Archív
2011. február

           Miről tárgyalt a Testület

 

               
                                  

Február 25-én, pénteken 9 órától tartottuk rendes képviselőtestületi ülésünket, melyet a már jól megszokott előkészítő munka előzött meg. Több mint 20 napirendi pontot tárgyaltunk, melynek megkezdése előtt tájékoztatót tartottam a két ülés között tett legfontosabb intézkedésekről és eseményekről, majd egy beszámolót, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról – kezdte az ülésen történtek ismertetését Aros János polgármester…
 
 


Aros János

      

Az első napirendi pontot tárgyalva először egy előterjesztést hallottunk Sárospatak Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról. A rendelet módosítását elfogadtuk, ám szeretnénk határozottan és nyomatékosan véget vetni az eddigi megszokott, nem jó gyakorlatnak, hogy előjelzett módosítást előre nem kértek, hanem csak az összeg tényleges elköltése után kérték az előirányzat módosítását. Erre már többször, írásban is felhívtuk az intézményvezetők figyelmét.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotására került sor, majd a ZTV-s blokk következett. Sajnálatos módon pont ennél a blokknál a pénteki ZTV-s testületi ülés közvetítése katasztrofális volt. Bízom benne, hogy a jövőben ez nem ismétlődik meg, mindenesetre írásban fogok erre magyarázatot kérni a ZTV ügyvezető igazgatójától, felhívva a figyelmét arra, hogy ez nem fordulhat elő akkor, amikor évi 15 millió forinttal támogatja Sárospatak városa a ZTV-t.

Az üzleti tervet a bizottsági ülésen nagyon alaposan tárgyalták a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjai. A képviselőtestületi ülésen ezt elfogadtuk, de azért hozzáfűzni valója itt is volt a képviselő testületnek, hogy amikor a nehéz helyzet miatt intézményeink költségvetését a minimális szintre szorítottuk, mikor létszámhoz kellett hozzányúlni, akkor nem engedhető meg, hogy kft-ink közül bármelyik olyan kiadásokat tervezzen az üzleti tervében, mely nem indokolható.

   

Következő napirendi pontunkban a Zemplén TV Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázat kiadásáról döntöttünk. Mint ismeretes, négy tulajdonosa van a kft-nek, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Kisvárda és egy egyesület. A taggyűlés fogja kiírni a pályázatot, természetesen az általunk és a másik két tulajdonostársunk által elfogadott pályázat tartalmával azonos módon.

A szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló 60 literes gyűjtőedények és a havonkénti számlázás bevezetéséről tárgyalt a képviselőtestület. A korábbi ülésünkön elhangzottaknak megfelelően kértük Hercsik István ügyvezető igazgató urat, hogy dolgozza ki számunkra annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk a jelenlegi 110 literes edények mellett 60 literes edényeket is bevezetni. Erre igény van a lakosok részéről, s tudnánk a havonkénti számlázás bevezetésével segíteni a lakosoknak, hisz negyedévente 6.000 forintot kifizetni az itt lakóknak nagyon megterhelő. Amennyiben havonta lenne lehetőség kifizetni a számlákat, ez nagy könnyebbséget jelentene. Az ügyvezető igazgató úr partner volt ebben, de természetesen meg kell tárgyalnia taggyűlésen a kérésünket. Bízom benne, hogy legalább félévtől mindkét könnyítés lehetősége adott lesz a pataki lakosoknak. Tegyük lehetővé a 60 literes gyűjtő edények bevezetését, aztán mindenki eldönti, hogy megéri-e, vagy sem, valamint tegyük lehetővé az egy levélben három csekket, azaz ugyanúgy negyedévenként érkeznének a levelek, azonban nem egy, hanem három csekk lesz a borítékban, és mindenki eldöntheti, hogy havonta fizeti-e be, vagy amikor rendelkezésre áll a megfelelő összeg. Tehát a taggyűlés tárgyalása után bízom benne, hogy félévtől már mindkét könnyítést be tudjuk vezetni.

A Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft üzemeltetésében lévő hálózat fejlesztési tervéről hallottuk Marczika Gábor pénzügyi ügyvezető igazgató úr elképzeléseit. Ez egy általános tájékoztató volt, kértük, hogy konkrétan dolgozza ki. Láthattuk már a korábbi testületi üléseken elhangzottak alapján, hogy itt közel félmilliárdos beruházásra lenne szükség, hogy ha az évtizedek alatt elavult, és leamortizálódott vezetékek mindegyikét kicserélnénk, a megtakarítás ekkor lenne igazán jelentős, és ekkor lenne biztonságos az üzemeltetés. Két lépcsőben a legfontosabb felújításokat már elvégeztük. Egyszer közel harmincmillió Ft értékben az óvoda melletti csővezetéket cseréltük ki (ezen a szakaszon adódó megtakarítás a kft-ben olyan pénzügyi megtakarítást eredményez, hogy ezt a harmincmillió forintot vissza tudjuk fizetni havi törlesztő részletben, így az önkormányzatnak ez egy fillérjébe sem kerül, tehát a megtakarításból a kft vissza tudja fizetni a kölcsönt az RFV üzlettársunknak). A másik szakasz felújítása az Október 23. téren volt, amit tél elején gyors kivitelezésben valósítottunk meg, azonban úgy tűnik, hogy nagy szükség lenne egy előre elkészített fejlesztési terv alapján az összes többi vezeték cseréjére is.

A következő napirendi pontban cégeink üzleti terveinek elfogadására került sor. Elfogadtuk a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit kft üzleti tervét, és a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit kft üzleti tervét is. Nem fogadtuk el azonban a Pataqua Sárospataki Termálfürdő és Kempingfejlesztő kft üzleti tervét, mert nem a mi tulajdonosi elképzeléseink alapján került beadásra, ezért kértük az átdolgozását. Ez az a kft-nk, melyből oly mértékű nyereséghez juthat a tulajdonos önkormányzat, ami biztosítékot adhat a későbbiekben a kibocsátott kötvényünknek nem csak a kamatai, hanem a tőke törlesztésére is. Ehhez azonban min. 70 millió forint bevételt remélünk a Pataqa Kft-től. Az ügyvezető igazgató úrnak ennek szellemében kell átdolgoznia az üzleti tervet. Megértjük a törekvését, hogy minél nagyobb mértékben szeretné fejleszteni a fürdőt, ám amit az előbb elmondtam, az ide is vonatkozik, amikor a cégeinket, intézményeinket jelentősen megszorítottuk, akkor egyetlen cégünk sem lehet ez alól kivétel. Ezért vezettük be mindenütt az egységes telefon költségtérítést, telefonhasználatát, gépkocsi költségtérítést, s az egységes fizetési szabályok kidolgozását.

A Rákóczi Diáksport Egyesület és az Árvay Diáksport Egyesület beszámolóját hallhattuk a következő napirendi pontban. Mindkét egyesület kitűnően veszi ki részét az utánpótlás nevelésében, jó kapcsolatot ápolnak az utánpótlás nevelő sportiskolával, és a felnőtt versenysporttal. Az új sportágak megjelenését is örömmel láttuk, a Rákócziban pl. az íjászat, az Árvay DSE-ben curlinget, a floorballt, a lábteniszes lányokat, akik kitűnő eredményeket értek el az országos diákolimpiai versenyeken is. Az Árvayról illik elmondani, hogy ismét két megyei jó tanuló, jó sportolót adtak Sárospataknak, s előkelő helyen zártak a megyei értékelésben kategóriájukban, az általános iskolai versenyben is.

A Nagy Lajos utcában a közvilágítás bővítésére érkezett be kérelem, amit támogatunk, hiszen a kérelmező vállalta, hogy felszerelteti saját költségén a lámpatesteket. Ezután az önkormányzat átvállalja az éves világítási díját, ami nem fogja kitenni a 40.000 forintot - egy jó együttműködés kezdetét látom ebben.

Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adását kértük. Korábban erről már volt képviselőtestületi döntés, ám a minisztérium átszervezése során ennek a döntésnek a megerősítését kérték. Éppen ezért a korábbi döntésünket most újból meghoztuk. A Berekben, a régi horgászfaluban önkormányzati ingatlanon egy honvédségi épületet, egy faházat építettek, ezt kérjük ingyenes átadásban, valamint a Polgármesteri Hivatal melletti távhő irodában, jelenleg a mozgáskorlátozottak irodájának a tulajdonjoga elég bonyolult. Itt is a terület az önkormányzaté, szervesen az önkormányzathoz kapcsolódik, ezért kezdeményeztük az építménynek az önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adását.

Önkormányzati bérlakás bérbeadásáról is döntöttünk, majd a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújításával kapcsolatos pályázatok benyújtásának második üteméről hoztunk egy újabb döntést. Ennél a pontnál kértünk egy tájékoztatót, hogyan áll most az iskola felújítása. Erdős Tamás ügyvezető úrtól azt a jó hírt hallottuk, hogy a közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént, április 7-én megtörténhet a közbeszerzési eljárás szerződésének megkötése is, amennyiben semmilyen bonyodalom nem lép majd fel. Péntekig 7 cég adta be pályázatát, van közte pataki cég is. Rövidesen meglátjuk, ki adja a legkedvezőbb ajánlatot, s áprilisban el lehet kezdeni a munkát.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről döntöttünk a 13. napirendi pontnál. Korábban már meghirdettük az önkormányzati tulajdonú ingatlanainkat, most a Kossuth u. 65. szám alatti üzlethelységet, a Szalontai 1. alatti régi szociális otthonunkat, a Kossuth u. 25. alatt található 3 önkormányzati lakást, s az alatta lévő borospincét, a Comenius u. 2. alatt lévő helyiséget, valamint végre eljutottunk abba a fázisba nagyon hosszú idő után, hogy a gödi ingatlanunkkal kapcsolatos problémát sikerül jó útra terelni. Mindenki emlékszik a Frukó ügyre, mivel kapcsolatban feljelentés volt az akkori városvezetés ellen. Ezt a telket sikerült az önkormányzatnak a saját tulajdonába emelnie, most hirdetjük meg eladásra 33 millió forint kikiáltási áron. A Kossuth út 25-t 14 millió forintért, Szalontai 1-et 6 millió forintért, Kossuth 65-öt 862 ezer forintért, a Comenius 2-t 3,3 millió forintért hirdetjük. Várjuk a érdeklődőket!

A továbbiakban cigány, német, és ruszin kisebbségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására került sor. A tartalmat az előző éviekhez hasonlóan jóváhagyta a testület, a konkrét megállapodásokat kell majd megkötnünk a kisebbségi önkormányzatokkal.

Zárt ülés előtt új napirendi pontokat vettünk fel „Egyebek” közé. A Művelődés Háza és Könyvtára részére történő feladatellátásról döntöttünk, amellyel kapcsolatosan a korábbi határozatunkat módosítanunk kellett. Döntöttünk a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesülettel kötendő megállapodás tervezetről, valamint az egyesület elnökségébe történő delegálásról.
Mindenki számára ismeretes, hogy megtörtént a Művelődés Háza és Könyvtára részére azoknak a feladatoknak az átadása, amelyet korábban a Sidinfo Kft látott el, nevezetesen az Újbástya épület üzemeltetése, a Szabadtéri Színpad üzemeltetése, valamint a Tourinform Iroda működtetése is. Szorosan együtt működünk továbbra is a Sárospatak és Környéke Turizmusáért egyesülettel, melynek az előző testületi ülésen Dr. Dankó László személyében új vezetőt is választottunk.
Ugyanennek a blokknak a keretén belül járult hozzá a képviselőtestület, hogy az új, megnövekedett feladatok miatt a korábban 8 órásról 6 órásra csökkentett munkaidejű művelődésszervezők munkakörét a korábbi döntésünkkel ellentétben visszarendeljük 8 órásra. Bízunk benne, hogy jó gazdája lesz az Újbástyának, hiszen már lekötött rendezvényeket kell átvenniük. A leltár a múlt héten megkezdődött, a turisztikai szezon kezdetére szeretnénk a korábbihoz hasonló, vagy még jobb színvonalú szolgáltatást nyújtani.

A rendőrkapitányság kérelmét is megtárgyaltuk. A korábbi éveknek megfelelően üzemanyag hozzájárulást adnánk a rendőrség számára. A szándék megvan, a döntés értelmében félévkor térünk rá vissza, mikor meglátjuk, hogy a város anyagi helyzete hogyan áll. Több képviselőtársam is elmondta, hogy szívesen adjuk a támogatást, de az igazi megoldás az lenne, amit korábban is kértünk már, hogy a szükséges létszámot is biztosítaná a minisztérium, és a szükséges költségeket is teljes mértékben biztosítaná, mert nem tartjuk jónak - és nincs is miből - hogy az önkormányzatok támogassák a rendőrségeket.

Zárt ülésen az első lakáshoz jutók támogatásáról döntöttünk, valamint a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület elnökségébe dr. Szabó Rita alpolgármester asszonyt delegálta a képviselőtestület, kifejezve azt a szándékát, hogy vezetői szinten is részt kívánunk venni az egyesület munkájában.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.28./
 

           Befejeződött a Falusi és borturizmus oktatása

               
                                 

Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónője elmondta, hogy a felnőttképzés soha sem állt távol közművelődési intézményüktől, és nagyon sok szakmával kapcsolatos ismeret is elhangzott már az intézmény falai között. Most azért vették ismét napirendre a felnőttképzést, hogy hozzájuthassanak az Európai Uniós forrásokhoz, ugyanis önmagában a kultúra – mint az egyes nem nemzetek belügye - nem kap támogatást az Uniótól…
 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

A Művelődés Háza és Könyvtára „+ 1 esély Zemplénben” című pályázat keretében 2010. október 25-én indította a Falusi és borturizmus képzést. A tanfolyam 16 fővel indult. Az oktatók nagy hangsúlyt fektettek az általános idegenforgalmi, helytörténeti, szőlészeti és borászati ismeretek mellett a személyes megismerés és a gyakorlati tapasztalás hatékony módjaira.

A hallgatók megismerkedtek a vendégvárás fortélyaival, meglátogattak 9 településen 25 turisztikai látnivalót, bort kóstoltak 11 pincében, megnézték a Tolcsvai Pincemúzeumot, és terepen ismerkedtek a szőlőtelepítés és művelés lépéseivel. A hallgatók február 21-én a tanfolyamzáró műhelymunka keretében értékelték a tapasztalatokat és átvették a „Falusi és borturizmus képzés” című tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványokat.

Mindenesetre nagyon célszerű volt kihasználni ezt pályázati lehetőséget, a hallgatóság visszajelzései ugyanis nagyon jók voltak. Mint elmondták, sok hasznos dolgot tanultak a tanfolyamon és bíznak benne, hogy azt használni is tudják majd a vállalkozásukban, ill. a munkahelyükön.

 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.28./
 

           Bűnmegelőzési tájékoztatót tartottak nyugdíjasoknak

 

               
                                             

A bűnözők kedvelt célpontjai a hiszékeny, idős emberek, ezért nagyon jó gondolat volt a Sárospataki Nyugdíjas Klub vezetőjétől, Vígh Andrásné, Tilda asszonytól, hogy a Rendőrkapitánysághoz fordult segítségért, tájékoztassák a nyugdíjasokat a rájuk leselkedő veszélyről…
 
 


 Vígh Andrásné


dr. Téglás István

      

Városunkban több idős embert megkárosítottak már, és nagyon szeretnénk a további eseteket megelőzni. Ezért kértük a kapitány urunkat, hogy tartsanak egy ilyen előadást, hiszen ez nagyon hasznos, különösen ilyen inflációs állapotban, amikor hol van pénz, hol nincs. Jó lenne, ha mindenki tájékozott lenne, hogy meg tudja előzni a bajt.
Ne legyünk olyan nyitottak másokkal szemben, ne engedjünk be senkit sem a lakásunkba, különösen, ha egyedül vagyunk. Mindenki vásároljon az üzletekben, és ne engedjünk be házalókat a lakásba. Mindegy, hogy mit mond, nem kell mindent elhinni! Mindennek meg van a rendje és módja, hogy hogyan kell befizetni, és a segélyt sem idegenek hozzák, nem kell beengedni senkit a lakásba.
Sajnos az idősebb embereknek el kell ezt mondani. Nem mindenkinek fitt már az agya, és különben is hajlamosak vagyunk arra, hogy kisegítsünk valakit. Nem azért, mert buták vagyunk, hanem mert sajnáljuk az embereket. A mai emberekből a sajnálat kihalt, de bennünk még attól meg van. Előfordul, hogy bárki kéri, én is adok, mert megsajnálom. Erről le kell szoknunk!

A mai nap is azt a célt szolgálja, hogy ne legyünk nyitottak az emberekkel. Ott tartunk, hogy nem szabad teljesen nyitottnak lenni, meg kell tanulni, hogy kit engedhetünk be a lakásba, meg kell gondolni, kinek adunk pénzt, hogy egyáltalán kivel állunk szóba. A napi hírekben sajnos egyebet sem hallunk, mint ilyen dolgokat. Sajnos ez szomorú dolog, de tény, hogy ilyen világot élünk, ezt tudomásul kell venni.
Majd kapitány úr elmondja, hogy mik is a teendőink…

Egy kezdeményezés folytatása, hogy a Nyugdíjas Klub részére előadást tartunk, hiszen tartottunk már hasonló előadásokat városrészeknek és különböző más csoportoknak. Hogy Tilda néni, a klub vezetője megkeresett, nagy öröm, hiszen mi is keressük a lehetőségét, hogy minél több csatornán tájékoztassuk a lakosságot, különösen a veszélyeztetett időseket – nyilatkozta dr.Téglás István, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője…

A mai téma a védekezés a trükkös tolvajok és a betörők ellen. Ketten tartunk előadást Bacsó Tibor közlekedésrendészeti osztályvezetővel, aki baleset megelőzési ismereteket is szolgáltat.

Tilda néni is elmondta, hogy az idősebbek még másképp gondolkodnak. Talán hiszékenyebbek és jobban megbíznak az emberekben. Ezt kell nagyon sokszor ismételnünk, hogy már nem azt a világot éljük. Ezekre szeretnénk felhívni a figyelmet, példák, konkrét esetek ismertetésével. Sok tipikus esetet gyűjtöttünk be és tárunk eléjük, amelyek a mi illetékességi területünkön, vagy az ország más részein történtek.
Reméljük, hogy ismeretségi körükben tovább is adják az idősek ezeket a történeteket és a trükkös tolvajok rá fognak jönni, hogy Sárospatakon hiába trükköznek.

   


Törő Gábor
/2011.02.28./
 

            Reklámszerződést kötött a MOGYI és a SUSI

               
                                             

A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola évek óta kiváló kapcsolatot ápol a csávolyi Mogyi Kereskedelmi Kft.-vel. A Sárospataktól igen messzire lévő cég, a SUSI megalakulásától támogatja az egyesületet és halmozza el a sportolókat, kisebb-nagyobb ajándékaival. Idén – a Mogyi Kft. képviselői – Mészáros András és Bánhidi Andor, azzal az ötlettel keresték meg a pataki vezetőket, hogy a tavaszi sportiskolás rendezvénysorozatot szívesen segítenék - nyilatkozta Belicza János...
 


Belicza János

Mészáros András

      

Az eseményeket Mogyi-s termékekkel és anyagi segítséggel is szponzorálnák. Így a március 6-ai kupát VIII. MOGYI – SUSI KÉZILABDA TORNÁNAK, az április – 10-eit IX. MOGYI – SUSI NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ TORNÁNAK és a május 14-ei rendezvényt pedig V. MOGYI – SUSI NEMZEKÖZI GYERMEKFESZTIVÁLNAK fogják hívni. A szerződéskötéssel egybekötött sajtótájékoztatóra, 2011. február 24-én került sor, a Rákóczi Panzió éttermében, ahol a „mogyis” cég vezetői is jelen voltak!

Hír még a SUSI életéből: az 1999-2000-es lény kézilabdások Hajdúnánáson játszanak a hétvégén, azért, hogy megfelelően felkészüljenek a március 6-ai megyei döntőre, ami Sárospatakon lesz. A 2001-2002-es labdarúgó csapat Kisvárdára utazik, 2011. március 5-én, ahol egy nemzetközi labdarúgó tornán vesz részt. A 2000-es labdarúgók 2011. március 13-án, Kazincbarcikán vesznek részt, a helyi sportiskola rendezvényén. Előreláthatólag az V. SUSI Gyermekfesztivál május 14-én lesz megtartva, ami egyben a kétnapos sporttehetség konferencia betét programja is!

Hozzá kell tennem, hogy mi több éve kapcsolatban állunk a Susi-val – folytatta Mészáros András, a Mogyi Kft. Marketing vezetője…
Ezt gondolom a helyiek jól tudják, és nagyon fontosnak érzem - főleg a mai világban - hogy olyan rendezvényeket támogassunk, amelyek elősegítik, hogy a felnövő generáció egészséges legyen, képezve legyen, ahogy a Susi is csinálja, mert ma, a számítógépek és az internet világban a mozgás tényleg nagyon fontos, és az egészséges táplálkozás is - ezért vagyunk itt.

Az idei évben célunk, hogy minél több sport rendezvényt támogassunk, hasonló sportiskolákat, akár anyagilag, akár bármilyen módon. Erre nem kevés pénzt szeretnénk majd fordítani.
Két éve voltam itt személyesen, el kell mondanom, hihetetlen élmény volt az a nap. Akkor döntöttem el, hogy innen nem szabad elmenni és itt kell lenni minden rendezvényen. Ezért is mondtam, hogy ezt a három rendezvényt támogatni fogjuk. Ha lesz hasonló rendezvény Sárospatakon, akkor is szeretnénk itt lenni, akár termékekkel, akár anyagilag támogatni a Susi-t.

   

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.28./
 

            Szintén csapadékos évet jósoltak a szőlész-borász konferencián

               
                                             

A BASF növényvédelmi szereket forgalmazó társaság és a Sárospataki Hegyközség szervezésében tartottak szőlészeti konferenciát A Művelődés Háza és Könyvtára színháztermében februárban. Butella László, a Sárospataki Hegyközség elnöke elmondta, hogy az előadók olyan témákról beszéltek, amelyek a környékbeli termelőket leginkább érdekelték, az új jogszabályokról, törvényekről, pályázati lehetőségekről, az elmúlt év tanulságairól és az idei év várható veszélyeiről…
 


Marczinkó Ferenc

      

Nagyon nagy termés biztos, hogy nem lesz, vagy egy átlagos, vagy egy az alatti termésmennyiséggel lehet számolni ebben az évben – mondta el előrejelzését Marczinkó Ferenc, a Tokaj-Hegyaljai Hegyközség elnöke. A minőség attól függ, hogy vegetáció alatt milyen időjárás uralkodik majd, és hogy április 1-től október végéig milyen lesz az időjárás. Vannak olyan előjelzések, melyek ismét csapadékos július-augusztust és csapadékos őszt jeleznek. Jó lenne, ha ez nem következne be…

A szőlészet-borászat állami támogatása is kiemelt téma volt a konferencián. A gazdák ezen alkalomból első kézből ismerhették meg a támogatási lehetőségeket Bodnár Pétertől, MVH osztályvezetőjétől…
Az uniós reform hatására létrejött nemzeti boríték keretében azt hiszem a leghangsúlyosabb intézkedés, amire a legnagyobb forrás igényelhető, az a szőlő szerkezetátalakítás támogatása. Ebben az évben rendelkezésre álló forrás közel 4 milliárd forint. Ami még március 31-ig igényelhető támogatás, az a borászati beruházások támogatása, ez egy technológiai fejlesztés, amire a forrás közel 2 milliárd forint – március 31-ig még van lehetőség kérelmek benyújtására. Ősztől, szüret időszakától indul majd a mustjavítási támogatás, ennek a keretösszege közel 400 millió forint.

A szakember azt is elmondta, hogy a tervek szerint ősszel nyílik lehetőség marketing támogatás igénylésére is.

 


Bodnár Péter

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.02.28./
 

           Újabb pedagógus továbbképzések Iskolánkban

               
                                             

Iskolánkban példaértékű a dolgozók továbbképzések iránti érdeklődése, aktivitása. Február 10-én a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és az Apáczai Kiadó közös szervezésében a pedagógus kompetenciákat fejlesztő képzést szerveztünk az iskola pedagógusainak és a kistérség érdeklődő kollégáinak - számolt be Szegedi Istvánné igazgatónő...
 


Szegedi Istvánné

      

Az alsós szekcióban Török-Márton Ibolya tankönyvszerző a technika órán alkalmazható játékos képességfejlesztő módszereket mutatott be. A felsős természettudományos szekcióban rendhagyó élményközpontú bemutató órán vettünk részt a hatodikos tanulókkal együtt, interaktív tananyagok felhasználásával. Óravezető Horváth Miklós tankönyvszerző volt.
A társadalomtudományos szekció keretében Papné Veres Ildikó megyei magyar szaktanácsadó az anyanyelvi nevelés szolgálatába állítható differenciált oktatási módszerekkel ismertette meg a kollégákat. A továbbképzésen résztvevő 50 főnek lehetősége volt megismerkedni a Kiadó újdonságaival, interaktív tananyagaival.

Február 17-én referenciaintézményi képzés keretében zárult a Civil szervezetek és a közoktatási intézmények közösségi kapcsolatai fórumsorozat, az utolsó műhelymunka a Helyi érték – közkincs téma köré épült. A foglalkozáson az érdeklődő pedagógusok és a térség civil szervezeteinek képviselői vettek részt. A műhelymunkát Kovács Zsolt civil referens koordinálta.
Iskolánk a TÁMOP 3.2.2. Megújuló pedagógiai hálózati együttműködés Észak-Magyarországon pályázat keretében 2010. augusztusában sikeres minősítést szerzett, ezáltal a kistérségben referenciaintézménnyé váltunk, melynek során szakmai-módszertani képzéseket szervezünk a kistérségi pedagógusoknak, a közvetlen és közvetett partnereknek.

Február 25-27. között a tantestületünk 30 órás Mentálhigiénés alapfokú továbbképzésen vesz részt Zánkán. A program célja a mentálhigiénés szemléletmód bemutatása, a problémaérzékenység erősítése, a hivatástudat fejlesztése, a személyes és szakmai eszköztár bővítése, a pedagógusok mentálhigiénés szemléletének megalapozása, személyes és hivatásbéli készségeik fejlesztése, a pedagógusok elméleti ismereteinek gyarapítása mellett, az iskolai mentálhigiénés problémák iránti érzékenység erősítése. A február 25-i tanítási napot április 2-án egy projektnap keretében pótoljuk.

   

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.27./
 

            Siker a közös szolgálat során

 

               
                                             

Az „egyes települések közbiztonságának javítását célzó együttműködéshez kapcsolódó támogatások elnyerésére" kiírt pályázat keretében a Zempléni Lovas Egyesülettel kötött együttműködés keretében megtartott tereplovagláson 2011.02.17-én 12 órakor kábelégető tolvajt fogtak el a sárospataki, Királyhegy alatti szőlőterületen - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy sajtóreferens...
 
 


Bacsó Tibor

      

A tereplovaglásos járőrözés során arra lettek figyelmesek a lovasok, hogy a közeli szőlő területen fűstől valami, majd közelebb lovagolva látták, hogy egy ismeretlen személy műanyag bevonatú kábeleket éget.

A tereplovagláson részt vevő rendőr kollégánk értesítette a rendőrkapitányság ügyeletét és a helyszínre kiérkező segítséggel, igazoltatták a kábelt, égető személyt. Az ellenőrzés során megállapították, hogy az elkövető egy Sárospatakhoz közeli tanyánál álló villanyoszlopról szerelte le engedély nélkül a több méter műanyag szigetelésű alumínium kábelt, amit a MÉH telepen szeretett volna értékesíteni. Előtte le szerette volna égetni a kábelekről a műanyag szigetelést és azért ment ki a szőlőterület közé, hogy az égetés során keletkező füst ne zavarjon másokat.
A tüzet, a cselekményt észlelő lovas egyesület tagjai eloltatták az elkövetőt a benzines kannájával és a zsákjában lévő több méter kábellel a rendőrök a Sárospataki Rendőrkapitányságra, előállították.

Az elkövetővel szemben a kábelégetése miatt az 1999. évi LXIX. tv. 148.§. (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt Sárospatak Város Jegyzője 30.000 Ft. pénzbírsággal sújtotta, lopás miatt pedig a Sárospataki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya indított nyomozást.

   

Cziczer Katalin
/2011.02.27./
 

            Megyei tornaverseny

 

               
                                             

2011. febr. 19-én Miskolcon rendezték meg Diákolimpia Tornaverseny megyei döntőjét, ahol a M.E. Árvay József Gyakorló Általános Iskolát az I-II kcs-os leány csapata képviselte. A leányok nagyon szorgalmasan készültek és izgalommal várták életük első versenyét, melyen a 7. helyezést érték el - számolt be Csehiné Tomkó Krisztina felkészítő tanár...
 
 


Csehiné Tomkó Krisztina

      

A csapat tagjai:
Czifra Alexandra 2.c
Dandás Leila 2.c
Feigel Linda 3.b
Rák Zsanett 2.b
Tallárom Réka 2.b
Trikó Noémi 2.a

Gratulálunk!

   

További fotók >>>

M.E. Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2011.02.27./
 

            Egy lépéssel közelebb a megyei bajnoki döntőhöz

 

               
                                             

Vasárnap került sor a Sárospataki ESE sakkcsapatának utolsó hazai mérkőzésére, melyen egy lépéssel sikerült közelebb kerülni a megyei bajnoki döntőhöz - küldte a tudósítást Tóth Tamás...
 
 


Tóth Tamás

      

Sárospataki ESE – Kazincbarcika IV 7,5 – 4,5
Győztek:

Kovács Tamás
Simai Máté
Simon Nándor
Lukács András
Simai Gábor
Csatlós Kornél

Döntetlen:
Braun Márton
Balogh László
Tóth Tamás

A mellékelt tabellából kitűnik, hogy az utolsó forduló döntő jelentőséggel bír, hisz a csoport első és második helyezettje játszik egymással. Városunk csapatának 3 pont az előnye, így akár egy 7-5 arányú vereséggel is elérnénk célunkat. Természetesen nem ezzel a szándékkal utazunk Putnokra két hét múlva, hanem győzelmi reményekkel. Valószínűleg szoros mérkőzésen dől el, ki játszhatja a megyei bajnoki döntőt április 3-án az A. csoport győztesével. (
a fotók illusztrációk)

   

Cziczer Katalin
/2011.02.27./
 

            „Tanítva oktató iskola fél iskola, nevelve oktató iskola, egész iskola”

 

               
                                             

Ez az idézet mindig tisztelettel juttatja eszünkben Eötvös Józsefet. Ma is nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a kijelentés megállja a helyét! Az is igaz, ha ma valaki a valahol Sárospatakot emlegeti, akkor elsősorban az iskolaváros jelző jut eszébe. Ez pedig egy olyan örökség, amely kötelez, és ha teszünk érte, akkor jövőt épít...

 
 


Tóth Tamás


Szajkó József

      

Ez az említett gondolatsor az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, szellemiségében megtalálható. A gondolatot konkrét tettek is követik. Most ismét egy olyan kezdeményezésnek lehettünk tanúi, amely felkészíti tanítványainkat az élet egy speciális területére és reméljük, egyben hagyományt teremt, a szülők a diákok és a tanárok legnagyobb megelégedésére. Ez a konkrét esemény jelen esetben az októberben indult középiskolások részére szervezett társastánc tanfolyam, amelyről a Sárospatak honlapon már hírt adtunk.
Az iskolában közös az egyetértés, hogy ma a nevelésre különösen kiemelten fontos odafigyelni.

Az iskola és különösen a kollégium, kiváló terepe lehet a személyiség és közösségépítésnek. Így tehát talán érthető, hogy ez a kezdeményezés innen indult ki melyet teljes egészében szeretnénk az iskola tanulóira kiterjeszteni, átfogó viselkedés kultúra ismeretekkel kibővítve. Az ötletgazda és programszervező Szajkó József az iskola tanára, aki az intézmény vezetésének teljes támogatását maga mögött tudva, készítette elő és szervezte meg az egész programot. A bál szervezésébe a diákokat is bevonta. Az úgynevezett záró esemény az „ELSŐ BÁL” vagy mondhatjuk akár vizsgának is február 18-án pénteken volt. Négy hónap 30 diák, 18 féle tánc. Ha csak ezt említjük is már sokat elárul a programról.
Ha mélyebben nézzük a hatását, akkor elmondhatjuk, hogy csodálatosan hangulatos szerda esték jellemezték a programot, jókedv, jó barátságok kiváló közösség, amely személyiséget formál, mentálisan épít és segít a tanulásban. Kiegyensúlyozottá teszi a fiatalokat. Nos, a péntek esti bálra igényes meghívóval invitálták osztályfőnökeiket a diákok, míg a szülők izgalommal készülődtek az asztalra készítendő „batyus” finomságokkal. A végzetteknek az oklevelet, tánctanáruk Stofán Ferenc adta át gratuláló szavak kíséretében.

A megnyitó beszédet Tóth Tamás igazgató úr tartotta és köszöntötte az ELSŐ BÁL résztvevőit. Örömének adott hangot, hogy ilyen sok szülő megjelent, elfogadta az invitálást és megtisztelte ezzel az iskolánk rendezvényét. Fontos lépés a gyerekek életében ez a nap és örülünk mondta, hogy így a szülőkkel együtt közösen élhetjük meg ezt az estét és gyönyörködhetünk a gyerekek bemutatójában. Jóleső érzés látni tanítványainkat, hogy tanórán kívül értelmes szórakozási lehetőségeket keresnek, találnak, amely a magánéletben a másikra való odafigyelést segíti, ugyanakkor, harmóniára és igényességre nevel.

Külön örült, hogy a mai napon megvalósuló programmal, egy ismét hagyományra méltó rendezvény, alapjait tehetjük le. Végezetül mindenkinek gratulált és nagyon kellemes estét kívánt. A bált a 18 féle tánc (pl. keringő, tangó, twist, stb.) kiválóan koreografált bemutatója követte, majd a diákok szülők úgynevezett első tánca és a bemutató zárásaként a diák tanár tánc. Ezt követte a diákok részére a meglepetés torta, amelyet kitörő örömmel fogadtak. Az alkoholmentes pezsgős koccintással egybekötött köszöntők után a szórakozás következett, amelyben versenyszerűen helyet kapott többek között az „almatánc” és a „széktánc” is. A szülök tanárok kötetlen beszélgetése és tánca tett pontot a méltán remekül sikerült ELSŐ BÁL rendezvény hajnalig tartó végére.
Jöhet a folytatást!

   

További LEVI - fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.27./
 

            Állománygyűlés a sátoraljaújhelyi Tűzoltóságon

 

               
                                             

2011. február 24-én tartotta éves állománygyűlését Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága. A rendezvényen megjelent Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely város polgármestere és Hajdu Imre Sárospatak Város Pénzügyi Bizottságának elnüke. Az állománygyűlés Juhász Péter tűzoltó őrnagy városi tűzoltóparancsnok beszámolójával kezdődött...

 
 


Juhász Péter

      

Itt diavetítés kiegészítésével értékelte a tavalyi évet! Beszámolójában kiemelte a 2010-es év rendkívüli esőzés okozta árvizeit. 2009. évben 455 esetben, ezzel szemben 2010. évben 1259 alkalommal vonultunk ki tűz- és káresetek felszámolásához. A műszaki mentések (1100) nagy részét vízkárelhárítási feladatok tették ki az árvizeknek köszönhetően.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2010. évi tevékenységét összességében jónak értékelte, az elvégzett munkát az egész személyi állománynak megköszönte!

A következő évi munkáikhoz pedig, kitartást és jó egészséget kívánt minden kollégája számára!
 

 


Hajdu Imre

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.26./
 

            Ismét készült egy Magyar Kézműves Remek Sárospatakon

 

               
                                               

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2001-ben alapított „Magyar Kézműves Remek” címre 2010-ben kilencedik alkalommal pályázhattak az érdeklődők. Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy Sárospatakra az utóbbi években legalább egy díjat minden évben elhoznak. Idén Bogdán Erzsébet népi iparművész volt az, aki „Úrihímzéses terítő szalvétákkal” alkotásával öregbítette Sárospatak hírnevét…
 
 


Bogdán Erzsébet

 


AROS jÁNOS

      

Azért pályáztam, mert több éve foglalkozom a kézművesség világával, de a hímzés, azon belül is az úrihímzés áll a legközelebb hozzám. Azon dolgozom, hogy ez a hímzés az egyházi textíliák mellett, a mai forma- és divatvilágnak megfelelően, a lakáskultúrába is beilleszthető legyen. Úgy gondoltam, hogy részt veszek ezen a megmérettetésen, mivel az utóbbi években nagyon sok országos pályázaton vettem részt, több kiállításon vannak munkáim, jelenleg az Élő Népművészet kiállításon Budapesten, a Néprajzi Múzeumban is vannak úrihímzéses terítőim, amelyekre nagyon büszke vagyok. Tavaly a pécsi dómban egy úrasztalterítőm volt kiállítva.
Úrihímzéssel kb. 5 éve foglalkozom, s három éve kaptam meg a Népi Iparművész címet. Mivel az úrihímzés áll hozzám legközelebb a kézművesség területéről, ezért gondoltam, hogy ezzel indulok a pályázaton, s így egy úrihímzéses együttest adtam be, egy terítőt szalvétákkal.

A szép sárospataki sikereket természetesen az Önkormányzat is figyelemmel követi. Aros János polgármester nagy büszkeséggel nyilatkozott az idei díjjal kapcsolatban, ami egy sárospataki történelmi személyre vezethető vissza…

Örömmel értesültünk a legújabb sárospataki sikerről, ami Bogdán Erzsébetnek, a Lorántffy Zsuzsanna Hímző Kör tagjának a munkája, egy úrihímzéses asztalterítő, mellyel a Magyar Kézműves Remek címet megszerezte. Idén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mindössze ketten jutottak ehhez a szép címhez. Nagyon büszke vagyok a díjazottra, hiszen az úrihímzésnek Sárospatakon nagy hagyományai vannak. Lorántffy Zsuzsanna úrasztal terítőjét mai napig meg lehet tekinteni a Református Kollégium Múzeumában.
Nem rég vette fel Lorántffy Zsuzsanna nevét a hímző körük, aminek eddig is szép elismerésekben részesültek a tagjai, s most ez egy újabb bizonyíték, hogy milyen tehetséges emberek járnak közöttünk.
Őszintén, tiszta szívből gratulálunk Bogdán Erzsébetnek a kiállított munkájához!

A versenyről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Honlapján (http://www.mkik.hu/index.php?id=4993) az alábbi információkat találtuk:

A különleges előállítási technológiát őrző, kiemelkedő minőségű kézműves termékek díjazásának célja a magyar kézműves hagyományok és adottságok társadalmi elismerése, köznapi hasznosítása, a hagyományőrző kisipari tevékenység, a kézműves ipar rangjának emelése, piaci lehetőségeinek feltárása, bővítése

A pályázat különlegessége, hogy valamennyi kézműves (221) szakmára kiterjed, alapvetően a szakmai tevékenységet díjazza, de nem korlátozza a díjak számát, és támogatja a marketinget.

2010-ben neves szakemberekből álló zsűri döntése alapján a 60 pályázatból 26 pályamű érdemelte ki termékeivel a „Magyar Kézműves Remek” elismerő címet. A cím odaítélésénél a zsűri a termékek eredetiségét, a nemzeti kultúrát őrző, egyedi értéket képviselő hagyományhűséget, a kivitelezés minőségét és turisztikai hasznosíthatóságát vizsgálta, illetve értékelte.

A díjazott kézműves termékek – előállításuk, használatuk bemutatásával – bővítik az ország, egy-egy régió turisztikai programkínálatát, hozzájárulnak a magyar imázs erősítésére alkalmas igényes termékek kereskedelmi választékának szélesítéséhez, minőségi színvonalának emeléséhez, a magyar kulturális örökség sajátos közvetítéséhez.

A „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő oklevél mellett valamennyi díjazott lehetőséget kap arra, hogy használhassa a Magyar Kézműves Remek lógót és termékéhez meghatározott tartalmú elismerő kártyát készíthessen.

   

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.26./
 

            Tolcsván került megrendezésre a Megyei sakk diákolimpia egyéni döntője

 

               
                                         

 


Balogh János

      

2011. február 16-án Tolcsván került megrendezésre a Megyei sakk diákolimpia egyéni döntője. A csodálatos környezetben megrendezett versenyen négy korcsoportban versenyeztek külön fiúk és lányok. A megyéből mintegy 60 iskolából 125 diák ült asztalhoz, hogy eldöntse az egyéni bajnoki címek sorsát - számolt be Balogh János szervező...

A Sárospatakról és a város körzetéből érkezett versenyzők szép sikereket, dobogós helyezéseket értek el. A korcsoportok győztesei jogot szereztek a Debrecenben megrendezésre kerülő országos versenyen való részvételre.
Mellékeljük az eredményeket.

   

További fotók >>>

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája
/2011.02.26./
 

           Sárospataki siker a miskolci Kocsonyafesztiválon

 

               
                                             

A sárospataki V. András Étterem már hosszú évek óta kitartóan részt vesz a miskolci kocsonyafesztiválon, amit idén már 11. alkalommal rendeztek meg. Az idei turisztikai attrakción való szereplésről Szalai András cégvezető számolt be…
 
 


Szalai András

      

Ezzel együtt már nyolc alkalommal vettünk részt több-kevesebb sikerrel a versenyeken. Tavaly lettünk a kocsonyák királyai, miénk volt a királyi kocsonya. Ebben az évben a díszkocsonya versenyen második helyezettek lettünk. Indultunk még a látványkocsonya versenyen is, ekkor mindenféle szépséget próbálunk előhozni a kocsonyából. Aknai János Kossuth díjas festőművésznek „Egy szentendrei erdő” című művét állítottuk ki, az eredeti képpel együtt. Bánatunkra most a látványkocsonyáknál nem volt verseny, csak részvétel, tehát nem díjaztak senkit sem a 11-ből, pedig érzésem szerint ez a kép, akár meg is nyerhette volna a versenyt.

Aros János polgármestert a hír kíváncsivá tette, és kedve támadt megkóstolni a díjnyertes kocsonyát…

Újabb sárospataki siker született, ezúttal a Miskolcon megrendezett nagysikerű Kocsonyafesztiválon, ahol az egyik sárospataki vállalkozó, Szalai András is részt vett, és termékeivel sikerült a nagyon előkelő, második helyezést elhoznia. Be is mentem a boltba, s mivel még volt ebből a Szalai-csapat által készített kocsonyából, gyorsan vásároltam is belőle és hazavittem. El kell mondani, én első helyet adtam volna neki! Nem szokás reklámozni a különböző termékeket és üzleteket a honlapon, de ajánlom mindenkinek, hogy ha lehetősége van rá, térjen be Szalai Bandi bácsihoz, vagy a Bömbi diszkontba vásárolja meg, és kóstolja meg a kocsonyát! Köszönjük szépen Bandi bácsinak, hogy ezen a miskolci versenyen Sárospatakot évek óta ilyen eredményesen képviseli!
(
a fotók illusztrációk)

 


Aros János


Törő Gábor
/2011.02.26./
 

            Megtartották a városismereti verseny díjkiosztó ünnepségét

 

               
            

Második alkalommal szervezett Sárospatak Város Önkormányzata városismereti vetélkedőt az ifjúság számára, idén Hajdu Imre könyve alapján. A versenyre minden tanintézmény elküldte diákjait, akik 3 korcsoportban mérték össze tudásukat. Az ünnepélyes eredményhirdetést 2011. február 21-én tartották a Polgármesteri Hivatal Dísztermében, ahol a legjobbak Aros János polgármestertől vehették át az oklevelüket…
 
 


Aros János

      

Nagyon örülök neki, hogy másodszor is sikerült ilyen színvonalasan megrendezni ezt a vetélkedőt. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy minden diák legyen tisztában városunk jelentőségével, szépségével. Büszke vagyok rájuk, tanúbizonyságot tettek tudásukról, melynek egy részét a szülőktől kapták, más részét pedig a felkészítő tanároktól az iskolában. Kértem őket, hogy legyenek büszkék a városukra, hisz Sárospataktól nagyobb és szebb történelmi múlttal rendelkező város nincs még egy a világon.

A versenyen kiemelkedően szépen teljesítettek a 480. tanévében járó Sárospataki Református Kollégium tanulói. Tímáriné Király Sarolta, az általános iskola intézményvezetője elmondta, hogy a gyerekek nagyon komolyan vették a felkészülést. Ebben nem csak pedagógusaik segítették őket, hanem a családjuk is, s emellett még a kollégium Nagykönyvtárába is elmentek, hogy a régi folyóiratokban búvárkodjanak.

Gratulálunk nekik, és a nemes versengés minden résztvevőjének, hiszen mindannyian nagyon jól felkészülten jelentek meg a versenyen.

 
Tímáriné Király Sarolta

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.25./
 

            Kiképezték polgárőrök mentorait

               
                                             

Írásbeli vizsgával zárult a polgárőr mentorok képzése Sárospatakon, ami a rendőrkapitányság egy sikeres pályázatának köszönhető. Négy hét alatt, alkalmanként 3 órában képezték tovább a kistérség polgárőreit. A polgárőr mentorok képzése írásbeli vizsgával zárult, amely után az okleveleket dr.Téglás István alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője adta át a továbbképzésen részt vett polgárőröknek…
 


dr. Téglás István

      

27 fő vett részt a mentorképzésen, akik az illetékességi területünkhöz tartozó települések polgárőr egyesületeinek tagjai. A mentorképzés azt jelenti, hogy 3-3 fő érkezett az egyes településekről, akiket oktattunk, akitől azt kérjük, hogy megszerzett ismereteket adják tovább a településeiken társaiknak, szolgálatellátás közben, közgyűlésen, ill. egyéb alkalmakkor.

Mivel az utóbbi években szorosabb az együttműködés a polgárőrség és a rendőrség között, aktuális volt az önkéntesek képzése. A képzés után várhatóan pontosabban fogják tudni ellátni munkájukat a polgárőrök, célirányosabban és szakszerűbben fognak tudni úgynevezett intézkedést foganatosítani, ill. a szemléletükben egy pozitív változás történt. Picit jobban rendőr-szakmai szemmel fogják nézni az eseteket a településeken és nem fognak elmenni jogsértő cselekmények mellett.

A képzésen résztvevő polgárőrök elmondták, ők is érzik, hogy időnként szükség van a továbbképzésükre. A sárospataki rendőrség pályázata eredményeként most számos területről szerezhettek plusz információkat. Hasznosnak találták ezt a néhány hetes tanfolyamot, hiszen közrendvédelmi, rendészeti és közlekedési ismeretekből is sok új ismeretet kaptak, amelyeket majd a mindennapi életben fogunk tudni alkalmazni.

A sárospataki kistérséghez tartozó polgárőr mentorok képzése ugyan lezárult, de a rendőrség továbbra is kapcsolatban áll a helyi polgárőr egyesületekkel.

   

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.25./
 

            Óvodapedagógusok továbbképzése

 

               
                                             

A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet között létrejött támogatási szerződés alapján mentálhigiénés tréninget szerveztek a pedagógusok számára a Zánkai Ifjúsági és Szabadidő Központban – nyilatkozta Baloghné Pintér Katalin intézményvezető-helyettes...
 
 


Baloghné Pintér Katalin

      

Soha jobbkor – mondtuk mindannyian, hiszen napjaink kemény küzdelemre parancsoló élethelyzeteiben leginkább önmagunkra, saját erőinkre vagyunk utalva, ha a mindennapos stresszhelyzetekkel viaskodunk. A sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde nevelő-testületéből 18 fő óvodapedagógus vett részt ezen a 3 napos rendezvényen. A programban színvonalas előadásokat hallgattunk a pedagógus és a társadalom kapcsolatáról, a kommunikációról, a konfliktuskezelési módszerekről és a kiégés veszélyéről a pedagógus pályán.

Kis- és nagycsoportos foglalkozások és mentálhigiénés tréningek váltották egymást. Közben, az ország minden részéről érkező pedagógusok átadták egymásnak saját tapasztalataikat. Hivatástudatunkban megerősödve, lelkileg feltöltődve tértünk haza. Az ott szerzett tapasztalatokat és új ismereteket a mindennapi munkánkban igyekszünk majd kamatoztatni.
 

   

További fotók >>>

Carolina Óvoda és Bölcsőde
/2011.02.25./
 

A zempléni táj csodáival ismerkedtek a könyvtár látogatói

 

               
                       

Irodalmi barangolásra hívtuk február 17-én a Zempléni táj szerelmeseit A Művelődés Háza Könyvtárába, akiket képzeletbeli túránkon Becse Tamás, a Zemplén Tv szerkesztő-operatőre kalauzolt. Az összejövetel elején Dr. Hargitai Zoltán: A Mandulás és növényvilága című tanulmányából hallhattunk részleteket – küldte tudósítását a könyvtár vezetője, Kövér Sándorné
 
 


Becse Tamás

 

 


Kövér Sándorné

 

      

Rendkívül ritka élmény, amikor egy szakmai szöveget lírai igényességgel fogalmaz meg a szerző. Itt ez történt, hiszen minden idézeten, minden mondaton átsütött a szakember csodálata a bemutatott környezettel szemben. Ezen elhivatottság révén alakult át a szakmai leírás igazi irodalmi élménnyé.
Az előadó bemutatta Hargitai Zoltánt a közönségnek, méltatta szakmai tevékenységét, külön kiemelve 1937-1941 közötti a Sárospataki Tanítóképző Intézetben kifejtett természetrajz-vegytan-földrajz szakos pedagógiai munkáját.
Dr. Hargitai Zoltán itt lett a bodrogközi- és zempléni táj szerelmesévé, és szakavatott kutatójává. Gyönyörű természetleírásai megihlették Becse Tamást, és mintegy forgatókönyvként szolgáltak kisfilmjeinek megalkotásakor.
A közönség is megismerhette az előadónak azt a kisfilmjét, amely a sárospataki előhegyek világát lírai képsorokban mutatja be.
A sikeres fogadtatás után szeretnénk kéthavi rendszerességgel újabb képes-irodalmi kirándulást tenni Zemplén tájain. Terveink szerint megismerkedünk például a Dörzsik-forrással, a füzéri várhegy kőtörő növényeivel, és a Longi erdő élővilágával, és akkor is minden érdeklődőt szeretettel várunk! A rendezvény a TÁMOP 3.2.4 támogatásával valósult meg.

Mivel természetfilmeket készítettem régen és a közelmúltban is, A Művelődés Háza és Könyvtára részéről kaptam egy felkérést, hogy mutassak be egy vetítést, amelyen nem csak a film szerepel, hanem egészítsük ki valamilyen irodalmi háttérrel – számolt Becse Tamás egy számra nagyon testhez álló megbízásról…

Nagyon szívesen elfogadtam, öt részes sorozat lenne, kéthavonta kerülne egy-egy film vetítésre, irodalmi háttérrel megerősítve. Az első vetítésen a sárospataki előhegyek növényzetéről volt szó, ez egy 2001-ben készült film. Ennek a filmnek az elkészítésében nagy segítségemre volt az a nagyszerű kutatóember, aki Sárospatakon 1938-tól 1941-ig élt. Az akkori Tiszáninneni Református Egyházkerület tanítóképzőjében oktatott. Hargitai Zoltánnak hívták ezt az úriembert, aki nagyon könnyen feldolgozható, szinte képekben bemutatkozó leírását adta a tájnak. Többek között sokat dolgozott a Sárospatak környéki előhegyeken – Mandulás-hegy, Páncél-hegy, Szemilce-hegy - , a Longi-erdőben is, és Zemplén több más területeit is kutatta.
Ezzel a filmmel Dr. Hargitai Zoltánnak is szerettem volna emléket állítani. Jövőre lesz a 100. évfordulója születésének, s egy kicsit elfeledett tudós, aki fiatalon hunyt el, 1945-ben, 33 éves korában.
A legaktívabb éveit Sárospatakon töltötte, első állását itt kapta tanítóként, miután végzett a debreceni tudományegyetemen és ez után már nem is vállalt tanári állást. Legendás alakja volt az akkori tanítóképzőnek, értékelték és nagyon kedvelték tanítványai, akit felkészült, alapos tanárnak ismertek meg a rövid idő alatt, amit itt töltött.

A következő az Élő erdő című film lesz, mely az erdők életét mutatja be, kicsit az őserdők, a természetes erdők oldaláról, és esetlegesen, az erdők jövőbeli kezelésének módozatairól. Ehhez is keresünk irodalmi hátteret, verseket, és egyéb irodalmi művekből részletek kerülnek felolvasásra, melyek kapcsolódnak a témához.

   

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.25./
 

                Pályázati források felhasználásával folytatódik az iskolarendőr program

 

               
                                              

A Sárospataki Rendőrkapitányság pályázati források felhasználásával erősíti közlekedésbiztonsági oktató tevékenységét, amellyel megerősítette az egyébként is évek óta működő iskolarendőri programot. A tanulók előadásokat hallgattak, és tesztet töltöttek ki tudásukról, ami után hasznos ajándékokat kaptak a rendőrségtől. A pályázat eredményéről Bujdosó Norbert törzszászlós baleseti helyszínelő és iskolarendőr számolt be…
 
 


Bujdosó Norbert

      

A közlekedésbiztonsági előadásokat Sárospatak valamennyi általános iskolájában megtartottam, de előtte mind a 250 alsóosztályos gyermek kitöltött egy tesztlapot. Az előadások megtartása után ugyanazt a tesztet még egyszer kitöltötték a diákok, amin a fejlődés jól látható volt.

A pályázatnak köszönhetően a második teszt kitöltése után minden lapot kitöltő gyereknek tudtunk hasznos ajándékot adni. Ezek mindegyike a közlekedés biztonságát segíti elő: fényvisszaverő sapka, kitűző prizmák különböző színekben, valamint a nagyon népszerű fényvisszaverő karszalagokat is tudtunk kiosztani számtalan színben a gyerekek között.

Nagyon jó látni, amikor az utcán közlekedve hordják ezeket, felrakják a fejükre, kiteszik a kabátjukra, hiszen éppen ez volta célja az ajándékozásnak, hogy a láthatóságot meg tudtuk növelni vele.

Legfontosabb, hogy amióta az iskolarendőri órák vannak, a tanítónők és gyerekek is jelzik számomra vissza, hogy mennyivel másképp közlekednek, ha mennek pl. étkezni, odafigyelnek egymásra, és nem szaladnak át az úton. Ezt jó hallani és látni.
A sárospataki iskolarendőr program a jövőben közlekedésbiztonsági előadások mellett bűnmegelőzési tájékoztatóval is bővülni fog.

   

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.25./
 

            Megyei úszó diákolimpiákon vettünk részt

 

               
                                              

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kis csapattal, de annál nagyobb reményekkel utazott 2011. február 18-án Ózdra. A 6-10 éves korosztálynak rendezték a megyei diákolimpiát, ahol egy női váltóval és egy egyéni 50m-es női gyorsban szerepeltek. Úszó szakosztályok és úszó egyesületek voltak jelen - számolt be Sontra László edző...
 
 


Sontra László

      

Csapatban a 7., egyéniben Hauser Petra pedig a 11. helyezett lett. Az előttünk végzettek heti 8-10 edzésen vannak túl szemben a mi kettőnkkel. Harmadik osztálytól kezdtük eddig az úszást, de jövőre elő osztálytól.

Ettől függetlenül nagyon szorgalmas és tehetséges gyerekekről van szó. Jövőre is ugyanebben a korosztályban fognak szerepelni.
A csapat tagjai:
Hauser Petra, Krenyitzky Sarolta, Papp Zsófia, Szabó Eszter.

A 10-14 éves korosztálynak került megrendezésre 2011. február 22-én Szerencsen a megyei úszó diákolimpia. Négy csapatunk és hat egyéni versenyzőnk indulhatott volna, de sajnos ekkor tartották a gimnáziumban a felvételiket, így csak két csapatunk és két egyéni versenyzőnk indulhatott, de tartalékosan.
Ettől függetlenül a két csapatunk érem és pontszerző lett.

A IV. korcsoportos „A” fiú 6 x 50m-es gyorsváltó a megyei 2. helyezett lett.
A csapat tagjai:
Csordás Sándor, Hanuder Gábor, Gulyás Krisztóf, Sáfrányos Attila, Szabó András, Vigh Ákos.

A III. korcsoportos 4x50m-es fiú gyorsváltónk az 5. helyezett lett.
A csapat tagjai:
Csizmadia István, Korda Péter, Molnár Márk, Géczi Zsombor.

Gratulálunk és jövőre reméljük nem lesz akadálya, hogy teljes csapatokkal tudjunk indulni ezeken a rangos versenyeken. Köszönet a szülőknek, Szabó Andrásnak és Csizmadia Istvánnak, hogy a Szerencsre való elszállításban részt vettek.

   

További fotók >>>                                      További fotók >>>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
/2011.02.24./
 

            Az iskolaérettségről…

 

               
                                     

A nagycsoportos, azaz a 6-7 éves korú óvodás gyermekek szülei körében mindennapos téma, hogy iskolaérett-e a gyermek, megkezdje-e szeptemberben az iskolát, vagy maradjon még egy évet az óvodában? Ennek a kérdésnek az eldöntésében sokat konzultálnak gyermekük óvónénijével és a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes


Molnár Mariann


Arosné Czakó Rita

Hajdu Krisztina

      

Óvodáinkban mintaértékű személyi, valamint kiemelkedő tárgyi feltételek mellett, magas színvonalú óvodai nevelés folyik. Célunk a gyermeki személyiség fejlesztése a játékon és a különböző tevékenységformákon keresztül. Elérni azt, hogy nyugodt, családias környezetben 6-7 éves korukra alkalmassá váljanak az iskolai életmód elsajátítására.

A gyermekekről, óvodába kerüléskor anamnézist készítünk, azaz tájékozódunk születésük körülményeiről, betegségeikről, fejlettségi szintjükről. Megismerjük ismereteiket, megjelöljük azokat a készségeiket és képességeiket, ahol esetlegesen lemaradás tapasztalható. Az óvodai élet 3-4 éve alatt folyamatos fejlesztéssel mindent megteszünk azért, hogy elérjék az életkoruknak megfelelő fejlődési szintet. A felzárkóztatás egyéni fejlesztések keretében történik. Az iskolakezdés előtt a gyermekekről iskolaérettségi mérést végzünk, és azoknak adunk szakvéleményt, akik iskolai érettségében teljesen biztosak vagyunk.

Mire is kell figyelnünk az iskolaérettség tekintetében?
Elsősorban a képességek és ismeretek mellett a természetes érési folyamatot figyeljük. Legtöbb gyermeknél, 6-7 éves korára következik be a testi, lelki és szellemi fejlődésben az a fordulat, amikor iskolaéretté válik. Az első fontos szempont a festi fejlettség. 7 éves korra a testfelépítésük megváltozik: megnyúlnak, végtagjaik hosszabbak lesznek. Elkezdődik a fogváltás. Nagymozgásaik rendezettek, kialakul a domináns kézhasználat. A kézcsontok és a szem-kéz koordináció megfelelő érettsége szükséges az írástanuláshoz. Ritkábban betegek, és az idegrendszeri érésnek köszönhetően képesek hosszabb ideig egy dologra figyelni.

Második fontos szempont a pszichés funkciók érése, mely eredményezi a feladattudat kialakulását, az érdeklődés, figyelem, kitartás, monotóniatűrés fejlődését. Az érzelmi funkciók érésének megfelelően egy nyugodtabb, érzelmileg kiegyensúlyozottabb időszak következik. A korábbi dacos ellenállások, érzelmi kitörések egy időre elcsendesednek. A felnőtt irányítását jobban elfogadják. A szabálykövetés, pontosságra törekvés belső igényként jelenik meg.

Harmadik szempont az ismeretek és a képességek szintje. Erre az életkorra a nyitott, érdeklődő gyermekek sok mindent megtanulnak. Jó a megfigyelőképességük, az emlékezetük, ennek eredményeként olyan ismereteket is játszva elsajátítanak, amelyek a hétköznapi élethez szükségesek. Az általános ismeretek között fontos, hogy tudják saját és családtagjaik adatait, ismerjék a színeket, és az évszakok jellemzőit. Fel tudják sorolni a napokat, a napszakokat, meg tudják nevezni testrészeiket.
Elkezdenek érdeklődni a betűk és számok iránt is. Fontos viszont, hogy nem kell írni és olvasni ahhoz, hogy iskolába menjenek! Ezeknek a készségeknek a kialakítása az első két osztály feladata! Ismerjék az irányokat, alakuljon ki esetükben a stabil kézhasználat. Az iskolába lépéshez szükséges, hogy eszköz segítségével 10-es számkörben ismerjék a hozzáadás és elvétel műveleteket, legyenek tisztában a több-kevesebb, a kisebb-nagyobb és ugyanakkora fogalmakkal.

A beszéd is fontos jelzője annak, hogy az iskolai készségek elsajátítása során várható-e probléma. Amikor nem ejti tisztán a hangokat egy iskola előtt álló gyermek, feltétlenül érdemes megkérdezni logopédus szakembert arról, hogy vajon mi lehet ennek az oka.

Várható-e, hogy iskolakezdésre kialakul a helyes hangképzés? Hallja-e a gyermek a különböző hangok közötti különbséget?
Városunk óvodáiban a fentieket folyamatosan szem előtt tartva történik a gyermekek nevelése, fejlesztése. Intézményeinkben a mindennapi játékon és az ismeretnyújtó tevékenységeken kívül az angol nyelvi előkészítő, az úszásoktatás, a zenés torna, a zeneóvoda és a gyermeknéptánc mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek ismeretei, készségei és képességei minél harmonikusabban fejlődjenek.

Mindehhez igazán jó lehetőséget nyújt a kibővített óvodánk a Zrínyi u. 40. sz. alatt, ahol a gyönyörű, barátságos csoportszobákkal, a 2 tornaszobával, a 3 fejlesztőszobával, a zeneszobával, a könyvtárszobával, a zsibongóval, a galériával és a sütőkonyhával. A tágas udvarunkon pedig a sok-sok udvari játékkal játszhatnak. Mindezek a rendkívüli feltételek biztosítják a varázslatos óvodás éveket és a gyermekek megfelelő fizikai, értelmi és érzelmi fejlődését a sikeres és eredményes iskolakezdéshez.

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.02.24./
 

            I. Tűzoltó Sí-tábor

 

               
                                      

Az elmúlt hónapban indult útnak a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága parancsnokságról egy kis busz, tele tűzoltókkal és családtagjaikkal a szlovákiai Zdiarba. Kisebb félelmekkel vágtak neki az útnak, ugyanis az idei szezonban mindössze egy komolyabbnak nevezhető havazás volt a térségben - számolt be Juhász Péter tűzoltó őrnagy...
 
 


Juhász Péter

      

Aggodalmuk tovább erősödött útközben, mikor megpillantották az Alacsony-Tátra szokatlanul szürkéllő hegyoldalait. A Magas-Tátrába érve azért már kezdtek bizakodni. A falu mikroklimájának köszönhetően az addig lehullott és ágyúzott hó is elég lett volna ahhoz, hogy jó állapotban lévő pályákon síelhessenek, de érkezésük után egy nappal elkezdett havazni.
Szerda délután a Strednicai pályákat vették ostrom alá tűzoltóink. Strednica 4 lankás kék pályával és egy meredekebb aljú kék pályával rendelkezik. Kezdőknek tökéletes, haladók pedig csiszolhatják technikájukat rajtuk. A lankás oldalra tányéros felvonókon lehet feljutni, a meredekebbre csákányos visz fel, sokat tudtak síelni, nem volt tömeg a pályákon.

A közel 30 fős társaságból a fele teljesen kezdő volt, velük Juhász Péter Parancsnok Úr vette át a síelés alapjait. Másnap már a pályán csúsztak, felvonóval közlekedtek. A többiek egymást segítve síeltek a pályákon, meg-megpihenve a melegedőben. A gyerekek nagyon jól összebarátkoztak, elválaszthatatlanok voltak reggeltől-estig. Együtt csúsztak, hó csatáztak, esténként jókat játszottak a jól felszerelt, gyönyörű szép szálláson.

Az együtt töltött három nap teljes kikapcsolódást jelentett az ott lévőknek, civil emberként még jobban megismerhették egymást, egymás családját. A sí-tábor sikerét jelzi, hogy már a hazafelé vezető úton megszületett a következő sítúra helyszíne és időpontja.

 


 


 

További fotók>>>


Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága parancsnokság
/2011.02.23./
 

          Már a március 15-i ünnepséget tervezi a Humán Bizottság

               
                                  

A sárospataki Humán Bizottság megtárgyalandó napirendi pontjai között szerepelt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítása, a Rákóczi és az Árvay diáksport egyesületek beszámolói, a ZTV ügyvezető igazgatói pályázata és ami a tavasz közeledtét jelzi, a március 15-i ünnepség szervezése is. Mindezeket a bizottság elnöke idézte fel…
 


Szvitankó Tamás

      

Szvitankó Tamás mérföldkőnek nevezte, hogy végre, elindul a II Rákóczi Ferenc Általános Iskola újjáépítése, miután a kivitelezői szerződést április elején aláírják. Március végén már elkezdődnek azok a munkálatok, amelyek az építés előkészítését lehetővé teszik.

Ezt követően a sárospataki Rákóczi Diáksport egyesület számolt be arról, hogy 2010-ben milyen munkát végeztek, illetve milyen eredményekkel büszkélkedhetnek. A kibővített sportpaletta mellett a jövő céljaira is hangsúlyt fektettek a beszámoló készítői.

Az Árvay Diáksport Egyesület hasonló összesítéssel érkezett. Feltüntetve a pályázati és a sportban elért eredményeket egyaránt. Évek óta nívós munkát végeznek az ott dolgozó edzők, pedagógusok. Rendkívül színes sportkínálattal működik az egyesület, nagyon szép eredményeket értek el.
A bizottság tagjai mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadták. Ezt követően a jelenlévők megtárgyalták a ZTV ügyvezetői állásának betöltésére kiírandó pályázat részleteit.

Erről nagyon parázs vita kerekedett, hisz mikor Sárospatak város összes kötelező feladatot ellátó intézménye megszorítást kap, akkor itt is gazdaságosságra szólítjuk fel a kft ügyvezető igazgatóját és vezetését.

A szakbizottság egyebek mellett megtárgyalta a közelgő március 15-ei ünnepség részleteit is.

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.23./
 

          Miskolcon is dobogós lett a Vay

 

               
                                      

 


Borosné Petro Edit

      

Eredményesen képviselték városunkat a Miskolci Téli Fesztivál kiemelkedő rendezvényén, a Kocsonyafesztiválon a Vay Miklós Szakképző Iskola diákjai. Borosné Petro Edit tanárnő vezetésével a vendéglátós tanulók az alábbi érmeket hozták el a Megyei Iparkamara által szervezett pincer gyalogló versenyen:

Női egyéni versenyben:
II. helyezett Szabó Andrea Vivien,
III. helyezett Góré Aranka

Férfi egyéni versenyben:
III. helyezett Bodnár Zoltán

Csapat – váltó verseny: III. helyezett Vay Miklós Szakképző Iskola, Sárospatak (Szabó Andrea Vivien, Lendvai Krisztián és Takács Mónika)
Ezúton gratulálunk és további szép sikereket kívánunk az intézmény diákjainak és tanárainak!

 


 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.23./
 

           Változhatnak a szociális ellátások térítési díjai

 

               
                                    

2011. február 22-én ülésezett az Egészségügyi és Szociális Bizottság, amelyen 11 napirendi pontot tárgyaltak, 6-ot nyílt, 5-öt zárt ülésen. Mindezek közül Oláh József, a bizottság elnöke a második napirendi pontot emelte ki, amely a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet megalkotásáról szólt…
 
 


Oláh József

      

A – főleg idősek számára biztosított – különböző szolgáltatások térítési díjait továbbra is az Önkormányzat állapítja meg, ami a szolgáltatás önköltsége, az erre kapott normatív támogatás, és a támogatott szociális helyzetének a függvénye.

A szociálisan rászorulók jövedelemigazolásokkal alátámasztva igényelhetik a személyi térítési díjat. Étkezés esetén a fizetendő összeg nem haladhatja meg a havi jövedelem 30%-át, segítségnyújtás esetén pedig a 25%-át, aki mindkettőt igénybe veszi, akkor a jövedelmének a 30%-át nem haladja meg. Nappali ellátásban ez a szám 15%, valamint nappali és otthoni étkezés esetén 30%.

Komolyabb változás, hogy 2011.január 1-jétől egyéni jövedelemszámítást kell alkalmazni, ellentétben a 2010-ben előírtakkal, amikor a család összjövedelméből kiindulva számolták ki a személyi térítési díjat.
 

 


 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.23./
 

            I. BODKÖ – RETRO KUPA - VÁROSI ÖREGFIÚK TORNA

 

               
                                             

A rendezvény – sajtótájékoztatóval egybekötött – sorsolását, 2011. február 21-én (hétfőn) bonyolították le, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az eseményen egy-két érdeklődő mellett, a csapatok képviselői voltak jelen, de volt olyan is, aki interneten követte a sorsolást. Az eseményről a Zemplén TV (www.zemplentv.hu), a Sárospatak honlap (www.sarospatak.hu) is tudósított. A szervezők, a csapatokat 2 db 4-es csoportba sorsolták, ahonnan minden csapat játszik még helyosztó mérkőzést. A neveket a Sárospatak honlap képviselője húzta ki, így alakulhattak ki a csoportok és a mérkőzések sorrendjei is - számolt be Belicza János szervező...
 
 


Belicza János


Aros János


Kerülő Gyula

      

A versenybizottság bízik benne, hogy hagyományteremtő rendezvény lesz az I. BODKÖ – RETRO VÁROSI ÖREGFIÚK TORNA, melyet 2011. február 26-án, szombaton rendeznek meg, az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tornacsarnokában. A sorsolás fintoraként, az első mérkőzést – ami kilenc órakor kezdődik – Sátoraljaújhely és Sárospatak csapata játssza, ami igazi futballcsemegének ígérkezik. A szervezők örülnének, ha remek – ám sportszerű – mérkőzéseket láthatnának azok, akik kilátogatnak az eseményre, ahol a belépés díjtalan!
A SORSOLÁSON MONDTÁK:

AROS JÁNOS – polgármester, támogató:
1993-ban, azaz pontosan 18 éve rendeztek Sárospatakon, az Árvay József Gyakorló Általános Iskolában felnőtt futball tornát. Gyermekként nagy öröm volt ott lenni és végig nézni a mérkőzéseket! A versenybizottság garancia rá, hogy ismét egy izgalmas esemény lesz Sárospatakon!

KERÜLŐ GYULA – Bodkö Kft. igazgatója, főtámogató:
Remek ötletnek és remek kezdeményezésnek tartom az öregfiúk rendezvényt! Nagy öröm részünkről a támogatás. Érdemes lesz kilátogatni az eseményre, hiszen a kor előrehaladtával a játékosok fizikai állapota csökken, de a régi technikai tudás megmarad! Így ismét megcsodálhatjuk, egy két játékos szép cseleit, szabadrúgásait!

KOSCSÓ ISTVÁN – az STC baráti kör elnöke, támogató:
Természetesen az STC baráti köre is támogatja a kezdeményezést, amely minden futballt szeretőnek nagy élmény lehet!

PRESZOLY ANDRÁS – a versenybizottság elnöke:
Bízok benne, hogy hagyományteremtő rendezvény lesz az öregfiúk torna. Remélem sportszerű keretek között, jó mérkőzések lesznek.

VACHTER TAMÁS – a versenybizottság tagja:
A szervezői munka gyümölcse az lenne, ha sokan kilátogatnának a kupára. E mellett bízom benne, hogy sérülésmenetes lesz a torna!

TÓTH ISTVÁN – a versenybizottság tagja:
Izgalmas sorsolást követően, győzzön a jobb csapat!

BELICZA JÁNOS ZSOLT – a versenybizottság tagja:
Nagyon köszönjük a támogatóknak a segítséget! Nagy megtiszteltetés Sárospatakon olyan csapatoknak tornát szervezni, akik megalapozták a pataki futball múltját és jövőjét!

 


 


 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.23./
 

            Az önkormányzati cégek üzleti terveit tárgyalta Pénzügyi Bizottság

 

               
                                    

Sok fontos napirendet tárgyaltunk a Pénzügyi Bizottsági ülésen, amit február 21-én délután 13-tól 18.45-ig tartottunk. Azoknak a cégeknek az üzleti terveit tárgyaltuk, amelyekben 100%-osan, vagy valamilyen részben tulajdonos az önkormányzat, így a Zemplén TV, a Pataqua Kft, a Patakhő és a Közszolgáltatási Kft üzleti terve került napirendre – kezdte beszámolóját maratoni ülésükről Hajdu Imre bizottsági elnök…
 
 


Hajdu Imre

      

Hosszas vita leginkább a Zemplén TV, valamint a Pataqua Kft üzleti tervénél alakult ki. Ezeket egyelőre nem is fogadta el a bizottság, illetve nem javasolja a képviselő testületnek, amíg bizonyos adatok nem kerülnek a képviselők elé. Bízom benne, hogy ez megtörténik a pénteki testületi ülésen, s ekkor el tudjuk fogadni a ZTV üzleti tervét. A Pataqua Kft üzleti tervét nem fogadtuk el, és addig javasolni sem tudjuk, míg a felügyelő bizottság el nem fogadja. A többi kft-nél sikerült elfogadásra javasolni az üzleti tervét.

Már hónapok óta foglalkoztatja Sárospatak város közvéleményét a szemétszállítási díjak módosítása. December óta kérjük a ZHK szemétszállítást végző céget, küldjön nekünk javaslatot a kisebb edények bevezetésére, a teljesítmény alapú szolgáltatás bevezetésére, ill. a - negyedéves helyetti - havi számlázásra. Meglepődtem, hogy mennyire konstruktív volt a ZHK ügyvezetője. Mindenre nyitott volt, úgy látta, hogy a 60 l-es edény bevezetése a második félévtől lehetséges. A havi számlázás szintén bevezethető. Mindezekre azt mondta, hogy a tulajdonosi tanács döntése kell hozzájuk, amiben 80 önkormányzat van. Megjegyeztem, hogy ez eléggé működésképtelenné teheti adott esetben. Beismerték, hogy valóban, a mindennapi működésben ez sok nehézséget hordoz. Ha egy 80-ad rész tulajdona van ebből Sárospataknak is - ez nem különösebben meghatározó többség…

Mindenesetre kértük, hogy próbáljuk meg az újhelyi mintát behozni, tehát ahány fős a háztartás, annyit kell fizetni a szemétszállításért. Ebben az a probléma, hogy egy négytagú családnak a szállítási díja a mostani 5500 Ft-ról 8000 Ft-ra emelkedne - ez sem lenne igazságos. Nagyon nehéz úgy lavírozni, hogy minél több csoport, járjon jobban egy-egy rendelkezés bevezetésével. Azt szeretnénk, hogy mindenki jól járjon vele, ezen dolgozunk még. Valószínű, hogy az első félév végével ez is összejön.

 


 


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.02.22./
 

            Terebesi festőnő felső-zempléni képeiből nyílt kiállítás

 

               
                                             

Mintha a mi lankás lejtőinket, kisvárosi utcáinkat látnánk, amikor Jana Grünwaldova Kadukova terebesi festőnő képeit nézegetjük. Talán ezért, és az alkotó kedves egyénisége miatt is fogadta be olyan szeretettel A Művelődés Háza ezt a kiállítást, és fogadta nagy érdeklődéssel a város művészetkedvelő lakossága is. Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő elmondta, hogy nem egy elszigetelt esemény volta február 18-án megnyitott kiállítás, hiszen A Művelődés Háza és Könyvtára nagyon sok szállal kötődik a Felvidékhez…
 
 


Jana Grünwaldova Kadukova

      

2005-óta folyamatosan járunk Kassára, A Művelődés Háza valamennyi amatőr előadó és alkotó csoportja járt már ott. Elmondhatom, hogy ez kölcsönös, és most már nemcsak az egyes események, hanem a nyári közös táborok is és egyéb fellépési lehetőségek is adnak okot az együttműködésre.
A Bodrog Néptáncegyüttesnek folyamatosan vannak fellépései Kassán, és a kórusunk ugyanúgy megfordult már a városban. A rajzosokkal a legintenzívebb a kapcsolat - mi október hónapban fogunk bemutatkozni ebben az évben Kassán.
Ahogy Eleonóra Kovácsova asszony is elmondta, ott is jelentős átszervezés volt a város kulturális intézményeinek területén, ami egyben új lehetőségeket is ad számunkra. Ugyanakkor a délelőtti megbeszélésen többször is érintettük a 2013-ban esedékes Európa Kulturális Fővárosa témát, ami Kassa kitüntető címét jelenti, de mindenképpen mi is szeretnénk ehhez az eseményhez, többféle módon is kötődni. Úgy tűnik, hogy igazgató asszony nyitott erre a kezdeményezésre.

A kiállítás megnyitó résztvevőinek a vizuális élmény mellett emlékezetes zenei élményben is részük lehetett, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanulói jóvoltából.

A kiállítás március 18-ig látogatható A Művelődés Háza és Könyvtára Galériájában.

 


Csatlósné Komáromi Katalin


 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.02.22./
 

          „TÜZES HÍREK”

 

               
                                             

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága illetékességi területén a 2011. január 19. és 2011. február 17. közötti időszakban 10 tűzeset, 16 műszaki mentés történt és 1 esetben kaptunk téves jelzést - Barna Norbert tűzoltó főhadnagy
 
 


Barna Norbert

      

A műszaki mentések során 1 esetben pincéből távolítottunk el vizet, 1 esetben életmentésnél, 9 esetben árokba csúszott gépjárművek kivontatásánál működtek közre tűzoltóink, 2 esetben a vihar által megrongálódott és így balesetveszélyessé vált falat, stukkót bontottuk le, illetve cserepeket igazítottunk meg, 2 esetben lakóházat, közúti forgalmat veszélyeztető fát távolítottak el egységeink és 1 esetben a rendőrség kérésére helyszínt biztosítottunk.

- 2011. január 19-én a délutáni órákban a rendőrség kérésére tűzoltóink Sátoraljaújhelyen egy lakóházba hatoltak be kéziszerszámok segítségével. A házban egy magatehetetlen hölgyet találták, aki nem reagált a külső ingerekre. A sérültet a mentősöknek átadták.

A tűzesetek közül 1 esetben személygépkocsi gyulladt ki, 1 alkalommal kazánházban elhelyezett tüzelőanyag égett, 1 esetben pénzintézet világító berendezése melegedett túl és okozott tüzet, 3 alkalommal lakóházban keletkezett tűz és 4 alkalommal kéménytűzhöz vonultak tűzoltóink.

- 2011. január 26-án a hajnali órákban Sárospatakon egy családi ház konyha helyiségében keletkezett tűz. A mosogató felett elhelyezett villanybojler meghibásodott és kigyulladt. A tűz átterjedt a konyhaszekrényre. Szerencsére a tulajdonos észlelte a tüzet és eloltotta. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.
- 2011 év február hó 2-án Sátoraljaújhelyen egy családi ház szoba helyiségében keletkezett tűz. A tűz átterjedt a helyiség padozatára, berendezési tárgyaira. A tűz következtében sajnos egy személy életét vesztette.
- 2011. február 9-én a délutáni órákban Sátoraljaújhelyen egy LADA típusú személygépkocsi csomagterében keletkezett tűz. Kiérkező egységeink a tüzet 1 db „D” sugárral eloltották. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Versenyek:
A Gyöngyösi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. február 10-én Kékestetőn rendezte meg a II. Országos Tűzoltó Síversenyt. Három különböző számban indulhattak a versenyre jelentkezők: snowboard, sí illetve a „futottak még kategóriában”. A sátoraljaújhelyi tűzoltóságot 6 fő képviselte: Juhász Péter tűzoltó őrnagy, Juhász Balázs tűzoltó törzsőrmester, Sima Norbert tűzoltó őrmester, Csabai Tamás tűzoltó törzsőrmester, Hoffmann Zsolt tűzoltó őrmester és Hoffmann János nyugállományozott tűzoltó főtörzsőrmester. A versenyen 114-en indultak a fent említett kategóriákban.


Még nem késett a döntéssel! Kérjük adója 1%-ának felajánlásával támogassa a „ZEMPLÉN” TŰZVÉDELMI ALAPÍTVÁNY-t

A sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók 1996-ban létre hozták a „ZEMPLÉN” TŰZVÉDELMI ALAPÍTVÁNY –t. A veszélyes anyagok és technológiák széleskörű elterjedésével, a mindennapi élet tempójának fokozásával sajnos együtt jár a rendkívüli események – baleset, tűzeset – növekedése is. Fontos jellemzői ezen eseteknek, hogy megelőzésük és felszámolásuk egyre magasabb színvonalú eszköztárat igényelnek.

Tűzoltóságunk – bár az elmúlt évek folyamán jelentősen fejlődött minden területen – állandó továbbfejlesztésére a jövőben is szükség lesz. Számolnunk kell azzal, hogy egyre több erdőterület válik a tűz martalékává, nőtt a veszély térségünkben a földgáz bevezetésével és azzal is, hogy a nemzetközi árufuvarozás növekedésével a veszélyes anyagok mindennapos szállítása is megnövekedett térségünkben. Ezek mind-mind olyan potenciális veszélyforrások, melyekkel a mai kor tűzoltóinak szembe kell nézni és a veszélyhelyzeteket el kell hárítani, illetve meg kell szüntetni. Tűzoltóságunk propaganda tevékenysége jelentős mértékben növekedett az elmúlt években. Alapítványunk a parancsnokság irodatechnikai fejlesztésében is részt vállal anyagi támogatással, támogatja az ünnepi rendezvényeit (Szt. Flórián nap, évforduló), valamint a parancsnokság által 1995-ben létrehozott Tűzoltó Diák Tábort és a Tűzoltó Diák Szakkört.

Abban az esetben, ha támogatni szeretné alapítványunkat, kérjük, hogy az adóbevallási csomagba elhelyezett borítékra írja rá az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT, ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT, a nyilatkozaton pedig pontosan tüntesse fel a kedvezményezett adószámát, mivel rendelkezése csak ekkor érvényes és teljesíthető!

Adószámunk: 18422515-1-05  

Támogatását előre is köszönjük: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága és a „ZEMPLÉN” TŰZVÉDELMI ALAPITVÁNY


Tűz esetén hívják a 105-ös segélykérő számunkat, és ne feledjék „ÖNÖKÉRT HA KELL, TŰZBE MEGYÜNK!” Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mobil telefonkészülékről indított 105-ös segélykérő hívás Miskolcra, a miskolci Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére fut be. A tűzoltóság mobil telefonkészülékről a 06-47-523-140 számon közvetlenül elérhető.

 


 


Barna Norbert tűzoltó főhadnagy és Tóth János tűzoltó hadnagy
/2011.02.22./
 

            Ügyeskedj a könyvtárban

 

               
                                             

 


 Krenyítzkiné Sárosi Krisztina

      

A Művelődés Háza és Könyvtárában 2011. február 7-től február 18-ig „Ügyeskedj a könyvtárban!” foglalkozássorozat zajlott. A foglalkozásokra óvodás csoportok és kisiskolás osztályok látogattak el. A foglalkozás első részében a gyerekek megismerkedtek a farsangi népszokásokkal és farsanghoz kapcsolódó verseket, meséket, dalokat hallottak - Krenyítzkiné Sárosi Krisztina gyermekkönyvtáros...

A továbbiakban kézműves tevékenységre került sor. A résztvevők bohóc alakú ceruzatartót, különböző álarcokat, szemüvegeket készítettek. A foglalkozás végén a tanulók felfedezésre indultak a gyermek-részleg kölcsönzőterében és kedvükre válogattak a sok gyermekkönyv között.

Természetesen a könyvkölcsönzés sem maradt el. Az idén is sok csoport meglátogatta könyvtárunkat és reméljük ez jövőben is így lesz. Fontos, hogy a gyerekek találkozzanak a könyvtárral és megtanulják használni is. Ezek a találkozások is segítik megszerettetni, hozzászoktatni a gyerekeket a könyvekhez.

 

 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.21./
 

           Együtt lép fel a Kistérség az utak javításáért

 

               
                                                          

Kistérségi Tanács legutóbbi ülésén a 2011. évi költségvetést tárgyalta a legfontosabb napirendi pontként. Nem áll jobban a kistérség, mint ahogy az őt alkotó települések, hasonló a költségvetése is, annyiban talán jobb, hogy sikerül egy 0 közeli állapotra kihozni. A bizottságok tárgyalták, illetve a Jegyzői Kollégium véleményezte, ezek alapján egyhangúlag fogadta el a tanács a 2011. évi költségvetést – számolt be az ülésen történtekről Aros János polgármester, a Kistérségi Tanács elnöke…
 
 


Aros János

      

Nekem volt egy módosító javaslatom, a takarítással kapcsolatban, amelyet egy cég végzett el megbízás alapján. Ezt javasoltam felbontani, és saját közcélúakkal elláttatni. Így közel 800 ezer forintos megtakarítást fogunk tudni egész évben realizálni.

A központi orvosi ügyelettel kapcsolatban igazgatóasszony jelezte felénk, hogy néhány település nem teljesíti a fizetési kötelezettségét. Ez azzal jár, hogy hiánnyal kell zárni ezt a tevékenységi kört. A jelenlegi finanszírozásban két orvossal tudjuk ellátni az ügyeletet, egyikük bent tartózkodik, a másik orvos pedig a szükséges kiszállásokat oldja meg. A hiány miatt viszont felmerült annak a lehetősége, hogy a jelenlegi struktúrával szemben vállalkozói formában láttatnánk el a feladatot. Ez olcsóbb lenne, viszont nagy valószínűség szerint a jelenlegi színvonal - amelyet már megszokott és elfogadott mindenki - romolhatna. Ezért döntöttünk úgy, hogy próbáljuk meg tovább működtetni az eddigi rendszert. Tisztelettel felkértük azokat a településeket, amelyekről tudjuk, hogy nincsenek könnyű anyagi helyzetben, hogy az általuk vállalt pénzügyi kötelezettségeket teljesítsék. Emellett alaposan megnézzük annak a lehetőségét, hogyan tudnánk hatékonyabban, akár vállalkozói formában üzemeltetni ezt a tevékenységet. A cél, hogy ez a jelenlegi színvonal megtartása mellet történjen meg.

Egyebek között kértem a támogatását a polgármester hölgyeknek és uraknak a 37-es út kritikán aluli állapotával kapcsolatban, amiben Sárospatak polgármestereként már tettem lépéseket. Most arra kértem felhatalmazást, hogy ezt megtehessem a kistérség polgármestereinek nevében is, a Kistérségi Tanács elnökeként. Azt hiszem, mindenki előtt ismeretes, hogy a 37-es út állapota némi kívánni valót hagy maga után. Ahogy már beszámoltam róla, múltkor egy kínai delegáció járt városunkban, akiknek jelenleg a kátyúkat kerülgetve kellene vállalni az itteni munkahelyek megteremtését. Tehát, addig akarhatunk bármit, míg ilyen balkáni körülmények között kell Miskolcról Sárospatakra, vagy a Bodrogközbe eljutni…
Ezért fogok most már a Kistérségi Társulás elnökeként kéréssel fordulni az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési tanács, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé, valamint a Közlekedésfelügyelet felé, hogy valami megoldást találjunk, mert így ezt nem fogjuk tudni elviselni.

 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.21./
 

            Balázsolás az óvodában

 

               
                                              

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona I. osztályos tanulói szívesen látogattak vissza régi óvodájukba – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...…
 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

2011. február 15-én, (kedden) az I. osztályos gyerekek a megújult a Carolina Óvoda és Bölcsőde épületét meglátogatták előadásukkal. A gyerekek Tímáriné Király Sarolta igazgatónő, valamint az I. osztályos tanító nénik közreműködésével egy nagyon hangulatos, szép műsort adtak az óvodásoknak. Ízelítőt azokból a versekből, dalokból, melyeket az iskola első osztályában tanultak.

 A műsor részeként - a gyermekek nagy örömére - elbábozták „Szent Gergely doktornak...” című mesét is, melyet az óvodások szájtátva hallgattak és szívesen megnéztek volna akár többször is.

Ennek a kedves „Balázs-napi” hagyománynak a felidézésével próbáltak kedvet csinálni a tanuláshoz és hívogatni, csalogatni a kicsiket az iskolások soraiba. A nagycsoportos gyerekek ezt az invitálást szívesen fogadták, hiszen már gyakran emlegetik az iskolát.
Megköszönve az ízelítőt az iskolai életből, viszonzásul az ovisok kis vendéglátást szerveztek, illetve ajándékokat készítettek vendégeiknek.

   

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.21./
 

           Comeniusra emlékezett az Irodalmi Olvasókör

 

               
                                             

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör februári összejövetelén az európai hírű cseh pedagógus, teológus, filozófus és költő, Comenius emlékét idéztük, aki 1650-től 1654-ig a híres Pataki Kollégiumban is tevékenykedett. Vendégünk volt Martinák János, a sokoldalúan képzett sárospataki ny. középiskolai tanár és irodalomtörténész, aki rendszeresen kutatja Comenius munkásságát is - számolt be Halász Magdolna, a kör elnöke...
 
 


Martinák János

 


Halász Magdolna

      

A múlt év elején a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményében a Comenius - kéziratok között kutakodva talált rá a híres polihisztor cseh nyelven írt verseire. Nem kis örömet jelentett számára a több hónapig tartó műfordítói munka, és Comenius nyolc ismeretlen verse már magyarul is olvasható, tanulmányozható. A legújabb kutatásáról a Magyar Comenius Társaság őszi ülésén számolt be, a versekből részleteket is felolvasott.

Az Olvasóköri rendezvényünk bevezetéseként az ART-ÉRT Művészeti Iskola növendékei: Molnár Anna, Kovács Dalma, Szegedi Katalin kiváló tolmácsolásában, először hangzottak el teljes terjedelmükben Comenius: a Reggeli ima, Ima esőért aszály idején, Tavasz ideje, Életünk a világon csak vándorút c. csodaszép lírai alkotásai. Csetneki József, az ART-ÉRT Művészeti Iskola jeles tanára gitárkísérettel egy csángó és egy magyar népdal előadásával színesítette az irodalmi műsort.
Dicséret illeti a Művészeti Iskola kiváló tanára, a tehetséges növedékei színvonalas közreműködését és Diósi Istvánné tanárnő szakavatott, példaértékű felkészítő munkáját.

Ezután Martinák János tanár úr: „ A vágyódás embere” Comenius költészete c. érdekfeszítő előadását hallgattuk meg. Megtudhattuk, hogy a cseh származású Johannes Amos Comenius 1592. március 28-án született Nivnicében. A rokonsága a cseh- morva testvérek „elkötelezett híve volt.”. Az ifjú Comenius a herborni akadémia valamint a heidelbergi egyetem elvégzése után Prerov városában tanított, később Fulnekben lelkészként és iskola- felügyelőként tevékenykedett. Az 1620-as fehérhegyi csatavesztés során a családját elveszítette, menekülnie kellett. Több napig egy fa kibővített odvában húzódott meg, majd a cseh testvérekkel együtt a lengyelországi Lesznó városában telepedett le. Comenius több mint egy évtizedig sikeres, elismert lelkészként és tanárként tevékenykedett. Háromszor nősült, öt gyermeke született. Sajnos a hozzátartozói meghaltak, leszármazottai nem maradtak A cseh testvérek papjuknak választották meg. 1641-ben előadások tartására, az oktatásügy megreformálása ügyében hívták meg Angliába és Svédországba.

A külföldi tartózkodása alatt kiváló diplomataként magas színtű titkos politikai tárgyalásokat is folytatott. 1647-től a cseh testvérek püspökeként is tevékenykedett. A morva testvérek Németországban kaptak menhelyet, néhány család I. Rákóczi György fejedelem támogatásával Patakra költözött, és a habán kézműves kultúra magyarországi terjesztői voltak. 1650-ben az európai hírű pedagógus elfogadta Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony meghívását, és a források szerint a híres pataki kollégium megreformálása mellett politikai szándékkal is érkezett a városunkba. Sikeres munkálkodásának egyik bizonyítéka a tervezett panszofikus iskola első három osztálya számára összeállított tankönyvei kiadása. Itt írta az eredetileg latin-német nyelven megjelent világhírű gyermek lexikont, az Orbis Pictus-t. Kedvelt tanítványa volt III. Rákóczi Zsigmond, a fejedelemasszony legkisebb fia,akiben a politikai tervei megvalósítását látta. Az ifjú fejedelem korai halála után nem maradt Patakon, elhagyta városunkat. Lesznóba, később Hamburgba költözött. 1670.november 10-én Amszterdamban távozott az élők sorából.

Megismerhettük Comenius eddig ismeretlen arcát, sokszínű, csodálatos líráját. A költemények a keresztény életfelfogása, a vallásos világnézete bizonyítéka, az európai költészet gyöngyszemei, a huszonegyedik században élők számára is esztétikai élményt , hasznos útmutatást jelenthetnek.
Nagy tisztelettel köszönjük meg Martinák János irodalomtörténész értékes előadását, a tudományos kutatómunkájához további sok sikert, jó egészséget kívánunk.

 


 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.21./
 

            Kreatív Varázssziget

 

               
                                             

 


Krenyítzkiné Sárosi Krisztina

      

A Művelődés Háza és Könyvtárában 2011. február 9-én a Kreatív Varázssziget farsangi foglalkozására került sor. Ezen a délutánon a résztvevők gipszálarcokat díszítettek festéssel. A végeredmény sok szép színes és érdekes álarc lett, amelyekkel farsangi hangulatúvá dekorálhatjuk a környezetünket - számolt be Krenyítzkiné Sárosi Krisztina gyermekkönyvtáros...


A következő foglalkozásunk időpontja: 2011. március 2. 16 óra 30 perc. A témánk: Kalandozás az állatvilágban - Parafadugó állatkák készítése. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 


 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.20./
 

       Ismét éremmel tértek vissza sportolóink a Megyeházáról

 

               
                                             

Átadták a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Legeredményesebb Sportolója díjait Miskolcon, a Megyeháza dísztermében. A kitüntetettek között két sárospataki sportolót szólítottak, Soltész Istvánt, mint a 2010-es év legeredményesebb darts versenyzőjét és Ruszó András Erik ökölvívót, akiknek az edzője Hornyák István, illetve Krai Csaba. Az átadáson jelen volt Aros János polgármester is, aki a sportolók egyéni felkészülése mellett nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy az Önkormányzat tudatosan támogatja az utánpótlás nevelését…
 
 


Aros János

      

Nagy büszkeség számomra, hogy ismét eljöhettünk erre a díjátadó ünnepségre és ismét két kitűnő sárospataki versenyző gyűjteménye gyarapodott egy-egy értékes díjjal. A két érintett sportág edzői szinte hazajárnak ide a díjátadásokra, hiszen Krai Csaba és Szabó Teri is többször vethette már át ezt a díjat itt a megyén és Hornyák István is. Ők szintén válogatott szintű versenyzők és az ő tanítványaik közül most már egyre többen érik el azt a szintet, hogy ebben a kitüntetésben részesülhetnek. Büszkék vagyunk rájuk!

Négy évvel ezelőtt tűztük célul magunk elé, hogy elsősorban az utánpótlás nevelésre fogunk koncentrálni. Ennek a célkitűzésnek az eredménye már látszik, hiszen a tavalyi díjátadáson is több versenyző érte el ezt az értékes kitüntető díjat, amely ennek a munkának köszönhető.
Úgy tűnik, hogy az elmúlt négy évben befektetett, elsősorban humánerő, energia lassan kezdi meghozni a gyümölcsét. Ezek a gyümölcsök lassan beérnek, most már az eredmények is érkeznek.

A költségvetésünkben ahhoz képest, amilyen munkát végeznek a testnevelők, az edzők és maguk a versenyzők, csak egy kis összeggel tudjuk támogatni a sportot. Egyre inkább szükség lenne, ennél sokkal nagyobb támogatásra is, hiszen látható, hogy a fiatalok szabadideje hasznos eltöltésnek szervezése sajnos leszálló ágban van. Más tevékenységek kerülnek előtérbe, és ez ellen nekünk tenni kell - tehát továbbra is támogatásomról biztosítom a sportot.
 

 
 
Soltész István

Hornyák István

Ruszó András Erik

Szabó Teri


Krai Csaba

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.20./
 

Táncház a Zsindely Népzenei Együttessel

 

               
                                             

 


dr.Téglás Zsolt

      

A sárospataki Zsindely Népzenei Együttes és a Vay Miklós Szakképző Iskola közös szervezésében első alkalommal rendeztek táncházat a városi sportpálya tanéttermében. A rendezvényre ellátogató 60-70 fős közönség között egyaránt képviseltették magukat a sárospataki kisgyermekes családok, gimnazisták, főiskolások, néptáncosok és természetesen a szakképző iskola tanulói, tanárai is - számolt be dr.Téglás Zsolt az együttes vezetője...

Farsangi időszak lévén frissen sütött fánk és a diákok által készített, festett motívumos csuporban kínált meleg tea tette gazdagabbá a hagyományápoló programot. Ezúttal a széki táncrenddel ismerkedhettek meg a résztvevők a késő estig tartó, jó hangulatú mulatságban, melyet a Zsindely Zenekar a Most múlik pontosan…(Quimby-Csík) slágerrel zárt.

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.20./
 

            Felnőtteknek tartottak egészségügyi szűrést a lakótelepi óvodában

 

               
                                             

Egészségügyi szűrést szerveztünk a Carolina Óvoda és Bölcsőde megújított épületében a lakótelepi és környékbeli lakosok részére, amire a Sikora Attila alpolgármester, illetve Szvitankó Tamás önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke segítségével került sor - számolt be a sok lakót megmozgató szűrésről Keresztúri Ferencné, a Rendelőintézet vezetője…
 
 


Keresztúri Ferencné

      

Belgyógyászati szűréseket végeztünk, vércukorszint, koleszterin, vérnyomás, testsúly, valamint légzésfunkció vizsgálatokat, orvosi szaktanácsadással. Ezen a szűrésen több mint 100 fő jelent meg, akik között nagy meglepetésünkre elég sok volt a fiatal. Ennek nagyon örültünk, hiszen ők már remélem minden évben részt fognak venni a szűréseken.

Szükség esetén a részvevőket háziorvoshoz, illetve szakrendelésen való megjelenésre javasoltuk. Az Egészségház dolgozói nagyon szívesen jönnek ezekre a szűrőprogramokra, most is vagyunk 10-12-en Markovics doktor úr vezetésével. Ők ezt szívügyüknek tekintik és minden díjazás nélkül, szívesen jönnek és még a szervezésben is segítenek.

Sikora Attila alpolgármester, a Lakótelep városrész önkormányzati képviselője elárulta, hogy az ötletet Végardóról vették, ahol a tavalyi év során indultak el először ezek a szűrések…

Az ottani tapasztalatok azt mutatták, hogy nagy igény van rá, ezért gondoltuk, hogy itt a Lakótelepen is sikere lesz, hiszen sok idősebb ember él itt, akiknek már az Egészségházba való felsétálás is nehézséget okozhat. Ezért próbáltuk megszervezni itt a lakótelepi óvodában.
Köszönjük, hogy a Rendelőintézet dolgozói ezúttal is szabadidejűkből áldoztak a lakosságért.

Azt tapasztaljuk, hogy az újonnan átadott, kellemesen berendezett óvodába szívesebben eljönnek az emberek ilyen szűrésre, mint az orvosi rendelőbe, hiszen az orvosi rendelő már eleve a betegséget juttatja eszükbe – tette hozzá Szvitankó Tamás.

 


Sikora Attila

Szvitankó Tamás

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.20./
 

        Év Sportolója Díjátadó Ünnepség

 

               
                                           

Átadták a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Legeredményesebb Sportolója díjat a Megyeháza dísztermében. Köszöntőjében Riz Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke saját példája alapján arról beszélt, hogy milyen kemény, kitartó munka és lemondás árán születnek a sporteredmények. Elmondta: a díjat kapó 35 sportoló között vannak, akik világversenyen szerepeltek, vannak, akik országos bajnokságokon álltak helyt, vagy a sportáguk megyei versenyrendszerében nyújtottak kimagasló teljesítményt.
 
 


Riz Gábor


Prof. Dr. Besenyei Lajos

 

      

Prof. Dr. Besenyei Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviseletének elnöke beszédében hangsúlyozta: a munka, kitartás, szorgalom, tehetség nagyértékű szavak, kiváltképpen akkor, amikor a mai, értékvesztett világban a fiatalok tanulás és munka nélkül akarnak elérni gyors sikert.

Az eseményen részt vett Balogh Gábor, a Miniszterelnök sportügyekért felelős tanácsadója, olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok öttusázó. Kiemelte: a Kormány eltökélt a sport hosszú távú, egységes támogatásában, amellyel megalapozható a hazai sport jövője. Példaértékűnek nevezte, hogy Magyarország a kilencedik helyen áll az Olimpiai Éremtáblázatban.

A díjátadón elhangzott: immár kilencedik esztendeje február a sport ünnepe is. Ekkor köszöntjük a megyében működő sportágak legjobb sportolóit és edzőit. A Megyei Közgyűlés és a megyei sportvezetés fontosnak tartja, hogy az arra érdemesek egész évi munkáját megköszönve erősítse a sport fontosságát. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye legeredményesebb sportolója díjra a megyében működő szövetségek javasolják sportáguk 2010. évi eredménye alapján a legjobb sportolót. Azon sportágak, melyek nem rendelkeznek megyei szövetséggel a nyilvános felhívásra tehettek javaslatot egyesületük révén.

A díjátadón köszöntötték azt az Év Sportolóját is, aki nem csak 2010-ben, hanem az elmúlt évtizedben Borsod-Abaúj-Zemplén Megye egyik legeredményesebb sportolója volt. Négy téli olimpián képviselte hazánkat, mindvégig Borsod-Abaúj-Zemplén megyei sportolóként. Sebestyén Júlia műkorcsolyázónak, a TVSE versenyzőjének Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke adta át a díjat.

Sárospataki díjazottak:

2010. év Legeredményesebb dartsosa: SOLTÉSZ ISTVÁN, a sárospataki Sorompó Darts Club versenyzője. 2010. évi legjobb eredménye: Megyei összetett bajnokság 1. hely. A sportoló edzője: HORNYÁK ISTVÁN

2010. év Legeredményesebb ökölvívója: RUSZÓ ANDRÁS ERIK, a Sárospataki Torna Klub versenyzője. 2010. évi legjobb eredménye: Serdülő országos bajnokság 1. hely. A sportoló edzője: KRAJ CSABA

További díjazottak:
M. Bíró Liza sajtóreferens

 


Balogh Gábor


Dr. Mengyi Roland

 További  fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.19./
 

Mandala ablakképek matrica festékkel

 

               
                                           

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában rendszeresen használtuk a matrica festéket az évszakhoz, ünnepekhez kötődő formák festésére.
Most a délutáni szabadidő hasznos elöltéseként ismerkedtünk meg az osztályommal a mandalafestéssel – számolt be Omelka Lászlóné
 
 


Omelka Lászlóné

      

Rövid történeti áttekintést tettünk. A szanszkrit mandala szó jelentése „kör” és „középpont” is egyben, mind a látható külső világot (kör), mind pedig a tudat és a test belső világát (középpont) szimbolizálja.
A mandalák minden kultúra eredeténél, minden ember gyökereiben ott vannak. Európában ezt a gótika rózsaablakai tanúsítják. A kelták, az indiánok, a hinduk, a buddhisták, egyszóval minden kultúra foglalkozott mandalákkal – minden bizonnyal harmonikus formájuk és nyugtató hatásuk miatt.

Az oktatásban egyre inkább elterjed a mandalafestés; elsősorban terápiás célokkal alkalmazzák, hiszen a legelevenebb gyerek is megnyugszik az elmélyült munka közben. Mi pedig továbbindulhatunk ezen az úton, rálelhetünk bárhol a bennünket körülvevő világban az egyetemes rendet tükröző mandalákra, akár egy hópehely tökéletes kristályszerkezetében, egy virág szirmainak elrendezésében.
 

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.19./
 

Lábtenisz diákolimpia országos döntő – Kazincbarcika

 

               
                                             

2011. február 12-13-án Kazincbarcikán rendezték meg a lábtenisz diákolimpia III-IV. korcsoportjának országos döntőjét. Nemenként 2 szakágban (páros és hármas) küzdöttek a csapatok a helyezésekért. Szombaton a párosok, vasárnap pedig a hármasok versenye zajlott - küldte a tudósítást Gönczy Zoltán edző...
 
 


Gönczy Zoltán

      

A lányok versenyében egyedül a ME Árvay József Gyakorló Általános Iskolájának sportolói jutottak mindkét szakágban 2-2 csapattal a legjobb 12 közé. A megjelent csapatok között 3-4 iskola kifejezetten lábtenisszel foglalkozott, a többiek pedig a futball területéről kalandoztak át erre a területre. Köztük is voltak, akik már több éve, és voltak akik csak mostanában ismerkedtek meg e nagy koncentrációt (minden hiba pontvesztéssel jár) és különleges technikai képességeket igénylő sporttal.

Az árvays lányok ebbe az utóbbi kategóriába tartoztak, hiszen csak november közepe óta heti egy alkalommal gyakoroltak a versenyekre. Szerencsére a labdarúgásból áthozott képzetségük felgyorsította fejlődésüket. Ennek köszönhetően a párosok döntőjében 4. és 9. helyezést, a hármasok versenyében pedig 5. és 6. helyezést értek el.
A csapatok tagjai: Molnár Dóra, Szuromi Gréta, Osztroha Petra, Illés Erika, Preszoly Fruzsina, Maczkó Gréta, Aranyosi Anett. Betegség miatt nem utazott: Kardosi Blanka.

 

További fotók >>>

ME Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2011.02.19./
 

Újabb pályázatok kerülnek kiírásra

 

               
                                                                    

Jelentős pályázati forrásra számíthat az Új Széchenyi Tervből az Észak-magyarországi régió. Aros János Sárospatak polgármestere, mint a Régiós Fejlesztési Tanács környezetvédelemért felelős miniszteri képviselője sajtótájékoztatóján hívta fel a figyelmet a pályázati lehetőségekre…
 
 


Aros János

      

Február 7-én vettem részt az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács soros ülésén, ahol 15 napirendi pontot tárgyaltunk. Többek között a regionális fejlesztési tanács 2010. évi beszámolóját fogadtuk el, valamint a 2011. év első negyedévi pályázati kiírások megjelenéséről döntöttünk.
A kiírások kapcsán jelentkező pályázói visszalépéseket tudomásul vettük, hiszen nagyon sok önkormányzat került olyan helyzetbe, hogy a korábban kitűzött célokat nem tudja tartani - ennek elsősorban anyagi okai vannak, az önerőt nagyon kevesen tudják most már hozzátenni. Egy-egy pályázat esetén az 5 vagy 10%-os önerő előteremtése nagyon komoly gondokat okozhat.

A rehabilitációs szolgáltatás fejlesztésére rendelkezésre álló források növeléséről döntöttünk, plusz kétmilliárd Ft fog majd rendelkezésre állni.
Ami nagyon fontos volt még, zárt ülésen a 2011-13 időszakra vonatkozóan 4-5 számjegyű útfejlesztésekről döntöttünk. Ezzel függ össze, hogy a napokban kezdeményezni fogom a 37-es út mellet élő települések vezetőinek az egyeztetését, ugyanis az út állapota kritikán aluli. Mindenképpen szükségesnek tartom egy együttes fellépést, egy kérést, valamilyen formában, hogy uniós források kihasználásával ennek az útnak a rendbetételét mihamarabb meg kell kezdeni, mert ilyen út mellett hiába várjuk, hogy jöjjenek a befektetők, a turisták, a látogatók. - itt határozott lépéseket kell tennünk.
Ami még Patakot érinti, a zárt ülés keretében a Település rekonstrukciója az árvíz sújtotta településeken című pályázati kiírásra beérkezett pályázatokról tartottunk egy megbeszélést. Kb. 4 milliárd Ft-ra lehet majd számítani, egy előzetes regisztrációs pályázaton leadott igények alapján. Ebben Sárospatak is részt kíván venni több mint 100 millió forinttal. Jó reményünk van rá, hogy a március végén kiírt tényleges pályázaton ezzel az összeggel szerepelni tudunk. A beérkezett igény jóval több, ennek a duplája, közel 8 milliárd forintra érkezett igény, hisz tudjuk, környékünket az árvíz, és belvíz jelentős mértékben sújtotta.

Itt döntöttünk a 2011. évben kiírandó pályázatokról is, amelyeket a honlap segítségével szeretnék a lakossággal megismertetni. Kérem, hogy nézzék át, amennyiben valakinek kérdése van, azt lehetősége lesz a NORDA vezetőinek személyesen feltenni, mivel előre láthatóan február utolsó, vagy március első hetében kezdeményezek a pataki vállalkozók részére egy közös összejövetelt, tájékoztatót a Széchenyi terves pályázatokkal kapcsolatban. Erre meghívást fog kapni a NORDA igazgatója is, ha a meghívást elfogadja, akkor a Borsodi Iparkamara elnöke is. Kérek mindenkit, hogy tájékozódjon erről az időpontról a honlapon, várunk mindenkit, remélem, hogy tudunk segíteni ebben a nehéz helyzetben is, hogy minél több pályázati lehetőséget használjanak ki a pataki vállalkozók.

 


Cziczer Katalin
/2011.02.18./
 

Ülésezett a Kistérségi Jegyzői Kollégium

 

               
                                           

Február 14-én hétfőn tartotta a soron következő ülését a kistérségi Jegyzői Kollégium, melynek legfontosabb témája a Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetése volt. Ehhez kapcsolódóan a jegyzők megtárgyalták a központi orvosi ügyelet költségeihez történő hozzájárulás mértékét valamint a 2010. évről áthúzódó tartozásokat - nyilatkozta dr. Komáromi Éva...
 
 


dr. Komáromi Éva

      

További javaslatként fogalmazódott meg, hogy a tartozást felhalmozó önkormányzatok tegyenek meg mindent a tartozások kiegyenlítése érdekében. Amennyiben ez nem történik meg, veszélybe kerülhet a feladatellátás jelenlegi formában és minőségben való biztosítása, éppen ezért Rendelőintézet vezetője felhatalmazást kapott arra, hogy vizsgálja meg a központi orvosi ügyelet vállalkozás formájában való működtetésének lehetőségét.

A Jegyzői Kollégium elfogadásra javasolta a Kistérségi Munkaszervezet cafetéria szabályzatának módosítását. A költségvetést érintő valamennyi kérdés megtárgyalása és a kérdéseinkre kapott válaszok után a 2011. évi költségvetésről szóló határozat elfogadását javasolta a Jegyzői Kollégium a Társulási Tanács részére.

Egyéb ügyek között tájékoztatót kapott a hallgatóság a 2011. évi beruházási elképzelésekről, területfejlesztési feladatokról és a folyamatban lévő pályázatokról.

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.18./
 

Dr. Dankó László viszi tovább az Újbástya ügyeit

 

               
                                                                    

A Sidinfo Nonprofit kft-vel kapcsolatos kérdések az utóbbi időben élénken foglalkoztatták a város közvéleményét. Ez a kft üzemeltette az Újbástya Rendezvénycentrumot, amelyet az Összefogás Tokaj Világörökségéért program keretében építettek. A Sidinfo Kft ügyvezetése az elmúlt hetekben lemondott. A testület legutóbbi ülősen engem azzal a felkéréssel választott meg ügyvezető elnöknek, hogy a kft folyamatban lévő ügyeit a következő időszakban vigyem tovább, azzal a változással, hogy magának az Újbástya épületének kezelése A Művelődés Háza és Könyvtára égisze alá kerül - nyilatkozta Dr. Dankó László
 
 


Dr. Dankó László

      

A Sidinfo Kft neve egyébként Sárospataki Idegenforgalmi és Szolgáltató kft-nek a rövidítése. Ebből következően terveink szerint a Sidinfo Kft-re jövőre is a városi és környékbeli turizmus fejlesztése tekintetében számít a város vezetősége.
A mostani állapot szerint a Sidinfo a következő hónapokban alkalmazottak nélkül fog tevékenykedni. Magam is társadalmi munkában vállaltam el az ügyintézést. Természetesen, mivel közhasznú nonprofit kft-ről van szó, felügyelő bizottságát továbbra is működtetni fogja a tulajdonos, a Sárospataki Önkormányzat.

A kft azért nem szűnik meg, mert terveink szerint az Újbástya épületében a következő időszakban a nemzetközi együttműködések, illetve a magyar kormányzati tervekkel összefüggésben, összehangoltan, a Tokaji Történelmi Borvidék világörökség kultúrtáj programhoz kötődően kapna szerepet. Ugyanis az elfogadásra váró világörökségi tervnek megfelelő kezelési terv elkészítésében, illetve a világörökség-gondnokság elhelyezési kérdéseiben fordultunk ajánlatokkal az ezzel összefüggő, illetékes magyar kormányzati szervezetekhez.

 


Cziczer Katalin
/2011.02.18./
 

Balassi-emlékest A Művelődés Háza pódiumtermében

 

               
                                                                    

Február 14-én – Bálint napján – Balassira, a reneszánsz költőre emlékezett a nagy számú közönség. A korabeli hangulatot a Bodrog Néptánc Együttes bemutatója teremtette meg, majd Dr. Komáromy Sándor tanár úr idézte fel a magyar nyelvű költészet megteremtőjének életét, és tevékenységét. Előadásában ismertette munkásságának három nagy területét: szerelmi költészetét, vitézi énekeit, és istenes verseit. Az előadás során Czabányi Attila, Földházi István, és Nagy Zsolt tolmácsolásában meghallgathattuk a hivatkozott költeményeket is - nyilatkozta Kövér Sándorné, a könyvtár vezetője...
 
 


Dr. Komáromy Sándor

      

Az előadó természetesen kitért Balassi Bálint életének sárospataki vonatkozásaira is. Az emlékest során egy igazi reneszánsz ember portréja rajzolódott ki, akinek az életét a vitézi élet, a szerelem, és a költészet iránti feltétlen elkötelezettség hatotta át.
Halála is olyan volt, mint az élete. Miután Esztergom ostrománál súlyosan megsérült, inkább a vitézi halált választotta, mint a lábak nélküli, nyomorék ember életét.

Az előadás időpontja tudatos választás volt. Amikor egyre több külföldi divatirányzat zúdul ránk, különösen fontos, hogy a magyar kultúra kincseit se feledjük. Balassi Bálint élete, személyisége nagyon is jól rímel erre a napra.

Az összejövetel a Wass Albert Kör és A Művelődés Háza és Könyvtára közös szervezésében került megrendezésre.
 

 
Kövér Sándorné

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.17./
 

A fejedelemasszonyról sem feledkeznek el Zsuzsanna napon

 

               
                                                                              

2011. február 18-án pénteken 18 órakor a Rákóczi Vár Múzeumában Dr. Dienes Dénes professzor úr és a Református Templom Énekkara szolgál névnapi köszöntővel a Zsuzsanna nap előestéjén. Sárospatak egykori Nagyasszonya emlékét hálával őrizheti az utókor, hiszen egész élete példaadás volt hitből és hazaszeretetből, törekvései ma is helytállóak, hiszen a tehetségek kiművelését, a természeti erőkön alapuló gazdálkodást és a közjót szolgáló törvényeket nem nélkülözheti egyetlen élni akaró közösség sem.

Szeretettel várnak nyitott szívvel minden érkelődőt erre a rövid szívélyes eseményre, mellyel múltunk nagy értékű szeletének megbecsülésében vehetünk részt, hiszen Lorántffy Zsuzsanna gazdag épített, tárgyi és szellemi örökséget hagyott az utókorra, melynek megőrzése és továbbadása a ma élők kiváltsága.
 
 


Református Lelkészi Hivatal
/2011.02.17./
 

I. BODKÖ – RETRO KUPA VÁROSI ÖREGFIÚK TORNA

 

               
                                                                             

A sárospataki Árvay József Gyakorló Általános Iskola tornacsarnoka ad otthont február 26-án – szombaton – az I. Bodkő – Retro Öregfiúk Labdarúgó Teremtornának. Annyira komolyan veszik a szervezők az öregfiúk elnevezést, hogy a tornán csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik már betöltötték a negyvenedik életévüket...

Maximum 12 tagú csapatok jelentkezését várták a szervezők, akik a tízezer forintos nevezési díjért nem csupán a kupáért vetélkedhetnek, de a torna végeztével kapnak egy vacsorát is, hiszen a csatározások után még szeretnék a sportbarátokat egy kicsit együtt tartani. A jelentkezési lapok kiküldése után, három (!) nap alatt, mind a nyolc kiadó helyre érkezett csapatnevezés.

A sorsolást február 21-én, hétfőn, 18 órakor tartják a sárospataki Polgármesteri Hivatal díszteremében. Az eseménynek főtámogatója is van, a Bodkö Kft „személyében”. A versenybizottság tagjai: Preszoly András, Vachter Tamás, Tóth István és Belicza János. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel látnak, az ingyenes rendezvényen.
 


Törő Gábor
/2011.02.16./
 

Nem ment ki a divatból a bélyeggyűjtés

 

               
                                                                    

Néhány évtizeddel ezelőtt még nagy divat volt a bélyeggyűjtés, de ha ma egy fiú azzal hívná fel a lányt a lakására, hogy jöjjön, nézze meg a bélyeggyűjteményét, a lány valószínűleg mosolyogna. Ennek ellenére sokan összegyűltek február 10-én A Művelődés Háza emeletén, ahol a Városi Bélyeggyűjtő Kör bélyegbörzét szervezett. Vezetőjük, Dr. Nagy László ny. főiskolai tanár lelkesen beszélt a bélyeggyűjtésről…
 
 


Dr. Nagy László

      

Nagyon szívesen beszélek erről a témáról, amiről hosszú előadást is lehetne tartani. Annál is inkább, mert koromnál fogva nagyon régóta - 10 éves korom óta - gyűjtöm a bélyeget. Az motivált bennünket a mai börze megszervezésére, hogy volt kétszázharmincezer szervezett bélyeggyűjtő Magyarországon ezelőtt még 20-25 évvel, most pedig 5000 körül van a számuk.

Nagyon sok más terület van, ami elvonja a felnövekvő nemzedéket a bélyeggyűjtés örömétől. Egyrészt ott van a számítógép, a mobiltelefon, a CD lejátszó, stb. Ez egy pici szelete az életnek, ami nagyon sokat ad, különösen a felnövekvő nemzedéknek. Rengeteget tanulhat a gyerek belőle. Jeles történelmi személyek vannak a bélyegeken, történelmi személyek, a magyar flóra, az állatvilág és a jeles épületek sora.
Kuriózumok is vannak a bélyegekkel kapcsolatosan, amikben elsők vagyunk a világon. Például 1930-ban mi nyitottuk meg az első, csak tisztán Bélyeg Múzeumot. Ez egy csodálatos dolog. Ma olyan gazdag ez a múzeum, hogy a világ szinte összes bélyege benne van, még II. Erzsébet angol királynő gyűjteménye sem éri el a múzeum gyűjteményének a szintjét.

 
Egy másik érdekesség Sárospatakkal függ össze: megjelent folyóiratunkban, a Bélyegvilágban, hogy Budapest után Sárospatak az a város, melyhez kötődően legtöbb postabélyeget adták ki. Miért? Mert az 1531-ben alapított Református Kollégium diákjai Patakhoz kötődtek. Itt van a híres Református Kollégium, A Művelődés Háza, a tanítóképző épülete, és a rengeteg szobor, híres történelmi személyiségekről, II Rákóczi Ferenc, I. Rákóczi György, Lorántffy Zsuzsanna, Zrínyi Ilona, a rengeteg híres pataki diák, Kossuth Lajos, Kazinczy Ferenc, akinek pont két évvel ezelőtt, születésének negyed évezredes évfordulóján bélyegblokkot adtunk ki

Számomra nagyon megtisztelő, hogy több évtizede a Magyar Posta Bélyegkiadási Bizottságának a hangadója vagyok. Már most megterveztem, hogy mit adjunk ki 2020-ig. Egy-másfél évvel előtte adjuk le a Magyar Posta felé a terveket, mindig december folyamán. Tehát most decemberben leadtuk a 2013-as dolgokat, és csak ötvennel osztható számok jöhetnek szóba visszafelé, jeles történelmi események, és jeles személyek születési évfordulóiról - mert halálévforduló már nem férne bele a bélyegekbe, annyi jeles személyünk volt. Ez egy nagyon szép dolog, hogy így alakul, s így színesedik a magyar bélyegpaletta.

Van egy nagyon kedves kassai magyar író, aki egy gyönyörű mondatot mondott a bélyegről: „A bélyeg felragasztható halhatatlanság.”. Ez azt jelenti, hogy aki szereti a bélyeget, fel tudja ragasztani, gyönyörködik benne, mert szépek a magyar bélyegek.

A Bélyeggyűjtő Szövetség tulajdonképpen az összes Magyar Posta bélyeget eljuttatja a gyűjtőkhöz. Amennyi rá van írva a bélyegre, ugyanannyit kellett fizetni érte. Ennek az értéke növekszik, mivel a postai tarifa is növekszik, egy év alatt 80-ról 90 forintra.
Az mindig nagyon értékes bélyeg, amin valamit a nyomdában elrontottak. Ilyen az ún. kőbányai bélyeg, mely 50 fillérről lett nyomva az 1860-as években. Véletlenül harmincöt fillért nyomtattak ugyanabban a színben. Ebből két példány van a világon, és egy magyar vállalkozói garnitúra megvette, 38 millió forintért, s a Bélyeg Múzeumban letétbe helyezte, hogy megőrizzék megfelelően légkondicionált helyiségben.
A bélyeggyűjtés olyan hobby, ahogy valaki a horgászatot szereti, valaki a vadászatot, valaki kicsi korában papírszalvétát gyűjti, régen a gombot az ingről, kabátról, a bélyeggyűjtés is csak egy kicsi szelete az életnek, nem ez a fő tevékenység az ember életében. Miért változott meg a gyűjtés iránti igény, miért mérséklődik? Azért is, mert szociálisan nem vagyunk olyan jó helyzetben, hogy mindenki megengedhetné magának ezt a drága hobbit, hiszen ez drága hobbi, mint a vadászat. Bár levélről leáztatott bélyeg is lehet a gyűjtés kezdete, az nem kerül pénzbe…

Hogyan kapcsolódhatnak be az érdeklődők a Bélyeggyűjtő Körbe?

Az érdeklődők úgy tudnak bejutni, hogy eljönnek a diákbörzére, vagy a felnőttek összejövetelére. Van bélyegkör a Gyakorlóiskolában és a Református Általános Iskolában, ahol minden érdeklődő gyereket szeretettel fogadunk. 1000 forint a tagdíj, de van hová kötődnie a gyereknek. Kap erről egy szép kis igazolványt, s kap egy csomó ajándékot, egy blokkot, amely 500 forintba kerül, de egy év múlva eladhatja 1000 forintért.
Ma is beléptek többen felnőttek, itt a bélyegbörzén. Ez is célunk volt, hogy ne csak a gyerekek érdeklődését keltsük fel, hanem a felnőtteket is összefogjuk. Mi ezzel gazdagítjuk A Művelődés Házát, amivel van megállapodásunk, az előző évben kötöttünk, hogy mi itt rendezvényeket tartunk.
Például október elején Rákóczi hamvainak hazahozatalának százhatodik évfordulójához kötődően II. Rákóczi Ferenchez, ill. a családfához kötődően nagyon sok bélyeget ki fogunk állítani vagy itt a teremben, vagy az Újbástyában, ahol helyet kaptunk.

A neves magyar személyeket illetően itt volt A Művelődés Házában a 28. országos ifjúsági bélyegkiállítás 1990-ben. Akkor a Tanítóképző épületéről nagyon szép postabélyeget állítottak ki. Ezen kívül a Református Kollégiumról és a várról is több bélyeget adtak már ki, hasonlóan a rengeteg íróról, költőről, politikusról, aki itt végzett, gazdag a tárház, több mint százról van szó, s ezeket már a Bélyegvilágban már megjelentettem, ott van a szép képe ezeknek a bélyegeknek és a leírása, hogy ki és mikor, miért adta ki.

Mikor tartják a foglalkozásokat?

Megegyeztünk A Művelődés Házával, hogy minden hónap első hétfőjén itt találkozunk - a felnőttek - és ha húsvét, vagy pünkösd másnapjára esne ez a nap, akkor utána következő hétfőn tartjuk ezeket az összejöveteleket. Nyáron du. 5 órakor, télen 16 órakor. Nyáron két hónap szünetet tartunk, mert mindenki üdül, július augusztusban.
A Református Általános Iskolában havonta tartunk szintén összejövetelt a gyerekeknek. Oda meghívjuk a többi iskolák tanulóit is, vagy a kiállításokra is bejönnek, ahogy ma is eljöttek sokan. Ezek között kevés volt a szervezett gyűjtő, de aki nagyon érdeklődik, máris csatlakozhat.

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.16./
 

Generációk Egymásért

 

               
                                                                    

A "Generációk Egymásért" program keretén belül a Nyugdijas Jógázók nyílt napot tartottak, melyre meghívták más szakkörök, szervezetek tagjait. Szép számmal vettek részt a nyugdíjasok ezen a hagyományos jógafoglalkozáson. Ők már tudják, hogy a rendszeres jógázással egészen idős korukig megőrizhetik szervezetük vitalitását és egészségét - számolt be Jaskó Gézáné jógaoktató...
 
 


Jaskó Gézáné

      

A jógagyakorlatok erős hatást gyakorolnak a testre és a szellemre, hatnak az izmokra, az ízületekre, a légzésre, a szívműködésre, az idegekre, a keringési és nyirokrendszerre, az összes szervre és mirigyre, valamint az elmére, illetve a pszichére.
Az ászanák (jógagyakorlatok) pszichoszomatikus gyakorlatok, amelyek erősítik és kiegyensúlyozzák a teljes idegrendszert, s harmonizálják a gyakorló lelkiállapotát.
Az emberek többsége felszínesen és elégtelenül lélegzik, ezért a jógafoglalkozások lehetőséget nyújtanak a teljes jógalégzés elsajátítására, amely elengedhetetlen feltétele az anyagcsere-funkció zavartalan működésének. A lassú, mély légzés javítja a test vérellátását és az erőnlétet.
Aki jógázik, életörömre, erőre és bátorságra tesz szert. Az egészség és a hosszú élet legfontosabb pillérei közé tartoznak az ászanák és a pránajámák (testgyakorlatok és légzőgyakorlatok).

A Nyugdíjas Jóga helye és időpontja megváltozott!  Helye: a Főiskola táncterme minden hétfőn 9 óra 30 perctől.

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.16./
 

Ismét megjelent a Sárospatak újság

 

               
                                                                             

Örömmel tájékoztatom Sárospatak lakosait, hogy végre megjelent a Sárospatak újság a korábbi formátumban. A korábbi ciklusokban évi 8 millió forintot költött el az önkormányzat az újság megjelentetésére, ami havi egyszeri megjelenést jelentett. Ezt soknak tartotta az akkori képviselőtestület, ezért döntött úgy az előző ciklus elején, hogy ennek az összegnek feléből, tehát 4 millió forintból havonta kétszer megjelenő, s az ikervárossal – Újhellyel - közösen megjelenő újságból fogjuk tájékoztatni a lakosokat – idézte fel a korábbi megoldásokat Aros János polgármester…
 
 


Aros János


Prokop Viktor

      

A ciklus végén már nagyon sok észrevétel és kritika érkezett hozzánk az újsággal kapcsolatban, s a lakosok kifejtették igényüket egy önálló sárospataki lappal kapcsolatban, mely valóban közéleti tájékoztatást folytat, patakról szól a patakiaknak, saját szerkesztésében.
Ezért döntöttünk úgy az előző év végén, hogy erre egy összeget fogunk elkülöníteni a költségvetésünkben, ami a korábbinak ismét a fele, kétmillió forint. Mivel nagy az igény az újságban megjelent hirdetésekre, ezért reményeink szerint ezt az összeget jelentősen tudjuk csökkenteni. Az újság főszerkesztője Prokop Viktor sárospataki lakos lett, aki a Zemplén TV munkatársa, s a környéken, más településen is végez szerkesztői feladatokat.

A Sárospatak újság első száma már megjelent. A hozzánk eljuttatott észrevételek alapján azt hiszem jó úton haladunk ahhoz, hogy a lakosságnak megfelelő, havonta megjelenő közéleti Sárospatak újságot jelentessünk meg. Kérek tisztelettel mindenkit, hogy észrevételeit juttassa el hozzánk, valamint lehetősége van mindenkinek, magánszemélynek, közösségnek, egyesületeknek, civil szervezetnek, hogy az általuk vélt, sárospatakiakat érintő kérdésekkel kapcsolatban cikkeket juttassanak be, hiszen komolyan gondoljuk, hogy ezt az újságot a patakiaknak kell szerkeszteni, és patakiakról kell szólnia.

Most, hogy megjelent a Sárospatak újság, mindenki láthatja, hogy megvalósult az a cél, amit a testületi ülésen a képviselők megszavaztak, hogy színes legyen, sokoldalú, több témát is feldolgozzon, illetve az információk hátterét is megmutassa – ismertette Prokop Viktor a legfontosabb koncepciókat…

Ez mind megvalósult az első szám alapján, hiszen ha a költségvetést megnézzük, részletesen kaphattak információt belőle az emberek – és ez minden hónapban így lesz. Az adott hónap legfajsúlyosabb témáját fogjuk feldolgozni, elemezni, s ehhez természetesen háttér információval szolgálni. Az is látszik, hogy külön rovatok vannak, igyekszünk a város minden szeletét lefedni, az egyházaktól a civil szervezetekig, az iskolákig, a rendőrségig, mindenki legyen benne. Az újság sokszínűségét mindenki tapasztalhatta, és azt is, hogy a fotók kisebbek, ugyanis nem képes újságot terveztünk, hanem valós mondanivalóval rendelkező szöveges, szépen szerkesztett újságot. Remélem, hogy mindenki ezt tapasztalja, ha forgatja az újságot vacsora után.

A jövőt illetően továbbra is megmarad benne ez a tagozódás. Már nagyon sok megkeresés érkezett különböző civil szervezetektől és intézményektől. Legyen az bármilyen fenntartású - megyei, egyházi, városi - mindenkire sor fog kerülni. Mindenkinek elmondtam, hogy az arányosság, illetve fajsúlyozás alapján fognak megjelenni a róluk szóló cikkek. A 8 oldalas terjedelem bizonyos korlátokat szab - nem férhet bele egyszerre minden - de mindenkinek a saját környezetéről a legfontosabb témákat fel fogjuk dolgozni, s meg fogjuk ismertetni a lakossággal.

 


Törő Gábor
/2011.02.16./
 

Országos döntőbe jutottak a fuvolisták

 

               
                                                                   

Az Oktatási Minisztérium 3 évente hirdeti meg a zeneiskolák továbbképző évfolyamaira járó tanulók országos versenyét. Idén is a fuvolisták vállalták be a megmérettetést,aki két produkcióval vettek részt a debreceni (5 megyés, B-A-Z Megye, Sz-Sz-B Megye, Heves Megye, Hajdú-Bihar Megye, és Jász-Nagykun- Szolnok Megye) területi válogatón - számolt be Karacs Mónika felkészítő tanár...
 
 


Karacs Mónika

      

A neves hangszeres művészekből álló zsűri pontozta az 5 területi válogatót. A patakiaknak február 9-én kellett tudásukat bemutatni. A Bánkuti Mariann (fuvola), Makláry Karina Dária (fuvola) Karacs Martina (fuvola) Tarnavölgyi László (zongora) összeállítású kamaracsoport 51 pontot ért el, míg a Bánkuti Mariann, Karacs Martina, Tarnavölgy László által előadott másik mű 54 pontot kapott a zsűritől.

Az Oktatási Minisztérium a döntőbe jutás ponthatárát 52 pontnál húzta meg, ami azt jelenti, hogy a trió bejutott a szentendrei döntőbe, míg a kvartett 1 ponttal, de sajnos lecsúszott a továbbjutás lehetőségéről.
Így március második hétvégéjén a trió a verseny döntőjében méretteti meg magát, ahova az országos selejtezőkről a legjobb 19 kamaracsoportja jutott be.
Felkészítő tanárok Karacs Mónika és Fridl Andrásné.

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.16./
 

Futballcsapatunk idei első győzelmének örülhetünk!

 

               
                                                                    

Együttesünk megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. Az elmúlt hetekben heti öt alkalommal tartottak erőnlétet fejlesztő gyakorlatokat. Az alapozás következő lépcsője az edzőmérkőzések, ahol élesben lehet kipróbálni taktikákat, s esetleg más, hozzánk szívesen csatlakozó játékosokat - küldte a tudósítást Koscsó István STC Baráti Kör elnöke...

 
 


Koscsó István

      

Szombaton Miskolcon, az egyetem műfüves pályáján csaptunk össze régi nagy riválisunkkal, Gönc csapatával. Izgalmas jó iramú találkozót láthattunk sok szép góllal. Már-már úgy tűnt, hogy a régi idők focijáról emlékezetes 6:3 lesz a vége, de a bíró 11-est ítélt ellenfelünknek a mérkőzés végén (jogosan!), így 6:4-es pataki győzelemmel jöhettünk haza.
Gratulálunk! Hajrá Patak!

Legközelebb február 19-én Zsuzsanna napján Karcsa csapatával mérjük össze tudásunkat Tiszaújváros műfüves pályáján 17 órai kezdettel. Minden szurkolót szeretettel várunk!
Rák Zsolt szakosztályvezetőnk lelkiismeretes, gondos munkája mellett a játékosaink szállítását is biztosítja, amit ezúton is köszönünk neki!

 


Rák Zsolt

További fotók >>>

STC Baráti Kör
/2011.02.15./
 

Nem csak a húsz éveseké a világ!

 

               
                                                                    

Sárospatakon már hagyomány a farsangi mulatság, és mivel igen sok asszony van a Nyugdíjas Klub tagjai között, aki egyedül él és nem jár sehova, mi is megrendeztük a maguk farsangi mulatságát. Most kivételesen vacsorával egybekötve tarjuk a mulatságunkat, mindenki hozott különböző süteményeket, nagy izgalommal készültünk erre az estre – számolt az idősebb korosztály farsangi báljáról Vígh Andrásné, aki már 10 éve vezeti a klubot, de nem fárad bele a szervezésbe…
 
 


Vígh Andrásné

      

Egyik kis nyugdíjas klubtársamat megkérdeztem, hogy honnan van ez a szép ruhácskád, mondja, húsz éve nem volt rajtam, na mondom látod, ha nem mozdultál volna ki ma este, sohase lenne rajtad, én ezt tapasztalatból tudom, hogy ez mind a kukába kerül. A gyerekeinknek minek már az ilyen - bár, ha megfigyeljük, akkor mindig visszatérnek a régi divatok, de ami a mienk volt, az mindig eredeti finom pamut, a cipőink mind bőr, nem ismertük a műbőrt.
Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy kimozduljanak egy kicsit. Már két hete hallom, hogy ezt veszem fel, azt veszem fel, nagy izgalomban tartotta a készülődés a klubtársaimat.
Most pedig öröm nézni, hogy olyan jól érzi magát mindenki, ez megért minden tervezést. Nekem ugyan pár napom rámegy a szervezésre, mert ugye kell készülni, de szívesen teszem.

Most zömében mi asszonyok vagyunk itt együtt, de ez is egy család, hiszen már 10 éve, hogy vezetem a klubot. Én sem akarom elhinni, hogy itt tartunk…

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.15./
 

Bővül a sárospataki flotta

 

               
                                                                    

Három évvel ez előtt kötöttünk szerződést azzal a telefonszolgáltatóval, akivel ezt most megújítjuk. Akkor a szándékunk egyértelműen az volt, hogy az önkormányzati hivatalban, az önkormányzat intézményeiben és az akkor kialakulandó cégeiben a telefon költséget jelentősen leszorítsuk – számolt be Aros János polgármester egy takarékos megoldás folytatásáról…
 
 


Aros János

Varga Donát

      

Ez sikerült is, hiszen a sárospataki flotta kialakításával a korábbi telefonköltségeket kevesebb, mint a felére tudtuk csökkenteni. Ez több milliós megtakarítást jelentett évente intézményi szinten. Nagyon népszerűvé vált ez a kedvezmény, több mint 800-an voltak a Sárospataki flottában, aminek az alapfeltétele az volt, hogy legalább egy hozzátartozónak önkormányzati intézményben közalkalmazottként vagy köztisztviselőként kell dolgoznia, aki viszont három ilyen lehetőséget kapott.

A szerződés - amivel mindenki megelégedésével tudtuk ezzel csökkenteni kiadásukat és tudtunk kedvezményeket biztosítani a sárospataki lakosoknak – lejárt, ezért a megújításán törtük a fejünket. Természetesen megpróbáltunk jobb feltételekkel szerződést kötni a régi szolgáltatóval, ami sikerült is, hiszen mind az előfizetési díjat, mint pedig a percdíjakat tudtuk csökkenteni, ami újabb könnyítéseket jelent alkalmazottainknak illetve a sárospatakiaknak.
A bővítés lehetőségét is sikerült kiharcolni, hiszen a korábbi három helyett most egy közalkalmazott öt ilyen kedvezményes lehetőséget kaphat. Úgy látom, hogy a megtakarítást tovább tudjuk majd ezzel fokozni az önkormányzati intézményekben és bízom benne, hogy még sokan be fognak lépni ebbe a flottába.

Az új szerződések megkötésének folyamatáról Varga Donáttól kaptunk információt…
A szerződések megkötése már folyamatban van. Még 1-2 hetet kell várni ahhoz, hogy ezeket berögzítsék a TELENOR rendszerébe, ami után már lehet új előfizetéseket is vásárolni, akik ilyet szeretnének.
Eddig a Polgármesteri Hivatal koordinálta az új előfizetések kiadását, de mostantól az intézményvezetők, illetve kapcsolattartók veszik át ezt a feladatot. Úgy látszik, hogy ez a megoldás sokkal átláthatóbb lesz, és jobban tudják majd az intézményvezetők koordinálni. Ezt az 1-2 hetet kivárva minden dolgozó a saját intézményvezetőjéhez fordulhat az ilyen jellegű kéréssel.
 

 


Törő Gábor
/2011.02.15./
 

Szavazásunkkal segítsünk a sátoraljaújhelyi mentőknek

 

               
                                                                    

Több internetes szavazáson bizonyítottuk már, hogy szavazásban jók vagyunk, ahogy egy olvasónk írta a csevegőn: „sárospataki netes közösség mindig is erős volt”. Közvetlenül a sikeres Tengerszem szavazás után szintén egy olvasónk hívta fel a figyelmünket a következő nem kevésbé fontos szavazásra, amivel a Sátoraljaújhelyi Mentőállomásnak segíthetünk – de az is lehet, hogy saját magunknak, ha úgy hozza a sors, hogy a mi életünket mentik meg azzal a bizonyos defibrillátorral, amihez a segítségünkkel jutnak hozzá. Így hívtuk fel Gógh Andrást, a Mentőállomás vezetőjét, hogy információ kérjünk a szavazásról…
 
 


Gógh András


 

      

Az Unilever Magyarország Kft ismét meghirdette a Segíts okosan című pályázati programot. A cég egyik célkitűzése, hogy a verseny révén javuljanak a mentőszolgálat dolgozóinak munkakörülményei. Ahhoz, hogy az újhelyi mentők részesüljenek a cég által felajánlott pénzjutalomban, a lakosság segítségére is szükségünk van.

Az Unilever cég által meghirdetett pályázatban az ő saját honlapjukon, vagy Facebook-on keresztül minden nap, mindenki egy számítógépről vagy SMS-ben egy szavazatot adhat le. A jelentkező mentőállomások 8 csoportba vannak besorolva, az ellátási terület nagysága szerint. Ennek megfelelően a 8 csoportból, a 8 első helyezett mindenféleképpen pénzjutalomra is, vagy pénzben történő honoráriumra is számíthat, amely pénzeszközből a mentőállomásnak a felszerelését lehet javítani, ideértve esetlegesen pl. új hűtők, vagy a taneszközök vásárlását is.
A cég által meghirdetett országos kampány további célja, hogy minél több hazai mentőautóban legyen újraélesztő készülék.
Van még egy olyan autónk, a hat mentőautónkból, amiben nem található meg még ez az eszköz. Szeretnénk, ha a pályázat kapcsán ez az autó is fel lenne szerelve ezzel a félautomata defibrillátorral. A befolyt, termékek utáni 1 Ft-ból összejövő összegből vásárolnak defibrillátorokat, és ha nem is sikerül nyernünk ebből a csoportból, akkor is nagy eséllyel pályázunk egy ilyen eszköz beszerzésére.

A sátoraljaújhelyi mentőállomás már 2009-ben is csatlakozott a cég Segíts okosan című pályázati programhoz. Akkor sajnos csak a 2. helyet tudtuk elhoznia csoportból, de ettől függetlenül kaptunk egy ilyen eszközt, amely már egy gépkocsiba akkor behelyezésre került, és azóta is segítségére van a mentődolgozóknak. Ezek az eszközök elég drágák, egy ilyen készülék hozzávetőlegesen 650 ezer Ft-ba kerül.
A program keretében február 11. és március 30. között lehet szavazni a Sátoraljaújhelyi Mentőállomásra. Minél többen adják voksukat az ellátási területről - vagy azon túlról - az újhelyi mentőkre, annál nagyobb az esélye annak, hogy javulnak az itt dolgozók munkakörülményei, valamint részesülnek egy újabb újraélesztő készülékben. 
http://www.segitsokosan.hu/

 

Cziczer Katalin
/2011.02.15./
 

A költségvetésről szólt a hóközi testületi ülés

 

               
                                                                    

Február 11-én, pénteken tartottuk soron következő rendes képviselőtestületi ülésünket. Mindenki megszokhatta, hogy általában hónap végén szoktuk tartani - így lesz ez február végén is - de mivel a költségvetés elfogadásának határideje – február 15 - szorított bennünket már korábban úgy döntöttünk, hogy ezen a napon csak a költségvetéssel foglalkozva tartunk egy rendes képviselőtestületi ülést – kezdte beszámolóját Aros János polgármester…
 
 


Aros János


 

      

Nem is volt más témánk, mint a 2011. évi költségvetésről szóló előterjesztés, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek álláshelyeinek csökkentéséről szóló előterjesztés. Az egyéb ügyekben a Sidinfo Kft megbízott ügyvezető igazgatójának lemondásáról tájékoztattam a képviselőtársaimat.
Tavaly októberben, amikor a választások után átvettem a korábbi polgármester, Dr. Hörcsik Richárd feladatait, természetesen tisztában voltam a város helyzetével, azzal is, hogy a 2010-es évet 391 millió Ft hiánnyal terveztük. Már akkor látható volt, hogy ez az összeg évvégéig meg is fog maradni. Nem történt ez másképp, 400 millió Ft körüli hiánnyal zárjuk az évet. Ennek a részleteit megnéztük alaposan, ami nem jelentett mást, minthogy havonta 30-32 millió forinttal költött többet az önkormányzat, mint amennyi bevétele volt.

Családfenntartóként mindenki láthatja, hogy ez nem mehet így tovább, a családban is így van, az önkormányzatnál sem mehet másképp. Amennyi bevétele van az önkormányzatnak, annyival kell gazdálkodni. Ellenkező esetben, ha havonta több a kiadás, mint a bevétel, akkor nagyon könnyen adósságspirálba kerülhet akár a család, akár az önkormányzat. Ezért döntöttük el novemberben a költségvetési koncepció elfogadásakor, hogy egy nagyon bátor költségvetést tervezünk 2011 évre, amely akkor úgy fogalmazódott meg, hogy költségvetési hiány nem tervezhető. Ennek szellemében kezdtünk neki a megbeszéléseknek, több körben egyeztettünk az intézmények vezetőivel, a kollégáimmal, a pénzügyi iroda munkatársaival. Tulajdonképpen decembertől mostanáig minden napunk arról szólt, hogyan tudnánk ezt a hiányt lefaragni. Első körben intézményeink dologi kiadásához nyúltunk hozzá, megnéztük mik azok a kötelező feladatok, amelyeket mindenképpen el kell látni, s mik azok, amik – esetleg annak tudatában, hogy akár az ellátás színvonala is sérül, de nem kötelező feladatról van szó - megszüntethetőek, vagy más formában láthatók el.
 

 
Láttuk, hogy ezzel komoly megtakarítás nem érhető el, már csak azért sem, mert kiderült, hogy újabb 100 millió forinttal kevesebb normatíva áll rendelkezésére a városnak 2011-ben. A 2010-es hiányunk nagy része is abból adódott, hogy a kötelező feladathoz kapott állami normatíva sokkal kevesebb volt, mint a kiadások. Ez több intézményünknél még a bérek kifizetésére sem elég, így a kapott állami normatívát valamilyen más forrásból kell az önkormányzatnak kiegészítenie. Mivel jelentősebb bevételünk nincs, ez nagy valószínűség szerint a helyben maradó iparűzési adókból realizálható, azonban sajnos ez is csökkenő tendenciát mutat az utóbbi jó néhány évben. Sajnos csökken a gyermeklétszám, ez pedig még inkább csökkenő normatívához vezethet.
Mivel így nagymértékű, a kitűzött cél alapján szükségesnek látott megtakarítást nem tudtunk elérni, minden intézményünknek, így a Polgármesteri Hivatalnak a létszámgazdálkodását is felül kellett vizsgálnunk. A megtakarítás az önkormányzatnál kezdődött, amikor októberben már csökkentett képviselőtestületi létszámmal, illetve kevesebb bizottsággal kezdtük meg a munkát. A bizottságok száma 6-ról 3-ra változott, és tagjainak száma is csökkent. Ebből adódóan éves szinten 15-16 milliós megtakarítást tudunk az önkormányzaton belül megvalósítani.A A költségvetés tárgyalása során az intézményvezetők erősen védték az általuk vezetett intézmények érdekeit, ám tudomásul vették, hogy intézményeiket tovább üzemeltetni ezen a színvonalon csak akkor tudjuk, ha a város anyagi helyzetét stabilizáljuk. Ehhez együttműködésre volt szükség, s ezt meg is kaptam valamennyi kollégámtól és intézményeink, cégeink vezetőitől. Azért mondom a cégeket is, mert azok sem maradhatnak ki ebből a megszorításból, számunkra elképzelhetetlen, hogy egyik oldalon a saját cégeinket, intézményeinket nagyon megszorítjuk, a másik oldalon pedig felhalmozódhat valamilyen nyereség, még akkor is, ha nonprofit cégekről van szó. Így a cégek esetében is nagyon kemény és határozott lépéseket tettünk, korlátoztuk a vonalas telefon használatát, egységes elvet alkottunk a mobiltelefon, gépkocsi használatra, s a jövedelmezési szabályzatot is elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek van egy fix fizetése - nagy valószínűség szerint kevesebb az eddiginél - s erre kaphat prémiumot akkor, ha a képviselőtestület által elfogadott üzleti tervet maradéktalanul teljesíteni tudja.
Aki látta a költségvetés tárgyalását, láthatta, hogy a kötelező feladatok mellett néhány nem kötelező feladat is benne maradt ebben a költségvetésben. Ugyanis ezeknek a nem kötelező feladatoknak az esetleges kurtítása vagy megszüntetése oly mértékű károkat okozhatna, melyet újjá rendezni elég nehéz lenne.
Kérdés érkezett hozzánk, hogy pl. miért szükséges nem kötelező feladatként a művészeti iskolát támogatnunk. Sárospatak, Zemplén kulturális és idegenforgalmi központja, a Kultúra Magyar Városa nem engedheti meg magának, hogy egy jó színvonalon működő iskoláját átszervezze, megszüntesse, vagy más fenntartónak adja át. Kitűnő eredményeket láttunk a művészeti iskolától, ez az egyetlen intézményünk, amelyhez az állami normatíván és a saját bevételeken kívül önkormányzati kiegészítést nem kell hozzá tenni. Semmi nem indokolta, hogy bármilyen átalakításra javaslatot tegyünk a költségvetés tárgyalásánál.

Az Árpád Vezér Gimnázium szintén nem kötelező feladata az önkormányzatnak. Látható, hogy a megyében nagyon sok középiskolát adnak át körülöttünk lévő települések, mert sok önkormányzati kiegészítést kell hozzá tenniük. Az ÁVG esetében, amely a környék legszínvonalasabb középiskolái közé tartozik, nem kell különösebben nagy kiegészítést hozzá tenni, az Arany János dupla normatívának köszönhetően. Ezt a programot korábban vezettük be, és szeretnénk is megtartani. Az ország legjobban működő Arany János programjáról van szó, ezt már több szinten is elismerték, s a normatíva következtében így tehát komolyabb összeget nem kell hozzá tenni.
A Vay Miklós Szakképző Iskola sem kötelező feladat. Szokták kérdezni, hogy miért kell nekünk ezt is vállalnunk? A Vay Miklós szakképző a térség legdinamikusabban fejlődő szakképző iskolája. Komoly szándékaink vannak a TISZK-en belül is ezzel a szakképző iskolával, amelyben az utóbbi három évben jelentősen nőtt az ide felvételt kérő gyerekek létszáma, s különösebb önkormányzati kiegészítést itt sem kell hozzátenni. Itt sem indokolt tehát a más intézménnyel való összevonás, vagy más fenntartásba történő átadás. Meggyőződésem, hogy a legbiztonságosabb mindkét intézmény működtetése szempontjából, ha városon belül maradnak, hisz más fenntartásban sokkal nagyobb megszorításokra, intézkedésekre lenne szükség, mint Sárospatakon, én itt látom őket legnagyobb biztonságban.

Kérdezték még, hogy szükséges-e 11 és félmillió forinttal támogatni a városi sportot. Úgy gondolom, hogy ez az összeg kevés, ennél jóval többre lenne szükség, viszont csak ennyit tudunk tervezni a költségvetésben. Ha ezt a támogatást nem adnánk, akkor félő, hogy az a több évtizedes munka, amit fölépítettek elődeink, hamar összeomolna, s ezt még egyszer felépíteni nagyon sok időbe telne. Nem beszélve arról, hogy a gyerekeink szabadidejének hasznos eltöltése szempontjából az egyik legjobb lehetőség, hogy sportegyesületeinkben versenyezzenek. Nem szeretnék senkit kiemelni, de nagyon jó színvonalon működnek, mind az utánpótlás nevelő, mind pedig a felnőtt versenysporttal foglalkozó sportegyesületeink is, tehát mindenképpen szükségesnek látom a támogatásukat.

Kérdezték továbbá, hogy miért szükséges nem kötelező feladatként a ZTV-t támogatnunk, amikor ilyen nehéz helyzetben van a város. A ZTV négy tulajdonostársából már csak kettő biztosítja a finanszírozását. Ha mi ebből kiszállnánk, vagy kevesebb összeggel támogatnánk, akkor összeomlana. A ZTV-t még egyszer létrehozni, frekvenciát szerezni, felépíteni szinte lehetetlen lenne, ezért tartom szükségesnek, hogy ennek a regionális, jó színvonalú televíziónak a további fenntartásához is járuljunk hozzá.

Az újsággal kapcsolatban is felmerült, hogy miért szükséges kétmillió forinttal támogatni. Korábban 8 millió forintba került az újság kiadása, amit az előző ciklusban 4 éven át az újhelyi ikerváros program keretén belül közösen adtunk ki - akkor 4 millió forintjába került az önkormányzatnak. Most a lakossági kéréseket is meghallgatva Sárospatak önállóan adja ki az újságját a korábbi összeg feléért, tehát kétmillió forintot terveztünk a költségvetésben erre, és úgy tűnik, hogy nagy az igény a hirdetésekre az újságban, így ezt az összeget bizonyosan lejjebb tudjuk faragni.
Kérdezték, hogy miért kell az egyházakat támogatni? Szeretném mindenkiben tudatosítani, hogy az egyházakat nem támogatja az önkormányzat, hanem az egyházak által átvállalt feladatok egy részének a finanszírozásához járulunk hozzá. Ennél sokkal nagyobb munkát végeznek városunkban az egyházak jó színvonalon. Úgy látom, hogy egyre inkább szükség lesz az ő munkájukra, köszönhetően a kialakult nehéz helyzetnek.

Szintén szóba került a polgárőrség támogatása, hogy miért szükséges, ha nem kötelező? Mint tudjuk a bűncselekmények száma a környékünkön is nő, a rendőrség a szükséges létszámot nem kapta meg, tehát ahhoz, hogy a rendet itt, a városunkban fenn tudjuk tartani, mindenképen szükség van a kitűnő munkát végző polgárőrségre. Nem csak a rend fenntartásában számítunk rájuk, hiszen nincs olyan rendezvénye Sárospataknak, az intézményeknek, ahol ne találkozhatnánk a polgárőrség tagjaival. Olyan szerepet vállaltak, melyre inkább nagyobb támogatást biztosítanék. Bízom benne, hogy a jövőben erre is lesz lehetőségünk.

Sajnos ez a költségvetés azt is mutatja, hogy az intézményi létszámokhoz is hozzá kell nyúlnunk. Erről is egy részletes táblázatban tájékoztattuk a lakosságot. Igyekeztünk a lehető legkisebb problémát okozni a pataki lakosoknak, ezért elsősorban a nyugdíjba vonulók álláshelyeit, valamint az üres állásokat szüntetjük meg, továbbá a lejárt idejű szerződéseket nem hosszabbítjuk meg, de sajnos 16 esetben a felmentés lehetőségével is élnünk kell.

Tudom, hogy ezek nem népszerű intézkedések, de komolyan gondolom, hogy a bizalmat a pataki lakosoktól nem azért kaptam meg, hogy népszerű intézkedéseket tegyek, hanem azért, hogy olyan intézkedéseket terjesszek elő, amellyel rendbe tesszük Sárospatak költségvetését. Érzésem szerint a következő, 2012-es év is erről fog még szólni, utána pedig már mindenki számára érzékelhető fejlődés indulhat meg, sokkal nagyobb ütemben, mint eddig volt, hiszen a korábban megkezdett beruházásainkból idén már be tudjuk fejezni az egy napos betegellátó központ kialakítását, befejeztük az óvoda felújítását és az idén reményeink szerint be tudjuk fejezni a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítását. Ez után kezdődhet az Esze Tamás Általános Iskola épületének felújítása, aminek a forrását pályázaton már szintén elnyertük, s kezdődhet a belváros rehabilitációja, melynek keretein belül a piacot is meg tudjuk újítani.

Mindezek mellett az utak felújítására is komoly pályázatokat adtunk be. Tavaly egy 70 milliós vis maior pályázatot nyertünk el, amelyből már most tavasszal megkezdjük az érintett utak felújítását és bent van egy több mint százmillió forintos regisztrációs pályázatunk is, melynek az első akadályát már vettük, a végleges pályázati elbírálásra március végén kerül majd sor -jó reményekkel nézünk ez elé is.

Ez a költségvetés - ahogy látható - nem tartalmazza az esetlegesen elnyerhető ÖNHIKI-t, amiben komolyan reménykedünk, és nem tartalmazza nagyobb értékű ingatlan értékesítését. Bármelyik esetén, ha egy komolyabb pénzhez juthat az önkormányzat, akkor úgy látom, hogy az általunk kitűzött célok teljes mértékben megvalósíthatóak.

Köszönetemet szeretném kifejezni a költségvetést előkészítő kollégáimnak, alpolgármester asszonynak, alpolgármester úrnak, jegyző asszonynak, a kabinetiroda vezetőjének, a pénzügyi iroda vezetőjének, s valamennyi munkatársamnak, valamint különösen szeretném megköszönni az intézmények vezetőinek a konstruktivitását. Szeretném megköszönni továbbá képviselőtársaimnak, hiszen a bizottsági üléseken mindenki elfogadta a költségvetést, a testületi ülésen pedig két képviselőtársam kivételével – akiktől egyébként más módosító javaslat nem hangzott el – mindenki elfogadta. Bízom bennük, hogy komolyan gondolják, hogy a város szekerét egy irányba toljuk, hiszen csak közösen meghozott, együtt elfogadott intézkedésekkel, döntésekkel tudjuk ezt megtenni, a pénzügyi helyzetet stabilizálni, s a megkezdett beruházásokat folytatni.

A testületi ülés végén az „Egyebek” között tájékoztattam a képviselőtestületet és a ZTV nézőit, hogy a Sidinfo Kft. megbízott vezetője Szabó Zita - aki a Turinform vezetői feladatait is ellátta - beadta felmondását március 5. határidővel. Ezért a képviselőtestületnek javaslatot tettem, hogy dr. Dankó László sárospataki lakost, a Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület vezetőjét bízzuk meg a Sidinfó Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával mindaddig, amíg a cég feladatköreinek átadás-átvétele A Művelődés Háza és Könyvtára számára meg nem történik - ugyanis a Sidinfo Kft. korábbi feladatköreit ez az intézményünk fogja ellátni, az Újbástya, a Turinform Iroda és a szabadtéri színpad üzemeltetésének vonatkozásában.

Törő Gábor
/2011.02.14./
 

Véradás volt a Sárospataki Rendőrkapitányságon

 

               
                                                                    

Február 11. a rendőrség országos véradó napja volt. Ezekben a napokban országszerte 58 rendőrkapitányságon tartottak véradást, köztük a Sárospataki Rendőrkapitányságon is. Repeiné Bodnár Zsófia véradásszervezőtől megtudtuk, hogy a pataki rendőrség állománya 2007-től rendszeresen, évente két alkalommal ad vért, amely véradásokon 25-30-an jelennek meg…
 
 


Repeiné Bodnár Zsófia

      

Az ő segítőkészségük is benne van abban, hogy kistérségünk még mindig a megye legaktívabb donortoborzó területei közé tartozik, az emberek szociális érzékenysége itt határtalan. Nálunk, a Vöröskeresztnél van egy terv, ami a lakosság létszámához mérten van kialakítva, s ezt a tervet mi magasan felülmúljuk még Miskolccal összehasonlítva is, ahol rengeteg munkahely van, vállalatok és középiskolák is, de még mindig mi vagyunk a legjobbak a megyében. 66 ezer a lélekszámunk, és úgy van előirányozva, hogy a lakosságnak legalább 5%-át próbáljuk meg beszervezni - ez a szám nálunk 6%.

A Sárospataki Rendőrkapitányság az országos rendőr véradó naphoz csatlakozva szervezte meg helyi szinten a véradást – tette hozzá Jenei János rendőr alezredes, közrendvédelmi osztályvezető…
Felhívtuk a kollégák fegyelmét, próbáljanak meg a munkájuk mellett minél nagyobb számban megjelenni, illetve hozzák el hozzátartozóikat is. Bizonyítva azt, hogy valóban kiemelt feladatként kezeljük az embertársainkon való segítést, a felhívásnak sokan eleget tettek állományukból.
 

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.14./
 

A szeretet nem fogy el sosem...-énekelték a sárospataki református bálban

 

               
                                                             

Négyszáz ajak dúdolta együtt a szereplőkkel a sárospataki református bál fináléjában a szeretet himnusza Pintér Béla általi feldolgozását. A sorban 13. jótékonysági rendezvény a Lorántffy Zsuzsanna emlékharang működtető szerkezeteinek céljára és a felszentelési ünnepség javára szerveződött - Virágh Sándor református lelkész... 
 
 


Virágh Sándor

      

Az est műsorában fellépett a Református Templom Énekkara, Kővári Ágnes, Pingor Zita, Szatmári Andrea, Kővári Dezső, Zsigus Katalin, Braun Réka, Magyar Szendy, Karacs Mónika, Szebényi Lucia és a Zsindely zenekar. Wass Albert verset szavalt Kádárné Szász Hilda. Közreműködött Fedorcsák Katalin zongora, Fábián Krisztina basszusgitár és tánckoreográfia. A Református Általános Iskola tanulói Tótin Erika felkészítésével sakkfigurás mozgáskoreográfiát mutattak be, az ifisek pedig a Kormorán együttes Csillagok, csillagok című dalára adták elő néptánc elemekből összeállított nagyszerű produkciójukat.

A Kövesd a csillagot című műsorban a sárospataki énekes "kis csillagokat" a nagy csillag követei, a " háromkirályok " zsűrizték, Aros János polgármester, Virágh Sándor lelkész és Bíró Ferenc személyében. A műsorvezetést Kővári Ágnes, a Debrecen TV munkatársa végezte. Nagy sikert aratott a " lovastánc " , amit Ambrus Kristóf országos "bajuszkirály" vezetésével a presbiterek adtak elő. A vendégeket a kellemes hangulat mellet a Boros Ernő és munkatársai által elkészített finom étel, és ajándékok várták. Kövér Zsolt cukrászmester jóvoltából a Zsuzsanna harangot mintázó mézeskalácsot, és Dr Mátyás Péter és felesége ajándékaként egy Lorántffy Zsuzsanna életművét méltató, és a harang képét tartalmazó igényes emléklapot vihetett magával minden résztvevő.

Köszönetet mondunk minden tombolatárgy felajánló és támogatást nyújtó vállalkozónak, magánszemélynek és intézménynek, akik bőkezűségükkel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. A terem díszítésére és a jelmezek a gyülekezet kreatív csoportjának egy hónapos munkáját dicsérik. A terem székeit Fridrikné Ákos Krisztina virágkötő öltöztette ünneplőbe, Támogatását, mely látványosan széppé tette a báli környezetet, minden részvevő nevében megköszönünk. Illeti ez a köszönet a pogácsa és gyümölcsfelajánlókat, a MET-ALK - Bt. Pénzügyi támogatását, és mindazokat, akik a szervezésben, pakolásban idejük, erejük odaszánásával vették ki részüket a közösség szolgálatából. A jótékonysági rendezvény alkalmat adott az elszármazott családtagok hazajövetelére, és olyan barátok találkozására, akik évről évre együtt ülve vesznek részt a pataki református bál rendezvényén.

 

További fotók>>>                                További fotók>>>

Ref. Lelkészi Hivatal
/2011.02.14./
 

Változott a szociális rendelet

 

               
                                                                    

Dr. Komáromi Éva, Sárospatak Város Jegyzője tájékoztatja a lakosságot, hogy a Képviselő-testület elfogadta az új – szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben ellátásokról szóló – rendeletét, mely 2011. február hó 1. napján lépett hatályba. A rendelet tartalmáról elmondható, hogy szigorodtak a különböző ellátási formák jogosultsági feltételei.
 
 


Dr. Komáromi Éva


Rák Józsefné

      

A szociális rendelet, ezzel együtt az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások típusai, a támogatások mértéke, a jogosultsági feltételek felülvizsgálatának és adott esetben újraszabályozásának aktualitását és szükségességét elsősorban az önkormányzat egyre szűkösebb anyagi lehetőségei indokolták, mely kihat a szociális területre is.
Körültekintően kellett megvizsgálni, melyek azok a szociális ellátási formák, amelyek változatlan formában és feltételekkel történő nyújtása vállalhatatlan anyagi terhet rónak az önkormányzatra, és melyek azok, amelyeket a jövőben megváltoztatott feltételekkel ugyan, de biztosítani kíván a rászorulók számára.

A Képviselő-testület által elfogadott rendelettervezetet készítő Rák Józsefné, szociális és igazgatási irodavezető kiemelte, hogy a legjelentősebb változás az átmeneti segélyre vonatkozó szabályozás terén történt, mely a szociális rászorultság feltételeként meghatározott jövedelemhatárt 20 %-al lecsökkentette.

A rendelet értelmében a jövőben átmeneti segély annak az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetében a 180 %-át.
Az ilyen jogcímen nyújtható támogatás esetenkénti összege 5.000,-Ft, mely összeg egy naptári évben legfeljebb három alkalommal adható.

A tüzelő beszerzésére illetve a fűtés költségeihez való hozzájárulás címén nyújtott átmeneti segély összege nem változik, azonban itt is szigorodtak a jogosultsági feltételek azáltal, hogy a jövedelemhatár csökkent.

Létfenntartás veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén adható átmeneti segély vonatkozásában is változás lesz. Eddig az ilyen méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén jövedelemvizsgálat nélkül nyújthatott támogatást az önkormányzat.
A jövőben ebben az esetben is szükséges lesz a kérelmező szociális rászorultságát vizsgálni.

 

Cziczer Katalin
/2011.02.13./
 

Még két napig látható 3D-s film Sárospatakon

 

               
                                                                    

 


Sajószegi Gábor

      

A sárospataki Moziban igyekszünk azokat a lehetőségeket megkeresni, amelyek egyrészről előre mutatnak, újító jellegűek is, és a közönség érdeklődésére számot tarthatnak. Most ilyen lehetőség az is, hogy egy háromdimenziós technikát igyekszünk bemutatni a pataki közönségnek, ami egy hordozható, könnyen mozgatható, tehát mobilizálható háromdimenziós technika. Hívja fel a február 16-ig látható különlegességre a mozilátogatók figyelmét Sajószegi Gábor, a Mozi vezetője…

Ennek a tulajdonosa Gráner József, akivel egyeztetve a hozzá tartozó tudományos ismeretterjesztő filmmel együtt Sárospatakra hoztuk. Mivel rettentő drága lenne egy állandó háromdimenziós technikára való beruházás a városban, ezért nagyon örülünk, hogy a mobil rendszer segítségével az érdeklődők megismerkedhetnek azzal, hogy hogyan is néz ki egy valódi 3D-s film.
 

 

Törő Gábor
/2011.02.13./
 

Még nincs vége a télnek

 

               
                                                                    

Egy hideg nap reggelén anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt Tolcsva község és a 37-es számú főút közötti útszakaszon. Egy személygépkocsi haladt Tolcsva felől - a 37-es számú főút irányába, amikor a sebességét nem a csúszós útnak megfelelően választotta meg - nyilatkozta Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság sajtóreferense…
 
 


Bacsó Tibor

      

Ennek következtében megcsúszott és áttért a menetirány szerint bal oldali forgalmi sávba, ahol összeütközött a vele szemben, szabályosan közlekedő személyautóval. A baleset nappal, jeges, csúszós, de egyenes útszakaszon következett be. Szerencsére csak anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt. A rendőrség a helyszínen szabálysértési eljárás keretében vizsgálta a közlekedési balesetet.

A járművezetőket továbbra is kérjük, fokozottan figyeljenek oda arra, hogy továbbra is csúszósak, jegesek lehetnek az utak és a ködösödés is gyakori. Továbbra is fokozott figyelemmel és kellő óvatossággal közlekedjenek az úton.

 

Törő Gábor
/2011.02.13./
 

Farsang az Árvayban

 

               
                                                                 

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolában, február első szombatján a dolgos hétköznapokat egy igazi ünnepnap váltotta fel. A hónapokkal ezelőtti készülődések, a várakozás meghozta az igazi farsangi hangulatot. A királyi udvartartás megérkezése, majd régi bálok hangulatát idézte, a szalagtűzés/ felkérés táncra/, ezután következett a három nyolcadik osztály csodaszép nyitótánca...
 
 


 

      

Aztán az iskola valamennyi osztálya jelmezt öltött. Az álarcok mögött felismerhettük a kártyákat, igazi mesefigurákat, a négy évszakot, majd a nyár hangulatát idézték a színes fagylaltok. Aztán a sportolók következtek, a jövő olimpiai bajnokai, és a frissítő Pepsi-Cola reklám is megelevenedett. A nagyobbak már igazi koreográfiával készültek: táncos lányok és fiúk, táncoló babák, bajor sörtánc. Az X FAKTOR, sztárjai és egy szép Petőfi vers is elhangzott különböző stílusokban. A folyamatos taps, tanítványaink sikerét jelezte.

A mulatság végén tombolasorsolás következett, majd kora estig tartó tánc. Köszönjük ezt a sikeres rendezvényt a szülőknek, támogatóinknak és az iskola valamennyi dolgozójának!
 

 

További fotók>>>

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2011.02.12./
 

A doni katasztrófára emlékeztünk

 

               
                                                                    

A 20. század legtragikusabb eseményéről emlékeztünk meg Sárospatakon, nevezetesen a doni katasztrófáról, amikor több mint kétszázezer „honvédő” magyar katona kétezer kilométerre a hazájától vállalta a feladatot, s teljesítette a kötelességét. Nagy részük sajnos nem tért haza, a hazatértek közül pedig sokan nyomorékon, örökre megalázva tengették tovább életüket – számolt be Aros János polgármester az emlékezés napjáról, amit Sárospatakon február 9-én tartottunk…
 
 


Bubenkó Gábor


Gyárfás Pál

      

Ennek a katasztrófának az okait kutatjuk és keressük. Egy tény azonban tagadhatatlan, hogy ezek a magyar katonák bátran harcoltak, és hősként haltak meg. Éppen ezért Sárospatak Város Önkormányzata három rendezvényt szervezett. Az első egy megemlékezés volt a város második világháborús emlékművénél, ahol közösen emlékeztünk azokra a patakiakra, akik hadseregükkel a Don-kanyarban harcoltak és ott estek el.

A második esemény Bubenkó Gábor Szögligettől a Don-kanyarig című filmjének a bemutatása volt. Örömmel láttuk, hogy ismét teltház volt a moziban - ezt nem is reméltük volna - ami azt jelenti, hogy sokakat érdekel és érint ez a téma, mely élesen él az emlékezetünkben. A film alkotóinak személyesen is megköszöntem, hiszen Bubenkó Gábor úrral lehetőségem volt találkozni. A film vetítése előtt pedig Rózsahegyi Tamás, a Zempléni Hadtörténeti Társaság elnöke mondott egy bevezetőt.

Most pedig a harmadik eseményen mondhattam egy köszöntőt az itt megjelenteknek - ez egy kiállítás megnyitója volt. A Zempléniek a Donnál című kiállítást nyitottuk meg, melyért személyesen szeretnék köszönetet mondani a Zempléni Hadtörténeti Társaságnak, és a kiállítás rendezőjének, Gyárfás Pál úr nyugalmazott határőr alezredesnek, aki egy röviden történelemórát is tartott nekünk.

A végső következtetés az, hogy meg kell állnunk legalább egy percre és méltó tiszteletet adni azoknak a hősöknek, akik életüket áldozták a hazájukért. Nagyon bízom benne, hogy ezt a kiállítást nagyon sokan fogják látni. Remélem, hogy oktatási intézményeink történelem, osztályfőnöki, vagy esetleg más órákon lehetőséget biztosítanak a diákoknak, hogy megnézhessék, hogy ők is megemlékezhessenek erről a tragikus eseményről.

Sárospatak Város Önkormányzata kereste meg egyesületünket azzal, hogy egy megemlékezés mellé egy plusz programmal segítsük az emlékezést. Ez egy kiállítás szervezése volt, és egy dokumentumfilm bemutatása. Mindkettő jól sikerült, maga a film alkotója, Bubenkó Gábor is eljött és itt a moziban le tudtuk vetíteni a filmet -
A kiállítás az Újbástya Rendezvénycentrumban került összeállításra, melynek anyagát Sárospatak közönsége már ismerteti - két éve bemutattuk már egy részét - de most kifejezetten a Don kanyarhoz, valamint Sárospatakhoz ill. Zemplénhez igazítottuk ezt az anyagot.
Igazából azt kell tudni, hogy a magyar honvédség Németország oldalán bonyolódik bele a II. világháborúba, aminek következtében a németek harcaiban is részt kell vennie. Ezeknek a katonáknak a felszereléseit, fegyverzetét, egyenruháját, kitüntetéseit, dokumentumait hoztuk el a kiállításra, ami Zempléni hősökhöz és katonákhoz kötődik.

 


Rózsahegyi Tamás


Aros János

További fotók>>>                További fotók>>>             További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.02.12./
 

Az alagsor befejezésénél tart a Járóbeteg Centrum építése

 

               
                                                                    

Szemünk láttára halad az Egészségház mellett a Járóbeteg Centrum építése. A földfelszín fölé ugyan még csak egy messziről is látható daru magasodik, de amit a föld szintje alatt eddig elvégeztek, az jelentős munka volt – számol be a munkálatok haladásáról Keresztúri Ferencné, a Rendelőintézet vezetője…
 
 


Keresztúri Ferencné

      

Most már látszik, hogy az építkezés jó ütemben halad, az alagsort lassan befejezik. Ez elég nehéz munka, többszörös szigetelésre van szükség a víz miatt, ugyanis nagyon vizes a terület. A május 31-es dátumhoz képest lesz egy kis csúszás, de én abban reménykedem, hogy augusztus körül át tudjuk adni ezt az épületet. Inkább legyen jól megcsinálva, minthogy problémákkal telve vegyük át. Tehát kell egy kis idő ahhoz, hogy az épület megnyugtatóan elkészüljön.

Az alsó szinten egyébként egy mozgásszervi centrum kerül kialakításra, ami egy önálló egység lesz. Ott kap majd helyet a gyógytorna, a fiziko-masszás, ott kerül elhelyezésre reumatológiai szakrendelés, ill. vízitorna lehetőség is lesz. A szolgáltatás itt komplett lesz a rehabilitációs, ill. reumatikus betegek részére.
Ez egy nagyon-nagy előrelépés lesz és reméljük, hogy a későbbiekben vagy egy rehabilitációs fekvőrészleget vagy ápolásit tudunk majd a Comenius 16. szám alatti, volt szülőotthonból is létrehozni és akkor talán egy komplex kistérségi ellátást tudunk nyújtani Sárospatak és kistérsége részére.

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.11./
 

Robinson & Crusoe Sárospatakon

 

               
                                                                    

Határtalan kapcsolatok – Tíz éve együtt a közönség szolgálatában. A Kassai Állami Színház és a Miskolci Nemzeti Színház közötti évtizedes partnerkapcsolat évről évre többet nyújt a színházlátogatóknak: ebben az évadban a tavaly közös produkcióként bemutatott Robinson & Crusoe című kétnyelvű előadás Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megyei városokban is színre kerül...

A turné negyedik állomása ezúttal – Ózd, Tokaj és Kazincbarcika után – Sárospatak lesz, ahol a Comenius Tanítóképző Főiskolán két alkalommal tekinthetik meg az érdeklődők az olasz szerzőpáros, Nino D’Introna és Giacomo Ravicchio színművét, a Robinson & Crusoe-t.

Az előadás sárospataki bemutatója az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül valósulhat meg.

Nino D’Introna – Giacomo Ravicchio: Robinson & Crusoe A Kassai Állami Színház és a Miskolci Nemzeti Színház közös produkciója a Comenius Tanítóképző Főiskolán, Sárospatakon.

Szereplők: Michal Soltész, Molnár Sándor Tamás
Rendező: Štefan Korenči

Helyszín: Sárospatak, Comenius Tanítóképző Főiskola, Díszterem
Időpont: 2011. február 15. 14 és 17 óra


 

 


 Comenius Tanítóképző Főiskola
/2011.02.11./
 

Kínai üzletemberek jártak Sárospatakon

 

               
                                                                   

Kínai delegáció érkezett Sárospatakra, akik a varrodát tekintették meg, de a Polgármesteri Hivatalban Dr.Hörcsik Richárd országgyűlési képviselővel és Aros János polgármesterrel egyéb üzleti lehetőségekről is tárgyaltak. A delegációt Anna Liu üzletasszony hívta Sárospatakra, aki elmondta, hogy két évvel ezelőtt már járt Sárospatakon, ahol személyes ismeretséget kötött, jó benyomásokat szerzet, és megszerette ezt a tájat…
 
 


Anna Liu


Dr.Hörcsik Richárd


Aros János

      

AAmikor partnerek jelentkezetek és érdeklődés mutatkozott Magyarország iránt, akkor Sárospatak jutott eszembe, ahol nem csak a városról szereztem jó benyomásokat, de az itt élő emberekről is. A kínai vendégek befektetési célból érkeztek Sárospatakra, ahol a városvezetés segítségével kapcsolatot teremtettek az itteni könnyűipari céggel, a varrodával. A kínai befektetők szeretnének esetleg tulajdonjogot szerezni a cégben, fejleszteni, és az ott végzett tevékenységet elmélyíteni. Ezenkívül még mezőgazdasági természetű beruházások és együttműködések is érdeklik a befektetőket.

A mostani látogatásnak közel kétéves története van, amikor Anna Liu üzletasszony először járt Zemplénben, azon belül Sárospatakon – tette hozzá Dr.Hörcsik Richárd
Azóta folyamatosan tartottam vele a kapcsolatot és most érkezett el az a pillanat, amikor komoly befektetők érkeztek Kínából, egy gyártulajdonos házaspár, akik érdeklődnek az Európai Uniós befektetések iránt.
A Pataki Ruhaipari Zrt-hez látogattak el, ahol meggyőződtek arról, hogy itt magas minőségű munka folyik. Szóba került egy befektetési lehetőség, amit reméljük, hogy tettek követnek – ez az elkövetkezendő hetekben, hónapokban fog eldőlni.

Van más olyan projekt is, amiről folyamatosan tárgyalunk, egy mezőgazdaság beruházás, itt Sárospatak határában, és egy nagyobb, ami kinőtte Sárospatak kereteit. Ez egy sertés projektet jelentene, évente félmillió sertés kínai exportjával. Talán hihetetlennek tűnik, de van érdeklődés a kínai piacon a jó minőségű magyar sertéshús iránt. Ezt a kérést a vidékfejlesztési miniszternek továbbítottam, mivel olyan hatalmas projektet jelenthet, ami úgy érzem, hogy ebben a válságos időben a magyar sertéságazat exportján is segíthet.

Folyamatosan szó volt a borról is, ez a harmadik olyan projekt, ami iránt érdeklődnek. Itt egyetlen problémánk van, a mennyiség, ami miatt egyedül a Kereskedőház jöhet majd szóba.
Lépésről lépésre haladunk ebben is, azt várjuk, hogy a magyar kormány segítsen a kistermelőknek megjeleníteni az áruikat Kínában, hiszen nekik nincs elegendő tőkéjük ahhoz, hogy ezt önállóan megoldják. Már van rá példa, hogy hegyaljai cégek Kínába adnak el bort, de ez nem nagy mennyiség, ezt szeretnénk bővíteni. Reméljük, hogy ennek a látogatásnak lesz folytatása.

A kínai üzletemberek látogatását illetően Aros János polgármester is bizakodó…

A két évvel ezelőtt megkezdett tárgyalás folyamata most jutottunk el addig a pontig, hogy konkrétumról tudtunk beszélni. Több lehetőséget is felvázoltunk, s amire néhány héten belül választ kapunk, az egy könnyűiparral kapcsolatos beruházás. Bízom benne, hogy ez az üzlet létrejön.
Sárospatak bemutatása után más lehetőségek is felmerültek a mezőgazdasági termékekkel és a borral kapcsolatban. Bízom benne, hogy érdemben fogjuk tudni folytatni a tárgyalásokat és remélhetőleg Sárospataknak előnye származik majd ebből az együttműködésből.

Minden egyes befektetőt meg kell becsülnünk, de természetesen azokról a biztosítékokról meg kell győződnünk, hogy itt konkrét munkahelyteremtő és a későbbiekben munkahely megtartó vállalkozásokról van szó. Hörcsik képviselő úr erre a garancia, hogy ilyen befektetők fognak ide érkezni.

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.11./
 

Az ÁVG tovább adja a tehetséggondozásban szerzett tapasztalatait

 

               
                                                                   

Továbbképzés színhelye volt február 7-én a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium, ahol a kémia teremben, Tóth Eszter tanárnő fogadta a bemutató foglalkozásra érkezett pedagógusokat. Horváth Gergelytől, a továbbképzést szervező TÁMOP-os projekt szakmai vezetőjétől megtudtuk, hogy egy folyamat egyik elemének részesei lehetünk…
 
 


Horváth Gergely


Dusicza Erika


Tóth Eszter

      

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálat és Közművelődési Intézet TÁMOP 3.4.4-es projektjének az egyik rendezvényén vagyunk. Projektünk címe: Tehetséggondozó kezdeményezések hálózata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Ennek a hálózatnak az egyik építőelemként jöttünk ma ide Sárospatakra, ahol is az iskolában működő jó gyakorlatot kívánjuk bemutatni, a szűkebb térségben élők számára megismerhetővé és elérhetővé tenni. A pályázatunk egyik alállomásai az úgynevezett bemutató foglalkozások, nyíltnapok. Ebből négyet tervezünk, az egyik már lezajlott Miskolcon, ez most a 2. állomás Sárospatakon. Nem Miskolcon zajlik minden rendezvény, hanem a megye a legtávolabbi pontjain is, ahol ezek a jó gyakorlatok megvannak és van mit bemutatni, oda szeretnénk eljutni. Tudjuk, hogy a mai világban milyen nehéz a közlekedés, a bejutást nehéz megoldani a pedagógusoknak, ezért szeretnénk az adott kistérségek közül a legjobbakat kiválasztani és olyan lehetőséget biztosítani, ahol a közelben lakó pedagógusok megismerhetik ezeket a gyakorlatokat, illetve konzultációs lehetőség is nyílik, ahol egy kötetlen beszélgetés keretében megismerhetik az eredményeket, s az iskolában alkalmazott tehetséggondozási módszereket.

Amint Dusicza Erika igazgatóhelyettestől megtudtuk, az Árpád Vezér Gimnázium tantestülete szívesen osztja meg a tehetséggondozásban szerzett tapasztalatait másokkal…

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pedagógiai intézettől keresett minket Horváth Gergely, és kérte a segítségünket abban, hogy a tehetséggondozás megvalósulását be tudják mutatni a megyében, egyéb településeken élő pedagógusoknak is. Mi örömmel vállaltuk ezt a feladatot, egyrészt jól esik ez a felkérés mindenkinek, másrészt már 3. éve végzünk egy olyan munkát az iskolában, amelynek az eredményéről, hatékonyságáról meggyőződtünk, és szívesen adunk hírt róla más iskoláknak, szülőknek, gyerekeknek is, hogy hogyan látjuk el ezt a feladatot.

Konkrétan a projektmódszerű tehetséggondozás egy megvalósulása folyik az iskolánkban, a hat éves képzésen már harmadik éve. Ezúttal a természettudományos blokk egy foglalkozására hívtuk meg a környék pedagógusait. Ugyanakkor nem csak vendégeket vártunk erre a bemutató órára és záró foglalkozásra, hanem a saját iskolánknak a tanárait is. Mi hiszünk abban, hogy mindig lehet egymástól tanulni, a belső továbbképzéseknek éppen olyan hatékonyságuk lehet, mint a külsőknek, tehát amikor külső előadót hívunk, vagy mi megyünk el más intézménybe.
A projektmódszerrel már harmadik éve dolgozunk.

Ez egy nagyon összetett tevékenységi forma, aminek három fontos elemét szeretném kiemelni. Az egyik az, hogy fontos benne a diák önálló döntése, szabad választása, hogy milyen tevékenységi körökben hogyan dolgozik. Másrészt nagyon fontos az, hogy a foglalkozások cselekedtetőek, éppen ebből fakadóan a foglalkozásblokk végére elkészül valami produktum, ami bemutatható, a többiek elé tárható, amivel igazolhatják eddigi munkájukat. A harmadik nagyon fontos dolog a rendszerszerűsége ennek az egésznek. Három éve dolgozunk azokkal a diákokkal, akik a mai foglalkozáson részt vesznek. Nem csak természettudományi témákban dolgoztak, volt humán, mozgáskoordináció fejlesztő és személyiségfejlesztő képzésük is – tehát törekszünk a komplexitásra.
Ami pedig még nagyon fontos, hogy van szakmai hátterünk, segítségünk is, nem csak a saját pedagógiai erőre gondolok, hiszen a kollégáink a saját szaktárgyi képzésükön túl tanulásmódszertani kurzusokon is részt vettek, hanem még erősebb támogatóerőnk is van, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének munkatársa Dr. Balogh László személyében.

Tulajdonképpen egyetlen képzéstípusban gyakoroltunk ezt a módszert eddig, a hatosztályos gimnazisták esetében, de minden jó dolgot igyekszünk átcsempészni egyéb képzéstípusainkba is, például az Arany János program bennmaradós hétvégéjén is megjelenik már a projektmódszer.

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.11./
 

Elindult a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beiskolázási programja

 

               
                                                                    

Február 9-én 17 órától tartotta első foglalkozását az II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, amely – farsangi időszak lévén – meglepetéseket is tartogatott a leendő első osztályos gyermekeknek és szüleiknek is – nyilatkozta Szegedi Istvánné igazgatónő...
 
 


Szegedi Istvánné

      

A rövid köszöntő után a 4.b osztályos tanulók vidám farsangi műsorral adták meg a jó hangulatot az est további folytatásához. A műsort a szülők részletes tájékoztatása követte az iskolában folyó munkáról, a leendő elsősök számára kínált lehetőségekről.

A 2011/12-es tanévtől első és ötödik évfolyamon felmenő rendszerben bevezetésre kerül a testnevelés emelt szintű oktatása, amely heti 5 óraszámban biztosítja a mindennapos mozgás, úszás lehetőségét. Rövid tájékoztatót hallhattak a szülők – Pingor Zsoltné fejlesztő pedagógustól – arról, hogy mit segíthetnek még gyermeküknek az iskolába indulás napjáig. Mindeközben a farsanghoz kapcsolódó kellékeket készíthették el – segítséggel – a nagycsoportos óvodások.
A programot kötetlen beszélgetés zárta, amely lehetőséget adott a szülőknek egyéni kérdések megfogalmazására és közben figyelemmel kísérhették gyermeküket a foglalkozáson.

A következő találkozó március 9-én (szerdán) lesz, amelyre szintén várunk minden leendő első osztályost és szüleiket.
A leendő első osztályos tanító nénik:
Horváth Istvánné – Gombár Sándorné
Kerekes Éva – Fodorné Sütő Judit

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.10./
 

Útakadály a Dobó Ferenc utcán

 

               
                                                                     

 


Oláh József

      

Felhívást szeretnék közzétenni Sárospatak lakossága számára. A Dobó Ferenc utca 20. szám előtt egy szennyvízakna meghibásodott és cserére szorul, ezért az utca közepére egy táblát helyeztünk ki. Kérem az arra közlekedőket, hogy legyenek erre tekintettel és kellő óvatossággal közlekedjenek azon az útszakaszon – hívja fel a Végardó felé közlekedők figyelmét egy útakadályra Oláh József

Az akna a Zempléni Vízmű Kft tulajdonában van, akik a munkát a hét folyamán elvégzik, addig is a lakosság megértését kérik.

 


Törő Gábor
/2011.02.10./
 

Az ingatlan előtti járdatakarítás törvényi előírás

 

               
                                                                   

 


dr. Szabó Rita

      

Tél végéig még számíthatunk további havazásra, ezért felhívjuk a sárospataki lakosok figyelmét arra a kötelezettségre, ami talán az utóbbi időben a város egyes részein már kikerült a köztudatból. Létezik egy miniszteri rendelet, amely az ingatlanok tulajdonosának kötelezettségévé teszi, hogy a lakóingatlana előtti közterületből a járdát köteles letakarítani – hívja fel a lakosság figyelmét egy fontos kötelezettségére dr.Szabó Rita alpolgármester…

Az utóbbi napokban több helyről érkezett lakossági panasz abban a vonatkozásban, hogy nem mindenhol tesznek eleget a tulajdonosok ennek a kötelezettségüknek. Kérjük azokat az érintett lakóingatlan tulajdonosokat, ahol a járdák még mindig jegesek, illetve havazás esetén letaposott hóval borítottak, hogy szíveskedjenek eleget tenni törvényi kötelezettségüknek a balesetek elkerülése érdekében.

Amennyiben ezen kötelezettség elmulasztása következtében történik baleset a lakóingatlanhoz tartozó járdaszakaszon, az ingatlan tulajdonosa felelősségre vonható.

 


Cziczer Katalin
/2011.02.10./
 

Alapítványi bált tartott a Vay Miklós Szakképző Iskola

 

               
                                                                   

 


dr. Téglás Zsolt

      

A Vay Miklós Szakképző Iskola 2011. február 5-én rendezte meg a II. Alapítványi Bálját a Bodrog Hotelben Wellness éttermében. A tavalyi évhez hasonlóan idén is aktív szerepvállalást tanúsítottak az intézmény diákjai és tanárai a szervezési feladatokban – számolt be dr. Téglás Zsolt igazgató az intézmény sikeres farsangi báljáról…

A szakács és pincér tanulók közreműködésével készült el a háromfogásos, gyertyafényes vacsora, továbbá számos tombola felajánlás érkezett az iskola szakmacsoportjaitól. Az idei rendezvényen több meglepetésprogram várta a vendégeket, többek között ilyen volt a csokoládé szökőkút, mely nagy sikert aratott a bálozók körében.

A hajnalig tartó jó hangulatot a sárospataki Rokonok Zenekar biztosította.
 

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.09./
 

Sikeres volt az első Carolina Bál

 

               
                                                                   

Jól sikerült a Carolina Óvoda és Bölcsőde 2011. február 5-én megtartott Carolina Bálja. A korábban önálló óvodák mindegyike szervezett alapítványi bált. Most a „nagy” intézmény, első bálját tartottuk – hagyományőrző szándékkal – Carolina nap közelében. A szervezésben közreműködtek az Óvodaszék valamint a Szülői Szervezet tagjai, az intézmény mellett működő alapítványok és az alkalmazotti kör. – nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető...
 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

A Mudrány étteremben megtartott rendezvény 206 vendég részvételével zajlott. Az óvodás és bölcsődés gyermekek szülei, barátaik és vendégeink színvonalas műsort láthattak Elsőként az óvodások tánccsoportja lépett színpadra, a Darmos Éva tanárnő által betanított néptánccsokorral. Ezt követően Séra Alexandra, Újvári János és Együd Regina, Brogli Péter latintáncokat adtak elő. Karacs Mónika és Karacs Martina előadásában három gyönyörű dalt hallhattunk, majd az óvoda dolgozóinak fergeteges contry tánca következett, melyet Sikora Lili szülő tanított be.
Ez megalapozta a hangulatot az estéhez, mely nagyon kellemes, jó hangulatban zajlott. Ezt fokozta az éjfél körüli tombolasorsolás, sok-sok nyereménnyel.

A rendezvény bevételét a Zrinyi úti székhelyintézmény földszintjén, a berendezési és felszerelési tárgyak cseréjére valamint az óvodai csoportokban játékok vásárlására kívánjuk fordítani.
Ezúton köszönjük valamennyi résztvevőnek, a tombolatárgyak felajánlóinak valamint a szervezőknek a sikeres rendezvényünkhöz nyújtott támogatásukat!

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.09./
 

Hajnalig tartott a Sváb Bál

 

               
                                                                    

A Sárospataki Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 5-én tartotta a hagyományos Sváb Bálját. Az immár 13. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény az egész megye lakosságát megmozgatta (Miskolc, Szerencs, Károlyfalva, Hercegkút, Rakamaz képviselőit), nem csak a sváb kisebbséghez tartozó embereket, hanem rajtuk kívül még sok mulatni, farsangolni vágyó embert is – nyilatkozta Stumpf Bálint, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke…
 
 


Stumpf Bálint

      

A résztvevőket köszöntötte dr. Stumpf István alkotmánybíró Hercegkút szülöttje, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a német nemzetiségi értékek kiemelkedő fontosságúak a hegyaljai svábság életében.

A köszöntők után a bálozók megtekinthették ez estére összeállt, városunkban élő sváb fiatal párokból álló tánccsoport fellépését, valamint az önkormányzat nemzetiségi énekkara résztvevőinek lelkes műsorát.

Először köszönthettük körünkben a hercegkúti Klang- Sing Kapelle együttest, akiktől német és magyar énekek színvonalas előadását hallhattuk.

A jó hangulatú bál az elmúlt évek hagyományait követve hajnalban ért véget, melyhez a talpalávalót Berta Zoltán és Kővári Ágnes szolgáltatta.

 
dr. Stumpf István

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.09./
 

„Tanítva oktató iskola fél iskola, nevelve oktató iskola, egész iskola"

 

               
                                                                 

Már lassan természetes, hogy az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium életében mindig történik valami új, ami felkelti az emberek és a szülők érdeklődését. Ugyanakkor, elégedettség is tölti el őket, mert minden ilyen esetben megbizonyosodhatnak arról, hogy a gyermekük „jó helyen van”, mert az intézmény szellemisége valóban olyan oktató-nevelő munkáról szól, amely szolgálat és a felnövekvő nemzedékről. „ Tanítva oktató iskola fél iskola, nevelve oktató iskola, egész iskola” mondta megkeresésünkkor Eötvös J. gondolatai idézve Szajkó József, az iskola nevelőtanára...
 
 


Szajkó József

      

Ennek a mai napig aktuális gondolatnak a szellemében született meg többek között az a régen szunnyadó elképzelésem, hogy kollégista tanítványaimnak társastánc tanfolyamot szervezek. Az intézmény vezetése most is, mint minden új kezdeményezés esetében nyitott volt, és támogatta a megvalósítást. Így az előzetes beszélgetések alapján megtörtént a jelentkezés és a szervezés.

Meggyőződésem, hogy az intézményi zenés összejöveteleknek messze kell állni a hétvégi (sok esetben igénytelen) szórakozási lehetőségek zenei és érdekbeli filozófiájától. Kell a mai zene is, de minőség legyen mögötte és ne egyéni érdek. Nem igaz az, hogy a mi gyerekeink csak a disco típusú szórakozást szeretik! Igenis vannak olyanok, akik igényesebb és káros szenvedélyektől mentes kikapcsolódási lehetőségeket is keresnek. Ehhez kívánunk a lexikális ismereteken túl lehetőséget biztosítani.

A társastánc keretében illemet és viselkedési alapokat tanulnak, továbbá 16 féle táncot. A tanfolyam végeztével úgynevezett első bál kerül megrendezésre, ahol Tóth Tamás igazgató úr megnyitója után a szülők és a meghívott tanárok előtt mutatják be tánctudásukat, majd, sor kerül az első igazi szülő gyermek táncra és tanár- tanítvány táncra is. A tervezet szerint a bemutatót ezt követően, természetesen a kötetlen szórakozást biztosító bál követi. Bízunk benne, hogy ezzel egy olyan alapokat teszünk le a középiskolásaink nevelése terén, amely méltó lehet arra, hogy hagyománnyá váljon iskolánkban.

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.08./
 

          Két összeget kér megnövelni a Szociális Bizottság

 

        
                                          

A Szociális és Egészségügyi bizottság megtartotta a költségvetés tárgyalását. Az ülés hosszasan tartott és nagy vitákat gerjesztett. Mindenki belátta, hogy ennyi pénzből lehet gazdálkodni, és a megjelent, szociális szférát érintő intézményvezetők is tudomásul vették, hogy idén ennyi pénz áll rendelkezésünkre – kezdte a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésének ismertetését Egyed Attila, a bizottság tagja…
 
 


Egyed Attila

      

Áttekintettük a szociális és egészségügyi feladatokra szánt pénzeket, amelynek során két számot találtunk, ami a bizottság szerint nem mehet így át. Az egyik az átmeneti segélyekre szánt összeg, amelyekre egymillió forint volt betervezve. Ez annyira nyomott a tavalyi 10 millióhoz képest, hogy bármennyire is jó gazda módjára próbál működni a bizottságunk, ezt nem fogja tudni betartani, így szeretnénk az összeget öt millió forinttal megemelni.

A Bursa Hungarica támogatás csak az első tanévre, tehát a 2010/11-es tanévre volt betervezve, ezt szeretné a bizottság, ha folytatná az önkormányzatunk, így javaslatot tettünk ennek az összegnek a megnövelésére, kettő és félmillió forinttal, amire a költségvetés más oldalán megtaláltuk a fedezetet, ezáltal a költségvetés hiánya nem növekedne.
Nagyon reméljük, hogy a testület rá fog bólintani, ugyanis ezzel a kettő és félmillió forinttal, - ami családonként, gyermekenként 4000 forint, állami támogatás még 4000, illetve 2000 forint jön még a megyétől, tehát 10-11 ezer Ft – sok gyermek tovább tanulását segíthetjük, akik egyébként nem tanulhatnának. Vannak családok, akiknek tényleg kell ez a pénz ahhoz, hogy a gyerek tovább tanulhasson. Ha ezt esetleg nem tudjuk adni, akkor nem mehet tovább a gyerek, viszont mindenképpen kiművelt főkkel lehet az országot továbbvinni.
Ezekkel a változtatásokkal elfogadta a bizottságunk a költségvetést.

A következő napirendi pont a létszámleépítés volt, az álláshelyek megszüntetése. Itt javításra került a 49 fő 50 főre, de szeretném elmondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy ötven ember van elengedve az utcára, hanem azt, hogy megszüntetünk olyan üres álláshelyeket, amelyek mögött nincs ember, illetve olyan dolgozók helyett, akik nyugdíjba tudnak vonulni az évben, nem veszünk fel újakat. Vannak intézmények, ahol úgy oldották meg a rájuk eső létszámcsökkentést, hogy 6 órában fogják ellátni a feladatukat, tehát valójában nem engednek el senkit. Az intézményvezetők minden esetben meg vannak kérdezve, és a feladatukat el tudják így is látni.

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.08./
 

Elkészült a 2011. évi költségvetés előterjesztése

 

        
                                                     

Nehéz feladat és komoly felelősség hárul most a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra, hiszen mint szakbizottság, ők tesznek előterjesztést pénteken a képviselő-testület elé az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és ezzel összefüggésben a fenntartott költségvetési szervek álláshelyeinek csökkentéséről. Hajdu Imre, a bizottság elnöke a február 7-én megtartott ülésükről a következőket nyilatkozta…
 
 


Hajdu Imre

 

 


Szvitankó Tamás

      

370 millió Ft lesz a költségvetési hiány- Bizottságunk azt ezt tartalmazó költségvetési rendeletet egyhangúlag szavazta meg. Ennél kevesebbre számítottunk, tekintettel arra, hogy a 2011-es költségvetés tervezése már hónapok óta folyik, és nem titok, hogy mind dologi kiadásokban, mind pedig az álláshelyeket tekintve szerkezeti átalakításra, illetve egyszerűsítésre, a feladatkörök összevonására ösztönöztük, illetve kértük az intézményeket. Az intézményeken belül a Polgármesteri Hivatalt is értem.

Azt azért tudni kell, hogy az állami normatíva az idén legalább 100 millió forinttal kevesebb a tavalyi összegnél. Ennek több oka is van: elsősorban Sárospatak város létszámának csökkenése, illetve a gyereklétszám csökkenése, hiszen a normatívát főként ezek alapján szabják meg a városok részére, és idén a tavalyihoz képest kétszázzal, kevesebben vagyunk Patakon. Ez nagyon szomorú, de bízom abban, hogy túléljük ezt az időszakot és újra emelkedni fog majd a város létszáma. Tudjuk, hogy ehhez munkahelyeket kell teremteni, amire az önkormányzat önmagában nem képes, de meg fogja tenni a szükséges a lépéseket, összefogva a helyi vállalkozókkal és országgyűlési képviselő urat is bevonva ebbe a munkába. Ma délelőtt is volt egy ilyen tárgyalásunk, bízunk benne, hogy a munkahelyteremtésben előre tudunk lépni a kővetkező időszakban. Minden mindennel összefügg, a munkahelyek száma Sárospatak létszámával, s ha a lakosság száma nő, akkor a gyerekek száma is, és akkor ki tudunk lábalni ebből a hullámvölgyből.

A működési hiány szigorú gazdálkodással kezelhető, a bérek ki lesz fizetve, az önkormányzat anyagi helyzete ahhoz képest stabil, ami az előbb említett normatíva változásokból fakad. Egyszerűen olyan gazdálkodást kell folytatni, ami minden egyes intézményünket, illetve cégünket hatékony gazdálkodásra - gondolok itt létszámgazdálkodásra és pénzügyi gazdálkodásra - ösztönöz. Ez sikerülni fog, hiszen az intézmények fogadókészsége megfelelő ezen a téren. Az intézményvezetők nyilván védik az ő érdekeiket, de megértik azt, hogy más szemlélettel kell közelíteni a költségvetés tejesítésekor.

Kevésbé van a köztudatban, hogy az önkormányzatnak ki kell egészítenie az intézmények működésére kapott normatívát. Amit pedig hozzá kell tenni, azt csak hitelből tudjuk fedezni. Ez az összeg például az óvodánál 96 millió Ft, az általános iskolánál 127millió Ft, a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálatnál 14 millió Ft, A Művelődés Háza és Könyvtáránál 62 millió Ft, a Kommunális Szervezetnél 128 millió Ft, a Gondozási Központnál pedig 35 millió Ft.
Így összesen a 1 161 833 000 Ft-ot kell valahonnan megteremtenünk, és csak a szigorú gazdálkodás az, ami ennek az alapját megteremtheti.

A 2011. évi költségvetést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Bizottság együtt tárgyalta. Szvitankó Tamás, a Humán Bizottság elnöke ezt két dologgal indokolta…

Azért tartottunk közös bizottsági ülést, mert a 2011-es év költségvetésének megtárgyalása ugyan a szakbizottság feladata, de mi is szerettünk volna a szakemberekkel együtt ülésezni a költségvetés kapcsán.
A másik ok, amiért együttes ülést tartottunk az volt, hogy a költségvetés tárgyalása a létszámadatokat is érintette. Amikor a 2011-es költségvetés kialakítását elkezdtük, az volt a terv, hogy a létszámhoz nem nyúlunk. Sajnos dologi kiadások lefaragása miatt rá kellett jönnünk arra, hogy a létszámhoz is hozzá kell nyúlni. Erre humánus megoldásokat keresünk, példáként említeném A Művelődés Háza és Könyvtára dolgozóinak esetét, akik azt mondták, hogy nem szeretnék, hogy közülük utcára kerüljenek, ezért 6 órában is elvállalják a munkát. Ennek kapcsán minden intézményvezetővel tárgyaltunk és megkértük, hogy azokkal az emberekkel egyeztessenek, akiket lehet részmunkaidőben foglalkoztatni, hogy ezt elvállalják-e. Pozitív visszajelzések jöttek, inkább szeretnének 4 vagy 6 órában dolgozni, mint a Munkaügyi Központ előtt állni.

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.08./
 

 Szórakozóhely kerekasztal beszélgetés a fiatalok védelmében

 

        
                                               

Mit tehetnek a szórakozóhelyek üzemeltetői, és a szórakozóhelyeket felügyelő hatóságok – köztük az önkormányzat - hogy a szülők nyugodtan engedhessék el gyermekiket szórakozni egy fárasztó hét után? Erről beszélgettek az érintettek február 3-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében, ahová Aros János polgármester hívta meg őket…
 
 


Aros János

 


dr. Téglás István

      

A sárospataki szórakozóhelyek üzemeltetőit hívtuk meg egy megbeszélésre - kezdte beszámolóját a találkozóról a polgármester. Ennek két apropója is volt, egyik az, hogy a város fiataljainak nagy része ezeket a szórakozóhelyeket részesíti előnyben a hétvégi szórakozásánál, valamint a turistákat is ide várjuk nyáron, minél nagyobb számban. A másik apropója pedig a két héttel ezelőtt történt tragikus baleset egy budapesti szórakozóhelyen, aminek kapcsán országos ellenőrzést és szigorítást rendeltek el.

Ez az ellenőrzés elérte Sárospatakot is a múlt pénteken, amikor különböző szervek együttesen vizsgálták ezeknek a szórakozóhelyeknek a működési engedélyét és a működés szabályosságát..
A sárospataki önkormányzat szeretne mindent megtenni annak érdekében, hogy fiataljaink színvonalasan tudjanak szórakozni, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni a lakosok jogos igényét is, hogy az éjszakáik nagy részét nyugodtan tudják eltölteni.

A megbeszélésen részt vett Sárospatak rendőrkapitánya dr. Téglás István alezredes is, részt vett annak az osztálynak a munkatársa, aki a működési engedélyekkel foglalkozik, alpolgármester úr és alpolgármester asszony is.
A megbeszélés után vállaljuk, hogy azt a rendeletünket, amelyben megtiltottuk a közterületen történő szeszesital fogyasztást, sokkal hatékonyabban, sokkal gondosabban fogjuk betartatni azokkal, akik nem vették figyelembe ennek a rendeletnek a szabályait. Esetenként 50 ezer Ft-os helyszíni bírság is kivethető ezekben az esetekben, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy a fiatalok nagy része nem a szórakozóhelyeken fogyasztja el a szeszesitalt, hanem továbbra is a közterületen - amit sokszor otthonról hoznak vagy az üzletekben megvásárolják meg.

Lehet rá számítani, hogy ez a fokozott ellenőrzés tovább folytatódik, akár minden hétvégén együttesen fogunk - polgárőrség, rendőrség és önkormányzat - ellenőrzéseket végezni annak érdekében, hogy kiszűrjük azokat akik nem tarják be a szabályokat.

Elmondták a szórakozóhelyeket üzemeltetők és a diszkót üzemeltető vállalkozó is, hogy megváltoztak a szokások, amíg 8-10 évvel ezelőtt a 18-20 éves korosztály járt elsősorban hétvégeken szórakozni, addig most a 14-16 év közötti korosztály, ami elég döbbenetes.
Ez különböző problémákat vet fel, amiket meg kell oldanunk. Amiben tudunk, segítünk - fokozottabb ellenőrzéssel, rendőrséggel, polgárőrséggel, közterület felügyelettel, fokozott járőrszolgálattal - hogy azokat a problémákat, ami nem a benti szórakozás közben, hanem bentről kijövetel esetén történik – pl. ajtócsapkodás, italozás és a különböző hangos viták - ebben is fogunk tudni előrelépni és segíteni.

Viszont nagyon-nagy mértékben kérjük a szülők támogatását is, hiszen ezeken az ellenőrzéseken el fogjuk kérni a diákok, ill. a fiatalok személyigazolványát és bizony, ha kiderül, hogyha valaki nem töltötte még be a 14-16 éves kort, akkor a szülők felelősségre vonása is bekövetkezhet. Lehet számítani arra, hogy a szülőkkel is fölvesszük ez esetben a kapcsolatot.

Szeretném fölhívni a szeszesitalt és dohányárut árusító üzletek üzemeltetőinek és tulajdonosainak a figyelmét, hogy itt is lehet számítani az ellenőrzésre. Nagy tisztelettel kérek mindenkit, hogy kérjék el a személyigazolványokat a fiataloktól, és ha nem töltötték még be a 18 évet, akkor ne szolgálják ki szeszesitallal, dohányáruval őket.

Reméljük, hogy Sárospatak továbbra is, mint a kultúra városa, mint Zemplén idegenforgalmi és kulturális központja lesz, megfelelő szórakozási és megfelelő szabadidős tevékenységgel tudja majd várni a sárospataki lakosokat és az idelátogató turistákat.

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.07./
 

Teremlabdarúgó Torna Miskolcon

 

        
                                                     

Régi, kedves hagyomány már, hogy a megyei labdarúgócsapatok minden évben megemlékeznek Dr. Borosi Lászlóról. A róla elnevezett torna döntőjére került sor a hétvégén a Miskolci Arénában, ahol minden irányból megtépázott együttesünk kitett magáért, s a lehető legtöbbet hozott ki játékával a mérkőzésekből - számolt be Koscsó István az STC Baráti Kör elnöke...
 
 


Koscsó István


Zsófi József

      

Dr. Borosi László hosszú éveken keresztül élvonalbeli mérkőzéseket vezetett, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség elnöki tisztét töltötte be. Halála után döntöttek úgy az utódok, hogy emléket állítanak az egykori, neves sportvezetőnek. Ezért írták ki a névadó teremtornát, amelyet az idén immáron a huszonhatodik alkalommal rendeztek meg.
Az eseményen megyénk NB- s és megyei bajnokságaiban szereplő mintegy félszáz csapata mérte össze erejét. A selejtező mérkőzéseket 12 helyszínen rendezték, ahonnan a győztesek juthattak tovább a döntőbe. Mint arról korábban olvashattunk, mi a Sátoraljaújhelyben tartott selejtezőn nyertük el tornagyőzelmünkkel a részvétel jogát.

A bejutottakból két hatos csoportot alakítottak. A második helyen lévők a bronzéremért, még az elsők a tornagyőzelmet jelentő kupáért csaptak össze. Helyosztó mérkőzésekre nem került sor.
Ebből is látszik, hogy színvonalas mérkőzéseket láthattunk e két nap alatt. Találkozhattunk ismerős játékosokkal, eszmecserét folytathattunk vezetőkkel, ahol szakmai tapasztalatainkat gyarapíthattuk.

Zsófi József edző szakmai véleménye: Nagy sikernek könyvelem el, hogy Sátoraljaújhelyből eljutottunk hosszú évek után a miskolci döntőbe Sárospatak csapatával. Sajnos nehézségeink akadtak az iskolai elfoglaltság, a sí táborok, a családi téli üdülések, illetve négy játékosunk sérült. Ezt tetőzte, hogy az influenza is végigsöpört a csapatunkon. Mindössze hat-hét játékossal tudtuk felvenni a versenyt a jó nevű csapatokkal szemben.

Végeredményben a „kötelező győzelmeket” hoztuk, mert a mi osztályunkban szereplő csapatokat – Szikszót és Abaújszántót megvertük, illetve szoros mérkőzést játszottunk Cigánd csapatával, de a Mezőkövesd elleni háromgólos vereség is hízelgő ránk nézve. Putnok ellen az első mérkőzést játszottuk és még nem igazán tudtunk ráhangolódni. Összességében hasznos és örömteli volt, hogy itt tudtunk lenni. Mivel a kötelező győzelmeket hozta a csapat, nem okozott csalódást, sőt öregbítette Sárospatak hírnevét a sportéletben.

Gratulálunk! Hajrá Patak!

A tornát Tiszaújváros nyerte őt követi Putnok, Mezőkövesd és Kazincbarcika csapata. Mindnyájan magasabb osztályban szerepelnek.
Gratulálunk nekik is!

 

További fotók (szombat)>>>               További fotók (vasárnap) >>>

STC Baráti Kör
/2011.02.07./
 

A „kémia nemzetközi éve – 2011” a magyar iskolákban

 

        
                                                     

Az ENSZ egy 2008. december 30-i határozatában rögzítette, hogy a 2011-es év „International Year of Chemistry” (röviden IYC 2011), azaz a kémia nemzetközi éve lesz, amelynek jelmondata: „Chemistry - our life, our future” / „Életünk és jövőnk, a kémia”/.
A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) egy iskolai kísérlet akcióval indította el a 2011-es „Kémia Nemzetközi Éve” események magyarországi programsorozatát -számolt be Halász László szervező...
 
 


Halasz László

      

Az év során egy olyan, az egész földkerekségre kiterjedő kísérletsorozatot terveznek, amelynek a központi témája a víz („Water, A Chemical Solution” címmel). A szervezők azt szeretnék, hogy minél több iskoláskorú diák vizsgálja meg a környezetében előforduló különféle eredetű vizek tulajdonságait. A végső cél az, hogy ezáltal a diákokban is tudatosuljon a kémia szerepe az emberiség egyik legfontosabb kincsének, a tiszta ivóvíznek az előállításában. Tágabb értelemben pedig mindez a kémia hasznát és az emberi civilizáció fenntartásában való nélkülözhetetlenségét is üzeni a fiatal generációk számára.

A most indított akcióval az MKE célja az, hogy minderre felhívja a magyar általános és középiskolás diákok figyelmét. Ennek eszközéül a vízzel kapcsolatos látványos kémiai kísérletek minél több általános és középiskolában való bemutatását választották. Az eseményt az IYC hivatalos párizsi megnyitása előtti napra időzítették.

170 iskola csatlakozott az országban a felhíváshoz, köztük a mi iskolánk is, és ennek keretében január 26-án három diákunk: Fedor Marianna /12.E/, Lukács Márton /12.H/ és Patay András /12.E/ mutattak be érdekes és látványos kísérleteket az érdeklődő diáktársaik számára! Mind a négy kísérlet e két „őselem” a kémiai reakciókban betöltött különböző szerepeit szemléltette.

Gratulálunk a színvonalas és szép bemutatóhoz, s köszönet érte!

 

További fotók >>>

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
/2011.02.07./
 

Évértékelés a Sárospataki Rendőrkapitányságon

 

        
                                                     

2011. február 2-án évértékelő állománygyűlést tartottak a Sárospataki Rendőrkapitányságon. Vendégük Vanczák Zoltán rendőr alezredes volt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának vezetője, aki - áttekintve a város elmúlt évi bűnügyi statisztikáit - kijelentette, hogy a Sárospataki Rendőrkapitányság jó évet zárt…
 
 


Vanczák Zoltán

 

 


Dr. Téglás István

      

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy 2010-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a rendőri szervek elég nehéz társadalmi és gazdasági körülmények között végezték a munkájukat. Ennek ellenére alapvetően sikerült megfelelnünk az elvárásoknak, hiszen a bűncselekmények struktúrájában nagy átrendeződés nem következett be és bizonyos sikereket azért így is sikerült elérnünk.

A Sárospataki Rendőrkapitányságon jelentős sikerként könyvelhető el, hogy az ismerté vált bűncselekmények száma mintegy 15%-kal csökkent, és külön örvendetes és kiemelendő, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma 35%-kal csökkent.
Ha a közlekedés biztonságát nézem, a sérüléses balesetek száma szintén csökkent, 27 %-kal. A rablások számát illetően látványos a csökkenés, hiszen amíg 2009-ben 15, addig 2010-ben mindössze 3 fordult elő.
Úgy gondolom, hogy ezek az eredmények mindenképpen pozitívak és kiemelendőek. Azt mutatják, hogy a Sárospataki Rendőrkapitányság egy jó évet zárt és jól teljesítettek az elmúlt évben.

Dr. Téglás István alezredes kapitányságvezető az elmúlt év munkájáról szintén számokkal alátámasztva számolt be, valamint fontosnak tartja azt is, hogy ez a javulás a lakosság biztonságérzetén is pozitív változást eredményezzen…

A fő kérdés az volt, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét hogyan tudjuk javítani. A számok mindenesetre bíztatóak, mintegy 16 %-kal csökkent az ismerté vált bűncselekmények száma, valamint 27 %-kal sikerült csökkenteni területünkön a személyi sérüléses közlekedési balesetek számát.
Mindezekben felhasználtuk a bíróság elé állítási intézményét, így a 2009-es évhez képest is egy 20 %-os javulást tudtunk elérni. Ez azért jó, mert az ügyek gyorsabban kerülnek a bíróság elé, hamarabb megszületik az ítélet és ez mind az elkövetőre, mind az általános prevencióra pozitív hatással van.
A vagyon elleni bűncselekményeink számát 35 %-kal sikerült csökkenteni, s mivel a vagyon elleni bűncselekmények az össz-struktúrán belül a felét alkotják, ezért ez egy jelentős mérőszám.
A lopások, mint egy 25%-al csökkentek és a rablások is jelentős mértékben.
Ha vizsgáljuk az elkövetőket, egy dologra fel kell hívni a figyelmet, a gyermekkorú elkövetők száma 15-ről 21-re nőtt. Ezért további feladataink vannak, és rendszeresen tartjuk is a kapcsolatot a Családsegítő és Pedagógiai Szolgálattal, ill. az önkormányzatokkal.

El kell mondani a csökkenő számú adatok mellett, hogy a testi sértések száma 11%-kal nőtt, valamint jelentős mértékben megugrott a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma, elsősorban a kiskorúak veszélyeztetése kapcsán.

Kábítószerrel való visszaélés miatt 31 személlyel szemben folytatunk eljárást, akik között 2 terjesztő is volt. Itt nagyobb erőket mozgósítottunk, hiszen 2009-ben csak 7 eljárást folytatunk le ebben a kategóriában.

2010-ben a tulajdon elleni szabálysértések felderítésére is nagy hangsúlyt fektettünk, így mintegy 40 alkalommal került sor őrizetbe vételre és bíróság elé állításra. Ezt továbbra kiemelt feladatunknak tartjuk. A nyomozati eredményesség 7.14%-al javult.

Főbb kitűzéseink 2011-re vonatkozóan:
A lakosság biztonságérzetét tovább javítani, még közelebb kerülni az emberekhez, a problémáikat megismerni - várjuk tőlük azokat a jelzéseket, amiket ők negatívnak értékelnek. Igyekszünk az elért eredményeinket megtartani és javítani, mind a közlekedésbiztonság, mind a bűncselekmények felderítése terén.

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.06./
 

Nemzetközi versennyé alakult a város nyílt sakkversenye

 

        
                                                     

Idén második alkalommal került megrendezésre Sárospatak város nyílt sakkversenye, melyre korra, nemre és tudásra való tekintet nélkül bárki nevezhetett. Összesen 38 fő ült asztalhoz, ebből 11 fő a 14 éven aluliak között indult, míg 27 fő a felnőtt kategóriában - számolt be Tóth Tamás szervező...
 
 


Tóth Tamás


Kovács Tamás

      

Több településről érkeztek versenyzők: Sátoraljaújhely, Miskolc, Encs, Makkoshotyka, Erdőbénye, Olaszliszka, Hollóháza is képviseltette magát a helyieken kívül, sőt – hasonlóan a tavalyi évhez – nemzetközi versennyé alakultunk, mivel Szlovákiából és Írországból is voltak résztvevők.
Volt, aki először indult versenyünkön, de találkoztunk visszajáró sakkozókkal is, akik tavaly jól érezték magukat, ezért ismét tiszteletüket tették nálunk.

Az ifjabbak körmérkőzésen döntötték el, ki a legjobb közöttük, vagyis mindenki játszott mindenkivel. A 14 alattiak végeredménye:
1. Szuetta Mihály (Erdőbénye) 9 pont
2. Molnár András (Sárospatak) 7 pont
3. Kajuha József (Olaszliszka) 6,5 pont

A felnőtt mezőny népesebb volt, itt 9 forduló után a következő eredmény alakult ki:
1. Balogh László (Sárospatak) 8,5 pont
2. Simai Máté (Sárospatak) 8,5 pont
3. Vakles György (Dublin, Írország) 6 pont

Különdíjasok:
Legjobb senior: Vinkler Dezső (Miskolc) 5 pont
Legjobb amatőr: Nagy Mihály (Sárospatak) 5 pont
Legjobb ifi: Csatlós Kornél (Sárospatak) 4 pont
Legjobb női versenyző: Mizsák Rita (Bodrogszerdahely, Szlovákia)

Gratulálunk nemcsak a nyerteseknek, hanem minden résztvevőnek, aki végigjátszotta a versenyt! Legközelebb – a tervek szerint – a Húsvét Kupán találkozunk!

 

További fotók >>>

Törő Gábor
/2011.02.06./
 

Előalkalmassági vizsga a Főiskolán

 

        
                                                     

 


Dr. Nagy György

      

2011. február 1-én előalkalmassági vizsgára került sor a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karán. A tanító és óvodapedagógus jelöltek magyar nyelvből, énekből és testnevelésből kerültek megmérettetésre. Az előalkalmassági vizsgára bejelentkezett 89 jelölt. Ilyen létszámú jelentkező évek óta nem volt előalkalmassági vizsgán - nyilatkozta Dr. Nagy György dékánhelyettes...

Ezek az előjelek az áprilisi rendes alkalmassági vizsga előtt igen kedvezőek a beiskolázás szempontjából. Egyébként február 15-ig lehet jelentkezni a felsőoktatási intézmények osztott Bsc (alapképzés) képzéseire, amitől a tanító és óvóképzés abban különbözik, hogy osztatlan rendszerű, tehát a három, illetve négy év alatt felsőfokú diplomát kapnak a hallgatók.

Az osztott képzésben ez csak annak a 25-30 százaléknak sikerül, akik a Bsc után felvételt nyernek az Msc( Mester) képzésre.

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.05./
 

Sárospatakon is ellenőrzik a szórakozó helyeket

 

        
                                                     

2010. január 28. napján összevont ellenőrzést tartottunk a Sárospatak belvárosában található vendéglátóegységekben. Az ellenőrzésen a vámhivatal, a tűzoltóság, az ÁNTSZ, a rendőrség és a Polgármesteri Hivatal munkatársai vettek részt.– kaptuk a tudósítást Bányainé Hajnal Blankától, a Polgármesteri Hivatal kereskedelmi- és ipari ügyintéző vezető-tanácsosától…
 
 


Bányainé Hajnal Blanka

      

Egységenként minden hatóság a saját szakterületének megfelelően vizsgálta a vendéglátóegységek működését. Kiemelten ellenőriztük a vendéglátóegységek befogadó képességét, a 18. éven aluliak szeszesitallal történő kiszolgálását, valamint a kereskedésre vonatkozó jogszabályok betartását.

Sárospatak Város Önkormányzatának feladata többek között a fiatalkorúak egészséges fejlődésének biztosítása, az egészséget befolyásoló tényezők kedvező alakítása, valamint a közrend megóvása. Fontos szerepe van illetékességi területén a hatáskörébe tartozó feladatok eredményes ellátásában. Különös figyelmet fordít egyebek mellett arra, hogy az elárusító helyekkel betartassa a dohánytermékek és szeszesitalok kereskedelmi értékesítésére vonatkozó, a 18. életévét be nem töltött személy részére történő kiszolgálási, illetve értékesítési tilalmat.

Összefoglalva azt tudom elmondani, hogy az ellenőrzések eredményesnek bizonyultak a jogszabályi előírások, valamint a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettségek vonatkozásában. Ezen összevont ellenőrzéseket a jövőben is folytatni kívánjuk a fogyasztóvédelmi felügyelőség bevonásával, kiterjesztve a dohánytermékek és a szeszesitalok kereskedelmi értékesítésére vonatkozó a 18. életévét be nem töltött személy részére történő értékesítésre az élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek esetében is.

 


Törő Gábor
/2011.02.05./
 

Hogyan tudjuk Sárospatakot virágzó várossá tenni?

 

        
                                            

2011. február 1-jén délután a Polgármesteri Hivatal díszteremében tanácskozott a Városmarketing Tanácsadó Testület. A testület céljáról Dr.Dankó László a Miskolci Egyetem tanszékvezetője a „Vissza a szülőföldre, Zemplénbe” program menedzsere számolt be...
 
 


Dr.Dankó László

 


Szvitankó Tamás

      

A Városmarketing Tanácsadó Testületnek elsődlegesen az a feladata, hogy a polgármester és az önkormányzat számára javaslatokat fogalmazzon meg azzal kapcsolatosan, hogy „Hogyan tudjuk Sárospatakot virágzó várossá tenni?”, ahogy az egyik diákom szakdolgozatában megfogalmazta.
Mit tudunk tenni, mit kell tennünk azért, hogy az itt élő lakosság, az ide látogató turisták, az itt működő vállalkozások, civilek, ill. majdan a nem itt működtető cégek, tőketulajdonosok, mindenki jól érezze magát ebben a városban? Lehet, hogy ez túl nagy falat, így első hallásra. Úgy gondolom, hogy apró lépésekkel, magatartás, közösségformálással látható eredményeket tudunk majd elérni, akár néhány hónapon belül is.

A város legfontosabb intézményeinek vezetőivel, szakemberekkel alakult meg ez a tanácsadó testület. Igazából most kezdtük el ezt a munkát, egy előkészítő anyagot már összeállítottunk ehhez, és most formálódik az elképzelés, hogy igazából mit is lehetne tenni.
Itt nem elsősorban pénzről van szó, hanem arról, hogy milyen magatartásbeli változást indítsunk el. El kell indulnia a változásnak a testület, az önkormányzati hivatal részéről, irányából is és természetesen mindenki, aki ebben a városban jól akarja magát érezni, itthon szeretné magát érezni, mindenkinek egy kicsit hozzá kell tennie, vagyis újra kell építeni azokat a közösségeket, amelyek régen jellemzőek voltak egy-egy városan, egy kisebb településen.

Az önálló közösségek építése, formálása, alakítása most úgy tűnik, hogy a legfontosabb feladatunk. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Sárospataknak mindig volt egy erős kisugárzása Zemplénre és Magyarországra és határon túlra is. Rengetegen szeretik Sárospatakot, innen származtak, vagy itt jártak iskolákba. Ezeknek a sárospataki szimpatizánsoknak is igénybe kell venni a segítségét ahhoz, hogy elsősorban a munkahelyteremtésben, az életkörülmények formálásában, alakításában, külső befektetők ide irányításában legyenek a segítségünkre. Ez egy nagyon összetett, komplex feladat. A legegyszerűbb kérdésektől indulunk el, és egy középtávú munkatervet alakítunk ki.

Szvitankó Tamás önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke örömmel üdvözölte a tanácskozást és az ott elhangzottakból a térségben való gondolkodást emelte ki…

Nagyon örülök, hogy ez a városmarketing tanácskozás - már másodszor - létrejött. Úgy érzem, hogy ebben az ügyben nem lehet csak Sárospatakról beszélni, itt a térségben kell gondolkozni. Tokaj-Hegyalja, Bodrogköz, Hegyköz és az ide tartozó települések - ha nem gondolkozunk közösen, akkor nem érünk el semmit. Tehát Sárospataknak van egy kincse, Sátoraljaújhelynek egy másik, Tokajnak egy harmadik. Örülök, hogy ez a gondolkodás Sárospatakról indul el. Ezek az emberek, akik a tanácskozáson részt vettek, térségi szinten gondolkodnak, és mint az önkormányzat Humán Bizottságának elnöke, ennek nagyon örülök.

 

További fotók >>>

Cziczer Katalin
/2011.02.05./
 

Nem kaphat segélyt, aki nem tartja rendben a portáját

 

        
                                                     

A Sárospataki Cigány Kisebbségi Önkormányzat február elsején tartott ülésen az együttműködési megállapodást tárgyaltuk a helyi önkormányzattal, továbbá téma volt a 2011. évi költségvetés is – számolt be az ülésről Budai Gyula Károly, a kisebbségi önkormányzat elnöke…
 
 


Budai Károly

 


dr. Komáromi Éva

      

Sajnos a 2011-es költségvetésünket nagyon szűkre szabta a Magyar Állam, amit mindig biztosított a helyi önkormányzatunknak, azt most lefelezte, most 250 ezer Ft, az eddigi 550 ezer Ft-tal szemben. Így még rosszabb helyzetbe került a helyi kisebbségi önkormányzat.

Ülésünkön jelen volt a jegyzőasszony, vele az együttműködési megállapodást tárgyaltuk, ami elfogadásra került. Utólag még fogunk csatolni egy dokumentumot, ami kizárólag romákat és a kisebbségi önkormányzat érinti.
A következő testületi ülésünkre is meghívtuk a médiát, ahol az áprilisi kilakoltatás lesz a fő téma – ami miatt fel vannak a romák háborodva.

Jegyzőasszony kérte, hogy adjunk tájékoztatást a helyi romáknak a megváltozott köztisztasági rendelettel kapcsolatosan, ami szerint csak annak jár szociális segély, aki a portáját rendben tarja. Ezeket az információkat eljuttatjuk azoknak a roma családoknak, akiknek úgy érezzük, hogy szükséges: tartsanak rendet, mert ha megvonják tőlük a szociális járadékot, akkor a megélhetésük kerül veszélybe.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat hívta össze ülését, ahol elsősorban a 2011. évi költségvetés elfogadása, illetve egyéb kapcsolódó napirendi pontok szerepeltek a meghívón – kezdte beszámolóját dr. Komáromi Éva jegyzőasszony arról, amit fontosnak tartott az üléssel kapcsolatban…

Mielőtt a város önkormányzatának költségvetési rendelete elfogadásra kerül, ezt meg kell, hogy előzze a kisebbségi önkormányzatok saját költségvetési határozatának az elfogadása. Erre került sor ma délelőtt, amikor azonban az előterjesztéshez képest egy jelentős módosító indítványt kellett előterjesztenünk a kisebbségi önkormányzat felé, ugyanis a kiadotthoz képest a napokban értesültünk arról, hogy jelentősen megváltozik, mégpedig csökken a kisebbségi önkormányzatok állami támogatása.
Sajnos még a mai délelőttig sem jelent meg a Magyar Közlönyben az a végleges szám, amivel biztosan tudna tervezni a kisebbség, de az az információ már eljutott hozzánk, hogy korábbihoz képest jelentősen lecsökken ez a támogatási összeg.

Volt egy másik kérdés is, amit az egyéb ügyek között vetettem fel, s kértem a kisebbségi önkormányzat együttműködését a témában, elsősorban az információ áramoltatásban és az együttműködésben. Amellyel több környékbeli település, illetve más megyében lévő települések is már éltek, az a bizonyos köztisztasági rendelet.
Már korábban is volt lehetőségük, idén azonban a szociális törvény kifejezett felhatalmazást ad arra az önkormányzatoknak, hogy a rendszeres szociális segély - mint támogatási forma - odaítélésénél, vagy akár megvonásánál szempont lehet az, hogy az önkormányzat felülvizsgálhatja, hogy az érintett lakosság a lakókörnyezetét mennyire tartja tisztán. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, akkor megvonja a szociális támogatást.

Felhívtam a kisebbségi önkormányzat figyelmét arra, hogy az önkormányzatnak van egy ilyen törvényben biztosított lehetősége, és amennyiben a városvezetés úgy fogja látni, hogy  akkor élni fogunk ezzel a rendeletalkotási jogunkkal, s ezt a fajta szankciót be fogjuk vezetni.a városban érintett lakosság nem megfelelően tartja tisztán környezetét,

 


Törő Gábor
/2011.02.05./
 

Görögkatolikus Farsangi Bál 2011

 

        
                                                     

2011-ben is nagy sikerrel került megrendezésre a görögkatolikus farsangi bál. Az idei rendezvény a "Család Éve" jegyében zajlott. Ezzel a témával kapcsolatos tartalmas gondolatokkal nyitotta meg az estet a Sárospataki Görögkatolikus Egyházközség vezetője Mosolygó Tamás atya...
 
 


 Mosolygó Tamás atya

      

A helyszín, mint minden éven, most is az Árpád Vezér Gimnázium aulája volt, amit mindenki örömére szép számú vendégsereg tett élettelivé. Az elegáns, ízlésesen berendezett helyszín, a gálaműsor, a gasztronómiai vacsoraköltemény, a zenekar játéka, a tombola és legfőképpen a jelenlévő szívből jövő jókedve mind-mind e kis közösség összetartozásának és kitűnő hangulatának meglétét tükrözte/szolgálta.

Minden résztvevő nevében szeretnénk köszönetet mondani minden kedves támogatónak, felajánlónak és segítő kéznek, akik közreműködtek abban, hogy ez a bál megrendezésre kerülhetett! Nagyon jól éreztük magunkat.

Viszontlátásra 2012-ben!

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.05./
 

Évzáró vadászbált tartott a Hubertus Vadásztársaság

 

        
                                                     

Évzáró vadászbált szervezett az elmúlt hétvégén a sárospataki Hubertus Vadászegyesület. A hagyományoknak megfelelően itt értékelték a vadászszezont, elismeréseket adtak át és színvonalas kultúrműsort adott az „Éneklő Szakácsok” együttese. A vadászbálon több mint 160-an vettek részt. Kerchner József a társaság elnöke egyebek mellett beszámolt a Zempléni Vadászokért Alapítvány létrehozásáról is…
 
 


Kerchner József

      

Úgy döntött a vezetőség, hogy létrehozzuk a Zempléni Vadászokért Alapítványt, hogy többet tudjunk segíteni azoknak a vadászok, akik közülünk elmentek nyugdíjba. Támogatni szeretnénk az idős vadászokat, jelezve ezzel azt is, hogy nem felejtjük el őket, és azt sem, hogy mi azért vadászhatunk, mert ők ezt megteremtették nekünk.

Az elnök – értékelve a vadászszezont – elmondta, hogy az apróvadas állományban az esős időjárás nagy pusztítást végzett, de a nagyvadas ágazat ebben az évben is kiválót teljesített a vadásztársaság.
Az elnök beszámolójában szót ejtett arról is, hogy szeretné, ha a közvéleményben tudatosulna, hogy a céljuk nem az állatok életének a kioltása, hiszen a vadászok etetik is az állatokat, és oda figyelnek arra, hogy Zemplén vadállománya a jövő nemzedék számára megmaradjon.

A bál jó hangulatáról a bodrogközi Happy End zenekar gondoskodott.
 

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.02.04./
 

Újraindul a Sárospatak újság

 

        
                                                     

Sárospatak Város Önkormányzata 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett jóváhagyta az önálló sárospataki újság kiadásáról szóló előterjesztést. Ez azt jelenti, hogy már ebben a hónapban kezükbe vehetik az itt élők a régi, és egyben új újságot. A képviselő-testület egyúttal döntött az újságot előállító nyomdáról és a főszerkesztő személyéről is. A főszerkesztői feladatok ellátásával Prokop Viktort bízzák meg, akit rég óta ismerhetünk a zempléni média aktív szereplőjeként. Korábban Rádió Aktív bemondója volt, majd a Zemplén TV szerkesztő riportereként tűnt fel a képernyőn…
 
 


Prokop Viktor

      

Az újságnak az a koncepciója, hogy Sárospatakról szóljon a Sárospatakiaknak. Képes hírek helyett cikkeket szeretnénk benne megjelentetni. Az egyházi rovattól kezdve olvasható lesz benne a sportéletről és a civileket érintő kérdésekről is, az önkormányzati híreket pedig úgy tárjuk az olvasók elé, hogy a háttereket is megpróbáljuk majd felderíteni, hiszen egy-egy döntés esetében fontosnak tartjuk, hogy az összes létező körülményt megismerjék az olvasók.

A nevében mindenképpen sárospataki marad, hiszen Sárospatak újságnak fogják hívni – tette hozzá Hajdu Imre, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke. Tartalmi változásokat sem nagyon tervezünk, nem szeretnénk, ha ez az újság csak az önkormányzatról szólna. Próbáljuk meg, nagyobbra tágítani a fókuszt és megszólaltatni benne a sárospataki polgárokat is. Az a célunk, hogy egy szerethető újságot adjunk a Sárospatakiak elé.

Havonta fog megjeleni A/3 formátumban, tehát pontosan abban, amilyen régen volt a Sárospatak újság. Kicsit vékonyabb papíron, az úgy nevezett 52 grammos újságnyomó papíron vehetik kézbe rövidesen a patakiak. Színes lesz, nyolc oldalas, és ötezer példányban fog megjeleni. A terjesztési problémákat, pedig úgy próbáljuk kiküszöbölni, hogy az önkormányzati képviselők fogják a saját területeiken kihordani.

 


Hajdu Imre


Cziczer Katalin
/2011.02.04./
 

A Tengerszem első helyezése felelősséget is jelent számunkra

 

        
                                                     

Heteken keresztül figyeltük a szavazás állását az interneten, különösen attól a naptól, amikor a Megyer-hegyi Tengerszem az ország legszebb természeti látnivalói között az élre került. Innentől kezdve napról-napra nőtt a Tengerszem előnye a 2. helyen álló Szalajka-völgyhöz képest, végül közel 1500 szavazatkülönbséggel megnyerte a versenyt. Mindannyian örültünk az eredménynek, akik tettek is a hírességünk szépségéért ők még inkább. Saláta László a Lokálpatrióták egyesületének elnöke éppen idén szervezett munkaakciót a Tengerszem környékének szépítésére
 
 


Saláta László


Aros János

      

Szerettük volna a Tengerszem környezetét olyanná tenni, hogy az valóban vonzza a turistákat, az ide érkező vendégeket, hogy megfelelő pihenési lehetőséget tudjon számukra biztosítani. Ezért is határoztuk el tavaly májusban, hogy egy nagyszabású takarítási akciót szervezünk egy társadalmi munkaakció formájában.
Mi szerveztük, de részt vettek ebben a város más civil szervezetei is, többek közt a Zempléni Gombász Egyesület. Részt vett benne a Kommunális Szervezet is, ami a munkagépeket és szakembereket biztosította. Jól éreztük magunkat együtt, a nap folyamán fényképeket is készítettünk a munkavégzésről, majd amikor befejeztük, halászlét készítettünk, amit együtt fogyasztottunk el.
A verseny eredményét látva örömünkre szolgált, hogy mások is értéket találtak ebben a látványosságban. Reméljük, hogy nagyon sok turista el fog látogatni Sárospatakra, a Tengerszemhez. Tavasszal tovább lehet ezt még ezt csiszolni, hogy a fogadóképesség még intenzívebb és kellemesebb legyen.

Aros János polgármester is kifejezte örömét, de ő rögtön meglátta, hogy ez a cím kötelezettséget is jelent számunkra…

Büszkén tájékoztathatom a Sárospatak Honlap olvasóit, hogy egy újabb szép címet nyert el Sárospatak egy internetes szavazáson, ahol ország legszebb természeti értékeire lehetett szavazni. A Megyer-hegyi tengerszem nyerte az első helyezést, 7900 szavazatott kapott. Többször bizonyította már a sárospataki lakosság, hogy az ilyen szavazások mellett maximálisan ki tud állni. Köszönet ezért a pataki lakosoknak, hiszen nem kis vetélytársakat sikerült megelőznünk, a második éppen a Szalajka-völgy volt, amelyről tudjuk, hogy milyen csodaszép - de a mi Tengerszemünk ettől is szebb.
Nagymértékben köszönhető ez a tavaly elvégzett munkának, rendbetételnek, amelyet a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete szervezett. Büszke vagyok arra, hogy a kétkezi munkámmal én is hozzájárulhattam ehhez a rendezett környezethez.

Most tehát a büszkeség már megvan, de a felelősség is a miénk. Éppen ezért a közeljövőben hatalmas nagy felelősséggel még szebbé és még gondozottabbá kell tennünk a Tengerszem környékét, hiszen ennek a címnek köszönhetően nagyon sokan fognak ellátogatni Sárospatakra és nagyon sokan fogják keresni a Tengerszemet.
Kérek mindenkit, hogy vegye ki a részét ebből a takarításból, a szervezésre nagy valószínűség szerint ismét a Lokálpatrióták Egyesületét fogjuk megkérni.

 


Cziczer Katalin
/2011.02.04./
 

Gőzerővel folyik a költségvetés tervezése

 

        
                                                     

A tavalyi évet 391 millió Ft működési hiánnyal kezdtük és hiába csökkentettük évközben a kiadásokat, szorítottuk meg az intézményeket látjuk, hogy a folyamatos normatíva csökkentésnek, a plusz kötelező feladatoknak és a gyereklétszám csökkenésnek köszönhetően a 2010. évet közel 400 millió Ft működési hiánnyal zártuk. Ebben semmi új nincs, mert ez az elmúlt 10 esztendőben mindig így volt, azaz 200-400 millió forint közötti volt a város működési hiánya, amit minden esztendőben banki hitelből kellett finanszírozni. Így van ez Magyarország szinte mindegyik településén - nyilatkozta Aros János polgármester...
 
 


Aros János

      

Az újonnan megválasztott Képviselő-testület szakítani kíván ezzel a gyakorlattal, és pusztán annyi kiadást tervez, mint amennyi bevétele keletkezik, azaz nem tervezünk hiányt.
Csak egy példa a hiány keletkezésére: tavaly havonta 30-32 millió forinttal költöttunk többet, mint ami bevétele volt az Önkormányzatnak. Ezt tovább folytatni így csak akkor tudnánk, ha hitelt vennénk fel vagy ha növelnénk az adóbevételeket.

A hitelfelvétellel csak elodáznánk a megoldást, adókat pedig nem tudunk és nem is akarunk emelni, hiszen a városi cégek és vállalkozók már így is a működőképességük határán vannak, tovább terhelni őket nem szabad.
Egyetlen egy megoldás van, addig kell nyújtózkodni, amíg a takarónk ér: nem lehet több kiadásunk, mint bevételünk. A novemberi Képviselő-testületi ülésen ezért egy nagyon bátor költségvetési koncepciót fogadott el a testület 2011-re, amely arról szól, hogy költségvetési hiány nem tervezhető.
 

 
Ennek a határozatnak a szellemében kezdtük el a tervezést valamennyi cégünk és intézményünk esetében. Vannak olyan intézkedések, amelyeket a takarékosság jegyében már a költségvetés február 11-i elfogadása előtt bevezettünk:
- a bizottsági tagok számának és létszámának csökkentése,
- vonalas és mobil telefonok szabályozása,
- egységes javadalmazási szabályzat elfogadása
- egységes gépkocsi használat.

A kitűzött cél elérése érdekében tovább kell szigorítanunk intézményeink gazdálkodását, (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is), és újra kell gondolnunk a létszámgazdálkodásunkat is. Ezt kell tennünk még akkor is, ha intézményeinkben és a hivatalban is több éve létszámstop van érvényben.
A takarékosabb gazdálkodás alól természetesen nem lehetnek kivételek a cégeink sem, hiszen nem engedhetjük meg, hogy az intézményeket megszorítjuk, a cégeknél pedig nem tesszük meg a szükséges lépéseket.

Több tárgyaláson és egyeztetésen vagyunk már túl, és az intézményvezetők természetesen foggal-körömmel védik az általuk vezetett közösség érdekeit, de átérezve a felelősséget tudomásul veszik, hogy csak így tudjuk megteremteni a szükséges pénzügyi stabilitást, ami ahhoz szükséges, hogy működtetni tudjuk az intézményeinket, be tudjuk fejezni a pályázati forrásból megkezdett beruházásainkat.
A nehéz helyzet ellenére legkésőbb június végén átadásra kerül az egynapos betegellátó központ, és szeptemberre a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola második ütemét is be kell fejeznünk.

Tisztában vagyok azzal, hogy ezek miatt a döntések miatt óriási össztüzet fognak ránk zúdítani politikai ellenfeleink, de komolyan gondolom, hogy a megoldás nem a probléma elodázása csakis az azonnali határozott lépés lehet.
Bízom a felelősen gondolkodó képviselőtársaimban, a költségvetést előkészítő kollégáimban, az intézményeink vezetőiben és pataki lakosokban.

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.02.04./
 

Óvodások az uszodában

 

        
                                                     

A Carolina Óvoda és Bölcsőde szakmai programjában nagy szerepet tulajdonítunk a gyakori testmozgásnak, a fizikai állóképesség növelésének és az egészséges életmód kialakításának -nyilatkozta Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető…
 
 


Lendvainé Szendrei Ágnes

      

Ezeket a mindennapi tevékenységeinkben, valamint a nagycsoportosok számára biztosított vízhez szoktatás és úszásoktatás keretében alapozzuk meg. Az 5-6 éves óvodásaink október elejétől járnak a városi uszodába. Heti egy alkalommal, két órában szoktatjuk őket a vízhez, és kezdjük el oktatni számukra az úszás alapelemeit. Az uszodai belépődíjat az intézmény, míg az utaztatást, azaz a buszköltséget a szülő finanszírozza. Most, félévkor csoportváltás van, akik októberben kezdtek, ők most megtartották az utolsó foglalkozásukat /az alábbi képek erről készültek /.

Február közepétől egy újabb csoportnak indítjuk be a programot. A József Attila úti Tagintézményben, egy nagycsoport jár úszni, ők végig viszik az évet. Mindehhez, nagy gyakorlattal rendelkező, szakképzett úszásoktatóval rendelkezünk, Ujjné Tausz Katalin munkatársunk személyében. Maga az uszodalátogatás ténye, valamint az ott megvalósuló testmozgás, pancsolás és a különböző vízijátékok rendkívül hasznosak és fejlesztőek, e mellett nagy örömöt és élményt jelentenek az óvodás gyermekek számára.
 

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.03./
 

Megoldódott a cukorfogyás rejtélye

 

        
                                                     

Hegyi Tibor, a ForYou2 cégcsoport vezetője arról számolt be, hogy hogyan oldódott meg egy rejtély, ami a Sárospatak Hungária Kft által működtetett csokoládégyárukban már jó ideje foglalkoztatta a cég vezetését. Nem jöttek rá ugyanis az okára annak, hogy miért fogy a raktárból a cukor jobban, mint ahogy a nyilvántartásuk szerint fogynia kellene…
 
 


Hegyi Tibor

      

Hogy a fogyás okát kiderítsék, a raktárépületbe titokban éjszakára figyelőszolgálatot szerveztek. Ez vezetett eredményre 2011. február 3-án hajnalban, amikor a biztonsági emberek észlelték, hogy valaki érkezik és három masszív ajtón áthaladva - azok lakatját könnyedén, kulccsal kinyitva – bejut a cukortároló helyiségbe.

Hogy tetten érhessék, megvárták, még az út másik oldalán lévő telephelyükről targoncát hoz, és egy raklapnyi cukorral elindul a kijárat felé, ekkor tartóztatták fel és értesítették Hegyi Tibort, ő pedig a rendőrséget.
Eközben egy teherautó – amire pakoltak volna - kint várakozott, de mikor a sofőr észlelte, hogy gond van, kereket oldott. Hegyi úr megérkezve a visszatartott elkövetőben saját dolgozójukat ismerte fel, aki – mint kiderült – másolt kulcsokkal jutott be az épületbe.

A rendőrök megérkezése után a tetten ért dolgozó felhívta a mobilon a gépkocsivezetőt, hogy jöjjön vissza, nincs értelme tagadni, hiszen a cégvezető látta az elmenő teherautót.

Bevallásuk szerint 5. alkalommal vittek volna ilyen módon cukrot, amit a dolgozó a garázsában tárolt és onnan értékesített. Az targoncán lévő raklapon 20 zsák, 50 kg-os kristálycukor volt, ami éppen egy tonna. A cégvezető szerint több millió Ft értékű cukor tűnt el 2010-ben.

 

További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.02.03./
 

Közkincs Programmal a kistérségi településekért

 

        
                                                     

 


Csatlósné Komáromi Katalin

      

A Művelődés Háza és Könyvtára szervezésében 2011. január 26-án 15 órától Közkincs Programmal a kistérségi településekért című tanfolyam indult. A kistérség 9 településéről összesen 18 fő vesz részt a térítésmentes tanfolyamon - nyilatkozta Csatlósné Komáromi Katalin igazgatónő...

A 30 órás tanfolyam alatt a hallgatók a projecttervezés, pályázatírás, rendezvényszervezés, kistelepülési marketing témaköreit sajátíthatják el.
A képzés az Esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítése címmel a Kistérségi közkincs-kerekasztal további működésének támogatása célú programja keretén belül valósul meg. Pályázati azonosító: K2c-05-08/em10
Támogatta: Nemzeti Erőforrás Minisztérium


 


Törő Gábor
/2011.02.02./
 

Kosárlabda Diákolimpia Megyei döntőben az ÁVG kosarasai

 

        
                                                     

Befejeződtek a Kosárlabda Diákolimpia körzeti fordulói, ahol iskolánk leány csapatai három különböző korcsoportban is a megyei döntőbe jutottak. IV. korcsoportban (1996-97-ben születettek) a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium (33 – 16), a Szlovák Tan. Nyelvű Általános Iskola (20 – 12) és a Cigándi Általános Iskola (44 – 4) csapatait legyőzve nyerték meg a körzeti bajnokságot - számolt be Géczi Tamás felkészítő tanár...
 
 


Géczi Tamás

      

VI. korcsoportban (1991-93) a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma (54 – 15), a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium (52 – 25) és az V.István Közgazdasági Szakközépiskola (74 – 23) csapatai előtt jutottak a döntőbe.
V. korcsoportban (1994 –95) pedig – nem lévén a körzetben más induló csapat – közvetlenül a megyei bajnokságban indultak, ahol a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium (53 – 30), az Avasi Gimnázium (41 – 23) és a Szerencsi Bocskai István Gimnázium (50 – 27) legyőzésével jutottak a legjobb 4 közé.

A csapat tagjai:
IV. kcs.: Balajti Nikoletta, Gombos Bettina, Jesztrebszki Eszter, Karászi Fanni, Korda Evelin, Kovács Patrícia, Lászó Viktória, Magos Judit, Németh Renáta, Rajó Fruzsina, Sztankai Bettina, Takács Petra, Tóth Klaudia

VI. kcs.: Deák Alexandra, Fábrik Bettina, Géczi Fruzsina, Horváth Hanna, Huszák Edina, Kiss Virág, Mizser Alexandra, Papp Kinga, Plébán Gréta, Veres Emese

V. kcs.: Deák Alexandra, Fábrik Bettina, Géczi Fruzsina, Karászi Fanni, Kiss Virág, Korda Evelin, Papp Kinga, Plébán Gréta, Veres Emese

A döntőbe jutásért küzdenek még a fiú kosarasok, akik a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium (36 – 50) mögött, a Közgazdasági Szakközépiskola (55 – 39) és a Trefort Szakképző Iskola (49 – 32) legyőzésével a második helyen végeztek a körzetben, s így megyei elődöntőbe jutottak.

A csapat tagjai:
Bihari Bence, Bihi Zoltán, Galyas Márk, Hoffmann Ádám, Kalán János, Kristály Márk, Lencsés Ákos, Nagy István, Túróczi Mátyás

 

További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.02./
 

Elfeledett költők versei - volt a mai téma verssel, zenével, képpel

 

        
                                                         

„ Egy lángot adok, ápold, add tovább…”- címmel irodalmi teadélutánra hívtam az érdeklődőket január 26-án, 15 órai kezdettel A Művelődés Háza és Könyvtárába. Elfeledett költők versei - volt a mai téma verssel, zenével, képpel - számolt be Stumpfné Gyöngyösi Etelka, a rendezvény házigazdája...
 
 


Stumpfné Gyöngyösi Etelka

      

2002- ben az olvasás évében megjelent egy könyv, melynek címe Ki is írta...? : Elfelejtett versek könyve.
Ennek alapján állítottam össze a délután anyagát. Az, hogy elfelejtett költők, nem teljesen helyes, mert különösen ünnepségeken egyre gyakrabban hallani verseket Reményik Sándortól, Dsida Jenőtől. Ők tipikusan azok közé tartoztak, akiket életükben elismertek, de a történelmi események, a politika miatt indexre kerültek, vagy csak egyszerűen elhallgatták őket.
Én a mai napon az ismertebb versek mellett igyekeztem olyanokat is bemutatni, ami talán mégis az elfelejtett kategóriába sorolható.

Reményik Sándor, Dsida Jenő, Reviczky Gyula és Pósa Lajos munkásságát ismertettem röviden verseivel, prózai részletekkel és filmbejátszásokkal, majd vendégeim is elmondták, felolvasták az általuk hozott verseket.

Szeretném megköszönni mindenkinek, akik megtiszteltek jelenlétükkel, és felejthetetlenné tették ezt a délutánt.

 

További fotók>>>                          További fotók>>>

Törő Gábor
/2011.02.01./
 

Sok árvays érem és első helyek a sakk diákolimpián

 

        
                                                     

A héten befejeződtek a sakk diákolimpia körzeti döntői városunkban. A korcsoportokban megszerzett I. helyezés nem kevesebbet ért, mint a megyei döntőn való részvétel jogát. Természetesen ezek a versenyek emellett remek lehetőséget nyújtanak a jelenlegi tudás felmérésére, versenyrutin szerzésére, ismerkedésre más iskolák sakkot szerető tanulóival - Gönczy Zoltán...
 
 


Maczkó Attila

      

Sakkozóink szívvel-lélekkel küzdöttek és izgalmas partikat játszva, szép eredményeket elérve állhattak fel az asztaltól.

Egyéni verseny:
I. korcsoportos leányok:
III. hely: Bálló Kinga 2.a

I. korcsoportos fiúk:
II. hely: Szabó Bence 2.b
III. hely: Szendrei Gábor 2.b
IV. hely: Király Dávid 2.c

II.korcsoport leányok:
I. hely: Balogh Lilla 3.b

II. korcsoport fiúk:
III. hely: Gönczy Márk 4.a

Csapatverseny:
I-II. korcsoportos lányok II. helyezés:
Balogh Lilla (3.b), Barna Dorottya(4.a) és Kardosi Karina (4.a)

I-II. korcsoportos fiúk I. helyezés:
Göncfalvi Tamás (4.a), Gönczy Márk (4.a) és Götz Martin (4.a)
Felkészítő tanár: Maczkó Attila
Gratulálunk!

 

További fotók>>>

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskola
/2011.02.01./
 

Kalotaszegről hitelesen

 

        
                                                    

A Magyar Tájak sorozat újabb gyöngyszemeként marad meg a nagyszámú érdeklődő emlékezetében a Kalotaszeg településeinek történetét, nevezetességeit, néprajzi értékeit bemutató előadás, amit Pándy - Szekeres Anna sárospataki tanárnő, Kalotaszeg szülötte tartott A Művelődés Háza pódiumtermében. A január 25-ei rendezvényt táncbemutatóval színesítették és népi ételkóstolóval „ízesítették”...
 
 


Pándy - Szekeres Anna

      

Az erdélyi Kalotaszeg az egyik legismertebb magyar néprajzi tájegység. Fatornyos templomai, színpompás viselete, varrottasai, fafaragása, virtuóz legényes tánca és zenéje világszerte ismert.
Földrajzilag az Erdélyi-medencében, Kolozsvártól északra terül el. Nyugaton a Gyalui-havasok, észak-nyugaton a Kalota-Vigyázó havas, észak-keleten a Meszes hegység, keleten az Almás és Nádas folyók határolják. Itt ered a Sebes Körös.
Kalotaszeg földje a legrégibb időktől fogva lakott volt. A szkíta, avar és honfoglalás kori sírleletek díszítő elemei egyezést mutatnak a ma is ismert és alkalmazott díszítő elemekkel.
Az itt megtelepülő Mikola-Kalota nemzetség 1100 táján már templomokat épített. Az 1241-42-ben betörő tatárok üszkös falvakat hagytak maguk után. A 14. századtól Kalotaszeg települései két földesúri birtok jobbágyfalvai lettek, a Gyerőffy, Kabos, Kemény, Radó, Vitéz, Valkay kisnemesi családok kivételével. Az 1540-es évektől Kalotaszeg népe a reformáció hitelveit vallotta és vállalta. A középkorban a Gyalu környéki falvak a mindenkori erdélyi fejedelemség gazdasági kiszolgálói voltak, a Bánffyhunyad környékiek a Bánffy család tulajdonát képezték 1440-től 1848-ig.
Az 1848-as jobbágyfelszabadítás addig soha nem látott lendületet jelentett a kalotaszegi falvaknak. A népi építészet remekbe szabott házai, faragott és festett kapui, szobaberendezései, a viselet igényes kivitelezése, a népesség növekedése fémjelzik a korszakot.
Ezt a lendületet törte meg az első világháború, majd Erdély Romániához csatolása 1920-ban. 1940-től 1944-ig Észak-Erdély újbóli Magyarországhoz tartozása során Kalotaszeg egy része is visszatért az anyaországhoz. A „magyar idő” négy röpke boldog évét az orosz tankok 1944 augusztusi dübörgése és a nyomukban ismét berendezkedő román kommunista hatalom törte meg.
Az előadáson bemutatott női és férfi viselet, ének, tánc egy maroknyi nép szenvedéseiben is megtartott méltóságát mutatja.
A kalotaszegi ruhát évezredeken át csak egyenes gerinccel lehetett viselni.
 

 

További fotók>>>                    További fotók>>>

Cziczer Katalin
/2011.02.01./
 

Színházi bérletes előadás A Művelődés Háza és Könyvtárában

 

        
                                                     

 


Kurucz Tamás

      

Január 27-én csütörtökön este A Művelődés Házában 12. színházi évad harmadik produkcióját Ken Ludwig: Botrány az operában c. darabját a Miskolci Nemzeti Színház előadásában láthatta a sárospataki közönség. A kiválóan megszerkesztett bohózatot a világ több országában is nagy sikerrel mutatták be. Ezt a hagyományt a színház is öregbítette és a színházlátogatók egy vidám estét tölthettek el a miskolci színészek jóvoltából - küldte a tudósítást Kurucz Tamás...

Bérletes színházi sorozatunkat terveink szerint 2011. február 23-án Éless Szín előadásában Andrew Bergman: TÁRSASJÁTÉK NEW YORKBAN c. vígjátékával folytatjuk. Itt ismét találkozhatunk Koncz Gábor színművésszel, aki az idén kapta meg A Művelődés Háza és Könyvtára által alapított Sárospataki Pécsi Sándor díjat.

Nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket intézményünk előadásaira, rendezvényeire.

 

További LEVI - fotók>>>

Törő Gábor
/2011.02.01./
 

Szombaton A Művelődés Házában Városi Sakkverseny

 

        
                                                     

2011. február 5.-én 9 órától rendezi meg szakosztályunk Sárospatakon Városi Sakkversenyét. A verseny célja a sakkbaráti kapcsolatok ápolása, fejlesztése, a csapatszellem építése, valamint játéklehetőség, fejlődési lehetőség a környékbeli sakkozóknak - hívja fel a sakkozni szeretők figyelmét Kovács Tamás - rendező, a Sakkszakosztály vezetője...
 
 


Kovács Tamás

      

Célunk volt továbbá, hogy az amatőrök is megtalálják számításukat, köszönve a verseny struktúrájának, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a 2010-es versenyeinken is nagyon sok díjat tudtak elnyerni!

Két csoportot indítunk: az egyikben a 14 éven aluli gyerekek mérhetik össze tudásukat, a másik, "FŐ" csoportban pedig a felnőttek versenghetnek, ahol természetesen bárki indulhat!

Várunk mindenkit tudástól, kor és nemtől függetlenül!
 

 


Cziczer Katalin
/2011.01.01./
 

Megvan az ország hét természeti csodája

 

        
                                                     

Véget ért Csillagtúra játék első felvonása az www.origo.hu Utazás rovatában, amelyben arra kerestük a választ, hogy olvasóink szerint melyek Magyarország legszebb természeti látnivalói. Az első helyen meggyőző fölénnyel, a szavazatok 28,1 százalékával a Megyer-hegyi tengerszem végzett.

Magyarország hét természeti csodáját kerestük Csillagtúra nevű játékunkban, amelyben olvasóink is jelölhettek olyan természeti látnivalókat, képződményeket, amelyeket valamilyen okból különlegesnek tartanak.

A játék döntőjében tizennégy helyszín szerepelt, ezek közül hét a szerkesztőségünk által javasolt helyek közül került ki az olvasók szavazatai alapján, hetet pedig olvasóink jelöltek. A helyszínek között magától értetődő, jól ismert látnivalók is voltak, mint például a Hévízi-tó, vagy a Dunakanyar, ugyanakkor néhány teljesen ismeretlen helyszín is bekerült a döntőbe, amelyek meglepetést jelentettek.  

A természeti helyszínek meghatározásánál nem voltunk szigorúak, elfogadtunk olyan jelölést is, amelyek eredetileg emberkéz munkájaként jöttek létre, de már a táj szervez részévé váltak. Ilyenek a Hámori-tó Lillafüreden és a végső győztes, a Megyer-hegyi tengerszem is. Utóbbi egy kőbánya helyén jött létre.

Olvasóink szavazatai alapján tehát Magyarország hét természeti csodája a következő hét helyszín lett:

1. Megyer-hegyi tengerszem (28,1%)

2. Szalajka-völgy (23%)

3. Balatoni tanúhegyek (11,1%)

4. Lillafüred, Hámori-tó (7,6%)

5. Dunakanyar (5,9%)

6. A Gaja-szurdok és a római fürdő (4,9%)

7. Bükk és a Bükk-fennsík (3,9%)

Csillagtúra játékunk következő részében az ország általunk és olvasóink által legszebbnek vélt épített emlékeit mutatjuk be. Ez lehet bármi, ember által tervezett és épített épület, vár, templom, híd vagy akár egy alagút, vasúti viadukt, vagy autópályahíd is. Arra kérjük olvasóinkat, hogy jelöltjeiket küldjék el az utazas@origo.hu címre és lehetőség szerint csatoljanak fényképet is a levélhez. A játék február második felében indul. 

www.origo.hu     - Fotó: Tuba Zoltán [origo]

/2011.02.01./