010. június 06-án a reggeli órákban Bózsva és Telkibánya között egy Opel Astra típusú személygépkocsi az árokba csúszott. Kiérkező egységeink az autóból két sérültet kimentettek és a Mentőknek átadtak. Áramtalanították a gépjárművet és a forgalmi akadályt megszüntették.

A tűzesetek közül 2 esetben lakóházban keletkezett tűz, 1 alkalommal lakóház villamos elosztó doboza és vezetékei égtek.

- 2010. június 07-én a déli órákban Sátoraljaújhelyen egy lakóház szoba helyisége égett a benne lévő berendezési és használati tárgyakkal. Kiérkező egységeink légzőkészülék használata mellett 1 db „D” sugárral a keletkező tüzet eloltották. Szerencsére személyi sérülés nem történt.

Versenyek:
- 2010. május 28-29-én Budapesten a Művészetek Palotája parkolójában került megrendezésre a Tűzoltó Erőpróba Verseny (TFA). A sátoraljaújhelyi tűzoltóságot 4 fő képviselte a versenyen. Csabai Tamás tűzoltó törzsörmester 32., Holozsai Ferenc tűzoltó őrmester 34., Dakos Tamás tűzoltó őrmester 61. és Gecse Gábor tűzoltó őrmester 84. helyezést érte el a korcsoportjában. A csapat összetettben az előkelő 24. helyen végzett.
- 2010. május 28-án a Sárospatak Polgármesteri Hivatal és az Új Bástya rendezvénycentrum Rendvédelmi Főzőversenyt szervezett Sárospatakon. Az újhelyi tűzoltók különdíjat kaptak az általuk elkészített zúza pörköltre. „Szakácsaink” voltak: Kulcsár Gábor tűzoltó főtörzsőrmester és Mészáros Gergő tűzoltó őrmester.

Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140-es számon közvetlenül elérhető.

 
 

 


Barna Norbert tű. főhadnagy és Tóth János tű. hadnagy
/2010.06.20./
 

     Internetes tanfolyam indul kezdőknek a könyvtárban!

 

        
                     

Európai Uniós támogatással internetes tanfolyamot indítunk A Művelődés Háza és Könyvtárában 2010. június 28-án - küldte a tájékoztatót Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...
 
 


Kövér   Sándorné

      


Előzetes számítógépes ismeretekre nincs szükség! A 20 órás tanfolyam ingyenes, a résztvevők számára a tananyagot biztosítjuk. A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt adunk. Az első tanfolyam vezetője: Trembeczki Lászlóné, Klárika.
Jelentkezni a könyvtárban, és a 47/312-952-es telefonszámon lehet!
További részletek a FELHÍVÁSBAN!
                                                            

 
 

 


Törő Gábor
/2010.06.19./
 

     A hőség és a kátyúk fokozzák a balesetveszélyt

 

        
                     

Az elmúlt napokban beköszöntött a kánikula, a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedett, ami megviseli az emberek szervezetét - ugyanúgy a járművezetőkét is - figyelmetlenekké és fáradtakká válnak – hívja fel a közlekedők figyelmét a hőség okozta veszélyekre Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a közlekedésrendészeti osztály vezetője…
 
 


Bacsó Tibor

      

Kérjük a gépjárművezetőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek felkészülve arra, hogy meleg van, ingerültek a gépjárművezetők, kerékpárosok, motorkerékpárosok. Ha lehetőség van, akkor klímaberendezést használják a gépkocsiban, hiszen az egy biztonságérzetet és kellemesebb komfortérzetet biztosít a közlekedés során - és figyeljenek egymásra.

Veszélyes kátyúk vannak Vajdácska és Nagyhomok felé

Felhívnánk továbbá a gépjárművezetők figyelmét, hogy a 3805-ös számú Sárospatak-Vajdácska és Sárospatak-Nagyhomok közötti útszakasz nagyon rossz minőségű, a hatalmas esők miatt, nagy kátyúk keletkeztek. Az elmúlt időszakban két anyagi kárral járó kátyúbalesetünk is történt ezeken a szakaszokon, amelyre rendőri intézkedést kértek. A közút kezelője egyelőre a hibákat nem hárította el, figyelmeztető táblákkal van jelölve a rossz minőségű útszakasz (60 km-es korlátozás van érvényben).
Kérjük a gépjárművezetőket, hogy ezen az útszakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjenek, mert olyan nagyok a kátyúk, hogy több esetben megrongálták a gépkocsik gumiját, futóművét, amikor nagy sebességgel belehajtottak.

Lovas kocsi ütközött betonkerítésnek Tolcsván

2010. június 12-én érkezett bejelentés a Sárospataki Rendőrkapitányságra, hogy Tolcsván, a József Attila úton megrongáltak egy kerítést. Az intézkedő rendőr a helyszínre kiment és megállapította, hogy a kerítést tényleg megrongálták és a nyomok alapján az is megállapítható volt, hogy valószínűleg lovas szekér ütközött neki a kerítésnek, hiszen a megtalálták a kerítés mellett a lovak nyomát. A rendőrjárőr helyi személyismeretének köszönhetően, valamint annak, hogy felvette a kapcsolatot a helyi körzeti megbízottal, a délelőtt folyamán megtalálta azt a lovas szekeret, amely éjszaka nekiütközött ennek a kerítésnek, és mint aki jól végezte dolgát, mintha mi se történt volna, a lakására távozott.
Megállapítást nyert, hogy a lovas szekér vezetője semmilyen hajtási engedéllyel nem rendelkezik és így közlekedett az éjszaka a folyamán Tolcsva községben. A baleset következtében a lovas szekér rúdja és a betonkerítés rongálódott meg, személyi sérülés nem történt.

 
 

 


Cziczer Katalin
/2010.06.19./
 

      PÁRATLAN ÁRVAY - műsoros est

 

        
                     

Szülői indítványozás megvalósításaként műsoros estnek adott helyszínt a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola aulája június 9-én délután 17 órától. A produkciókat néhány kivétellel iskolánk pedagógusai tanították be, úgy hogy a szaktárgyuktól eltérően egy teljesen más művészeti területet vállaltak fel - nyilatkozta Kissné Murányi Andrea igazgatónő...
 
 


Kissné Murányi Andrea

      

A fellépők, ahogy a címből is kitűnik iskolánk páratlan, azaz 3., 5. és 7. évfolyamának diákjai közül kerültek ki. Nagy sikert arattak, elismerő szavakat és nagy tapsot kaptak az előadók a közönségtől. A változatos műsorban felléptek a mazsorett csoportjaink, láthattunk moderntáncot, néptáncot, zsámolygyakorlatot, hallhattunk dramatikus mesét, próza részletet, dalokat magyarul és angolul, musical részletet, hangszeres játékokat, a műsort közös énekléssel zártuk, amelybe minden jelenlévő bekapcsolódott.

Köszönet:
- a pedagógusoknak, akik a szabadidejükből áldoztak arra, hogy felkészítsék tanulóinkat a különböző produkciókra, és azoknak is akik, mint a tanév folyamán többször és a mostani alkalomra is ízléses dekorációjukkal, a berendezéssel és a hangtechnikával színházzá varázsolták aulánkat;
- a Sípos György Alapfokú Művészet Iskolának a fellépő ruhák kölcsönzéséért;
- a Farkas Ferenc Művészeti iskola pedagógusainak, akik felkészítették diákjainkat a hangszeres produkciókra és kísérettel tették még színvonalasabbá a műsort;
- a Református Egyházközségnek, hogy a színpadot megnagyobbíthattuk a kölcsönkapott dobogókkal;
- a szülőknek az egész éves önzetlen segítségükért;
- azoknak a vállalatoknak és magánszemélyeknek, akik anyagiakkal, vagy tárgyi támogatással éltek az intézményünk felé.         
                                  

 
 

 

További fotók>>>  

  

Cziczer Katalin
/2010.06.19./
 

     Végre itt a nyár...

 

        
                     

Az elmúlt héten, kedden a fordított nappal és a délutáni gyermeknappal befejeződik a Rákóczi hét iskolánkban. Két héttel ezelőtt kezdtük programsorozatunkat egy szellemi vetélkedős – Honfoglaló és Activity játék – és egy táncos délutánnal - számolt be Kiss Gabriella, diákönkormányzat-vezető...
 
 


Kiss Gabriella

      

Ezen a napon 4 különböző tánc alapjaival ismerhettek meg a gyerekek, majd ebből bemutatót is tartottak. Ezúton is szeretnénk megköszönni Sikora Lili táncpedagógusnak, Szebényi Andrea és Balogh Sándor táncosnak a segítségét. A fordított napot a 8.c osztály szervezte és bonyolította le nagy sikerrel. Köszönjük munkájukat.

A gyermekeket a délelőtt folyamán nem csak versenyek várták, hanem ugrálóvár is. Mindenki örömmel ugrált, csúszkált.
Délután – hagyományainkhoz híven – sok, sok változatos helyszín közül válogathattunk. Volt triál bemutató, sportversenyek: sorverseny, asztalitenisz, szkander-, darts-, hullahopp-, célbadobó- verseny és kézműves műhelyek is működtek.
A megszokott és kedvelt arcfestés és gyöngyfűzés mellett bábkészítésben is részt vehettek a gyerekek. Köszönjük Mátyásné Füzi Csilla, a Huncutka Bábszínház vezetőjének a segítségét.
Akik hűvösre és nyugalomra vágytak, egy megható filmet nézhettek meg a fölszint 1-es teremben. Úgy gondolom, a nagy meleg ellenére is mindenki megtalálta a kedvére való programot és kellemes délutánban volt részük. Kívánok mindenkinek jó pihenést, sok szórakozást a nyárra!        
                             

 
 

 

További fotók>>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.06.19./
 

      Ökoiskola címet kapott az Erdélyi

 

        
                     

Az Ökoiskola címet 157 tanintézmény nyerte el a 2009/2010-es tanévben, az erről szóló okleveleket szombaton adták át a fővárosban. Az Erdélyi János Általános Iskolát Sóstói András és Tóth Ferenc képviselte a díjátadó ünnepségen...
 
 


Sóstói András

      

A cím azon iskolák legnagyobb szintű állami elismerése, amelyek átgondoltan, intézményesítetten rendszerszerűen foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.
A 2009–2010. évi pályázatban megfogalmazott kritériumoknak 157 iskola tett eleget. Ezen intézmények az Ökoiskola címet három évig használhatják, amennyiben az ellenőrzések során bizonyítják, hogy teljesítik a pályázatban vállalt kritériumokat. Három év elteltével a cím csak újabb pályázat benyújtásával hosszabbítható meg.

Az elismerést "a fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében" az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák közösen hozták létre.
Az ökoiskola-hálózat az OECD-ENSI nemzetközi projektjeként 1986-ban indult útjára. Azóta több mint tíz országban több száz iskola lett a hálózat tagja. Az ökoiskola-hálózat minden országban azonos elvek, módszerek alapján épül fel. Az Ökoiskola cím adományozása kapcsolódódik az ENSZ "A fenntarthatóságra oktatás" 2005-2015 évtizedének programjához.

A Magyarországi Ökoiskola Hálózat összefogja, információkkal, továbbképzésekkel, rendezvényekkel segíti azokat az intézményeket, amelyek a fenntarthatóság pedagógiai értékeit helyezik működésük központjába. Az ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés elvei, hanem az iskolai élet minden területén. A hálózat nyitott minden magyarországi közoktatási intézmény számára.

 
 

 

További fotók>>>

Erdélyi János Általános Iskola
/2010.06.18./
 

”Mi van?” Környezetvédelemről fiataloknak, színházi eszközökkel

 

        
                     

2010. május 31-én Interaktív környezetvédelmi drámajátékot mutatnak be ma Sárospatakon a Kacskaringók Virtustársulat drámapedagógusai. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. kezdeményezésére színre vitt darab nézői és közreműködői az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulói...

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. a szelektív hulladékgyűjtés országos szintű koordinációjáért felel. A hulladékhasznosítás megszervezése mellett kiemelt feladata a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztése, oktatása a lehető legszélesebb körben. A szervezet már közel egy évtizede keresi azokat az eszközöket, amelyek segíthetnek közelebb hozni a középiskolás korosztályhoz a környezetvédelemmel és a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kérdéseket. Az ÖKO-Pannon 2008-ban új programmal bővítette kommunikációs eszköztárát, és országos turnéra indította „Mi van?” című interaktív drámapedagógiai foglalkozását. A társulat azóta több mint 100 alkalommal lépett fel a darabbal különböző fővárosi és vidéki iskolákban, ma Sárospatakon viszik színre az előadást.

Főszerepben a közönség
A tizenévesek környezeti szemléletformálása különösen fontos az ÖKO-Pannon számára, hiszen a diákok többsége néhány éven belül önálló életet kezd. A szervezet azt szeretné elérni, hogy a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlata felnőtt korukban is a mindennapjaik része legyen. A színdarab azonban nem csak a hulladék kezelésének vetületeit tárja fel, hanem átfogóbb környezeti problémákra is fényt derít.

A környezetvédelmi drámajáték egy olyan tizenéves kamasz szemszögéből láttatja a világot, aki feltűnő érzékenységet, nyitottságot mutat a környezeti kérdések iránt. A történet további szereplői a globális problémákkal nem sokat törődő családtagok és a környezetrombolást megtestesítő „sárkány”. A cselekmény a felnőtté válás során előkerülő mikrokörnyezeti és individuális problémákat ötvözi a globálisakkal, melyek kapcsán a felelősségvállalás kérdése kerül központba.

A színdarab megkísérli áttörni a generációs önvédelem falait: szándéka nem csak futólag megszólítani, hanem megdöbbenteni, elgondolkodtatni és cselekvésre késztetni a diákokat. A produkció érdekessége, hogy történetét a társulat színészei és a diákközönség együtt alakítják, és beszélik meg. A foglalkozáson résztvevő gyerekek szabadon nyilváníthatják ki véleményüket, és ütköztethetik az előadás során vázolt nézőpontokat.

A Kacskaringók virtustársulat 2002-ben jött létre az ország legaktívabb drámapedagógusaiból. Tagjai gyermek- és diákszínjátszással, színházzal foglalkozó, országosan elismert szakemberek. Céljuk, hogy értő és érző, egyénileg és társadalmilag is felelős fiatalokat neveljenek, illetve, hogy a színházi nevelés módszerét minél több formában, minél több fiatalhoz, pedagógushoz és színházi szakemberhez juttassák el az országban.

A darab létrehozásában öt, a játékban négy társulati tag vesz részt: Hajós Zsuzsa – író, rendező; Csordás Anett – színész-drámatanár; Urbán Zsanett – színész-drámatanár; Egervári György – díszlettervező, színész-drámatanár; Nyári Arnold – projektvezető, színész-drámatanár. A darab valódi főszereplői azonban mégis maguk a diákok. A kétórás foglalkozáson minden alkalommal legfeljebb negyvenen vesznek részt, tanáraik csak megfigyelőként vannak jelen.

A darabról készített rövid filmes ajánlót a www.okopannon.hu/mivan linkre kattintva lehet megtekinteni.
 


Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
/2010.06.18./
 

             46. Cseresznyefesztiválon járt a Csimpolya Gyermektánccsoport

 

        
                

A 46. Cseresznyefesztiválon, Rodostóban szerepelt az elmúlt héten a Csimpolya Gyermektánccsoport. A testvérvárosi kapcsolat alapján hívták meg városunk delegációját, és a táncosokat a rendezvényre - számolt be Darmos István, az együttes vezetője...
 
 


Darmos István

       A fesztiválra a Csimpolya csoporttal felcsíki, sárközi, moldvai, jobbágytelki és mezőségi táncokkal készültünk. Több műsorunk volt Rodostó különböző helyszínein – a Rákóczi ház előtt, fesztiválszínpadokon, üzletközpontban, sétálóutcán -, részt vettünk egy nagyszabású felvonuláson, s a környező kistelepüléseken is bemutathattuk a magyar táncokat.

A közönség mindenütt nagy érdeklődéssel figyelte a török tánckultúrától jelentősen eltérő műsorokat, az egyik legnagyobb élmény mégis az volt a táncosok számára, amikor mintegy ötezres tömeg előtt táncolhattak. A fellépések mellett a vendéglátóink szabadidős programokat is szerveztek számunkra, így például hajókiránduláson vehettünk részt, s természetesen a Rákóczi Házat, az ott berendezett kiállítást is láthattuk.

A csoport tagjai nagyon jól érezték magukat, hiszen vendéglátóink mindent megtettek azért, hogy szép emlékekkel térhessünk haza, és mi is igyekeztünk műsorainkkal színesíteni a 46. Cseresznyefesztivál programját.
 
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.18./
 

      Kitüntették a Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság alapító tagjait

 

        
                     

Dr. Ternyák Csaba egri érsek 2010. pünkösdjén az Egri Főegyházmegye Pro Magnanimitate Tua (A te nagylelkűségedért) díját adományozta az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság alapító tagjainak, Szathmáry-Király Hannának és J. Horváth Tamásnak Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének terjesztésében kifejtett apostoli tevékenységükért...
 
 


Szathmáry-Király Hanna

J. Horváth Tamás

       A Szathmáry-Király Hanna és J. Horváth Tamás házaspár 1993-ban kezdeményezői voltak a Magyar Nemzeti Múzeum sárospataki Szent Erzsébet kiállításnak, melynek törzsanyagát, Hanna asszony gyűjtőmunkája biztosította.

Ők a sárospataki Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság alapítói. Anyagi áldozataikkal, kapcsolataikkal, ötletekkel és szellemi inspirációval a kezdetektől támogatják a Társaság munkáját. Kezdeményezésükre szervezte meg a Társaság a pünkösd vasárnapi történelmi menetet Szent Erzsébet életének bemutatására.

J. Horváth Tamás kitartó munkájának és tudós elkötelezettségének köszönhetően született meg a Magyarország virága c. forráskötet, melynek szerkesztője és egyik fordító munkatársa is volt.

Létrehozói voltak a Szent Erzsébet Út Alapítványnak, melynek tevékenysége a Társaság munkájához kapcsolódva Sárospatakot, Szent Erzsébet szülővárosát belekapcsolja egy európai Szent Erzsébet kulturális- és zarándokútba.
Mindig gondolnak a patakiakra. A zeneiskolát régi hangszerekkel és kottákkal, a Bodrog Táncegyüttest ruhákkal támogatják. Tagjai Magyar Máltai Lovagrendnek.

Patrónusai a Borsiban lévő Rákóczi kastélynak. Szellemi és anyagi támogatói az Egri Egyházmegye területén, Felsőzsolcán működő Szathmáry-Király Ádám Közművelődési Társaságnak.
Németországban élnek, de a hazához kapcsoló gyökereik soha nem szakadtak el. Életük folyamán Szent Erzsébet példája irányította négy gyermekük nevelését és apostoli munkájukat.
 
 

 


Törő Gábor
/2010.06.18./
 

      Betöréshez használták a hamisított APEH idézést

 

 

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának nevével éltek vissza a napokban ismeretlenek, akik az adóhatóság nevében idézést küldtek adózóknak az APEH miskolci épületében történő megjelenésre felszólítva őket. Az adózók a hamisított idézés alapján megjelentek az adóhatóságnál, ez idő alatt értesültek arról, hogy lakásukba ismeretlenek betörtek.

A sértettek által bemutatott iratokon az iktató- és ügyszámok, adóazonosítók valótlanok, az azokban megjelölt nevű ügyintéző illetve vezető nem dolgozik a hivatalnál, továbbá fontos alaki kellékek is hiányoztak az ”idézésről”. Az ügyben az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága büntető feljelentést tett.

A hasonló esetek, valamint az APEH nevével visszaélve elkövetett jogsértések megelőzése érdekében szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy az adóhatósági iratokra a jogszabályban foglalt kötelező adattartalom mellett szigorú arculati előírások is vonatkoznak, melyek ezen iratokat akár a nem hivatalos, akár más hatóságok hivatalos irataitól jól megkülönböztethetővé teszik.

Amennyiben az eljárással érintett személynek kétsége támad az adóhatóság által megküldött irat valódiságával, hitelességével kapcsolatban, az APEH általános telefonos tájékoztató rendszerében a már ismert 40/42-42-42-es telefonszámon kérhet felvilágosítást.

A korábbi visszaélések okán szükséges felhívni a figyelmet arra is, hogy az adóhatóság helyszíni eljárási cselekményeket végző adóellenőrei, illetve végrehajtói minden esetben párban dolgoznak, szolgálati igazolvánnyal igazolják magukat és megbízólevél birtokában végzik a munkájukat. Az adóhatóság munkatársainak személyével kapcsolatban felmerült kétség esetén is a fenti telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.
 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
/2010.06.17./
 

            Integrált program a fogyatékos emberekért

 

        
                     

A sárospataki Erdélyi János Általános Iskolában tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista és halmozott fogyatékkal élő gyermekeket fogadunk. Mindig kiemelt feladatunknak tartottuk a különböző sérüléssel élők elfogadottságának növelését – számol be az iskola törekvéseiről Kis Márta igazgatónő…
 
 


Kis Márta

 

       A „Kézenfogva Alapítvány” a fogyatékkal élő emberek elfogadottságának növelése érdekében pályázatot írt ki, „Fogadd el, fogadj el!” címen. Természetes volt számunkra a pályázat megírása, annak ellenére, hogy a pályázat elnyerése anyagi támogatással nem járt.
A programsorozat célja: A fogyatékkal élő emberek elfogadottságának növelése érdekében olyan integrált események szervezése, ahol a fogyatékkal élők pozitív társadalmi szerepekben, önálló, autonóm személyiségként mutathatják meg magukat.
Őszintén mondom, hogy számunkra megtiszteltetés volt, hogy a VII. ”Erdélyi nap” című rendezvényünkkel csatlakozhattunk a ”Kézenfogva Alapítvány” „Fogadd el, fogadj el!” programjához.
Ez a nap egy igazi összefogás eredménye, hiszen rendezvényünket Sárospatak több intézménye támogatta : Sárospatak Város Önkormányzata, A Művelődés Háza és Könyvtára, a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zempléni Térségi Egyesülete és a Búzavirág Alapítvány. Partnerként álltak mellénk Sárospatak általános iskolái, a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat és a Farkas Ferenc Művészeti Iskola. A nap üzenete: Próbáljuk meg a másik szemével is látni a körülöttünk lévő világot.
Úgy érzem, sérültek és épek egy igazán szép és emlékezetes napot töltöttek együtt a Művelődés Háza és Könyvtára melletti hangulatos parkban.
Délelőtt kulturális műsorral léptek fel az általános iskolák tanulói: a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola és az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium.
A színpadi műsorok mellett egész nap kézműves foglalkozások voltak. Többek között a Búzavirág Alapítvány sérült fiataljai tanítottak agyagozást, textiltechnikát és festést. Délután közös táncház, integrált sportverseny, sziromszüret játék és egy óriás kép –„Gondolj rám virág”- elkészítése várta a résztvevőket.
A „Kézenfogva Alapítvány” országjáró és közvéleményt formáló, speciálisan kialakított kamionjában speciális számítógépes játékok, Pillanatképek kiállítás, valamint – jeltolmács segítségével – előadás volt a mozgáskorlátozottak életéről, valamint filmet tekinthettek meg az értelmi fogyatékkal élők mindennapjairól. A kamion mellett OTP Esély Játék várta az érdeklődőket.

Köszönöm valamennyi munkatársamnak önkéntes, önzetlen és lelkes munkáját! Köszönöm a támogatók részvételét és segítségét!
Bajzáth Gáborné, az Erdélyi János Általános Iskola pedagógusa így emlékszik vissza a gyermeknek és felnőttnek egyaránt emlékezetes napra:
2010. június 10-én a sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium immár hagyományosan, hetedik alkalommal rendezte meg az Erdélyi napot. Idén ezen rendezvényünkkel a „Kézenfogva Alapítvány” országjáró „Fogadd el, fogadj el!” programjához csatlakoztunk.
A Kézenfogva Alapítvány azért indította útjára a „Fogadd el, fogadj el” programsorozatot, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz az egészséges és fogyatékos emberek, megismerjék egymás képességeit, megtanulják elfogadni egymást. A fentiekből következet a nap üzenete: töltsünk el közösen egy napot, hogy tanuljunk egymástól, ismerjük meg egymást.
Számunkra ez egy csodaszép, nap volt, amely az együtt cselekvésről szólt. A VII. Erdélyi Napon A Művelődés Háza és Könyvtára melletti téren, délelőtt kulturális műsorral léptek fel az általános iskolák tanulói.
A színpadi programok mellett egész nap kézműves foglalkozások kötötték le a részvevőket. A délután közös táncházzal indult, majd integrált sportverseny következett városunk általános iskoláinak tanulóival. A sziromszüret játék során, az állomásokon különböző feladatokat kellett teljesíteni, mely valamilyen akadályozottságra hívta fel a figyelmet, végezetül egy óriás kép „gondolj rám virág” közös elkészítése várta a résztvevőket.
A „Kézenfogva Alapítvány” országjáró, speciálisan kialakított kamionjában számítógépes játékokon ügyességi játékokat játszhattak az érdeklődők. A játékok azt mutatták meg, milyen nehézségekkel kell az értelmi sérült embereknek megküzdeniük, milyen „akadályoztatva lenni”, és milyen érzés az, ha környezetünk hirtelen megváltozik, és mi nem tudunk rögtön alkalmazkodni hozzá. A fiatalok a játék során átélhették ezt az érzést és talán megérthették a fogyatékos emberek világát, így reményeink szerint egy lépést tehetünk a toleránsabb társadalom felé..
 
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.17./
 

         Sok szúnyog várható, de az állam is segít az irtásukban

 

        

A város a költségvetésében idén is 6 millió Ft-ot különített el szúnyogirtásra. Sajnos nem tudtuk a tavalyi évhez hasonlóan időben elkezdeni a szúnyogok irtását, hiszen a lárvák kikelése óta folyamatosan vízben állnak az árterek. Márpedig ennek az lenne az alapja, hogy az első irtást az árvíz levonulása után, a lárvák kikelésekor tudjuk megejteni – számolt be a szúnyogok elleni harc állásáról Aros János alpolgármester…
 
 


Aros János

       Idén sokkal több szúnyogra kell számítani, a háromszori nagy árvíz miatt, aminek a hatásait most is érezzük. Nemcsak a megszokott területeken, hanem ettől jóval nagyobb részen van még kint az árvíz, így jóval nagyobb területen kell arra számítani, hogy a szúnyoglárvák ki fognak kelni. Két irtást már elvégeztünk, a hatása az elég csekély - ezt gondolom mindenki a saját bőrén érzi.

A soron következő irtás az elmúlt hétvégére esett volna, ekkor azonban úgy döntöttünk, hogy várunk néhány napot, mert hallottuk azokat a híreket, hogy az árvíz sújtotta területeken a kormány át fogja vállalni a szúnyogirtás költségeit. Ezt hétvégén bejelentették, úgyhogy nálunk is megkezdődött az államilag finanszírozott szúnyogirtás, amelyen 50 hektár kétszeri irtására kaptunk lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy az általunk év elején megtervezett hat irtásból kettőt megspóroltunk. Attól tartok, hogy nem lesz spórolás, hiszen ezt a kettőt pluszban el kell végeznünk a nyár folyamán.

Bodrogolaszi 50 hektárra, Erdőhorváti 5 hektárra, Sárazsadány 30 hektárra, Tolcsva 50 hektárra, Vajdácska 50 hektárra, Vámosújfalu 30 hektárra és Zalkod 3 hektárra kapott állami támogatást. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy maradtak ki árvizes területek. Márpedig ez az irtás csak akkor lenne jó hatású, ha a teljes árvizes területet le tudnánk fedni. Itt pedig látjuk, hogy vannak benne lyukak, úgy hogy hiába irtjuk itt Sárospatak környékén is, ha a környező, árvíz által elöntött részek nincsenek leirtva, akkor néhány nap, 1 héten belül az ott kikelt szúnyogok Sárospatak térségében jelentkezni fognak. Nem adjuk fel a harcot, amennyiben szükséges lesz, akkor a következő irtásokat is el fogjuk végezni.
 
 

 


Cziczer Katalin
/2010.06.17./
 

            Síppal, dobbal népszerűsítették a felnőttképzési tanfolyamokat Sárospatakon

 

        
                     

Június 8-án délután benépesült a Hild tér, melynek népes közönsége között éppen úgy láthatóak voltak gyerekek, mint középkorúak és idősebbek. Volt akit az ugráló vár vonzott oda, volt akit a harmonika, vagy a pánsíp hangja, és olyan is volt, aki a vérnyomását mérette meg az egészségügyi sátornál. A vásári kavalkád okáról Csatlósné Komáromi Katalintól, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónőjétől kaptunk információt…
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

       A TÁMOP program keretében ősszel két új képzést indítunk el. Ennek a népszerűsítésre szerveztük meg június 8-án délutánra a Felnőttképzési Juniálist a Hild téren, amelynek az elsődleges célja, hogy ezeket a tanfolyamokat népszerűsítsük, és az utca emberét megkérdezzük a felnőttképzési szokásairól, egyáltalán, a véleményét meghallgassuk a tekintetben, hogy adott életkorban vállalna-e valamilyen képzést, szívesen venne-e ilyenen részt, milyen formában lenne hallgatója 1-1 ilyen programnak.

A Hild téri programunkat úgy állítottuk össze, hogy minden korosztály találjon kedvére való szabadidős programot is, és emellett olyan önismereti tesztekre, kérdőívek kitöltésére került sor, amely az előbb említett kérdésekre is választ adott. Az ősz folyamán két olyan tanfolyam indult, amelyre már most lehet jelentkezni, és amelyről ott a téren is igyekeztünk minél több felvilágosítást adni.

Az egyik a szociális segítő, amely gyermek és idősgondozói szakon ad majd új ismereteket mindazoknak, akik erre jelentkeznek. Ez a képzés 240 órás lesz és lehet választani, hogy az idősek iránti gondozásban mélyül el-e valaki, vagy pedig a gyermek - itt elsősorban a nagyobb gyermekekről van szó, nevezhetjük bébiszitter ismereteknek is - az elsajátítására lehet szert tenni. A képzésre 40 év feletti munkanélküli nők, GYES-ről, GYED-ről visszatérő kisgyermekes anyukák jelentkezhetnek. A tananyag tematikája pedig pszichológiai alapismeretek, szociális egészségügyi gondozási ismeretek, a gyermekekkel való szabadidős programok megszervezése és még sok egyéb hasznos tudnivalók. Ez a képzés 2010 októberében indul, és erre jelentkezni és a részletekkel kapcsolatban felvilágosítást kérni Kurucz Tamás kollégánknál lehet.

Ugyancsak ebben az évben 1 hónappal később indul az a tanfolyamunk, amely azoknak az embereknek kíván segítséget nyújtani, akik érdeklődnek a falusi turizmus és ezen belül is a Tokaj-hegyaljai borok népszerűsítése iránt. Ez a tanfolyam vendéglátási alapismereteket, a hegyaljai bornak a sajátosságait mutatja be, a falusi turizmusnak a kritériumait és sok olyan hasznos fortélyt, amit akár a mindennapi házigazdai szerepkörben is lehet hasznosítani. A képzésre szintén A Művelődés Házában Sajószegi Gábornál lehet jelentkezni.

Természetesen a programban, a délután keretében igyekeztünk az ismeretek mellett kulturális kikapcsolódást is nyújtani, így volt vendégünk a Molnár Duó, akik nagyon jó hangulatú harmonikamuzsikával szórakoztattak, és ugyan kis csúszással, de az árvíz és a kerülő utak ellenére megérkezett a Sárospatakon is népszerű Los Andinos együttes, akik a már jól ismert dél-amerikai zenével szórakoztatták a jelenlévőket.

Reméljük, hogy mindenki talált, akár a tanfolyami programok, akár az egyéb délutáni események között kedvére valót, és ősszel sok látogatója lesz ezeknek a képzéseknek.
 
 

 

További fotók>>> 

Törő Gábor
/2010.06.16./
 

            Jótékonysági előadás Sátoraljaújhelyben és Sárospatakon

 

        
                     

Ki hogy tudott, úgy segített – és segít még most is – az árvízkárosultakon, akik közül sokan fedél nélkül maradtak. Volt aki pénzzel, de akinek hangszeres tudása, vagy táncos lába van, az azzal próbált segíteni. Ezt tették a sátoraljaújhelyi és sárospataki művészeti iskolák tanulói és tanárai is, akik Dr.Muha Miklós hívó szavára léptek színpadra…
 
 


Dr. Muha Miklós


Dr.Hörcsik Richárd

       Mindkét város, Sátoraljaújhely és Sárospatak polgármestere is fővédnökséget vállat a jótékonysági előadások szervezéséhez, amit a művészeti iskolák tanulói adnak – mondta Dr.Muha Miklós a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartója…

A bajbajutott károsultaknak szeretnénk segíteni az előadások bevételével, ami lehet, hogy nem lesz sok, de jó szívvel adjuk. A gyerekek ezt a műsorukat a tanévzárón már egyszer előadták, és most első szóra jöttek, hogy előadva először Sátoraljaújhelyben, most pedig itt Sárospatakon, segítsenek a bajbajutottakon.
Szeretném megköszönni a polgármester uraknak és mind a két művelődési ház igazgatójának, hogy első szóra mellénk álltak és segítettek.

Nem gondoltuk volna, hogy az árvíz ilyen gyakran megismétlődik, hiszen 1970-ben, aztán 2001-ben is bizony keményen helyt kellett állni, és most 10 év után, 2010-ben is május 15-16-án, azon a vasárnapon hihetetlen mennyiségű víz esett le, ami június első napjaiban megismétlődött – mondta Dr.Hörcsik Richárd polgármester…

Köszönöm a szervezőknek, valamint az igazgató uraknak, a tanároknak, a művészeti iskolának, hogy megmozgatják a Patak városát, mert ez a pénz még többet ér azzal, hogy ez a miénk, egymásnak adunk, hiszen Sárospatak Szent Erzsébet szülővárosa, hogyha baj van, kell, hogy segítsünk egymásnak. Az összefogás erejét mutatta meg ez a koncert is, ezt külön köszönöm a szervezőknek.
Minden pénzre szükség van, hiszen az önkormányzati tulajdonokat és utakat ért egyéb károk 100 millió Ft-os nagyságrendűek, ezekre vis maior pályázatot pályázunk meg benyújtani, viszont ott van a kárt szenvedett polgári lakossága többek között Bodroghalásznak, a Fazekas sornak, a Gárdonyi utcának, különösen akiknek nem volt biztosításuk, nos nekik sokat jelent ez az adomány, amit ilyen módon, valamint cégektől, szponzoroktól próbálunk gyűjteni.

Külön köszönöm a Sárospatak honlap szerkesztőinek, hogy folyamatosan tájékoztatták a honlap olvasóit, aminek eredményeképpen nagyon sokan hívtak föl volt pataki diákok, patakról elszármazottak, akik a honlapon keresztül folyamatosan figyelemmel kísérték az árvízi helyzetet és elég sok felajánlást érkezett ennek hatására tőlük.
Tehát ebből is látszik, hogy amikor baj van akkor a pataki leszármazottak, volt pataki diákok és természetesen a pataki polgárok is segítenek egymáson.
 
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.16./
 

      Csökken az éves fürdőbérlet ára a Sárospatak Kártyával

 

        
                     

Folyamatosan gyűjtjük a Sárospatak Kártyával kapcsolatos észrevételeket, tapasztalatokat. Varga Donát közvetítésével érkeznek hozzánk olyan javaslatok, amelyeket meg kell fontolnunk és a következő héten, ha úgy dönt a képviselőtestület, akkor ezek a javaslatokat be kell építeni az új rendszerbe – számol be Aros János alpolgármester az egyre népszerűbb kártya újabb kedvezményéről…
 
 


Aros János

       Örömmel tapasztaltam, hogy sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Azt is öröm számunkra, hogy a vállalkozóink is különböző kedvezményeket biztosítanak a kártyatulajdonosok részére. Most úgy döntöttünk, hogy az önkormányzat által a korábban 25.000 Ft-ért a fürdőbe biztosított éves belépést könnyítjük, hiszen itt van a félév, kezdődik a nyári szezon, éppen ezért az az éves fürdőbérletet, amit 25.000 Ft-ért adtunk a patakkártya tulajdonosoknak, most 18.000 Ft-ért lesz megvásárolható a Polgármesteri Hivatalban.

Fenntartjuk még a mozgáskorlátozottaknak külön nyújtott kedvezményt, tehát ők 15.000 Ft-ért tudják megvásárolni ezt a kedvezményes belépési lehetőséget a fürdőbe. Ha visszaosztjuk, akkor ez azt jelenti, hogy ha valaki minden nap igénybe veszi, akkor 100 Ft-ért tud naponta bemenni a fürdőbe.

Azt hiszem, ez olyan kedvezmény, amivel sokan fognak élni. Még egy „leértékelésre” lehet majd számítani a nyári szezon végeztével, amikor a turistaforgalom már csökken, akkor szeretnénk ezt az árat ismét csökkenteni, hogy a pataki lakosok a nyári szezon végeztével még kedvezőbb feltételekkel tudják igénybe venni ezt a lehetőséget.
 
 

 


Törő Gábor
/2010.06.16./
 

      Bemutatkozott a Petőfi Irodalmi Múzeum

 

        
                     

Az Ünnepi Könyvhét nyitó eseményeként 2010. június 1-én A Művelődés Háza Könyvtára meghívta Dr. Végh Károlyt, a Petőfi Irodalmi Múzeum marketing igazgatóját , hogy bemutassa a Múzeumot – nyilatkozta Kövér Sándorné...
 
 


Kövér Sándorné

      

A Petőfi Irodalmi Múzeum már nem ismeretlen a sárospataki közönség előtt, hiszen 2008-ban „Nyugat 100”, 2009-ben „Nyelvet öltünk!” elnevezésű busszal járták végig az országot, és mindkétszer ellátogattak városunkba is.

Szolgáltatásaik azonban ennél sokkal színesebbek. Különböző célcsoportokat szólítanak meg a legkülönfélébb technikákkal. Azt már eddig is sejtettük, hogy az irodalommal és a színházzal szoros a kapcsolatuk, de az újdonság erejével hatott, hogy például a divattervezőket is be tudják vonni ismeretterjesztő munkájukba. Mindannyian sok új ötletet kaphattunk, amelyeket munkánk során mi is felhasználhatunk.

Az intézményre legjellemzőbb kulcsszavak: a kreativitás és a hitelesség. Az Internet elterjedésével, az ellenőrizetlen információforrások előretörésével egyre nehezebb hiteles adatokat szolgáltatni. Aki a PIM adatbázisait használja, az biztos lehet a megbízható minőségben. Használják bátran a www.pim.hu honlapot! Javasoljuk még: www.dia.hu, www.pimmedia.hu, www.pimko.hu , www.maraisandor.hu.   Az értékes előadás európai uniós támogatással jött létre.

                                                 

 
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.16./
 

           Parádés futball sok szép góllal a hét végén

 

        
                     

Igazi nyárt idéző hőségben került sor az utolsó előtti bajnoki fordulóra a hét végén. Az ellenfél Gönc csapata volt, akik velünk együtt korábban már szerepeltek magasabb osztályban – küldte tudósítását Koscsó István, az STC baráti Kör elnöke…
 
 


Koscsó István

Kecskés Tamás

Zsófi József

Tőrös Gábor

       Ők is a feljutás reményében léptek pályára a bajnokság kezdetén, de mi tettünk róla, hogy a céljuk valóra váltását egy évvel halasszák el. A szombatra áthelyezett időpont miatt, most a megszokottnál kevesebb néző jött el a rangadóra, hiszen ismert a mondás: vasárnap délelőtt templomba, délután futballmeccsre megy az ember!

A mérkőzésen magas színvonalú játékot láthattunk gólokkal fűszerezve, melyeknek rövid története a következő:

22. perc. Vécsi Gábor kiugratta a jobb szélen Kecskés Tamást, aki betört a 16-oson belülre és mintegy 7 m-ről a kapus mellett elrúgva, megszerezte vezető gólunkat. 1:0
33. perc. Kecskés Tamás bal oldali lövésszerű beadását a védők röviden szabadították fel. Vécsi Gábor az elé kerülő labdát erősen, laposan küldte a hálóba. 2:0
44. perc. Kerékgyártó Csaba adott gólpasszt Kecskés Tamásnak 3:0
47. perc. Vécsi Gábort a 16-oson belül lerántották. A megítélt 11-est a sértett maga végezte el. 4:0
49. perc. Sikorszki Péter csípett el egy labdát a felező kör tájékán, amivel kapura tört és fel is iratkozott a góllövők listájára. 5:0
52. perc. Pothurszky Roland is csatlakozott a góllövőkhöz. Vécsi Gábor labdáját továbbította a hálóba. 6:0
56. perc. Punyi Máté jobb oldalon ügyesen cselezte magát tisztára a 16-os vonalánál, majd Pothurszky Rolandnak passzolt, aki ismét eredményes volt. 7:0

Zsófi József edző véleménye a mérkőzésről:

Nagyon nehéz előjelekkel készültünk a Gönc elleni mérkőzésre, mert úgy éreztem a csapat egy kicsit jóllakott lett a bajnokság megnyerése óta. Pénteken hosszasan elbeszélgettünk a fiúkkal és látszott, hogy sikerült megtalálni a motivációs tényezőket erre a találkozóra is. A fiúk nagyon szép délutánt varázsoltak a szurkolók számára. Csodálatos játékkal kiütéses győzelmet arattunk Gönc csapata ellen, akikről tudjuk, hogy szintén bajnokságot szerettek volna nyerni. Az első 20 percben körbe lövöldöztük az ellenfél kapuját, -főleg Vécsi Gábor révén.

A 22. percben „megtört a jég”. Kecskés Tamás góljával megindult a gólgyártás, s szinte futószalagon születtek a gólok. Csupa szív játékot láthattunk a pályán. Tökéletesen megvalósították azokat az elképzeléseket, amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk. Szélső csatárjaink jól használták ki az ellenfél „szélesen védekezését”. Sokszor kerültünk a védelmük mögé. Tudtuk, hogy középen Pothurszky Roland és Punyi Máté nem futnak sokat, inkább „statikus” játékrendszerben lehet őket alkalmazni. Erre építettük a támadó taktikánkat, ami tökéletesen működött. Az egész csapat játékával elégedett voltam. Mindenki kitett magáért ebben a rekkenő hőségben, s a csapat érdekét szolgálva alázattal futballozták végig a 90 percet. Köszönjük a szurkolók bíztatását!

Tőrös Gábor szurkoló véleménye:

Az egész éves kimagasló játékunkat koronáztuk meg ezzel a győzelemmel. Minden szinten leköröztük a gönci csapatot. Kecskés Tamást láttam a legjobbnak a mérkőzésen. Jól játszott, két rúgott gólja mellett a többiben is szerepet vállalt. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Hála Istennek, hogy újra nyertünk!

A mérkőzés után a csapatot a szurkolótábor vendégül látta Törpe Sörözőben.

Ifjúsági csapatunk 6:0 arányban bizonyult jobbnak a vendégeknél! Góllövők: Köteles Csaba (2), Lakatos Csaba (2), Vitányi Balázs és Rostás János
Gratulálunk mindenkinek! Akik nem látták, nagyon sajnálhatják, de ne bánkódjanak, lesz még ilyen, sőt még jobb is! Hajrá Patak!
 
 

 

További fotók>>>    Hangfelvétel a 2. félidőről

STC baráti Kör
/2010.06.15./
 

            Országos sikert értek el a Farkas Ferenc Művészeti Iskola néptáncosai

 

        
                     

Kecskeméten rendezték május 28-29-én az Oktatási Minisztérium által a művészeti iskolák tanulóinak kiírt csoportos néptánc tanulmányi versenyt. A selejtezőkön a Farkas Ferenc Művészeti Iskola három csoportja jutott az országos döntőbe, ami önmagában is nagy teljesítmény, hiszen sem városunk más művészeti iskolájából, sem a megyéből nem jutott tovább csoport, s az országban egyetlen más iskola sem volt, amelynek három csoportja vett részt a döntőn...
 
 


Darmos Éva

Darmos István

       A kecskeméti fesztiválra nagy lendülettel készültek a táncosok. Nagyon fontosnak tartotta valamennyi vezető, hogy a stílusos táncolás mellett a csoportok megjelenésében – a színpadi ruhákban és hajviseletben – se legyen hiba. Ebben nagyon sokat segített az iskola ruhatárosa, és azok a szülők, akik elkísérték a csoportokat a fesztiválra. A fesztiválon országosan elismert zsűritagok – Furik Rita, Lévai Péter, Szilágyi Zsolt – értékelték a látottakat, s állapították meg a helyezéseket. A gyermekeknek kötelező produkcióként improvizálniuk kellett egy táncanyagból – ez újdonság ezen a versenyen-, s be kellett mutatniuk egy szabadon választott koreográfiát. A versengés korosztályok szerint folyt, s a díjakat is így ítélték oda a zsűritagok.

A legkisebbek között – az első korosztályban - az iskola Sisere Táncegyüttese lépett fel dél-dunántúli ugrós improvizációval, és a vezetők – Kovács Borbála és Sajószegi Gábor – által készített Tündérlesen című koreográfiával. A csoport teljesítményével országos III. helyezést ért el, és különdíjat kapott. A második korcsoportban a Pacurka Gyermektánccsoport baranyai improvizációt s egy, a csoport vezetői – Darmos Éva és Darmos István – által, érpataki táncokból készített koreográfiát táncolt, Kisvárdában volt egy bolt címmel.
A zsűri a Pacurkának országos I. helyezést, és a legmagasabb értékű különdíjat ítélte meg, s az említett koreográfiát javasolta a Gyermektánc Antológia műsorába. A III. korcsoportban lépett fel a Zsákbolha Táncegyüttes nyárádselyei improvizációval és Kovács Borbála-Sajószegi Gábor Földi boszorkányok című koreográfiájával. A zsűri e csoportot különdíjjal jutalmazta. A mellett hogy a csoportok külön-külön szebbnél szebb eredményeket értek el, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola az az intézmény, amely – csoportjain keresztül - az országos döntőn a legtöbb díjat kapta.

Büszkék vagyunk arra, hogy tanítványainkkal olyan eredményeket értünk el, amelyhez hasonlót egyetlen környékbeli iskola sem tud felmutatni a néptánc területén. Ez számunkra azt bizonyítja, hogy jó csoportközösségek alakultak ki, a gyermekek igyekeznek és szeretik azt amit csinálnak, és szakmailag jó úton járunk. Ezúton is köszönjük az iskola vezetőinek és a kollégáknak, valamint a szülőknek azt, hogy segítettek bennünket a gyermekek felkészítése, és a versenyek során.

Kovács Borbála

Sajószegi Gábor

 

 

További fotók>>>

Farkas Ferenc Művészeti Iskola
/2010.06.15./
 

             Év végi bemutató a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézményben

 

        
                     

A 2009/2010-es tanévzáró műsor is nagy érdeklődésre tartott számot a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. A Művelődés Háza színháztermében szülők, barátok, ismerősök várták az újabb színházi élményt, hiszen az utóbbi időkben hagyománnyá vált, hogy az iskola nagy műsorai egy-egy témát dolgoznak fel – nyilatkozta Réthiné Muha Krisztina, igazgatónő...
 
 


Réthiné Muha Krisztina

       Szent Iván éji álom, a Vasútállomás, A nő hat arca, című művek után az idei évzárón Az elemek harca című tematikus műsort láthatta az érdeklődő közönség. A mű a négy őselem küzdelméről, egymást kiegészítő örökös körforgásáról, közös létezéséről szólt, a tánc nyelvén megformálva. A produkcióban a néptánc, moderntánc, társastánc és klasszikus balett tagozat tanulói és tanárai léptek fel.

A műsor végén hagyományosan sor került a Kerchner Zoltán díj átadására. A 2009/2010-es tanév legjobb csoportjává a taktaharkányi Csuri Néptánc Együttest, az év legjobb tanárává Kövér Mária néptánc pedagógust választotta az iskola tantestülete.
A műsorral a munka nem ért véget, hiszen tanulóink nyáron is számtalan hazai és nemzetközi rendezvényen vesznek részt.
Minden tanulónknak kellemes és tartalmas vakációt kívánunk!
 
 

 

További fotók>>>

Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
/2010.06.15./
 

      GÖMÖR VIRÁGAI

 

        
                     

Június 7-én 17 órakor tartották Kállai Mária népi iparművész a népművészet mestere csipke és viselet készítő kiállításának megnyitóját A Művelődés Háza és Könyvtára galériájában, melyet Bánszky Pál művészettörténész nyitott meg...
 
 


Kállai Mária

       Tanárként a Kazincbarcikán a Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskolában dolgozik. A kézműves mesterségek közül a vertcsipke-készítéssel, viseletvarrással, gyöngyfűzéssel, gyermekjáték készítéssel foglalkozik. 2001-ben jelent meg a Gömöri csipke című könyve. Belgiumban Nemzetközi Csipkepályázaton Brugge-ben I.díjat nyert.
A Tokaji Vert csipke és Viseletkészítő Alkotótábor szervezője és művészeti vezetője immár 10 éve. 2001-ben lett népi iparművész, 2008-ban megkapta a népművészet mestere címet.

A kiállítás június 7-30-ig tekinthető meg.
 
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.15./
 

             Vasárnap lesz a Családi Nap

 

        
                      

Vasárnap, június 20-án a tanév zárásaként és az első szünidei programként szeretnénk megrendezni A Művelődés Háza és Könyvtárával egy családi napot, amelynek a délelőtti része az önkormányzat összefogásával, Víghné Fehérvári Zsuzsa szervezésében a már hagyományos Családi és Sportnapot takarja – számol be hétvégi programról Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő…
 
 


Csatlósné Komáromi Katalin

       Délelőtt a különböző intézményekben és a szabadtéri területeken a testnevelő tanárok irányításával zajlanak majd a sportesemények, a délutáni órákban pedig a Vízikapu Szabadtéri Színpadnál a családi nap a kulturális programjai következnek.
Ennek keretében elsőként a Száz Folk Celsius koncertjére kerül sor, ami sok-sok korosztály kedvence. Vendégünk lesz a tehetségkutató verseny 2 ismert énekese a Brasch Bence és a Tabáni István is. Fellép Forgách Gábor a felnőttek szórakoztatására és természetesen este egy nagyobb koncert zárja a programot, ami egy latinos zenét játszó fiatal együttes tolmácsolásában történik majd.

Az egész napos programnak kirakodóvásár, játszóházak, különböző kézműves foglalkozások lesznek a kísérő programjai. Ezek között is szeretném kiemelni az úgynevezett ökojátszóházat, ami a környezettudatos viselkedést és az ezzel kapcsolatos magatartásnormát népszerűsíti majd. Magyarországon ez az egyik legnagyobb cég, ami ezeknek a játékoknak az ismertetésével, bemutatásával foglalkozik. Többféle programot hoznak majd Sárospatakra, amelyeket reggel 9 órától az esti órákig ki lehet próbálni és meg lehet tekinteni.

Ugyancsak újdonság lesz a minipolice játék, amely egy családi vetélkedőt is takar egyben, ahol a gyerekek és a felnőttek közösen, egyfajta oknyomozáson vehetnek részt. Hívtuk a tűzoltókat is, akik az elmúlt évhez hasonlóan bemutatót tartanak, lesz lovagoltatás, szponzori támogatásnak köszönhetően pedig ugráló vár és még sok egyéb érdekesség, ami a gyerekek és felnőttek szórakoztatását szolgálja.

A rendezvényre a belépőjegyeket A Művelődés Házában vagy a program helyszínén válthatják meg. A gyerekeknek 6 éves korig díjtalan, 6-16 éves korig 500 Ft, a felnőttek részére pedig 1000 Ft a belépőjegy.
 
 

 


Törő Gábor
/2010.06.14./
 

            Június 18-án jön a háromnapos Zempléni Fesztivál EXTRA

 

        
          

A Zempléni Fesztivál egyik helyszínén, Mádon tartottak sajtótájékoztatót idén, 2010. június 10-én, ahol Turjányi Miklós fesztiváligazgató ismertette a 19. fesztivál főbb jellegzetességeit. Ekkor jelentette be, hogy idén is lesz egy három napos figyelemfelkeltő előzetes, ami időben kiterjeszti a Zempléni Fesztivált…
 
 


Turjányi Miklós


Tóth András


Dr. Hörcsik Richárd

       Ez a második esztendő, amikor megrendezésre kerül a Zempléni Fesztivál EXTRA hétvége, amely egy figyelemfelhívó előzetese az augusztusi, kéthetes rendezvénysorozatnak. Programjában megtalálható minden olyan Zempléni Fesztiválra jellemző műfaj, amit aztán augusztusban többszöri kibontásban is élvezhetnek a fesztivál látogatói. Tehát lesz nagyzenekari koncert, egy kis jazz, zenés istentisztelet és gyerekprogram is.

A nyitóestén, június 18-án Tokajban a Paulay Ede Színházban Jandó Jenő zongorázik és a Budafoki Dohnányi Zenekar lép fel. Másnap június 19-én 20  órától Sárospatakon a Vártemplomban a Rajkó Zenekarnak egy különleges koncertjét hallhatjuk. Tőlük nem igazán ezt szoktuk meg, idén vendégszerepeltek Vatikánban, ahol XVI. Benedek pápának játszottak egy koncertet, és ennek a koncertnek a programjával jönnek el a Vártemplomba, Sárospatakra szombat este.
Ezután lép fel a Kozma Orsi Quartet az Újbástya Rendezvénycentrumban, másnap június 20-án vasárnap de. 10 órától pedig az istentiszteleten Szotyori-Nagy Gábor játszik orgonán, majd koradélután Sátoraljaújhely főterén, a szabadtéri színpadon a Makám Együttes lép fel Ákom-bákom című műsorával, ami úgy gondolom, hogy tényleg remek program a gyermekeknek, illetve a családoknak.

Az aktuális helyzetben viszont a Zempléni Fesztivál is úgy gondolja, hogy a maga oldaláról ki kell, hogy vegye a részét nem csak Zemplén szépségeiből, a napsütésből és a jó borokból, hanem amikor baj van, akkor is Zemplén mellé kell állni. Ebben méltó partnerre találtunk a - szerencsére a 19 éve partner - Antenna Hungária szponzor személyében, akik konkrét összeggel, 2 millió Ft-tal szeretnének hozzájárulni a károk enyhítéséhez, mi pedig a magunk részéről ennek az extra hétvégének a teljes bevételét ajánljuk fel a zempléni árvízkárok enyhítésére.

Az interneten keresztül - www.zemplenfesztival.hu – idén is lehet jegyet rendelni, direktben a Ticket Portálon és a jegymesteren keresztül, ill. a Tourinform irodákban, és nagyon sok zempléni jegyárusító helyen lehet még jegyet kapni. Az augusztusi rendezvénysorozatra még mindig van egy 20%-os jegyvásárlási kedvezmény e hó végéig. Az Extrára már ez az akció lezárult, de úgy gondolom, hogy most az árvízkárok miatt nem is érdekes, hiszen mindenre, amire jegyet vesznek, vagy amivel a kihelyezett adománygyűjtő helyeken hozzájárulnak, az az árvízkárok enyhítésére fordítódik.

Tóth András, az Antenna Hungária kommunikációs vezetője hozzátette:

Egyre nagyobbak az elvárások az Antenna Hungária felé a menedzsment és a tulajdonosok részéről, ennek ellenére hosszabb távon gondolkozunk a Zempléni Fesztivál támogatásával. Ezt azt is mutatja, hogy mi már 19. alkalommal főtámogatóként részt veszünk részt a Fesztiválon.
Úgy vélekedünk erről, hogy ez a hosszú távú stratégiánk, ami a fesztiválsorozat támogatását illeti, és örömmel látjuk, hogy a szervezők és a helyi önkormányzatok részéről abszolút összefogás tapasztalható.
Nagyon örülünk annak is, hogy a fesztiválsorozat megkapta a Kiváló Minősítésű Fesztivál címet. Ez is azt mutatja, hogy értéket képvisel a fesztivál, s e magas nézettségű, nagy hírű fesztivál mögé mi szeretettel állunk, mint főtámogató.
Több tulajdonos és menedzsmentváltást megéltünk már. Érdekes módon, ahogy a menedzsmentünk, vagy a vezérigazgatónk egyszer-egyszer lejön a fesztiválra, vagy erre az extra hétvégére - ami most 2. alkalommal lesz - onnantól neki nem kell magyarázni ezzel kapcsolatban semmit. Átérzi a hely varázsát, átérzi azt, hogy a fesztiválsorozat megmozgatja az egész régiót, magas minőséget képvisel a borvacsorával, a kirándulókoncertekkel. Ezek mind azt mutatják, hogy igazából érzelmi vonzata is van innentől a dolognak, és nem kell utána különösképpen magyarázni, hogy miről szól ez a fesztivál.

Az árvizeket illetően mi is igyekszünk a lehetőségeinkhez képest segíteni, ha a Fesztivál rendezői is hozzájárulnak, akkor az Antenna Hungária 2 millió Ft-tal hozzájárul a károk enyhítéséhez.
 
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.14./
 

             Országos bajnok az Erdélyiben!

 

        
                      

Országos Diákolimpia Döntőt rendeztek atlétikából a hétvégén, Zánkán. Az Erdélyi János Általános Iskolát 3 tanuló képviselte, akik kitettek magukért és remek eredményeket értek el.Felkészítőjük Földházi László tanár úr volt...

Horváth Mihály 5. osztály kislabda hajítás I. helyezett (57 méter)
távolugrás V. helyezett (4.75 méter)

Magyar Attila 8. osztály súlylökés II. helyezett (12.05 méter)

Horváth Annamária távolugrás IX. helyezett
magasugrás X. helyezett

Köszönjük és gratulálunk nekik!
 

További fotók>>>

Erdélyi János Általános Iskola
/2010.06.14./
 

            A Duna TV-ben szerepeltek

 

        
                     

A Duna TV-ben szerepelt a Bodrog Néptáncegyüttes, és a Farkas Ferenc Művészeti Iskola Csimpolya Gyermektánccsoportja. Május 14-én, a déli órákban a Duna Televízió Tokajból közvetítette a Kívánságkosár című műsorát. A műsort a város főteréről egyenes adásban közvetítették. Itt lépett fel a Csimpolya Gyermektánccsoport és a Bodrog Néptáncegyüttes, a térség művészeti csoportjai között számolt be Darmos István, az együttes vezetője...
 
 


Darmos István

       Azzal kerestek meg bennünket a műsort készítő televíziós szakemberek, hogy színes és változatos táncprodukciókkal készüljünk, de lehetőleg a helyi néptánchagyományokat is mutassuk be. Két csoporttal érkeztünk Tokajba, a Bodrog Néptáncegyüttes a megszokottól kisebb létszámmal- hiszen több tagunk egyetemről, főiskoláról nem tudott hazajönni -, míg a Csimpolya szinte teljes létszámmal képviselte Sárospatakot e rendezvényen. A felnőttekkel hegyközi táncok mellett mezőföldi csárdást, míg a kisebbek sárközi és felcsíki táncokat mutattak be.

Maga a felvétel érdekes szituációkat tartogatott számunkra, hiszen nem színpadon kellett táncolni, az operatőrök is sokszor bementek a táncolók közé, s tulajdonképpen a produkciót a műsor szerkesztéséhez kellett igazítani. Így fordult elő az is, hogy az utolsó – felcsíki – táncnál, már menet közben derült ki, hogy a koreográfia hamarabb véget fog érni, mint ahogy a parlamenti közvetítés elkezdődik, így menet közben kértek bennünket együttesvezetőket, hogy még három percig folytassák a táncot a gyerekek. Mindezt úgy kellett a táncosokkal és a zenészekkel közölnünk, hogy a koreográfia már elkezdődött. A zenekar nem állt le, a táncosok a koreográfia befejezése után improvizáltak a felcsíki táncokból, így remekül megoldották a televíziósok által kért feladatot, reméljük ebből a televízió nézők nem sokat vettek észre. Azt gondolom, a Duna Televízióban való szereplés tovább öregbítette csoportjaink hírét, határon innen és határon túl.
 
 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.06.14./
 

            Még a nap is kisütött II. Rendvédelmi Főzőversenyre

        
                     

Ez a második alkalom, amikor rendvédelmi főzőversenyt rendeztünk Sárospatakon. Úgy látom, hogy ez a 16 csapat jó hangulatban kezdte a mai napot, a reggelit és a 10 órait végighordtuk a csapatoknak és úgy látom, hogy minden csapat vidáman kezdett a főzésbe – tekintett végig elégedetten dr.Téglás István r. alezredes a katonás rendben egymás után sorakozó, bográcsos csapatokon, 2010. május 29-én a Vízikapunál…
 


dr. Téglás István


Aros János


Klima János

       Kérdéses volt ennek a rendezvénynek a megrendezése, hiszen az árvíz jelentős terheket rótt minden rendvédelmi szervre, ugyanúgy az önkormányzatra, a polgárőrökre, tűzoltókra és a rendőrségre. Hála Istennek levonulóban van az árhullám, mindazok ellenére, hogy még mindig magasan áll a víz szintje a Bodrogon, ezt a mai napot szenteljük egymásnak, az ismerkedésnek, a főzésnek, a kóstolgatásnak.

Tavaly Bodroghalászban, a falunap keretén belül Tóth Árpád barátom volt az, aki koordinálta, szervezte az egészet, ő volt az ötletgazdája is ennek a rendezvénynek. Idén rendezőszervként belépett az Újbástya Rendezvénycentrum, a Sárospataki Polgárőr Egyesület és a Rendőrkapitányság – számolt be a rendezvény szervezői összetételéről Aros János alpolgármester…

Nekik köszönhetően jöttek, látogattak el Sárospatakra azok a főzésre nevező csapatok, akiket ma itt láthatunk. Hála Istennek az időjárás nagyon jó, hiszen nagyon féltünk tőle egy héttel ezelőtt, amikor még a gáton voltunk szinte valamennyien, akik itt vannak, együtt építettük a gátat Bodroghalászban, vagy éppen Sátoraljaújhelyben, vagy Tolcsván, hiszen a tolcsvai polgármester is jelen van ezen a rendezvényen.
Éppen ezért a múlt héten gondban is voltunk, hogy belevágjunk-e, megcsináljuk-e, meg tudjuk-e csinálni, mit enged az árvíz, lehet-e ezek között a körülmények között. Végül is úgy döntöttünk, hogy mindenképpen megrendezzük, hiszen hagyományteremtő szándékkal indult és jövőre, remélhetőleg jobb körülmények között, több csapattal és több kulturális programmal folytathatjuk – ami nem lesz könnyű, hiszen most itt nagyon jó programok vannak egész nap.
Tehát úgy döntöttünk, hogy megrendezzük és az időjárás is kitartott mellettünk, itt tőlünk néhány km-re, Tolcsván szakadt az eső 10-12 között, de minket szerencsére elkerült.
Nagyon jó hangulatú főzésen vagyunk túl, köszönhetően a szervezőknek, köszönhetően a csapatok tagjainak és a köszönhetően azoknak a pataki lakosoknak, akik ellátogattak ide.

Érdekes volt találkozni azokkal az emberekkel, akikkel a hétköznapok során egyébként más szituációban találkozunk. Van akivel úgy, hogy az éppen az igazoltatás közben a személyigazolványt, forgalmit, jogosítványt kéri el, van akivel közterület felügyelőként, amikor éppen kiteszi a cédulát az autónkra. Szerencsére a börtönőrökkel még nem volt „szerencsém” találkozni. Itt most kötetlen formában tudjuk megbeszélni azokat a problémákat, amikre közösen kell megoldást találnunk.
Nagyon jó hangulatú rendezvényen vagyunk túl, külön köszönet a bemutatót tartó tűzoltóságnak, a kutyás rendőröknek, modellező klubból itt levő résztvevőknek, s az Újbástya munkatársainak.
Én azt hiszem mindenképpen folytatnunk kell ezt a rendezvényt és jövőre ugyanitt egy bővebb kulturális programmal szeretnénk mindenkivel találkozni.

Mindem elismerésem az Újbástya Rendezvénycentrum munkatársaié, akik oroszlánrészt vállaltak a szervezésből. Részünkről az árvíz illetve belvíz elleni védekezés – ami erőink nagy részét lekötötte - nehezítette a rendezvény előkészítését, de végül minden rendben összeállt és az idő is kijavult – nyilatkozta Klima János polgárőr parancsnok…

Nagy öröm számunkra, hogy mind a 16 csapat elfogadta a meghívásunkat, börtönőrök, tűzoltók, polgárőrök, közterület felügyelők, biztonsági őrök, aktív és nyugdíjas rendőrök. Külön öröm volt számomra újból találkozni Nagy János nyugállományba vonult rendőrkapitánnyal, hiszen az ő idejében és segítségével alakult meg a sárospataki polgárőrség.
 
 

 

További fotók>>>              További fotók>>>                 További fotók>>>

Cziczer Katalin - Törő Gábor
/2010.06.14./
 

             Ülésezett a Védelmi Bizottság – remélhetően idén utoljára

 

        
                     

Összehívtuk a Védelmi Bizottságot, reményeink szerint nyári utolsó ülésére. Örömmel nyugtáztuk, hogy a Bodrog vízállása csökken. Tetőzés után, amely 7 méter környékén mozgott, már jelentős apadást tapasztalhattunk – számol be Aros János alpolgármester az árvíz utáni helyzetről…
 
 


Aros János


Kiss István


Emri László
 

       Hogy a Bodrog apadása ilyen lassú, annak az a magyarázata, hogy a szlovák tározókból, egyikből 21 m3/s, a másikból pedig 50 m3/s kapacitással engedik bele a vizet. A szintén szlovák területen történt gátszakadás következtében az a 110 millió köbméter víz, ami az árterületen van, az is lassan folyik vissza a Bodrogba. Ezekből azt a következtetést lehet levonni, hogy az apadás lassan megindult, de egy nagyon hosszan tartó folyamatra kell majd számítanunk. Ha az időjárás ilyen kedvező lesz, mint most, akkor kb. 2-3 hét kell hozzá, hogy a Bodrog visszaálljon a rendes medrébe.

A harmadfokú készültséget másodfokúvá mérsékelték, de továbbra is másodfokú készenlétben állunk mi is, hiszen gátjaink rendkívül nagy terhelésnek vannak kitéve. Az Arany János úti ideiglenes gátról úgy döntöttünk, hogy marad egészen addig, amíg a Bodrog vissza nem megy a medrébe, hiszen addig, ha a múltkorihoz hasonló, rendkívüli időjárás lenne, akkor nagyon nehezen tudnánk visszavezetni a Radvány patakot a Bodrogba. Az ügyeleti rendszert megszüntettük, de természetesen a 311-605-ös telefonszámunk továbbra is él, valamint minket is el lehet érni a már megszokott telefonszámokon.

A munka ezzel természetesen nem fejeződött be, hiszen most van folyamatban a kárfelmérés, amely hatalmas terhelést jelent a szakembereink számára. A műszaki irodában rendeltek el magasabb készültséget, mivel nem csak a sárospataki, hanem a környező települések árvizes és belvizes lakásaiban is meg kell tenni a kárfelmérését, hogy a kárigényt be tudjuk jelenteni. Közben folyamatosan megy a fertőtlenítés is.

A Védelmi Bizottság ülésén köszönetet mondtam azoknak, akik részt vettek a bizottság munkájában, elsősorban Kiss István polgárvédelmi parancsnok úrnak. Azt hiszem mindenki számára látható, hogy nálunk Sárospatakon mennyire szervezetten ment a munka, ennek köszönhetően sikerült a nagyobb tragédiát megelőzni. Köszönetet mondtam a rendőrség, a polgárvédelem, a Kommunális Szervezet, a tűzoltóság, a vízügy, az ÁNTSZ, a Közútkezelő KHT, Volán, MÁV, Zemplén Vízügy Kft. képviselőinek, az önkénteseknek, a bodroghalászi lakosoknak, a pataki lakosoknak, az erdészet dolgozóinak, az óvoda alkalmazottainak, a hercegkúti önkéntes tűzoltó egyesületnek, a Békésből érkezett önkénteseknek és valamennyi lakosnak, akik részt vettek a védekezésben, és a megelőzésben.

Láthatjuk, hogy más településeken sokkal rosszabb a helyzet, mondhatnánk Tolcsvát, Erdőbényét, Sátoraljaújhelyt, de a híradásokban láttuk, hogy pl. Felsőzsolcán mennyire katasztrofális a helyzet. Mi örülünk, hogy így megúsztuk és természetesen a következő testületi ülésre az ígért előterjesztést elő fogjuk készíteni, amely arról fog szólni, hogy az érintett településrészeken hogyan tudjuk azt a megelőző munkát elvégezni - és milyen pénzforrásból - hogy még egyszer ne kelljen rettegve tölteni az éjszakát, ha ilyen rendkívüli időjárás jön térségünkre.

Az árvíz nem kedvezett a szúnyog elleni harcunknak sem, hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy az első lárvák kikelése óta folyamatos víz borítja a Bodrog árterét, ezért soha nem látott mennyiségű szúnyoggal találkoznak a pataki lakosok és az idelátogató turisták is. Két irtást már megtettünk, de igazán foganatja akkor lesz, ha a víz visszavonulása után teljes egészében meg tudjuk ismételni. A következő irtást már megrendeltük, a méhészek ilyenkor szokásos értesítése megtörtént, a hét közepén lehet rá számítani, hogy az irtást megfelelő időjárási körülmények esetén el tudjuk végezni. Bízunk benne, hogy addigra valamennyire visszavonul a Bodrog is, és ez az irtás hatásosabb lesz, mint az eddigi kettő.

Összességében ezen a nyáron arra kell fölkészülnünk, hogy sokkal több kellemetlenséget fognak okozni a szúnyogok, mint azt tették a korábbi években - bár polgármester úr arról tájékoztatott, hogy megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy még plusz forrásokat mozgósítson a szúnyogok irtására. Amennyiben ez a pénzösszeg rendelkezésre áll, akkor az általunk tervezett 6 irtást még legalább 2-vel szeretnénk megtoldani.
 
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.14./
 

             Befejeztük az Indián projektünket

 

        
                     

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 6.d osztálya május 4-én délután szüleiknek és tanáraiknak bemutatta az Indián projekt keretében végzett munkáját. Megismerkedtünk az észak- és dél-amerikai indiánok életével és kultúrájával - számolt be Koleszár Zsófia 6.d osztályos tanuló..
 
 


Koleszár Zsófia

       Történelemórákon és délutáni órákon készítettünk totemoszlopokat, álomfogókat, indián fejdíszt, indiános könyvjelzőket, kitűzőket, színeztünk, rajzoltunk, plakátot készítettünk; megtanultuk az indián jelzéseket. Ezen a délutánon vendégeinket azték chilis csokoládéval kínáltuk meg. A hangulatról indián zenével gondoskodtunk. Elkészítettünk egy indián sátrat (tipít).

Osztályunk elolvasta Karl May A medveölő fia című regényt, erről készítettünk egy animációs filmet projektünk zárásaként. Munkánkat segítette és irányította osztályfőnökünk, Császár Erika tanárnő. A projektmunka alatt nagyon kellemesen és jól éreztük magunkat. Az érdekes feladatok izgalmassá tették számunkra ezeket az órákat és jól összekovácsolta az osztályunkat.
 
 

 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.06.14./
 

           Tehetséggondozás a Bodrog-parti Athénban

 

        
                     

A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény életében ismét egy nagy rendezvény zajlott le. 2010. május 26-án szerdán 17 órától került megrendezésre a „Tehetséggondozás a Bodrog-parti Athénban” című pályázatunk nyitórendezvénye. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében iskolánk több mint 15 millió forint büszke tulajdonosa lett - nyilatkozta Dr. Muha Miklós, az iskola fenntartója...
 
 


Dr. Muha Miklós

       Az ünnepség a moderntáncos diákjaink bemutatójával kezdődött. Tóth Anikó és Horváth Gábor a Szent Iván éji táncjátékból mutattak be részletet. Az táncukat követően Dr. Muha Miklós, az iskola fenntartója köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy egy hónapon belül ez már a második ilyen típusú nyitórendezvény és nagyon büszke az iskola dolgozóira, hogy ilyen pályázatot tudtak készíteni. A pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy az iskolában dolgozó pedagógusok továbbképzéseken vegyenek részt, ezáltal, bővüljenek ismereteik. A fenntartó azzal fejezte be köszöntőjét, hogy az iskola tanárainak sok sikert kívánt a projekt lebonyolításra.

Az ünnepség Réthiné Muha Krisztina igazgatónő tájékoztatásával folytatódott. Az igazgatónő beszámolójából megtudhattuk, hogy a pályázat nagy részben a tehetséggondozásról szól. Kialakításra kerül az iskolában az Országos tehetségsegítő hálózat. Pedagógusaik az itt meghirdetett képzésekre jelentkeznek, részt vesznek a konferenciákon, tehetségnapokon, tehetségprogramokon. Az intézmény számos belső továbbképzést szervez pedagógusainak, így lesz egy intenzív nyári kurzus, ahol az egy hét alatt mindegyik tanszakra érkeznek az országban elismert szakemberek órát tartani. A projekt egy éve alatt módszertani továbbképzéseket is tartanak. Részt vesznek majd a tehetséggondozással kapcsolatos akkreditált képzéseken. A továbbképzéseken való részvétel célja, hogy a tanáraik a már meglévő ismereteit bővítsék, és ezeket az új ismereteket beépítsék a tanítási óráikba, ezáltal még jobban fejlesszék tanulóik képességét, tudását, tehetségét. Mindezek mellett három nagy rendezvényt is megszerveznek.

2011. tavaszán házigazdája lesz az iskola egy regionális moderntánc versenynek, egy társastánc versenynek, és a Sipos György néptánc fesztiválnak. Ezek a rendezvények kiválóan alkalmasak arra, hogy az iskola tanulói bemutathassák tudásukat, tehetségüket. Az igazgatónő azzal zárta előadását, hogy a pályázat lebonyolítása során törekednek arra, hogy tanárai még nagyobb tudásra tegyenek szert, és a diákjaik tehetségét még jobban ki tudják bontakoztatni. A tájékoztatás után Zajácz Erika és Balogh Sándor moderntáncos tanszakos tanulók kápráztatták el tánctudásával a közönséget, akik szintén a Szent Iván éji táncjátékból mutattak be részletet.
 
 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.06.14./
 

    Jutalomvacsora a nemdohányzó fiataloknak

 

        
                  

Nem mindennapi csoport érkezett 2010. június 10-én este a sárospataki Hotel Bodrog Wellness elegáns éttermébe. A közös az volt bennük, hogy fiatalok voltak, az Árpád Vezér Gimnázium Kollégiumából jöttek és nem dohányoztak. Sőt, fogadalmat tettek, hogy tanulmányi éveik alatt nem is fognak rászokni. Jutalmuk ezért a jó egészség és megmaradt zsebpénz mellett egy ingyenes vacsora is volt, amit éppen most jöttek elfogyasztani. A közös tulajdonságok közé tartozott még az is, hogy mindannyiuk nevelőtanára Szajkó József tanár úr… 
 
 


Szajkó József
 

 Bágyi Pál

 

 


Keresztúri Ferencné

 

 


Tóth Tamás

       Ez a dohányzásmentes csoport úgy alakult ki, hogy ebben az évben 25 új gyerek került a csoportomba. Fokozatosan megismertem őket, hogy ezek a gyerekek milyen háttérrel, milyen tisztességgel, becsülettel rendelkeznek. Meggyőződtem róla, hogy őszinte emberek szeretnének lenni. A beszélgetések során az is kiderült, hogy szeretnék a bennük meglévő értékeket tovább fejleszteni.
Meggyőződtem róla, hogy velük meg lehet tenni azt, amit nem minden gyerekekkel lehet, hogy prevenciós tevékenységet végezzünk a dohányzás terén, hogy a cigarettát teljes egészében megtagadják, hogy dohányzásmentes és füstmentes életet élhessenek.

Mikor ezt megbeszéltük, és felkeltettem az érdeklődésüket, ez naponta téma volt közöttük. Végül azt mondtam, hogy ha ti ezt így akarjátok valóban, saját érdeketekben, akkor készítsetek egy esküszöveget. Mindenki készített egy esküszöveget, összeollóztunk és ebből lett egy esküszöveg, amit egy teadélután keretében kihirdettünk és mindenki fogadalmat tett. Ezt az intézményvezetői aláírásukkal hitelesítettük és innentől kezdve ez az eskü él és működik. Már vannak jelentkezőink, és úgy néz ki, hogy ez a kör bővülni fog.

Én azt gondolom, hogy valamit elérni könnyebb, mint hosszú távon fenntartani. Ezt a dolgot is fenn kell tartani, mert a napok szépen lassan múlnak és elfelejtődnek a dolgok és sokan azt hiszik, hogy már nem is foglalkozunk ezzel. Mindig foglalkozni kell ezzel a dologgal, tehát nem kell azt tenni, hogy nem térünk vissza ezekre a kérdésekre. Viszont nem akarom szondázni a gyerekeket, ez bizalmi alapon működik, én azt gondolom, ha egy gyerekkel sikerül bizalmi kapcsolatot kialakítani és kölcsönös ez a bizalom, és partnernek tekintem, és nem mindig a nagy tanárt akarom megjátszani, akkor a gyerek ezzel a bizalommal soha nem fog visszaélni. Nyugodtan ki merem jelenteni, hogy 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ők nem dohányoznak. Különben mindenki megkérdezi azt, hogy dohányoznak-e és hogy ellenőrzöm-e őket. Én azt gondolom, hogy rossz oldalról közelítjük meg, nem így kell megközelíteni, hanem a bizalom oldaláról.

A gyerekeket Bágyi Pál, a Hotel Bodrod Wellness igazgatója hívta meg egy jutalomvacsorára, aki ezt a következőképpen indokolta:
Valamikor télen olvastam a sajtóban, hogy Sárospatakon egy ilyen kezdeményezési indult el Szajkó tanár úr vezérletével az Árpád vezér Gimnázium Kollégiumában. Én akkor felfigyeltem erre és nagy örömömre szolgált, hiszen azt tapasztalom itt a szállodában, hogy még mindig nagyon-nagyon nehéz a dohányzás ellen küzdeni. Még mindig nagyon sok olyan vendégünk van, akit nehéz lebeszélni, előfordul, hogy nemdohányzó szobában is rágyújt, tehát számomra ez a kezdeményezés egy kedvező dolog volt.
Tanár úrral erről nemrég beszélgettünk, amikor elmondta, hogy továbbra is tarják a fogadalmat. Ekkor vetődött fel bennünk, hogy ezeknek a gyerekeknek kellene egy lehetőséget biztosítani, egy élményt szerezni. A szállodánknak van egy nemdohányzó étterme - lassan nemdohányzó szállodává válunk, csak néhány kijelölt helyen lehet még a vendégeknek dohányozni. Ezért én úgy gondoltam, hogy vendégül látom ezeket a gyerekeket. Ebben a vendéglátásban nem csak én vállaltam szerepet, hanem tanár úr keresett más szponzorokat is.

Eljött a ma este, amikor ezek a fiatalok idejönnek hozzánk. Nagyon szép környezetben, egy nagyon elegáns vacsorát fogunk nekik adni, hátha ez olyan élményt ad nekik, ami esetleg maradandóvá válik, esetleg rá is szoknak az éttermi szolgáltatásokra, a jövőben a vendégeink lesznek, és azok közé fognak tartozni, akik a dohányfüst mentes éttermeket és szórakozó helyeket fogják keresni. Egyébként nagyon nehéz pont ezt a réteget, a fiatalokat a dohányzásról lebeszélni, mert a bowlingos sörözőben is azt tapasztaljuk, hogy egy-egy átmulatott éjszaka, egy pénteki nagy rendezvény után milyen erős dohányfüst szag van.

Bízom benne, hogy ezek a gyerekek tovább viszik ezt a szellemet, amit itt elkezdenek és egyre többen lesznek. Hátha eljön az az idő, amikor nemcsak 25 fiatal lesz, hanem az egész Árpád Vezér Gimnáziumban tanuló fiatalság dohánymentessé válik. Ezért gondoltam azt, hogy nekünk támogatni kell ezt a kezdeményezést.
Európában már gyakorlatilag nagyon sok helyen dohánymentessé váltak a vendéglátóegységek, itt nálunk még a vendéglátósok félnek ennek a lehetőségétől, mert azt hiszik, hogy nagyon komoly forgalmi kiesés fog bekövetkezni, azokban a kisebb vendéglátóegységekben, kocsmákban, szórakozó helyeken, sörözőkben, ahol nagy számban fiatalok jelennek meg.
Ez is egy jó lehetőség átnevelni a fiatalokat, és amikor saját maguk tesznek fogadalmat, és azt be is tartják, ennél szebb dolog nincs. Nekünk kötelességünk ezeket a fiatalokat egy kicsit megbecsülni.

Mai világban nagyon sok fiatal dohányzik, sajnos a dohányzás fontos szerepet játszik az életükben – tette hozzá Keresztúri Ferencné, az Egészségház vezetője…

Nagyon kevés fiatal van, aki ilyen vállalást tesz, mint a sárospataki ÁVG-s diákok. Ez egy követendő példa és én azt hiszem, a betegségek megelőzése érdekében ők nagyon sokat tesznek. Az is jó ebben, hogy először Sárospatakon valósult meg – nem tudok róla, hogy az országban már lett volna ilyen kezdeményezés - és nagyon remélem, hogy a többi gyerek, sőt felnőttek is követni fogják példájukat. Tehát ők ebben az elsők, akik ezt megvalósították.

Ez a Szajkó tanár úr kezdeményezése és szerintem egymást is visszatartanák, ha valamelyikük rágyújtana, de én úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek vannak annyira egyenesek, hogy ha már ezt bevállalták, akkor be is tartják.
A dohányzásnak nagyon sok veszélye van - nagyon sokat halljuk a TV-ben, rádióban - ezért megjelent egy törvény is, ami a nemdohányzók védelméről szól. Nagyon sok rosszat hallunk a dohányzás hatásairól és ezek igazak is, tüdőrák és egyéb problémák, pl. gyomorproblémák is adódhatnak ebből. Tehát ezek a gyerekek tettek egy lépést ennek megelőzésére.

Akik ennek a fogadalmat örömmel üdvözölték, azok között természetesen ott van Tóth Tamás, az Árpád Vezér Gimnázium igazgatója is…

Nagy öröm számomra, hogy a mai napon itt lehetek a 9. évfolyamos kollégiumi csoporttal, hiszen az évfolyamon olyan fogadalmat tettek, ami nem csak másokat, engem is meglepett. Nagy öröm volt számomra ezt a fogadalmat hallani és hittem is bennük, hogy meg tudják állni ezen vállalásukat. Úgy tűnik, hogy ez a hit és a kitartásuk beérik, mert az év végi stresszhelyzet, ill. a kortárs csoportok kihívása ellenére tudják vállalni azt, amit ők valamikor magukra nézve megfogadtak.
Azt gondolom, hogy a mai életben ez igazán fontos, mert a külvilág nagyon negatív értékrendet közöl a diákság felé, ill. azt láthatják - akár közvetlen környezetükben is - hogy egyes nehéz pillanatokban különböző segítőeszközökkel, szerekkel kell túl lenni a problémákon. Viszont én azt gondolom, hogy nem ez a járható út. Nyilván mindenkinek van az életben sok nehézsége, problémája, de ha ezt nem ép ésszel és egymás segítésével oldjuk meg, akkor ez még több kárt, problémát okoz.
Úgy látom, hogy ez a csoport elindult azon az úton, hogy egymást fölkarolva, segítve, egymásra odafigyelve valóban ezt az utat választották, hogy egymás megsegítésével a tanulási és egyéb élethelyzetekből fakadó nehézségeket megpróbálják közösen megoldani.
Drukkolok nekik, hogy az elhatározásuk nyáron is megmaradjon, ill. az elkövetkezendő években is.

Az első cikk a kezdeményezésről 2009.december 16-án jelent meg.
 
 

 

További képek>>>     Cziczer Katalin
/2010.06.13./
 

             Ellenőrizték a tűzoltó készülékeket a közúti tehergépjárműveken

 

        
                     

A 6/1990. kormányrendelet előírja, hogy a közúti gépjárműveken a tűzoltó készüléket kell elhelyezni és, hogy melyik gépjárművön milyen típusú tűzoltó készülék elhelyezése, ill. elhelyezése kötelező. A Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság évente 4 alkalommal ír ki ilyen célellenőrzést közúti gépjármű ellenőrzésre - nyilatkozta Barna Norbert tűzoltó főhadnagy…
 
 


Barna Norbert

       Ezt általában nyári hónapokban hajtjuk végre, május-június-július-augusztusban, kettőt a sárospataki, kettőt pedig a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén. Ezt ellenőrizzük - a Sárospataki Rendőrkapitányság és a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság - célellenőrzés keretében.
Tehergépjárműveket és autóbuszokat állítunk meg és megnézzük, hogy ezt a rendeletet, hogyan tartják be. Elmondható, hogy általában vagy van, nincs egy darab tűzoltó készülék. A tehergépjármű vezetők elmondása alapján az üzemeltető, vagy gazdálkodó cég nem fordít erre kellő hangsúlyt, ugye mindenen spórolnak, amin tudnak, a tűzoltó készüléken is.
Nagyon veszélyes pedig a közúti balesetnél, vagy akár egy elektromos meghibásodásnál, nagyon könnyen tűz üthet ki, akár nem is a rakodótéren, hanem magában fülkében, ami könnyen átterjed a rakodótéren, főleg ha éghető anyagot szállít.

Ha van is tűzoltókészülék, sok esetben nem figyelnek az évenkénti felülvizsgálatára, ill. nem a megfelelő darabszámú, ill. oltásteljesítményű tűzoltó készüléket helyeznek el. A mai napon, az eddig megállított gépjárművek közül, 2 db gépjárművön kellett bírságot kiszabni.
 
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.13./
 

   A nyár veszélyeire figyelmeztetett az iskolarendőr

 

        
                     

Az iskolarendőri feladatok között újra ellátogattam a sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába, ahol a megtartott órák legfőbb célja az volt, hogy felhívjam a gyerekek figyelmét a nyár veszélyeire – számolt be Bujdosó Norbert rendőr zászlós az iskolában tett látogatásáról…
 
 


Bujdosó Norbert

Szegedi Istvánné

       Még néhány nap és máris beköszönt a nyári szünet, amit ők nagyon várnak. Ennek kapcsán jöttem a mai napon, és ezért beszélek a gyerekekkel, tájékoztatást tartok számukra a nyár veszélyeiről, a fürdéstől kezdve a csónakázásig, a helyes közlekedésig, lakóterületen belül kívül, gyalogosan és kerékpárral.

Előfordult már - tavaly előtt – hogy szintén felhívtam a gyerekek figyelmét és sajnos mégis egy héttel a nyári szünet megkezdése után, már a sárospataki postánál volt egy gyalogos elütés, amikor a gyerekek figyelmetlenül haladtak át.
Gyerekeket ütött el a személygépkocsi, de akkor szerencsére könnyebb sérüléssel megúszták. Egyikük – egy kislány - ott sírt, hogy „pedig a rendőr bácsi elmondta, hogy erre figyelni kell”.
Hiába mondom el sokszor, mégis elfelejtik, de mégis csak az a megoldás, hogy sokszor fel kell hívni a figyelmüket ezekre a veszélyekre.

Valóban, néhány nap van a tanévből és megkezdődik a gyerekek számára is várva várt vakáció – tette hozzá Szegedi Istvánné igazgatónő…
Ez azonban komoly veszélyeket jelent számukra, hiszen egy részüknek a szülők nem tudják a felügyeletet biztosítani. Megjelennek a kulcsos gyerekek, ami egy veszélyforrás, a balesetek lehetőségét rejti magában, s ezekre fel kell hívni a gyerekek figyelmét.

Tudjuk, hogy a családokban is természetesen elmondják ezeket és felhívják a figyelmüket, de a helyes közlekedésre és az egyéb olyan tipikus nyári veszélyforrásokra nagyon jó, hogy az iskola rendőre készíti fel diákjainkat.

A bizonyítvánnyal együtt természetesen megkapják írásbeli formában is azt a tájékoztatót, amit az oktatási minisztérium minden tanév végén kiad a gyerekek számára, de tapasztalatból mondom, hogy sajnos nem igazán olvassák el, sem ők, sem a szülők. Ezért én is azt erősítem meg, amit az iskola rendőre elmondott, hogy minél többször, szóban kell megerősíteni, hogy igen fontosak ezekre a szabályokra odafigyelni, mert az életükről lehet szó.

Ezzel együtt kívánok mindenkinek jó vakációt és balesetmentes pihenést a nyári szünetre.                                   
 
 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.06.12./
 

    Megszaporodtak a temetői viráglopások

 

        
                     

Szóvá kell tennünk azt a fájdalmas tapasztalást, hogy a temetőkből " ismeretlen tettesek" a családok által nagy szeretettel ültetett virágokat eltulajdonítják. Az ügy egyik oldala túlságosan prózai, mert ha azt feltételezzük, hogy valaki egy pohár silány bor megivásáért választja ezt a tettet, akkor szembe találjuk magunkat az emberi jogvédőkkel, hogy milyen szörnyű beteges, negatív feltételezéseink, előítéleteink vannak embertársainkról - hívja fel a figyelmünket Virágh Sándor református lelkész...
 
 


Virágh Sándor

       Másrészt itt vannak egyre nagyobb számban a károsultak, akik tehetetlenek, hiszen hova forduljanak panaszukkal, elkeseredettségükkel, hiszen az anyagi kár néhány ezer Ft-ja semmilyen hivatalt és őrséget nem hat meg, intézkedésre nem indít. A valóságban itt nem anyagi kár keletkezett, hanem kegyeleti lelki, erkölcsi kár, ezért az ügynek ezen az oldalán sokkal nagyobb értékrombolás történt, mint azt a " szervek" megállapíthatnak. Amit tehetünk egyelőre az, hogy szóvá tesszük.

Kétségtelen nem állhat őr minden sír mellett, bár van temetőőr, s időnként benéznek a polgárőrök is, ám a tolvaj akkor jön, amikor neki kedvez az alkalom. És amíg el tudja adni "potyán", mert megveszik, addig valószínű újra és újra szembesülünk, hogy a temetői kegyelet sem szent ma már. Felháborodásunktól nem kerülnek meg az ellopott virágok, de talán szorosabbra fonódik az ebben odafigyelők, egyetértők tábora, és jobban tudunk vigyázni a lelki, erkölcsi értékeinkre.                                         
 
 

 


Református Lelkészi Hivatal
/2010.06.12./
 

    Domján József a fametszés különleges művésze

 

        
                 

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör májusi összejövetelét a Sárospataki Képtárban tartotta, ahol Bordás István, az intézmény kiváló igazgatója a Domján József híres művész kincseit mutatta be. Az előadás, a tárlatvezetés során közelebbről megismerhettük a „színes fametszet legnagyobb mestere”, rendkívüli életútját, különleges munkásságát – nyilatkozta Halász Magdolna az Olvasókör elnöke..
 
 


Halász Magdolna

       Megtudhattuk, hogy 1907-ben Budapesten jött a világra, többgyermekes családból származott. Gyári munkásként nyert felvételt a Képzőművészeti Főiskolára. A diploma megszerzése után a tehetséges fiatal művész Európa számos országát bejárta, Sárospatakra is ellátogatott. „Útkeresése” során eljutott Kínába, ahol a fametszés technikáját olyan magas fokon sajátította el, hogy a legmagasabb művészi kitüntetés tulajdonosaként tért haza. Hazatérése után „ kitűnt különleges színeivel és egyéni látásmódjával”, a munkásságát Munkácsy-, később a Kossuth-díjjal ismerték el. 1956-ban Svájcból nem tért haza, Amerikában telepedett le, haláláig New Yorkban élt és alkotott.

Értékes műveit az amerikai, a londoni, a budapesti és más képtárak őrzik. A jelentősebb alkotásait 1979-ben felajánlotta a városunknak, jelenleg a Sárospataki Képtárban kapott méltó helyet. A település vezetése Díszpolgári címet adományozott a világhírű művésznek.
A tárlatvezetés során mi is megcsodálhattuk az 1950-es években készült grafikákat, festményeket, a különleges fametszeteket, amelyek a” magyar népművészet motívum kincseinek tárháza.” Nagy élmény volt a körtefából készült faragott grafikai dúcok tanulmányozása, részletes betekintést nyerhettünk az egy-és többszínű fametszet- készítés különleges. technikájába is. „A grafikai dúcok mesteri faragása, a nyomatok tisztasága, a motívumok sokat sejtető gazdagsága, adja Domján képeinek fő jellegzetességeit. Motívumaiban felfedezhetjük a természeti kincsek gazdagságát, a népi faragások világát, az ősi kultúrák üzenetét.”

Hálásan köszönjük Bordás István igazgató úrnak a szakszerű, színvonalas, értékes előadását. Áldásos tevékenységéhez szívből gratulálunk, további szép sikereket, eredményeket kívánunk. Nagyon örülünk, hogy megismerhettük a városunk egyik legszebb művészeti értékét, amely a magyar kulturális örökség kincse is.                                

Bordás István

 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.06.12./
 

    Sárospataknak segítettek, a város is segítő kezet nyújtott

 

        
          

 


Klima János

       2010. június 7-én délután a Sárospataki Polgárőr Egyesület tagjai Ongára látogattak, ahova az árvizi védekezésben résztvevőknek vittek mintegy 80 kg kenyeret, 90 l ásványvizet és 150 db konzervet. Klima János vezető elmondta, hogy baráti szálak fűzik a civil szervezetet azokhoz, akiknek most ilyen formában próbáltak segíteni a település megvédésében és az értékek mentésében...

Hozzátette, hogy mivel Sárospatak is megtapasztalta, hogy milyen nagy támogatást jelenthet ilyenkor bármilyen jellegű segítség, szívesen indult el Nagy Mariann polgárőr társával segíteni az árvíz súlytotta településnek. Azt is kiemelte, hogy a szándék még mindig kevés lett volna, ha nincsenek támogató szándékú helyi vállalkozók. A For you Kft, Lukács Krisztán egyéni vállalkozó és a Kispatak 2000 Kft felajánlásait vihették el ugyanis a polgárőrség tagjai erre a településre.
 

 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.12./
 

   Wass Albert Emlékhelyet avattunk Sárospatakon

 

        
                      

Ez a trianoni megemlékezés más volt, mint a többi. Nem csak azért mert többen voltunk, és mert a kerek évforduló hatására szenvedélyesebbek voltak a versek és a megemlékező beszéd, hanem azért is, mert Sárospatak gazdagabb lett egy maradandó emlékhellyel. Ez egy Wass Albert emlékmű, ami valójában egy mintázott, 100 mázsás kő – s mint tudjuk - a kő marad. Az iskolakerti megemlékezés után ehhez vonult át az emlékező közönség, s hallgatta meg Gáll József tanár úr lelkes szavait…
 
 


Gáll József

       Ezt az emlékhelyet a Wass Albert kör tagjai és az ő baráti körük hozta létre Makláry Zsolt irányításával. Hat héten keresztül, a szakadó esőtől sem hátrálva igyekeztünk megvalósítani. A kő andezitből van, 105 mázsás. Alul a mintázata mezőségi minta, oldalt a felirat a Bujdosó imája című verse első strófájából való, a másik oldalon: „Uram, ki fönn az égben lakozol fényességben, gyújts föl szent tüzedet az emberek szívében”, az elején pedig az író neve és legszűkebb adatai.

Megköszönjük az Önkormányzat segítségét a megvalósításban, és mindazokét akik itt részt vettek az elkészítésében. Néhány tagtársunkat külön is szeretném megemlíteni: Makláry művész úr és családja mellett – mert mindenki részt vett, még a gyerekek is – Fink Nándor kollégámat, aki egészségét nem kímélve 6 héten keresztül végig dolgozott velünk és nagyon sokat segített. Kovács Sanyi bácsit, akik példát mutatott nekünk, fiatalabbaknak, Durányik Sanyi barátunkat szintén – azért is említem őket külön, mert ők idősebbek és ez esetben nem számított a kor – és a fiatalabbaknak is köszönetet mondok, akik sokszor családostól töltötték itt a napot.
A kő él, egy élő organizmusból emelkedik ki. A mezőségi minta – ami egy csoda – harmóniában körülfogja, ez erőt, hitet jelent nekünk. Ahogy megpillantottuk a követ, nekünk kezdettől fogva kedves volt. Szakrális hely lesz valószínű – nyilván nem templom – de érdemes lesz itt megállni, elgondolkodni a világ folyásán, önmagunkról, másokról, nemzetről. Azt hiszem Sárospataknak szüksége van erre a kőre…                                          
 
 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.06.11./
 

    Ütemesen halad az óvoda projekt

 

        
                     

Május 22-én történt meg a munkaterület átadása, nem egészen 20 napja zajlik az óvoda felújítása és bővítése. Úgy gondolom, hogy látványos haladás tapasztalható, hiszen a bontási munkálatokon már régen túl vagyunk – számol be Erdős Tamás tanácsnok a lakótelepi óvoda átalakításának állásáról…
 
 


Erdős Tamás

       Az emeleti szint építésén a födém-betonlemezek kiöntése megtörtént, ill. az emeleti szint tartópillérei már állnak, ezen a héten az emeleti rész kialakítása zajlik. Reményeink és a kivitelezők ígérete szerint két héten belül a tető elhelyezésére is sor kerülhet, ami azt gondolom, hogy elég látványos haladás, hiszen egy hónapon belül tető alatt lesz a ház. Bízom benne, hogy kellő idő marad arra, hogy a szerződésben vállalt további munkálatokat, a belső kialakítást megfelelő minőségben elvégezze a kivitelező.

Nem fog senki ráismerni erre az óvodára, miután egy új emeleti szintet, tetőt és egy új homlokzatot kap, gyakorlatilag teljes mértékben megújul. Azt gondolom, hogy nagy minőségi változást-váltást fog eredményezni a korábbi 70-es évek hangulatát és minőségét idéző épülethez képest.
A homlokzat mellett a belső terek is átalakulnak. Természetesen az igazán új része az óvoda épületnek az emeleti rész lesz, tehát a földszinten jóval kevesebb dolog történik. Például, ahogy a konyha mérete csökken, annak következtében, hogy nem főzőkonyha, hanem melegítő konyhaként működik a továbbiakban, jelentős tér szabadul fel, ahol a régóta várt tornaszobát fogják kialakítani. Nyilván ez egy látványos változás és lesznek olyan helységek, ahol különösebb változás nem történik, de a vakolatban, a színekben, a belső megjelenésében jelentősen megújul.

Elképzelhetjük, hogy a kültéren zajló építkezést a folyamatos, sokszor egész napos esőzés mennyire megnehezítette. A kivitelező jelezte, hogy egyrészt az eső, másrészt az árvizekből fakadó közlekedési nehézségek nagy gondot okoztak az elmúlt hetekben. Sokan dolgoznak itt olyanok, akik olyan területekről érkeznek nap, mint nap bejáróként, ahol az árvíz a közlekedést akadályozta, a munkaerő szállítása is jelentős problémát okozott. Reményeink szerint az eredetileg tervezett határidőhöz képest kis késéssel, még a tűréshatáron belül, augusztus végéig elkészül az intézmény.

A generálkivitelező megbízása alapján több helyi alvállalkozó is közreműködik a kivitelezésben, így a fűtés- és vízgépészet, az elektromos hálózat építés, a daruzás és földmunkagépes feladatok azok, amelyeket helyi vállalkozók végeznek.
 
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.11./
 

    Könyvünnep Sárospatakon

 

        
                     

2010. június 3-án a sárospataki könyvtár adott otthont a 81. Ünnepi Könyvhét megyei nyitó rendezvényének A Művelődés Háza és Könyvtára pódiumtermében.
Dr. Hörcsik Richárd polgármester úr köszöntőjében tisztelgett a könyvek múltban betöltött szerepe előtt, és felvázolta az irodalmat szerető-tisztelő emberek feladatait a jelen és a jövő vonatkozásában.
Ezt követően Czigány György, József Attila díjas költő, szerkesztő-műsorvezető mondott ünnepi beszédet, és nyitotta meg a megyei könyvheti rendezvénysorozatot.
 
 


Czigány György

       A könyvek ünnepén a könyvtárosokról sem feledkeztünk meg. Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója „Kiváló könyvtári munkáért” díszoklevelet adományozott Gálné Helmeczi Gizellának, a viss-i Községi Könyvtár vezetőjének. Meleg hangon méltatta a kitüntetett könyvtári tevékenységét, szakmai fejlődését. Az elismerő szavak után Dr. Hörcsik Richárd, a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás elnöke adott át ajándékot a viss-i könyvtárvezetőnek több éves példamutató munkájáért.
Az ünnepi hangulatot az Árpád Vezér Gimnázium gyönyörű műsora fokozta.

Akik egy meghitt, színes baráti beszélgetésre vágytak, nem hagyhatták ki Czigány György „Mennyei rónán” című verseskötetének bemutatóját. A neves szerző beszélgetőtársa Simon Erika tanárnő volt. A kávéházi beszélgetést Czigány György feledhetetlen zongorajátéka színesítette. Az érdeklődők CD-ről Pilinszky János szavalatát is meghallgathatták. A találkozó befejezéseként Simon Erika és Czigány György dedikálták műveiket.

Az emeleti könyvvásáron a Rákóczi Könyvesbolt kínálta a könyvheti újdonságokat, és Finta Éva, Balogh Mária, Kuzsmiczkiné Téglás Mária helyi szerzők műveit is megvásárolhatták és dedikáltathatták a látogatók.                                               
 
 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.06.11./
 

    MÁSODIK ABLAK – Csetneki József kiállítása

 

        
               

A Várnegyed patinás épületében lévő boltíves ART ÉRT Galéria ezúttal Csetenki József képzőművész tanár alkotásainak adott otthont. A kiállítást 2010. június 7-én, nagy érdeklődés mellett nyitották meg és mivel július 26-ig tekinthető meg, bizonyára sok turista érdeklődését is felkelti majd, akik ez által kaphatnak ízelítőt Sárospatak kortárs művészetéből…
 
 


Csetenki József

       Csetneki József életrajzát böngészve többek között megtudhatjuk róla, hogy 1966-ban született Miskolcon. Sárospatakon, a Comenius Tanítóképző Főiskolán, majd az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola rajz szakán végezte tanulmányait, s hogy a családjával 1994 óta él az 1531-ben alapított Református Kollégium történelmi levegőjű városában. 2000-ben művészbarátaival megalapította a Sárospataki Nyári Képzőművészeti Szabadiskolát, amelynek az óta is szervezője és vezetője. 2004-ben létrehozta az ART ÉRT Művészeti Alapítványt és az ART ÉRT Művészeti Iskolát. 2005-ben pedig csatlakozott ahhoz a Patak Csoporthoz, amelynek több tagja is tanít (vagy tanított) az említett szabadiskolán. Csetneki József tehát képzőművész és tanár. Képzőművészként leginkább festészettel és számítógépes grafikával, s nem mellesleg, urambocsá versénekléssel, sőt lovas hagyományőrzéssel is foglalkozik. Következésképp igencsak jó viszonyban áll a kultúrtörténeti beágyazottságú és az állandóan szaporodni vágyó múzsák nevezett és nevezetlen alakjaival.

Csetneki József az itt kiállított, talán egyik legjelentősebb ciklusának, sőt az egész tárlatának nem véletlenül adta, adhatta a Második ablak összefoglaló nevet. Mert mi is történik itt az ő egyik legfontosabb metódusa szerint? Először digitális fényképezőgépe, netán valamely talált kép segítségével a látott és rögzített valóság alapján egy úgynevezett számítógépes, azaz manipulált, vagyis egy elidegenített festményt, monitorképet hoz létre. Ez az „első ablak” (!), amelyet azután valamilyen hordozóanyagra nyomtatva kézműves jellegű gesztusaival és szerkezetesen csontvázszerű jelképeivel személyes lélekképpé alakít át – így ez lesz a „második ablak”, amely mintegy „megfejeli”, bensővé átalakítja, szenvedélyesen (s olykor angyali módon) individualizálja, bekebelezi az elsőt. Minden más egyéb mozzanat csak részletkérdés…

Ilyen részletkérdés például Csetneki József viszonya patakos képzőművész barátai (például Aknay János, fe Lugossy László, Gubis Mihály, Somogyi György és Puha Ferenc) alkotásaihoz, szemléletmódjaihoz és tematikáihoz, amelyekre most nincs módunk kitérni, bár tudjuk, ezek a feltárt összefüggések sok mindent világosabbá tennének, hovatovább megmagyaráznának más műveivel, például a Madár tamga vagy a Kilenc évszak sorozatával kapcsolatban…  Mindeközben a második ablakban az elképzelt Sára (el)készül, elbújik, elmúlik, vagy éppen fürdeni megy…
 
 

 

További fotók>>>

Törő Gábor - Novotny Tihamér művészeti író ajánlásának felhasználásával
/2010.06.11./
 

      Trianonra emlékeztünk

 

        
                     

Soha ennyi ember nem jött még ki az Iskolakertben lévő Trianon emlékoszlophoz, mint most, amikor a békediktátum 90. évfordulójára emlékeztünk. A menet - amit magyar ruhás lovasok vezettek - A Művelődés Háza elől indult. Az ünnepi beszédet Dr.Hörcsik Richárd polgármestertől hallhattuk, aki magyarság története legnagyobb veszteségnek nevezte, amit az igazságtalan trianoni döntés okozott hazánknak…

 
 


Dr.Hörcsik Richárd

       Rámutatott, hogy a diktátum tartalmát 40 éven keresztül eltitkolták előlünk, sokan talán nem is ismerik, ezért néhány adatát ismertette a döbbent hallgatósággal. Az ezer éves Magyarország területének 71%-át vették el, lakosainak száma 20 millióról 7,6 millióra apadt.
Romániához pl. 102 km2 került, 1 millió 664 ezer magyarral. Elvették az összes arany, ezüst és sóbányát, szén és vasércbányákat, a vasút, az állatállomány és az üzemek ľ részét, és mindezek mellett óriási büntetés megfizetésével alázták meg hazánkat.
Egy olyan néppel tették ezt, ami évszázadokon keresztül védelmezte Európát, aki mindig befogadta a nálunk menedéket és boldogulást kereső népeket…
Európa történetében ilyen mértékű kegyetlenségre még nem volt példa, a diktátummal tartósan állítottak szembe egymással korábban együttélésre képes népeket.
A történelem gyászos évtizedeinek áttekintése után Dr. Hörcsik Richárd eljutott 2004. december 5-ig, amit egy szégyenfoltnak nevezett, és feltette a kérdést: 90 évvel Trianon és 20 évvel a rendszerváltás után lehet-e oldani ezt a fájdalmat, ami minden magyar ember szívében ott van? A választások után végre elérkezhetett egy új időszámítás, amikor végre Trianon sebeit is kipucolhatjuk. Az új Országgyűlés ezt már bizonyította is két törvénnyel, melyek egyikét a kettős állampolgárságról, a másikat pedig az összetartozásról Trianonról hozta.

Az ünnepség alatt történelmi egyházaink lelkészei is szót kaptak, vers, néptánc és közös ének tette emlékezetesé ezt a vasárnap délutánt. A nagyszámú hallgatóság megtekinthette a 8KOR Színházunknak azt a műsorát is, amit két nappal ezelőtt még Versailles-ban adtak elő, a nagyvilágból ott összegyűlt magyarok előtt.
A megemlékezés után a megemlékezés közönsége a Pavletics ház mögötti parkhoz vonult, ahol leleplezték az újonnan felállított Wass Albert emlékművet.
 
 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.06.10./
 

    Városi Gyermeknap

 

        
                     

A Művelődés Háza és Könyvtára május 27-én immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Városi Gyermeknapot. A gyermeknapi rendezvényünkre sok szeretettel vártuk a város összes gyermekét. A programok között elsőként az aszfaltrajz-verseny szerepelt, amelyre 120 gyermek nevezett. A téma a közelgő szünidő miatt a nyaralás volt. A gyerekek nagy lelkesedéssel láttak neki a rajzolásnak.  - küldte a beszámolót Krenyítzkyné Sárosi Krisztina, gyermekkönyvtáros...
 
 


Krenyítzkyné Sárosi Krisztina

       Ezalatt azok a gyerekek , akik nem vettek részt az aszfaltrajz- versenyen, több kézműves tevékenység közül választhattak. Ezek között szerepelt gyöngyfűzés, foltvarrás, szövés-fonás, hűtőmágnesek, szélforgók készítése. Ezen kívül még a gyerkőcök kipróbálhatták az arcfestést és a csillámtetoválást, illetve a sárkányetetés nevű népi játékot is. Az aszfaltrajz-verseny legjobb csapatai értékes ajándékcsomagokat nyertek.
A délután folyamán több mint 200 gyermeknek sikerült tartalmas időtöltést biztosítani.
A jó hangulatot a Holló együttes fergeteges koncertje fokozta, amelyen közel 400 gyermek vett részt. A zene szárnyán eljutottunk a Százholdas Pagonyba Micimackóhoz és barátaihoz. A koncert Európai Uniós pályázat támogatásával valósult meg.

Támogatóink:
Sárospatak Város Önkormányzata, Nikoletta Kerámia, LE-PORELLO 2005 Kft., Bolero Divat, NosztalgiaVirágszalon, Mükercent Bt. Vámosújfalu, Kispatak 2000 Kft., Simai Gábor

                                                 
 
 

 

További aszfalt rajzverseny-fotók>>>              További koncert-fotók>>>                        További kézműves-fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.10./
 

     Tanév végi hálaadás a református templomban

        
                      

Hagyománnyá vált, hogy a tanév végén Isten házában mondanak köszönetet az iskolások a tanuláshoz kapott erőért, és a gyülekezet előtti műsoros szolgálattal adnak számot tudásukról, testi-lelki fejlődésükről - számolt be Virágh Sándor református lelkész....
 


Virágh Sándor

       Az ünnepség örömét fokozta, hogy két gyermek részesült a keresztségben: Laki virág és Erdei Adél lettek a keresztvízzel eljegyezve Jézus tanítványai, nagy lelki családja számára. A Református Általános Iskola tanulói osztálykeretben vették ki részüket a műsorból, énekkel, verssel, bibliai Ige "aranymondásával", és szerepelt az iskola énekkara is Takács Zoltánné vezetésével.

Igét hirdetett Beidek Endre vallástanár. hangszeres kísérettel közreműködött Kasza László tanár úr, Dr. Beidek Adrienn tanárnő, és a templom kamarakórusa. A szülők szívét gyermekeik felemelő hangja dobogtatta meg, a gyermekek pedig az ajándékba kapott fagyijegy örömével indultak el a közelgő vakáció és a nyári élmények felé.
 
 

 


Református Lelkészi Hivatal
/2010.06.09./
 

      Csárdáskirálynő a Vízikapu Szabadtéri Színpadon

 

        
                      

 


Müller Adrienn

       Június 15-ig kaphatóak kedvezményes jegyek a Csárdáskirálynő című nagyoperettre, amely június 26-án szombaton 21 órától lesz megtekinthető a Vízikapu Szabadtéri Színpadon. Az első jegyvételi időszakban Sárospatak kártyával 1300-ért, Sárospatak kártya nélkül 1500 Ft-ért lehet jegyet váltani - nyilatkozta az Újbástya Rendezvénycentrum nevében Müller Adrienn...

A második jegyvételi időszakban, amely június 16-tól - június 26-ig tart, valamint a helyszínen is egységesen 2000 Ft-ért vásárolhatnak jegyet az érdeklődők.
A rendezvény eső esetén június 27-én, vasárnap 21 órától lesz megtartva. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
 
 

 

Újbástya Rendezvénycentrum
/2010.06.09./
 

      Idén is kiosztották a Polgármesterek Borát

        
                      

A Tokaji Borok Fesztiválja keretében adták át 2010. május 28-án a borvidék 27 települése polgármesterének azt a bort, amit az általuk leadott szőlőből készítettek. 2001 óta évről évre 6.000 palack kései szüretelésű furmint, vagy hárslevelű és 600 palack 5 puttonyos Aszú készül ilyen módon, amivel a polgármesterek a borvidék jó hírét öregbítik. Dr. Hörcsik Richárd, Sárospatak város polgármestere, a térség országgyűlési képviselője a bort az összefogás és – mostantól – a rendcsinálás szimbólumának tekinti…
 


Dr. Hörcsik Richárd

       Évek óta nagyon fontos dolognak tartom, hogy a Polgármesterek Bora átadásán úgy, mint a szőlőjének a leadásánál ott legyek, ezzel is kifejezve azt, hogy Sárospatak Tokaj-Hegyaljának fontos része, hiszen Sárospatak határában is nagyon sok szőlőtermelő termeli a jó tokaji alapanyagot, a szőlőt.
Sárospatakon is nagyon sok családnak ad egy megélhetés, nem csak a szőlészet, hanem a borászat is. Sárospatak mindig része volt és része kell, hogy legyen Tokaj-Hegyaljának. Igyekeztem most is - bár önkormányzati ülésünk volt - hogy itt legyek, és ezzel is kifejezve ezt az egységet.
Nem véletlen, hogy a Polgármesterek Bora címkéje - ahol 4 kéz egymást fogja – éppen ezt az összefogást jelképezi. Összefognak a hegyaljai kistermelők, összefognak a hegyaljai önkormányzatok abban, hogy Tokaj-Hegyalja, hogy a Tokaji bor nyerje vissza az őt megillető helyet. Ez a bor számomra mindig a hegyaljai összefogást szimbolizálta és ezt nem csak mondani kell, hanem tenni is kell azért, hogy együtt, összefogva próbáljuk meg pl. most a bortörvényt, ha kell a hegyközségi törvényt módosítani, amely lehetőséget teremt arra, hogy Tokaj Hegyalján, mint más borvidékeken is rend legyen.

Másodsorban itt van előttünk a világörökségi törvény, aminek a kimunkálásában korábban, mint ellenzéki képviselő, és mint polgármester is részt vettem. Szeretném ezt folytatni, hogy ez év végéig a parlament elfogadja. Tokaj-Hegyaljának ott kell, hogy legyen masszívan a véleménye, mert ami jó Hegyaljának, az jó a Tokaj Világörökségnek és jó a többi 8 Világörökségi területnek is. Ez csak összefogással, a vélemények egyeztetésével lehetséges.

Ugyanígy áll a Zempléni Nemzeti Park ügyének a kérdése, ami megint csak ezt az összefogást kell, hogy szimbolizálja, hogy ne a fejünk felett döntsenek, hanem az itteni polgármesterek, illetve kistérségi vállalkozók, erdészek, környezetvédők, földtulajdonosok véleményének a meghallgatásával lehessen meghozni a döntéseket. Ennek a korszaknak vége, tehát itt egy olyan nemzeti konzultáció kell, hogy elkezdődjék ezekben az ügyekben, ami Tokaj-Hegyalját - különösen 10-es választókerületet - Hegyközt, Bodrogközt és Hegyalját a 4 várost, közöttük a 2 nagy várost érinti.
Én ezen vagyok és természetesen kóstolván a most piacra dobott borokat, csak gratulálni tudok a tokaj-hegyaljai termelőknek, kiváló borokat kóstolhattam meg és számunkra egy fontos jelszó van: a minőség. Csak minőséggel tudunk a piacokra visszamenni és természetesen itt van az idő, hogy a magyar-szlovák Tokaji ügyét próbáljuk rendezni.
A következő lépés pedig az, hogy a szőlő felvásárlási árát rendezni kell. A politikának ugyan nem sok beleszólása van a piacba, de mégis olyan politikai környezetet kell teremteni a többi borvidéken is, hogy a hegyaljai borászok, és elsősorban szőlészek, akik szőlőműveléssel és termeléssel foglalkoznak, legalább a befektetett energiát is, pénzt is vissza tudják kapni.

Itt az idő Hegyalján is, hogy rendet tudjunk teremteni, s számomra ez a Polgármesterek Bora nemcsak az összefogásnak, hanem a rendteremtésnek is a szimbóluma.
 
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.09./
 

      A nyári szezonnyitó rendezvényen Republic koncert volt

 

        
              

Sikerrel indult a nyári szezonnyitó rendezvény a Vízikapu Szabadtéri Színpadon, hiszen nagy létszámú közönség előtt játszott a Republic június 5-én - nyilatkozta az Újbástya Rendezvénycentrum nevében Müller Adrienn...

Az előtte lévő napok esős, hideg időjárása is kedvezőre fordult a koncert napjára, így zavartalanul élvezhette a közönség a színvonalas előadást.
Meghozták az eredményt a koncerttel kapcsolatos nagyfokú előkészületek. A két hónappal ezelőtt megkezdett reklámkampány, melynek keretében a rendezvény előtt három nappal az MTV 1 Teaház című műsorában is készült egy interjú a koncerttel kapcsolatban.

Szeretném figyelmükbe ajánlani következő rendezvényünket, a Csárdáskirálynőt, amely június 26-án lesz a Vízikapu Szabadtéri Színpadon.
 
   
 További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.06.09./
 

      Amatőr Gála

 

        
                   

Május 10-én rendezték a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Amatőr Gála díszelőadását a Miskolci Nemzeti Színházban. A sokféle műfajt felvonultató gálaműsorra több fordulón keresztül juthattak be a legjobbak. 2009 őszén a területi selejtezőkön válogatták az egyes körzetek kiemelkedő előadóit, majd 2010 tavaszán rendezték a szakági bemutatókat -számolt be Darmos István, az együttes vezetője...

 
 


Darmos istván

       A néptáncos előadók közül a Bodrog Néptáncegyüttes és a Farkas Ferenc Művészeti Iskola Csimpolya Gyermektánccsoportja is a megyei gálára jutott.
A Megyei Amatőr Gála visszatérő rendezvény, három évente rendezik meg.

Együtteseink számára is fontos, hiszen megyénk kulturális életének egyik jelentős eseményéről van szó. Csoportjaink a legjobbak között voltak a selejtezők során, hiszen a Csimpolya egyedüli gyermek néptánccsoportként jutott a díszelőadásra, míg a Bodrog Néptáncegyüttes műsora zárta a gálát, ami jelzi hogy a szerkesztők is kimagaslónak ítélték az általunk képviselt színvonalat.
 
 
 

 

Cziczer Katalin
/2010.06.08./
 

     „Mert nem lehet feledni, nem soha…”

 

        
              

„Mert nem lehet feledni, nem soha…” - címmel irodalmi teadélutánt tartottunk A Művelődés Háza és Könyvtárában 2010. május 26-án du. 15 órától - küldte a tudósítást Stumpfné Gyöngyösi Etelka...
 
 


Stumpfné Gyöngyösi Etelka

       Juhász Gyula azt írta: „nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá…” Beszélni kell róla, ezért is szenteltük ezt a délutánt az emlékezésnek.
90 éve született a Trianoni döntés. Trianon fájdalmának nagy az irodalma, de sajnos nem eléggé ismertek, hiszen még Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula összegyűjtött művei is csonkán jelentek meg.
A trianoni irodalom Reményik Sándor; Papp-Váry Elemérné (Sziklay Szeréna) ; Sajó Sándor, Somogyvári Gyula; Kerecseny János - és még sorolhatnám - nélkül elképzelhetetlen. Őket is megidézve, vetítettképes bemutatóval, filmrészletekkel, zenével idéztük meg az emberek lelkiállapotát.

Végezetül pedig meghallgattuk azokat a verseket, prózákat és gyerekkori emlékeket, melyeket kedves vendégeink hoztak magukkal.
 
 
 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2010.06.09./
 

    Szerdára várják a Bodrog tetőzését

        
                     

Június 7-én ülésezett a Védelmi Bizottság, ahol többek között Laki József az ÉKÖVIZIG Sárospataki Szakaszmérnökség vezetője tájékoztatta  a bizottság tagjait a Bodrog folyó jelenlegi vízállásáról...
 


Laki József

       A legfrissebb adatok alapján kedvező hatás volt, hogy szombaton 15.30 órakor jelezte a szlovák fél, hogy megnyitják a vésztározót, ez a Hernád, Sajó események miatt történhetett így. Minden előzetes kérés mellőzése nélkül ezt önként megnyitották 50 millió m3 vizet be tudnak tározni. Ez jó hír, mert kb. 6 órával már érezhető volt a hatás, megállt az emelkedés Bodrogszerdahelynél.

A további intenzív áradás megállt, csendes lassú áradás kezdődött. Pillanatnyilag 920-921 vízállással játszadozik a bodrogszerdahelyi vízmérő. 45 cm-re vannak a legnagyobb víztől, ez még pár cm-t emelkedhet. Ez határesete a ronyvazugi töltés kérdésének.

A megnyitásról szóló döntés alapján szombaton délután elrendelte szabálytalan módon a ronyvazugi magassági hiányok kiegyenlítését, 5000 homokzsákot beépítettek. Szerették volna elkerülni, hogy ne a magassági hiányos részen kelljen, hanem a szokásos módon a vadászház alatti megnyitással, amire nem kért engedélyt, egyértelmű volt, hogy ezt a magasságot így meg tudják tartani. Amennyiben az előrejelzések bejönnek, úgy a ronyvazug nem kerül elöntésre, a vízbázis nem kerül veszélybe. Az első fordulót sikerült megnyerni, de a java még hátra van. A hidralógus kollégák méréseket végeztek több folyón, a Bodrog 1-1,1 m/s-al megy, gyakorlatilag áll. A legnagyobb víztől kb. 40-50 cm-el alacsonyabb vízszinten fog állni, lassan fog apadni.

A felső-tiszai készültségi szintet el nem érő formában, levonulóban van az ár, Tiszabercel környékén tetőzik, 2 nap múlva Tokaj megindul lefelé. Ha ez így lesz, megnyugtató apadásra számíthatnak.
Jobb lenne, ha 50 cm-el lejjebb lennének. Azt, hogy tudnak-e jelentős apadást produkálni, nem tudják megjósolni. Jelzi, hogy a jelenleg Hernádon és az abban a térségben kialakult szörnyű helyzetre tekintettel nem megnyugtató a létszám kérdése. Kb. 25-30 fős csapatot működtetnek, akik folyamatos készenlétben vannak. Ha Sárospatakon is védekezésre kerül sor, az ehhez szükséges létszám biztosítása nem látszik megnyugtatónak, technikailag nem megoldható. Mivel minden kolléga oda van vezényelve, gyanús, hogy onnan segítséget tud kapni. Ha megszorulnak, akkor 25-30 főből álló csapatot kellene megszervezni. A technikával, anyaggal nincs gond, ezt a Bodrog jobb parton, Bodroghalászban, Halászhomokon tudják tartani. Célszerűnek látná Kispatakon patak alatt kitáblázni az átfolyásokat.
A következő napokban a Bodrogon csekély mértékű, Felsőbereckinél 760 + - 10 cm, Sárospataknál 720 + - 10 cm.
Június 9-én éjfélkor várható a tetőzés. Ha az apadás megindul, az csak hétvégén fog jelentkezni, addig magas lesz a vízállás.
 
 
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.08./
 

      Készüljünk fel a turisták fogadására!

 

        
              

Az „esős évszak” elmúltával beköszöntött a nyár és végre elkezdhetjük a felkészülést a vendégek fogadására. Erre koncentrál most a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete is, akik fórumot szerveztek ebben a témában és Saláta László elnök egy felhívást is eljuttatott hozzánk, amiben a lakosság segítségét kérik a város fogadókészségének fokozásához…
 
 


Saláta László

       Ebben felhívják városunk valamennyi jó szándékú polgárának és közösségeinek figyelmét arra, hogy településünk idegenforgalmi fogadóképessége érdekében mindenki tegye meg a szükséges lépéseket. Kérik, hogy saját környezetünk rendben tartásával, parkosítással, virágok ültetésével járuljunk hozzá, hogy városunk minél vonzóbb képet mutasson az ideérkezők számára.
Legalább ilyen fontos emberi hozzáállásunk, hogy szívélyesen viszonyuljunk a városunkba érkezőkhöz, hiszen ez legalább annyira meghatározza közérzetüket, mint a város kinézete.

Ha minden vonatkozásban kellemes élményekkel, benyomásokkal távoznak városunkból, akkor nem csak ők, maguk térnek vissza, de másoknak is tovább adják, hogy Sárospatak egy szép hely, ahol kedves emberek élnek, ahová elutazni érdemes.
 
 

 

Cziczer Katalin
/2010.06.08./
 

      PEDAGÓGUSNAP

 

        
              

Sárospatak Város Önkormányzata 2010. június 3-án, a késő délutáni órákban köszöntötte a pedagógusokat. Dr. Téglás Zsolt, a Vay Miklós Szakképző Iskola igazgatója elismeréssel és meleg szavakkal méltatta az ünnepelteket. Ezt követően Dr. Hörcsik Richárd polgármester adta át a város, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium elismeréseit a pataki pedagógusainak....
 
 


Dr. Hörcsik Richárd
 

       Hosszú időn keresztül nyújtott kiemelkedő pedagógiai munkájának elismeréseként Comenius Emlékérmet vehetett át: Bettenbuchné Dudás Marianna, Gécziné Bankus Zsuzsanna valamint Sztankó István.

Szabó Károly díjat kapott Zsófi József, vezetőedző, aki a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztályának felkészítéséért érdemelte ki az elismerést.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Arany Katedra Emlékplakettet adományozott Bigus Imre tanár úrnak, Teleki Blanka díjat Rák Miklósné óvónőnek. Ezúton is szívből gratulálunk a díjazottaknak.

A díjak átadását követően a Bodrog Néptáncegyüttes táncjátékát tekinthették meg pedagógusaink a Pataki oktatás históriája címmel
 

Dr. Téglás Zsolt

 

 

Bettenbuchné Dudás Marianna
Comenius Emlékérme

Gécziné Bankus Zsuzsanna
Comenius Emlékérme

Sztankó István
Comenius Emlékérme

Zsófi József
Szabó Károly díj

Bigus Imre
Arany Katedra Emlékplakett

Rák Miklósné
Teleki Blanka díj

További fotók >>>                                               Díjazottak>>>

Törő Gábor
/2010.06.07./
 

       „Fogadd el, fogadj el!”

 

        
            

A sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium különböző akadályozottsággal élő gyermekeket nevel, oktat. Kiemelt feladatunknak tartjuk a különböző sérüléssel élők elfogadottságának elősegítését. Ezért is megtiszteltetés számunkra, hogy a VII. alkalommal szervezett „Erdélyi nap” című rendezvényünkkel csatlakozhattunk a „Kézenfogva Alapítvány” országjáró „Fogadd el, fogadj el!” programjához.

A programsorozat célja: A fogyatékkal élő emberek elfogadottságának növelése érdekében olyan integrált események szervezése ahol a fogyatékkal élők pozitív társadalmi szerepekben, önálló, autonóm személyiségként mutathatják meg magukat.
A nap üzenete: Töltsünk el közösen egy napot, hogy tanuljunk egymástól, ismerjük meg egymást. Öröm számunkra, hogy rendezvényünket Sárospatak város több intézménye támogatja: Sárospatak Város Önkormányzata, A Művelődés Háza és Könyvtára, Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zempléni Térségi Egyesülete, Búzavirág Alapítvány, Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat, Farkas Ferenc Művészeti Iskola, a város általános iskolái.

Ezen a napon a Művelődés Háza és Könyvtára előtti téren kulturális műsorral lépnek fel az általános iskolák tanulói: Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája, Farkas Ferenc Művészeti Iskola és az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium.

A „Kézenfogva Alapítvány” országjáró és közvéleményt formáló speciálisan kialakított kamionjában speciális számítógépes játékok, Pillanatképek kiállítás, OTP Esély Játék, filmvetítés várja az érdeklődőket. A kamionban 11 órától – jeltolmács segítségével- előadást hallgathatnak a mozgáskorlátozottak életéről, valamint filmet tekinthetnek meg az értelmi fogyatékkal élők mindennapjairól.
 
 

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium
/2010.06.07./
 

       A közterületet az önkormányzatnak, a magánterületeket a lakóknak kell fertőtleníteni

 

        
            

Felhívni a lakosságnak a figyelmét, hogy most az elvonuló ár- és belvíz után mindenképpen szükséges a fertőtlenítések elvégzése. Gondolok itt egyrészt a közterületre, ami tulajdonképpen az önkormányzatot illeti, viszont a saját portákon ez mindenkinek saját kötelessége, felelőssége – közli a felhívást dr.Molnár Erika doktornő, az ANTSZ kirendeltség-vezetője…
 
 


dr.Molnár Erika

       Ennek segítése érdekében az ÁNTSZ kidolgozott protokollokat, amelyben az ásott kutaknak, árnyékszékeknek, udvaroknak, felületeknek, házak belsejének a fertőtlenítése le van vezetve. Mindenkinek ajánlom, hogy ezt kövesse, lehet itt hipót használni, de lehet klórmeszet is vagy bármilyen fertőtlenítő anyagot.
Mindegyiken rajta van egy használati utasítás, az a minimum, hogy ezt betartsuk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a megfelelő kézfertőtlenítést elvégezzük, hiszen gondoljunk abba bele, hogy ha tocsogunk a szennyvízben, az esővízben, bármiben, ez elősegíti bármilyen bakteriális fertőzésnek tulajdonképpen a fellángolását.
Fokozott figyelmet kell fordítani az ivóvízre is, mint tudjuk jelenleg a városban, a községekben nincs probléma, a csapon jövő víz iható, de bármi egyéb, például a saját kutakból történő a vízhasználatot nem ajánlanám. Meg kell várni, hogy elvonuljon az árvíz, belvíz aztán utána ezekből lehet mintát venni, be lehet vizsgáltatni majd, hogy megfelelő-e a minőség mind biológiailag, mind kémiailag.

Az élelmiszerekkel kapcsolatban szintén fontos, hogy a gyümölcsöket, zöldségeket határozottan mosni kell, odafigyelni, felforralni jól amit használunk, elfogyasztunk. Viszont bárki ha ne adj Isten bármilyen tünetet tapasztalna, hasmenést, vagy besárgulást, azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha valaki úgy érzi, hogy bármilyen irányból esetleg fertőződhet, ugyancsak a háziorvoshoz fordulva lehet oltóanyagot, oltásokat igényelni.

Azt tudni kell, hogy a legdurvább, legveszélyesebb fertőzésekkel szemben mindenki tulajdonképpen immunizálva van, mert gyermekkorunktól folyamatosan oltva vagyunk. Ami képbe jöhet az a Hepatitis A. Intézetünknél lehet hemoglobulint igényelni, ami egy passzív oltás, és aminek a beadása után egy-két nap alatt feláll az immunitás és 2 hétig tart el maximális szinten, utána folyamatosan csökken 1 hónapig. De ehhez azt is hozzátenném, hogy az egész Észak-magyarországi régióban jelenleg az éven Hepatitis A megbetegedés nem volt, úgyhogy feltételezhetően nem igazán lehetünk góc vagy hordozó. De ha bárkinek, bármilyen kétsége támad, akkor kérem, hogy keressen fel minket vagy háziorvosát és akkor biztos, hogy megfelelő felvilágosítást fog kapni.
 
 

 

Törő Gábor
/2010.06.07./
 

      Június közepéig nem jár a vonat Sárospataknál

 

        
              

Sárospatak térségében a menetrend szerinti autóbusz közlekedés zavartalan. A megcsúszott vasúti pálya, amit a folyamatosan tartó esőzések miatt nehér helyreállítani. Ennek következtében Olaszliszka - Tolcsva vasútállomás és Sátoraljaújhely között vonatpótló autóbuszok bonyolítják le az utasforgalmat – kaptuk a tájékoztatást Tóth Ernő, sárospataki BORSOD-VOLÁN állomásvezetőtől…
 
 


Tóth Ernő

       A MÁV Starttól kaptunk a megerősítést, előreláthatóan június közepéig biztos, hogy fennáll ez a helyzet. A pénteki és a vasárnap délutáni megnövekedett utasforgalom miatt, közlekedtetett kettő darab autóbuszt a MÁV Start további autóbuszoknak a bérlésével növelte meg.

Ez azt jelenti, hogy péntek délutántól, tehát 11:45 és este 21:30 között további kettő darab vonatpótló autóbuszt állítunk be az említett Sátoraljaújhely és Olaszliszka – Tolcsva viszonylatban, ami úgy gondolom, hogy a személyszállítást zavartalanul le fogja bonyolítani.

Változás, hogy az egyik távolsági járatot, ami az Aranyosi völgyön keresztül Miskolcra közlekedik, csak Szerencsig engedték. A vonatpótló járatok esetében késések tapasztalhatók.
 
 

 

Cziczer Katalin
/2010.06.06./
 

       Trianoni megemlékezés

 

        
            

1920 június 4. a trianoni békeszerződés aláírása a magyar nemzet gyásznapja, a világtörténelem legnagyobb szégyene, igazságtalansága és kegyetlensége..

A budapesti templomokban megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették... elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat, a kincses Kolozsvárt, a Székelyföldet, a Rákocziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát Aradot és a többit mind..

Hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert... A trianoni béke értelmében az ország elvesztette területének több, mint 2/3-át, és lakosságának közel 2/3-át!

Tisztelt Zempléniek!

Emlékezzünk együtt Sárospatakon, 2010. június 6-án, vasárnap, 15.00 órától a Művelődés Háza elől induló menettel, majd műsorral az Iskolakerben található Trianon emlékoszlopnál.
 


Törő Gábor
/2010.06.06./
 

      A jó idő kedvez a védekezésnek

 

        
            

Ma reggel örömmel láttuk, hogy az időjárás kegyes lett hozzánk, kisütött a nap és a szél is lengedezik, ami nagy mértékben fogja segíti a védekező munkánkat – számolt be Aros János alpolgármester a víz elleni védekezés fejleményeiről…
 
 


Aros János

       A ma reggeli helyzetről, azt a tájékoztatást adhatom, hogy az Arany János úton, amilyen gyorsan jött a víz, olyan gyorsan el is vonult, ma már nem látható víz az úton. A bodroghalászi városrészen a legnagyobb most a probléma, hiszen itt volt a legkisebb a vízszint csökkenés. Vinnai Miklóstól kapott nagy teljesítményű szivattyú beállításával jelentős vízszint csökkenést sikerült elérnünk.

Ez azt jelenti, hogy a házak nagy többsége most is nagy veszélyben van. Néhány házban bent van a víz, néhányat körbevett, ami különösen a vályogházak esetében veszélyes. Éppen ezért hoztuk meg azt a döntést, hogy a jobb helyzetben lévő településrészekről, mint a Fazekas sor, ahol jelentős vízszint csökkenés, átcsoportosítjuk a bodroghalászi városrészbe , ahol jelenleg több mint 10 szivattyú működik.

A kispataki városrészben is jelentős volt a javulás, itt már reggelre a nagyteljesítményű szivattyúkat le is kellett állítani, mert olyan kevés víz gyűlt össze az árokban, hogy nem tudta fölszívni.

Közben megérkezett az a 10 szivattyú, amit üzembe tudunk állítani, nagy valószínűség szerint ennek a felét is Bodroghalászba csoportosítjuk, a másik felét pedig a szintén nagy bajban lévő Sátoraljaújhelybe küldtük üzembe állítani.

Kispatakon, mint tegnap már elmondtuk, egy gép segítségével az árkok tisztítása, átvágása folyik, ami a vízszint csökkenéséhez vezetett az elárasztott földeken és utcákon, ezt a munkát ma is tovább folytatjuk.
Reméljük, hogy így az a négy utca, amelynek a helyzetében javulást reméltünk, hamarosan látszani is fog. Természetesen, ha a Toldi utcában probléma van - mivel itt gyűlik össze leghamarabb a víz - akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy a már jól bevált módszerrel vízmentesítsük a területet. A szivattyúzást nem állítjuk le egyik helyszínen sem, ha legalább két napig ilyen maradna az időjárás, jelentős javulás lenne a területen.

A Bodrog emelkedik, tetőzését vasárnap reggelre várjuk, amely mindenképpen a harmadfok felett lesz, az előrejelzések szerint 710-720 cm környékén, ami 40-50 cm-rel alatta marad az eddigi legnagyobb vízállásnak. A gátak magassága tehát még bírni fogja a vizet, a mitől tartani lehet az, hogy már hosszú ideje mindkét oldalról vízben állnak a gátak, de reméljük bírni fogják addig, amíg az árhullám le nem vonul.
 
 

 

Cziczer Katalin
/2010.06.05./
 

    Akik segítségünkre siettek a bajban – segélycsapat érkezett Medgyesegyházáról

 

        
               

Dr.Hörcsik Richárd polgármester tegnap a parlamentben tájékoztatta képviselőtársait. Ennek hatására ma Békés megyéből Simonka György képviselő 30 társával érkezett Sárospatakra és Sátoraljaújhelyre, akik az árvízi védekezésben segítenek...
 
 


Simonka György


 Dr.Hörcsik Richárd

Szamosvölgyi Péter

       Békés megyéből jöttünk barátaimmal, 30 fővel. Hallottuk, hogy problémák vannak errefelé, kiöntenek a patakok, folyók, a gátakat meg kell erősíteni, ezen kívül a belvízzel is nagyon nagy probléma van. Nálunk is óriási problémát okozott ez a rengeteg eső, de a lakóházak nincsenek veszélyben – számolt be jövetelük okáról és céljáról az Alföldről érkező segélycsapat vezetője, Simonka György országgyűlési képviselő

Mi Medgyesegyháza körül élünk, a mi területünk mezőgazdasági terület, főként zöldséget termesztünk és a görögdinnye egy olyan növényünk, amit majdnem mindenki termeszt. Vannak szivattyúink - mert azokra a belvíz miatt nagy szükség van - így hoztunk belőlük 12 nagyteljesítményűt. Ezekkel folyamatosan tudunk dolgozni, akár több napon, több héten keresztül is.
Ezen kívül néhány vállalkozó rögtön összedobott egy kis pénzt, sőt Medgyesegyháza környéki vállalkozók nagyon sok száraz élelmiszert is küldtek a rászorulóknak esetlegesen, ha szükség van rá. Hoztunk még 17 ezer db homokzsákot, ezen kívül gumicsizmákat, esőköpenyeket, amikre esetleg szükség lehet.
Sárospatakon leteszünk 5 db szivattyút, itt szerencsére nincs szükség fizikai munkára, a gátakat nem kell erősíteni, mert megfogta a vizet. Az 5-ből rögtön Halászba vittek át 3 szivattyút a kollégát, éppen most indulnak el és megyünk Sátoraljaújhelyre, ahova viszünk még 5 db szivattyút.
Ahova megyünk, ott homokzsákot kell pakolni és tesszük, amit mondanak, és nem gondolkozunk azon, hogy mit kell csinálni. Ők elmondják, hogy mi a teendő és mi nagyon szívesen elvégezzük a feladatot.

A segélycsapatot Dr.Hörcsik Richárd polgármester fogadta, akinek hívó szavára országgyűlési képviselőtársa társaival elindult Sárospatak felé…

A tegnapi nap folyamán frakcióülést tartottunk, ahol már korábban is jeleztem, hogy baj van. Nemcsak Borsodban, Edelény környékén, nem csak a Hernádi és a Sajó vidékén, hanem itt Zemplénben is. A kiáltó szó meghallgatásra talált és a Békés megyében lévő Simonka György képviselő társam ajánlotta fel, hogy segítenek. A választókerületében élő vállalkozókat azonnal értesítette és egy csapatot összehozott és nagy teljesítményű szivattyúkkal fölszerelkezve elindultak Zemplénbe. Ez egy óriási segítséget jelent.
Készülnünk kell arra is, hogy nemcsak a belvíz fog problémát okozni továbbra is, de a Bodrog vízszintje is aggasztóan emelkedik, talán a harmad fok fölé fog kerülni. Minden elképzelhető, hiszen a Kárpátokból és a szlovákiai vízgyűjtő területekről érkező előrejelzés nem sok jót ígér.
Nagyon sokat jelent számunkra a segítség, másrészt pedig jól esik látnia a szolidaritást, hogy a frakcióban vannak olyan vállalkozók, képviselők, akik megtehetik és meg is teszik, hogy másoknak önzetlenül segítséget nyújtsanak.
Egy profi csapat jött Békés megyéből, amit én ezt szeretnék megköszönni képviselőtársamnak, hiszen ez egy nagyon-nagy segítség számunkra. Várhatóan ezzel sikerül megelőzni azokat az előre nem látható károkat is, amik talán a Bodrog tetőzése miatt bekövetkezhetnek.

Fantasztikusan jó érzés látni a segítségünkre érkezőket, mert magunk is megpróbáltunk ugyan megbirkózni a bajokkal, de sokkal nehezebben megy, ha csak magunk vagyunk - fejezte ki örömét a segítség megérkezésekor Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere…

Megmozdul az ország több része, különböző szervezetek küldenek segítséget olykor más megyéből is, mint ahogy most Békés megyéből kapunk mi is Sárospatak mellett 4-5 nagyteljesítményű szivattyút, amire igen nagy szükség van. A következő feladat, hogy minél hamarabb vízmentesítsük a területeket és pincéket, hogy ne legyen víz a közterülteken, és a pincékben.
 
 

 

                További fotók>>>                      További fotók a tűzoltóságról>>>

Cziczer Katalin
/2010.06.05./
 

      Ülésezett a Védelmi Bizottság

 

        
              

2010 június 4-én délelőtt ülésezett a védelmi Bizottság, ahol beszámoltak az árvízi védekezésről és meghatározták hétvégi feladatokat. Dr. Hörcsik Richárd a bizottság elnöke köszönetét fejezte ki a szakszerű és hatékony védekezési feladatok elvégzéséért ...
 
 


Dr. Hörcsik Richárd


Laki József

       Laki József az ÉKÖVIZIG Sárospataki Szakaszmérnöksége részéről elmondja, hogy az elmúlt ülés óta jelentősen megváltozott a helyzet. Nincs olyan önkormányzat, ahol a folyó ne lépett volna ki a medréből. Kritikus a helyzet a Ronyva patak esetében. Sajnos mindenütt történtek károk, ahol tudtak, segítettek. Kér mindenkit, hogy védelmi anyag igénnyel ne keressék, mert a jelenleg rendelkezésre álló védelmi anyagra szükség lesz. A ma délelőttre újabb, nem jelentős csapadékot jósolnak. Biztos, hogy a Bodrog szlovákiai vízgyűjtőjén hatalmas hullámok indultak el. Minden vízfolyás III. fok feletti. Ismerteti a ma reggel 5.30 órakor kapott tájékoztatót Bodrog és Felső-Tiszára vonatkozóan.

Sárospatakon 6 cm-vel vannak a III. fok határánál, 96 cm-re vannak a legnagyobb vízálláshoz Sárospatakon. Bodrog bal és jobb partjára a III. fokú készültség el lett rendelve. Legfontosabb az előrejelzés. Szóban annyi tájékoztatást adtak, hogy Felsőberenckinél szombat-vasárnapra 750 cm-el fog tetőzni a Bodrog. Sárospatak esetében ez kiszámíthatatlan. A legnagyobb probléma nem a magassági gond, legrosszabb esetben a Ronyva zugi esetleges megnyitás kapcsán van, adott esetben itt 740 cm-es víznél védekezni kell. Két hete terheli a töltéseket az árvíz, rohamosan növekedni fognak a fakadó vizek és szivárgások. Erre minden kapacitásukat bevetik, tudja, hogy mindenki mindent elkövet. A lakosságtól megértést kér. Különösebb segítséget gépészeti szivattyú kapacitásra nem tud kérni, kb. 4-5 nap, amíg felszabadul, ez vonatkozik a védelmi anyagokra is.

Kiss István beszámolt arról, hogy kora délutáni órákban nagy volt az esőzés, ami komoly gondot okozott. Védekezésre és mentésre került sor. Háromhuta, Erdőhorváti, Tolcsva, Vámosújfalu, Sárospatakon is tapasztalták ezeket a problémákat. Kiemeli, hogy rendkívül intenzív és magas vízmagasságról kell beszámolni, ilyet még senki nem tapasztalt. Több mint 300 ház esetében beszélhet gondokról. 26 db ház sérült. Kitelepítésekre is sor került, ami mintegy 90 főt érintett. A hajnali órákban minden településen az emberek megfeszített erővel dolgoztak. Hajnali 2 óra után iszonyatos sebességgel emelkedett a folyó vízszintje. A védekezési munkálatokban résztvevőknek köszönetét fejezi ki, tényleg elismerésre méltó.
Főbb feladatok között említette a védelmi anyagok pótlását (homokzsák, homok, esőköpeny, gumicsizma, stb.), a riasztás fenntartását, a 24 órás szolgálat fenntartását. A lakosság jelzéseit folyamatosan követik, a bejelentéseket a 311-605-ös telefonszámra várják.

Klima János elmondta a Kommunális Szervezet teljes létszámmal részt vesz a védekezésben, köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki lelkiismeretes munkájával segített a védekezésben. A készenléti ügyelet és a riaszthatóság megszervezését megoldották. A Polgárőrség biztosítja az áthaladást a problémás helyeken.

Kiss István

 


Klima János


 

 

Törő Gábor
/2010.06.04./
 

       JÖNNEK A SZIVATTYÚK!

 

        
                

Miután a gát kijavításával a víz utánpótlását sikerült megszüntetni, a soron következő feladat a mélyebben fekvő területekben összegyűlt víz kiszivattyúzása, elsősorban Bodroghalászban, de sokan óhajtják a vízszint csökkenését Kispatakon, a Fazekas soron és Végardón is. Éppen ezért tesszük közzé örömmel Aros János alpolgármester híreit az egyre növekvő számú szivattyúkról…
 
 


Aros János

       Fazekas soron három szivattyú üzemel, láthatóan csökken a víz szintje, így elhárult a veszélye annak, hogy házakat kelljen kiüríteni.
Végardón egy szivattyúja üzemel a vízműveknek, a Toldi utcán egy nagyteljesítményű szivattyú folyamatosan üzemel, a tűzoltók tömlője igen nagy segítség, így már jelentősen lecsökkent a vízszint.
Ma délután döntöttünk egy új árokrendszer kialakításáról kb. 5-600 m hosszú lesz és 4 utca belvízproblémáját fogja hamarosan megoldani
A Kisgát dűlőn a tegnap hajnalban átvágott útnak köszönhetően már levonult a víz.

Bodroghalászban már 9 szivattyúnk üzemel - köszönet a felhívásunkra jelentkezőknek - de csak lassan csökken a víz szintje, ezért szükség van további szivattyúk beállítására, hiszen itt a házak továbbra is vízben vannak, köztük vályogházak is, amelyek, ha még 2 napig vízben állnak, akkor komoly veszélynek lesznek kitéve.

Éppen ezért nagy öröm, amiről polgármester úr most tájékoztatott, hogy egy képviselőtársa révén – Békés képviselője Simonka György – holnap reggel 8 és 9 között egy kamionnal 20 ember 10 szivattyúval érkezik lapátokkal, gumicsizmával és 17 ezer zsákkal. Ezeket nagyrészt Patakon fogjuk felhasználni, de más településeknek is fogunk tudni segítséget nyújtani.

További jó hír, hogy a miskolci STRABAG-tól most indítottak útnak két nagyteljesítményű szivattyút, ezek még ma éjszaka megérkeznek, az egyiket Bodroghalászban, a másikat pedig a Fazekas soron fogjuk üzembe helyezni.
 
 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.06.04./
 

      Élelmiszert vittek a víz által körbezártaknak

 

        
              

 


Oláh József

       Apróhomok Balázs dűlőn a polgári védelemmel, a Kommunális Szervezet dolgozóival és a Sárospataki Rendőrkapitányság segítségével védelmi feladatokat hajtottunk végre. Négy családot zárt el a külvilágtól a megemelkedett kanálisok vize, ami átcsapott az úttesten néhol 70 cm-es vízmélységet is elérve – számolt be aktuális teendőiről Oláh József, a külterület önkormányzati képviselője…

Sajnos ezek a családok nem tudnak kijárni Sárospatak felé, a boltot nem tudják megközelíteni, ezért élelmiszer és ivóvíz kiszállításával nyújtottunk nekik segítséget. Folyamatosan tartom velük a kapcsolatot, akik között van egy idős házaspár és több gyermekes család, akiknek nagy szükség van a segítségre.
A kiszállított kenyeret a Norpan kenyérgyárból és a CBA áruháztól kaptuk, amit ezúton is megköszönünk.
 
 

 

Cziczer Katalin
/2010.06.04./
 

      Tokaji Borok Fesztiválja 2010

 

        
               

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a Tokaji Borok Fesztiválját, amelyen a Tokajvinum Hungaricum Egyesület borbemutatójára is sor került – számolt be Götz Ildikó Mária, borkirálynő
 


Götz Ildikó Mária

       A következő pincészetek képviseletében: Babits Pincészet, Bodnár Pincészet Borház, Götz Pincészet, Kiss István Pincészete-Fitomark-94 Kft., Monyók Pincészet, Ráski László Pincészete, Sajgó Pincészet – Tolcsva-Bor Kft., Tokajbor-Bene Pincészet és Tokaj-Kereskedőház Zrt.
A klasszikus pincészetek mindegyike háromfajta borral fogadta az érdeklődőket a Tokaji Múzeum kertjében, akik között évente visszatérő látogatók is akadtak, de voltak szép számmal olyanok is, akik még csak most ismerkedtek az egyesület tagjaival.

Az Tokajvinum Hungaricum Egyesület borbemutatója előtt volt szerencsém megismerkedni Farkas Bertalannal, aki éppen 30 éve repült a világűrbe, és a beszélgetésünk során kiderült, hogy ő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Turizmusáért Egyesület jószolgálati nagykövete, így talán még közös együttműködésre és sor kerülhet a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel.

Farkas Bertalan egyébként a neves évforduló alkalmából öt napon keresztül kalauzolta barátait és családtagjaikat Magyarországon, név szerint Loren W. Acton, Gregori Ivanov és Valerij Kubaszov űrhajósok társaságában ismerkedhettem meg vele.
 
 

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2010.06.03./
 

       Különös játékot űz velünk a természet

 

        
               

Pár órával ezelőtt a pedagógusnapi ünnepségen még vicceltünk, hogy az ünnepség után találkozni fogunk a gáton - sajnos ez valósággá vált. A ma esti helyszíni bejárás során sajnálattal tapasztaltuk, hogy a Radvány patak ismét emelkedik, egy félóra alatt több mint 40 cm-t – számol be Aros János alpolgármester a megismétlődő árvízhelyzetről…
 
 


Aros János

       Tehát az Arany János úton ismét elrendeltük a készültséget, a gát ki van építve, egész éjszaka felügyelni fogják, és ha szükség van rá, akkor elrendeljük a gát megerősítését. A bodroghalászi városrészen Lendák képviselő és a halászi fiatalok beállítottak egy traktort szivattyúzni. Ennek köszönhetően remélhetőleg az Illyés Gyula utcán jelentkező víz - amely érezhetően szagos. Valószínűleg szennyvízzel keveredik - reményeink során hamarabb le fog vonulni, bár a kertek alja, ahová szivattyúzzuk, vagy engedjük az átvágott telken keresztül, ez már annyira telített vízzel, hogy nem nagyon tudja befogadni. Remélhetőleg ennek a szivattyúzásnak köszönhetően csökkeni fog a víz szintje.

A Fazekas soron az elektromos szivattyút kikapcsoltuk, hiszen a szivattyúház teljes mértékben víz alatt van. Itt hamarosan beállítunk egy szivattyút, amit a Toldi utcáról hozunk át, hiszen a Toldi utcán is rohamosan emelkedik a víz szintje, itt egy nagyobb teljesítményű szivattyút kell beállítani és visszahozzuk azt a 300 méter hosszú tömlőt, amelyet ma vittünk egyébként vissza a tűzoltóságnak, amit kölcsön kaptunk. Egy autó már elindult érte, fél órán belül ezt is be fogjuk állítani. Reméljük, hogy az eső csendesedni fog és akkor reggelre sikerül a nagyobb problémát meggátolni.

Hasonlóan rossz a helyzet az értesüléseink szerint Zemplén más településein is. Bodrogközben a belvíz okoz rendkívül nagy problémát, Hegyközben, Hegyalján pedig rohamosan áradnak a patakok. Ezeknek a levonulása fél óra, órán belül várható a Sátoraljaújhelyi térségben és itt Sárospatakon is. Különösen rossz a helyzet Mikóháza környékén, Erdőhorvátiban, Tolcsván és Komolóskán.

Szerencsére a tegnap kiosztott zsákokat már pótoltuk, úgyhogy ismét tudtunk segíteni a környező településeken, hiszen a vízügynek a készletei megfogyatkoztak, kiapadtak. Ők már nem tudtak zsákot biztosítani, így az érintett településeknek a mi tartalékainkból biztosítottunk és holnap pótolni fogjuk ezeket.
A homokbányát ma kővel megszórtuk, hogy elérhető legyen, hiszen az odavezető út is rendkívüli módon felázott. Így, ha szükség van rá, az üres teherautókat be tudjuk állítani, hogy folyamatosan szállítsák a homokot. A készenlétet ismét elrendeltük, az ügyeleti rendszer működik. Bármilyen probléma van, reméljük, hogy úrrá tudunk lenni a helyzeten.

Ha bárkinek bejelenteni valója van, mint ahogy volt tegnap este, amikor egy 8 tagú családot kellett kitelepíteni, vagy ma este, amikor Dorkón kellett szintén egy idős nénit menteni, akkor kérem, hogy a 311-605-ös telefonszámon tegyék meg a bejelentést. Ez a vonal éjjel-nappal él és azonnal tudjuk mozgósítani az embereket.
 
 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2010.06.03./
 

      A természet megismételte önmagát

 

        
            

Nem gondoltuk volna, hogy a természet megismétli önmagát, és ismét megtörténik az, ami két hete és az előtt is, egy hónapja történt térségünkben. A kialakult helyzetről – amiről az Országgyűlés is ülésezett – folyamatosan tájékoztatott a Védelmi Bizottság, a katasztrófavédelem parancsnoka és a térség polgármesterei – nyilatkozta Dr. Hörcsik Richárd polgármester, a térség országgyűlési képviselője…
 
 


Dr. Hörcsik Richárd

       Néhány önkormányzatnál felmerült panaszképpen, hogy a vízügy csak számla ellenében tudja a homokzsákokat adni. Sikerült közbenjárni a belügyminiszternél, így azóta már megszületett az Országos Védelmi Bizottság Határozata, amiben utasították a vízügyet és a szakágazatot, hogy ha a védelmi bizottságok zsákokért, illetve homokért mennek, akkor azt számla ellenében kell ugyan kiadni, de kifizetni később a minisztérium fogja. A hozzám eljutott információk birtokában Ódor elnök úr segítségével sikerült ezt elérnünk, hogy a védekezést megkönnyítsük.
Itt Sárospatakon, az Arany János utcánál a védekezés időben megtörtént, köszönet a Helyi Védelmi Bizottság alelnökének és a katasztrófavédelem parancsnokának, akik időben megszervezték a védelmet, valamint a Kommunális Szervezet vezetőinek és dolgozóinak, hogy derekasan helyt álltak, még este 11-kor is a gáton találtam őket. Itt - Sárospatakon -sikerült normalizálni a helyzetet, de azért éjszakai ügyeletet tartanak, a többi pedig a további időjárástól függ.

Korábban nem is gondoltunk volna, hogy ezek a kis patakok - a Hotyka, a Radvány, a Tolcsva és a Ronyva patak - így meg tudnak duzzadni, komoly gondokat okozva. A 37-es úton vízátfolyások nehezítették a forgalmat, a megduzzadt Tolcsva patak pedig ismét komoly károkat okozott Komlóskán, Erdőhorvátiban és Tolcsván. A védelmi bizottságok uralták a helyzetet, a homokzsákokat sikerült megfelelően odairányítani.

Az esőzések miatt komoly károk keletkeztek a Hercegkúton lévő Gomboshegyi és Kőporosi pincesoron is, amelyeket életveszélyessé nyilvánítottak. Már felhívtam az Örökségvédelmi Hivatalt, Rák József polgármester úrral pedig megszerveztük a károk felmérését, s mivel ezek a pincesorok a Világörökség részét képezik, hivatalos levélben fogjuk megkeresni az UNESCO párizsi irodáját, hogy enyhítsék a kárt.

Június 2-án Dr.Hörcsik Richárd részt vett a Helyi Védelmi Bizottság ülésén, ahol áttekintették a történteket, meghatározták a további teendőket és megszervezték a károk felmérését. Ezután az országgyűlési képviselő látogatást tett Sátoraljaújhelyen, ahol Kiss István polgárvédelmi Parancsnokkal szemrevételezték a Ronyva áradásából adódó károkat és Szamosvölgyi Péter polgármesterrel is konzultáltak.
Délután Dr. Hörcsik Richárd a kistérség árvíz sújtotta kistérség településeit látogatta végig, Komlóskától Hercegkútig. Mindenütt a polgármesterek fogadták, akikkel végigjárták a vízkárt szenvedett helyeket, konzultáltak a kárfelmérésről és kárenyhítés módjáról.
 
 

 

További fotók a Védelmi Bizottság üléséről>>>                   További fotók >>>               További fotók Sátoraljaújhelyről>>>


Cziczer Katalin
/2010.06.03./
 

       Félbemaradt a Rákóczi hét

        
               

A Rákóczi hét színes programokkal várta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóit, de az időjárás közbe szólt, ezért csak az előre eltervezett két napi programunk valósult meg - számolt be Ivánné Rácz Judit- diákönkormányzat-vezető
 


Ivánné Rácz Judit

       Előzetes feladat volt, hogy mutassák be az osztályok életüket képekben, írásokban. Május 25-én szellemi vetélkedő keretében mérhették össze tudásukat diákjaink. Az alsó tagozatosok részére TOTO készült, a felsősök pedig Honfoglaló-val és Activity-vel múlatták az időt.

Május 26-án a mozgásé és a táncé volt a főszerep. Különböző helyszíneken a gyerekek szalontáncot, countryt, görögtáncot tanulhattak. A délutánt discoval zártuk.
A tanév utolsó hetében pótoljuk az elmaradt programokat.
 
 

 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.06.02./
 

       A Republic koncert lesz ma a téma az M1-en

 

        
            

A nyári szabadtéri rendezvények nyitó koncertjéről kérdezte Bombera Krisztina Siska Tamást, az Újbástya Rendezvénycentrum ügyvezető igazgatóját. Az M1 televíziós csatorna 16.45 órakor kezdődő Teadélután című műsorában csütörtökön adásba kerülő beszélgetés fő témája a hétvégi Republic koncert...
 
 


Siska Tamás

       Siska Tamás mellett a másik beszélgetőpartner Boros Csaba, az együttes egyik tagja. A Rendezvénycentrum munkatársai nagy izgalommal és sok munkával készülnek a koncertre. Az időelőrejelzések száraz, napos időt ígérnek, de rossz idő esetén sincs ok aggodalomra, ebben az esetben vasárnap ugyancsak a Vízikapu Szabadtéri Színpadon rendezik meg a programot.

A második jegyelővételi időszak pénteken éjfélig tart (Patak kártyával 1.900,- forintért, kártya nélkül 2.200,- forintért válthatók belépőjegyek), szombaton 10 órától pedig már egységesen 2.500,- forintba kerülnek a jegyek.
 
 
 

 

Cziczer Katalin
/2010.06.02./
 

      Fokozottan ellenőrzik a motorosokat

 

        
            

A jó idő hatására előkerültek a motorkerékpárok és segédmotoros-kerékpárok, amelyek részvételét a közlekedésben a Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály járőrei fokozottan ellenőrzik. Ezekkel a járművekkel is csak úgy lehet résztvenni a közlekedésben, ha a járművezető megfelelő vezetői engedéllyel rendelkezik és a motorkerékpár is megfelel a műszaki feltételeknek - nyilatkozta Bacsó Tibor, a Sárospataki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője...
 
 


Bacsó Tibor

       Az elmúlt héten több esetben ellenőrzés alá vontuk segédmotorral és motorkerékpárral közlekedő fiatalokat.

2010. május 25.-én a délutáni órákban ellenőrzés alá akartak vonni a járőrök a Vajdácskai elágazásnál egy zöld színű Simson segédmotoros-kerékpárt. A rendőrök szabályszerű karjelzésre ellenére a segédmotor kerékpáros úgy hajtott tovább, mint akire a rendőr jelzései nem vonatkoznak. A rendőrök a szolgálati gépkocsiba ülve követték, és többszöri felszólítás után tudták ellenőrzés alá vonni a tiszacsermelyi fiatalembert.

Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy semmilyen vezetői engedéllyel nem rendelkezik, valamint kötelező biztosítás sincs megkötve a motorkerékpárra.

2010. május 26.-án 20 óra 25 perckor Sárospatak, Táncsics Mihály utcán vontak igazoltatás alá egy Honda CRF 250 X típusú motorkerékpárt. Az igazoltatás során megállapítást nyert, hogy csak M kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik a motorkerékpár vezetője, így ezen járművel nem közlekedhetett volna, valamint kötelező felelősségbiztosítás sem volt kötve a járműre, és egyéb műszaki hiányosságai is voltak, amelyek miatt szabálysértési eljárás kezdeményezésére került sor
 
 

 

Cziczer Katalin
/2010.06.02./
 

    Miről tárgyalt a Testület?

        
            

Május 28-án pénteken 9 órától tartotta rendes képviselőtestületi ülést Sárospatak város képviselőtestülete. Közel 40 napirendi pontot tárgyaltunk meg ezen a pénteki napon – számol be a május végi ülésről Aros János alpolgármester…
 


Aros János

       Ezek közül a fontosabbak voltak: egy elterjesztést készítettünk a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energia-hatékonysági Alprogramra történő pályázatról. Itt arról van szó, hogy évek óta betervezünk költségvetésünkbe egy bizonyos összeget a panelprogramra. Volt olyan év, amikor nem pályázott rá senki, de volt olyan év is, amikor pályáztak volna, de nem volt kiírva a pályázat. Tavaly egy lakás már elindult és mivel tavaly sem volt ez a panelprogram, ezért ebben a programban próbálkoztak. Mivel más lakóközösség is jelezte ezt a szándékát, ezért a költségvetésünkben elkülönített 15 millió Ft-ra való pályázati feltételeket szerettük volna kidolgozni. Időközben a bizottsági üléseken olyan érvek hangzottak el, amik következtében ezt a képviselőtestület most nem tárgyalta, nem hozott döntést. Alaposabban körül kell járni és minél szélesebb körben lehetővé kell majd tenni, ennek a pályázati rendszernek a használhatóságát.

Beszámolót hallottunk a Sidinfo Kft-nktől, az Innovó-Patak Kft-től, a Pataqa Kft-től, majd egy előterjesztést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, amit Molnár Marianna, a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat vezetője tartott, utána pedig a Zemplén Vízilabda Klub szakmai és pénzügyi beszámolója következett.
 
 
 

 
Lassan elérünk ennek a ciklusnak a végére, és majdnem minden ügy megoldására is, amelyet megörököltünk az előző városvezetéstől. Ilyen most már a Fruko néven elhíresült, közel 10 éve megoldatlan probléma is. Mindenki emlékszik rá, az hogy az akkori polgármester fedezetet vállalt egy céggel kapcsolatban. Ez a cég becsődölt és fedezetként egy gödi ingatlant hagytak meg nekünk, amihez most hozzá fogunk jutni. Az akkori 6 milliós tartozás a kamatoknak köszönhetően mára már, több mint 20 milliós tartozássá vált. Tehát úgy tűnik, hogy ez a gödi ingatlan, most már az önkormányzat tulajdonába kerülhet. A képviselőtestület úgy döntött, hogy kiürített állapotban szeretné ezt birtokba venni. Ezért vettük fel a kapcsolatot a végrehajtóval, és amikor bejutunk a saját tulajdonú ingatlanunkba, akkor döntjük el, hogy hogyan tovább, felújítjuk-e, vagy értékesítjük. Egyelőre úgy vettem észre, hogy az önkormányzat szándéka az, hogy megpróbáljuk felújítani és valamilyen formában hasznosítani ezt az ingatlant.

A Vay Miklós Szakképző Iskola alapító okiratának módosítására és a pedagógiai program elfogadására került sor a továbbiakban. Egy tájékoztatót hallottunk a 2010/11-es tanévről a városi általános iskolák vonatkozásában. Örömmel láttuk, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában - az egyetlen önkormányzat által fenntartott általános iskolában - 3 első osztály indítására van lehetőség az idén, az óvodában pedig a tavalyi évhez hasonlóan most is 17 csoport fog indulni.

Mese Óvoda és Bölcsőde juttatott el hozzánk egy kérelmet. Ebben arról volt szó, hogy egy új nevet választanának az itt dolgozó pedagógus kollégák. 4 javaslat is érkezett a testület elé, de mivel az ott dolgozók részéről a legtöbb javaslat az a Carolina Óvoda névre esett, ezért a képviselőtestület egyhangúlag jóváhagyta, hogy a jelenlegi Mese Óvodánk a tanév kezdetétől - szeptembertől - Carolina Óvodaként vigye tovább a hagyományokat.

A halasztott értékesítésű bérlakások hasznosításáról tartottam egy szóbeli tájékoztatót. A felépített 20 lakásból 10-be sikerült bérlőt találni, köszönhetően a rendkívül rossz gazdasági helyzetnek, de köszönhetően annak is, hogy volt ott egy olyan család, amelynek életkörülményeivel az összes többi lakót, vagy leendő bérlőt elriasztotta. Ez a probléma megoldódott, tehát bízom benne, hogy hamar sikerül az üresen lévő lakásokba is bérlőt találnunk. Időközben még hiányosságok, rejtett hibák, kivitelezési problémák is felmerültek, ezért polgármester urat kérte fel a képviselőtestület, hogy azonnal kezdeményezzen egy tárgyalást a halasztott bérlakást építtető és működtető Első Bérlakásépítő Kft-vel, illetve a lakókkal és az önkormányzattal, hogy a meglévő problémákat fel tudjuk számolni.

Finta Éva írónő kérelmét támogatta a képviselőtestület egy kiadvány létrehozása, ugyanez volt a helyzet a Sárospataki Római Katolikus Egyház kérelmével, amit szuntén támogatta a képviselőtestület.

Döntöttünk a Tourist Police szolgálat beindításáról, a 8Kor színház támogatásáról, hiszen városunkat az a megtiszteltetés érte, hogy a trianoni tragédia 90. évfordulójában Párizsban a sárospataki 8-kor színház szolgáltatja majd a műsort. Gratulálunk a 8kor színháznak és ismerve az ő alapos szakmai munkájukat, biztosak vagyunk, hogy Sárospatakhoz és Magyarországhoz méltó műsorral fognak megemlékezni.

Zemplén Vízmű Kft ügyvezető-igazgatója juttatott el hozzánk egy kérelmet. A két héttel ezelőtti árvíz közel 100 millió Ft-os kárt okozott a Zemplén Vízmű Kft szivattyúiban és berendezéseiben. A vismajor keretre a pályázatott benyújtották, azonban hogy a munkát minél hamarabb el tudják kezdeni, hogy nyáron zavartalan legyen az ivóvíz ellátása, ezért egy 30 millió Ft-os induló tőkére van szükség, amire 10 millió Ft-t kölcsönként Sárospatak Önkormányzata bocsát rendelkezésre.

A múlt hét szerdán összehívott rendkívüli képviselőtestületi ülés, ami kizárólag az RFV-s ügyekkel foglalkozott volna, határozatképtelenség miatt nem tudta meghozni a döntéseit. Így most döntöttünk erről az előttünk lévő 5 napirendi pontról is. Egy tájékoztatót tartottam az RFV átszervezésével kapcsolatban, az RFV Nyrt-vel folytatott tárgyalásokról, hiszen a legutóbbi testületi ülésen arról kaptunk megbízást a jegyző asszonnyal, hogy folytassuk a tárgyalásokat annak a célnak az érdekében, hogy hogyan tudnánk a közétkeztetést kivásárolni, milyen feltételekkel, hiszen továbbra is úgy tűnik és az érzéseink egyre biztosabbak, hogy ebben az ágazatban évi 20-25 millió Ft-ot tudnánk megtakarítani, hogyha az így már önkormányzati tulajdonba került berendezéseken saját magunknak tudna a saját, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cégünk szolgáltatni.
Kiosztásra került az eddigi tárgyalásokról egy összefoglaló, a legutóbbi tárgyalásról egy emlékeztető, hogy hol járunk most, és milyen irányba folynak a tárgyalások, valamint egy ütemterv, amely alapján nyár közepére-végére szeretnénk minden egyes problémát tisztázni és teljesen tiszta körülményekkel indulni az új fűtési szezonnak. Éppen ezért szükség volt az RFV Non-profit Kft társasági szerződésének módosítására, valamint elhangzott egy előterjesztés az új energetikai társaság, a Sárospataki Energia Non-profit kft alapítására, valamint egy új szindikátusi megállapodás elfogadására is. Azt hiszem, hogy alaposan kitárgyaltuk, néha indulatoktól sem mentesen - főleg a bizottsági ülésekre vonatkozóan. Végül a képviselőtestület 10 igennel elfogadta az előterjesztéseket.

Törő Gábor
/2010.06.01./
 

          Az Európai Ügyek Bizottsága elnökévé választották Dr.Hörcsik Richárdot

 

        
            

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztása az elmúlt héten történt meg, ahol engem az Országgyűlés az Európai Ügyek Bizottsága elnökévé választottak. Ezt a bizottságot 1992-ben még az első parlamenti ciklusban féléves előkészítő munka után én kezdeményeztem és én voltam az első elnöke – tájékoztatja választóit Dr.Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő…
 
 


Dr. Hörcsik Richárd

       Tehát egyfajta történeti visszatekintéssel nyitottam meg a bizottság alakuló ülését. Az Európai Uniós tagságunk óta ennek a bizottságnak már megváltozott részben a státusza, hiszen a 19 állandó bizottság között most ez az egyik legfontosabb bizottság. Ha jól belegondolunk, akkor ez a bizottság az Országgyűlés plenáris ülése és a 19 szakbizottság nevében egyedül dönt, amikor a kormány az Európai Tanács ülésére készülvén 1-1 témában a magyar álláspontot képviseli, és a mi bizottságunk adja a mindenkori magyar kormánynak, vagy delegáltjának a mandátumot, hogy egyes ügyekben milyen véleményt képviseljen.
Másodsorban pedig a bizottság magához vonta azt a jogot, hogy a kormány európai uniós politikájának ellenőrzésén belül az európai uniós források ellenőrzését monitorozzuk, hogy végre, ami az elmúlt időszakban nem sikerült ellenzékből, most kormányzati felruházással, kormánypárti képviselőként együttműködvén a minisztériumokkal, ezt maradék nélkül el tudjuk végezni.
Ráadásul 2011. januárjától a magyar Európai Uniós Elnökség féléve alatt bizottságunkra nagy teher hárul és személy szerint rám, ez pedig az Európai Unió 21 tagállamának Európai Ügyi Bizottsága és Külügyi Bizottsága értekezleteinek a megszervezése - ez a COSAC találkozó - amin az elmúlt 20 évben már sokszor fölszólaltam - ennek a levezénylése és koordinálása. Ez embert és bizottságot próbáló munka lesz.

Természetesen a bizottság elnöki tisztjével több olyan lehetőségem lesz, amit ki fogok használni, kezdeményezően lépve föl az Európai Unió bizonyos szerveinél, hogy térségünkben az európai uniós politikát illetően bizonyos intézkedések legyenek. Gondolok itt pl. a Tokaji bor védelmében, a magyar-szlovák Tokaji kérdés rendezésében, ami eltökélt szándékom, hogy egy konszenzusos megegyezéssel, de az eddigieknél sokkal határozottabb magyar érdekek képviseletével megoldjak.
Természetesen az első és legfontosabb lépések egyike, hogy az általam tapasztalt anomáliák, pl. az LHH-s - leghátrányosabb helyzetű - kistérségek rendszerében - amit korábban, mint programot megszervezték – valamint a LEADER programban olyan korrekciók szülessenek, ami valóban látható, mindenfajta bürokráciát kizárva, a térségben a vállalkozók, ill. polgárok érezzék, hogy munkahelyteremtő ereje van ezeknek az uniós pályázatoknak és pénzeknek. Másodsorban pedig olyan értelmes célokra fordítsuk, ami tényleg, az itt élő polgárok hasznát szolgálja, akár önkormányzati pályázat, akár vállalkozói pályázat.

Most alkalmam volt a kormányprogram vitájában felszólalni és arról szóltam, hogy egy óriási bizalomvesztés történt az Európai Unió iránt a polgárokban, hiszen 2002-ben, amikor ezt a felmérést készítették, és majd 2004-ben, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, még közel 67 %-a támogatta a polgároknak az uniós csatlakozásunkat, 2008-2009 fordulójában pedig már csak 31-32 %. Elvesztették a magyar polgárok a bizalmukat az unióban, de „a hiba nem az Ön készülékében van”, szoktuk mondani, hanem azokban a korábbi kormányzati intézkedésekben, amik nem azt segítették elő, hogy az európai uniós pályázati pénzek egyfajta jó útvonalát építették volna a vállalkozók, az önkormányzatok, a civilszervezetek felé, hanem sajnos – és ezt el kell ismerni – az elmúlt kormányzati ciklusokban egyfajta barikádot építettek. Ez minden önkormányzatnál - Sárospataknál is - látható, hogy a 3-4 félévvel ezelőtt beadott pályázataink csak most kezdenek el megvalósulni. Egyrészt a hosszas pályázati intézkedések, az értelmetlen pályázati bürokrácia miatt, ami tényleg sokszor értelmetlen és felháborító volt - amit végigcsináltattak velünk, önkormányzatokkal - ezt próbáljuk meg lerövidíteni. Ez alapvető érdeke annak, hogy időben célba jussanak a pályázati pénzek, az uniós előírásoknak megfelelően, mint ahogy történik ez Szlovákiában, Lengyelországban, vagy Németországban - itt alaposan rendet kell teremteni. Ezzel úgy hiszem, hogy a polgárok bizalma részben helyre fog állni az uniót illetően.

Tehát mint bizottsági elnöknek, számos olyan kezdeményezési lehetőségem van, ami - okulván az elmúlt időszak pályázati rendszeréből - korrigálásra kerül reményeink szerint, hiszen bizottságunknak a tatultuma szerint a mindenkori kormány európai politikának befolyásolását és ezen belül a pályázati rendszerben monitorozását, ellenőrzését el tudja maradék nélkül végezni.

Ez plusz feladatokat ró rám, az elkövetkező időszakban, amikor nem csak a magyar-szlovák Tokaji ügyét kell rendezni, hanem a vidékfejlesztésnek az értelmes újraprogramozását is el kell végezni, ami Hegyalját is érinti, az új világörökség törvényének az elfogadását olyan szinten, hogy a mi véleményünk Hegyaljáról legyen ott, hogy az önkormányzatok érezzék - és az itt élő polgárok is - az előnyét annak, hogy mi a Világörökség része vagyunk.
Természetesen át kell alakítani a pályázati rendszert is az önkormányzatok felé. Számtalan olyan korrekció van, amelyekbe az Európai Uniós Ügyek Bizottsága bizonyos kompetenciával bele tud szólni.
 
 

 

Cziczer Katalin
/2010.06.01./
 

       A 2.a osztály első helyezett lett az aszfalt rajzversenyen

 

        
              

Május 27-én délután kegyes volt hozzánk az időjárás, így részt tudtunk venni A Művelődés Háza és Könyvtára által rendezett gyermeknapi aszfalt rajzversenyen - küldte a beszámolót Omelka Lászlóné tanító néni...
 
 


Omelka Lászlóné

       A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2.a osztályát hat gyermek képviselte: Hauser Petra, Vachter Fanni, Viczmándi Viktória, Koncz Valentin, Soltész Géza és Lakatos Ábel. A rajz jól sikerült, mi sem bizonyítja jobban, hogy osztályunk csapata első helyezett lett.

Díjazásként ajándékcsomagot kaptak. Amíg ők a nyaralásról rajzoltak, a többiek különböző kézműves foglalkozásokon készíthettek szép ajándékokat: gyöngyből készült tárgyakat, foltvirágot, hűtőmágnest, "macskanyelv" karkötőt, szélforgót. Aki szerette volna, az kapott szerencseleveles tetoválást és arcfestést.

Köszönjük a színvonalas programokat.
 
 

 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2010.06.01./
 

    Futballcsapatunk gólokkal kárpótolta szurkolóit a hétközi kisiklásért

        
              

A hét végén Tokaj együttesét fogadtuk, akik a középmezőnyben szerepelnek. A kilátogató szurkolók valamilyen elégtételt reméltek a hétközi vereségért, de így érezték a játékosok is, hiszen az elejétől kezdve a „kapujukhoz szögezték” a vendégeket. A háromgólos vezetés után kicsit kiengedtünk, amiért az ellenfél rögtön büntetett. Ezután a régi mondással élve: „bedeszkáztuk a kapunkat” és a közönségnek játszottunk - számolt be Koscsó István, a sárospataki Baráti Kör elnöke…
 


Vécsi Gábor

 


Zsófi József

       A gólok története: 9. perc: Kecskés Tamás erős lövését a kapus pontosan Pothurszky Roland elé ütötte, aki nem hibázott 1:0
45. perc: 18 méterre a kaputól szabadrúgást végezhettünk el. Halder Péter állt a labda mögé és nagy gólt lőtt. 2:0
52. perc: Szabadrúgáshoz jutottunk a kaputól 20-22méterre. A védők a helyezkedésükkel voltak elfoglalva, ezt kihasználva Vécsi Gábor gyorsan elvégezve indította Sikorszki Pétert, aki becselezte magát a 16-oson belülre, s a kapus mellett laposan a hálóba továbbította a labdát. 3:0
61. perc: Szögletet rúgtak a vendégek, nehézkesen próbáltunk felszabadítani és kapu előterében pattogó labdából szépítettek. 3:1
69. perc: A bekapott gól után még erőteljesebben rohamoztunk, aminek következtében fellazult a védelmünk, s egy kontratámadás után ismét a mi kapusunknak kellett a labdát kiszedni a hálóból. 3:2
Már-már a szerdai eseményeket idézték fel a szurkolók, mikor két perccel később sikerült eloszlatni a kétségeket.
71. perc: Jobboldali támadás után Sikorszki Péter beadásából Kecskés Tamás a kapu közepébe bombázott. 4:2
79. perc: Egy jobb oldali támadás végén Kerékgyártó Csaba passzából ismét Kecskés Tamás volt eredményes. 5:2
90. perc: Minden jó, ha jó a vége. Az utolsó percben Vécsi Gábor szólójával és nagyszerű
góljával tette emlékezetessé ezt a találkozót! 6:2

Zsófi József edző az alábbiak szerint értékelte a mérkőzést:
Ambícióval tele léptünk pályára a szerdai vereség után. Szerettük volna kiköszörülni a csorbát. Az egész mérkőzés folyamán magabiztosan, szépen és jól játszottunk. Sok egyérintős rövid passzos játékból csináltuk a hosszú indításokat, amelyekkel az ellenfél védői mögé kerültünk. Rengeteg gólhelyzetet alakítottunk ki. A 3:0-s vezetés tudatában egy kis fegyelmezetlenség elég volt a védelemben, hogy az ellenfél felzárkózzon 3:2-re. Erre gólokkal válaszoltunk. Szebbnél szebb támadásokat vezettünk, amiből sok kimaradt. Ebben volt szórakozás is, ami nem megengedett. Voltak a vendégek szemszögéből nézve szerencsés esetek is. A csapat bajnokhoz méltóan szerepelt ezen a mérkőzésen. Köszönöm a játékosoknak a játékot, a szurkolóknak pedig a bíztatást.
Jók: Kecskés Tamás, Sikorszki Péter, Vécsi Gábor, Halder Péter és Hoffmann Gábor.

Sápi Járdán István egykori játékosunk, most szurkolónk véleménye: A mérkőzés nagyon tetszett. A 3:0-s vezetésnél visszavettünk az iramból, de a bekapott két gól után újra rákapcsoltunk és biztos győzelmet arattunk. A mérkőzés legjobbja szerintem Vécsi Gábor volt, aki az egész 90 percet végig gürcölte, s támadásból védekezni is visszament. Le a kalappal előtte. Sok sikert a továbbiakban neki.
A második helyen álló ifi csapatunk 2:0 arányban bizonyult jobbnak a listavezetővel szemben! (Az Ifi csapatok között Tokaj csapata a listavezető.)
Gratulálunk mindenkinek! Hajrá Patak!

A mérkőzés után a játékosok és a csapat vezetősége egy szívélyes vendéglátáson vett részt, melyet ezúton is köszönünk.
A szerdai Kenézlő elleni kupamérkőzésünket a hazaiak pályájának alkalmatlansága miatt Györgytarlón rendezik!

Koscsó István

 

 


Sápi Járdán István


 

 

További fotók >>>

 Baráti Kör
/2010.05.31./
 

       Árvays mazsorett sikerek Budapesten

 

        
              

Először neveztek, máris szép sikereket értek el az Árvay Iskola mazsorettesei Budapesten a tizenhatodik alkalommal megrendezett Zuglói Táncfesztivál - Országos Amatőr Táncversenyen. A versenyt a Petőfi Csarnokban bonyolították le május 16-án - számolt be Bódiszné Hajnal Alíz, a versenyzők felkészítője...
 
 


Bódiszné Hajnal Alíz

       A megmérettetésen az Árvay Gyémántok hat tagú csapata, valamint két egyéni induló vett részt a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolát képviselve. A csapat az első díjat érdemelte ki mindkét kategóriában (tradicionális-, valamint show mazsorett), amiben nevezett. Az egyéni indulók: Csordás Dóra (gyermek kategória) harmadik lett, míg Balogh Lilla (mini kategória) különdíjat kapott.

Bódiszné Hajnal Alíz a versenyzők felkészítője, mazsorett oktatója elmondta: azért is tartja jelentős sikernek az elért eredményeket, mert a gyerekek egy általuk teljesen ismeretlen mezőnyben álltak helyt. Reményei szerint jövőre több gyerekkel képviseltetheti magát az iskola a versenyen, ahol céljuk a mostani jó szereplés megismétlése. Az oktató hozzátette: a versenyzőket elkísérték társaik is, akik lelkesen bíztatták őket. Szintén nagyban hozzájárultak az indulók sikereihez a szülők is, akik mindenben támogatták a gyerekeket.
 
 
 

 

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2010.05.31./